Karčiauskas Agnius

Report
Technologinio ir inovacinio
vystymo teoriniai aspektai
Agnius Karčiauskas
Mokslinio darbo sudedamieji
elementai
• Tema – Inovacinio (technologinio) vystymo
politikos ir realizavimo mechanizmų analizė ir
tobulinimas šalies (ūkio šakos) lygmenyje.
• Problema – neaiškus tiesioginių ar netiesioginių
inovacijų (technologijų) politikos mechanizmų
poveikis inovatyvumo besivystančių valstybių
inovaciniam (technologiniam) vystymuisi.
Naudojamos teorinės prieigos
Sintezė
Paklausa/pasiūla
grįstas technologinis
vystymasis
Technologinės lyderystės ciklai
Technologinės paradigmos
Socialinis technologijų
konstruktyvizmas/Technologinis determinizmas
Kodėl aktualu? (1)
• Ekonominis augimas priklauso nuo darbo,
kapitalo ir technologijų:
Y = f(darbas, kapitalas, technologija)
• Darbas ir kapitalas riboti.
• Technologija neribota*, gali akumuliuotis ant
praeities pasiekimų.
Kodėl aktualu? (2)
Technologinis progresas veda prie:
• naujų ūkio šakų, verslų atsiradimo ir senųjų
tradicinių sektorių įtakos mažėjimo,
• Gebėjimo apdoroti vis didesnius informacijos
kiekius,
• Išradimų pritaikymo laikotarpio trumpėjimo.
Technologinis determinizmas
• Technologijos turi savo inerciją, yra visiškai
nepriklausomos nuo žmonių įtakų.
• Ekstremaliais atvejais naujos technologijos
iššaukia socialinius pokyčius.
• Technologijos – objektyvi tikrovė.
Technologinės paradigma
Tai perspektyva, procedūrų rinkinys su apibrėžtomis
“relevantiškomis” problemomis ir specifinėmis žiniomis,
reikalingomis toms problemoms spręsti.
Technologinę paradigmą sudaro keturios dimensijos:
•Bendros užduotys, kurias ji spręs
•Materialios technologijos, kurias ji taikys
•Fizinių ir cheminių savybės, kurias ji tirs
•Technologijų ir ekonomikos kompromisai, su kuriais ji siesis.
Technologinės lyderystės ciklai
• Lyderystės esmė – sėkminga radikalių
inovacijų pažangiausiose sektoriuose
monopolizacija
• Radikalus inovacinis progresas
pažangiausiuose sektoriuose veda prie
valstybės-pionierės produktyvumo
(ekonomikos) augimo ir galiausiai tai
stimuliuoja likusio pasaulio augimą.
• Istoriniai pavyzdžiai – Didžioji Britanija, JAV
Paklausa/pasiūla grįstas technologinis
vystymasis
Paklausa:
Pasiūla:
1. Duotam momentui egzistuoja 1. Padidėjęs mokslo
vartojimo ir tarpiniai
vaidmuo inovacijų
gaminiai, kurie tenkina
procesuose. Reikšminga
skirtingus vartotojų poreikius.
koreliacija tarp MTEP
pastangų ir inovacinės
2. Vartotojai parodo savo
išeigos.
preferencijas keisdami
paklausos struktūrą (ypač
2. Padidėjęs MTEP
išryškėja augant vartotojų
kompleksiškumas
pajamoms).
padaro inovacijų procesą
ilgalaikio planavimo
3. Gamintojai, matydami šios
objektu (priešpastatoma
pokyčius kainoje ir
skubiai reakcijai į rinką).
paklausoje, teikia tų produktų
inovacijas.
Technologinės trajektorijos
Brandos lygis
(efektyvumas)
Inkrementinė
inovacija
Nauja
technologinė
trajektorija
Radikali
inovacija
Radikali
inovacija
Atsiradimas
Augimas
Branda
Laikas
Inkrementinės ir radikalios inovacijos
• Inkrementinės inovacijos
– Tęstinės
– Įsitraukusių į gamybos procesą
darbuotojų ir vartotojų
pasiūlymų rezultatas
– Gerina visų gamybos faktorių
efektyvumą
– Sietinos su gamyklos, įrangos
kokybės pajėgumų didinimu ir
su produktų ir paslaugų kokybės
didinimu.
• Radikalios inovacijos
– Netęstinės
– Kryptingos MTEP rezultatas
– Ne vienodai pasidalijusios
tarp sektorių ir laike
– Svarbus naujų rinkų ir
sektorių augimui.
– Vyksta struktūrinis pokytis,
tačiau dažnai apsiriboja
vienu ar keliais sektoriais.
Socialinis technologijų
konstruktyvizmas
• Tiek techniniai, tiek socialiniai procesai formuoja
technologinį vystymąsi.
• Technologijos (inovacijos) galutinis pavidalas yra
daugybės faktorių rezultatas:
– Technologija gali būti įvairiai interpretuojama
– Ją apibrėžia relevantiškos socialinės grupės
– Technologiniai rėmai (paradigmos)
Rinkos testas
gamyba produkcija
Tipinės tam sektoriui
technologijos
Susiformavusi technologinė
paradigma
akumuliuotos žinios
Inovacijų ir technologijos sąryšis
Ačiū už Dėmesį
Agnius Karčiauskas

similar documents