Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku

Report
Praca socjalna z osobami
starszymi w środowisku
Dr Halina Borcz
Katedra Pedagogiki Społecznej
Uniwersytet Zielonogórski
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Wyjaśnienie pojęć:
środowisko lokalne;
struktura społeczna;
społeczność lokalna.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
środowisko lokalne
To gromada ludzi zamieszkujących ograniczone i względnie
wyizolowane terytorium, posiadających i ceniących wspólną
tradycję wartości i symbole, instytucje usługowe i kulturowe,
świadomych jedności, odrębności i gotowości do wspólnego
działania, żyjących w poczuciu przynależności i wewnętrznego
bezpieczeństwa
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
STRUKTURA SPOŁECZNA – to rzeczywistość
społeczna tworząca pewien model czy też
strukturę, która każdemu z nas wyznacza
określone miejsce, uświadamia, czego się od
nas oczekuje oraz jak powinniśmy myśleć i
postrzegać.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Społeczność lokalna, to zbiorowość
mieszkająca w zwartej jednostce
terytorialnej, powiązana więzią
sąsiedztwa, wspólnotą warunków życia i
wspólną kulturą.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Więzi ludzkie –
są podstawą współżycia społecznego, to wewnętrzna
spójność zapewniająca zaspokojenie potrzeb
indywidualnych i zbiorowych. Więź środowiskowa
może występować na kilku poziomach.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
W pracy socjalnej Komisja ds. Organizacji Społeczności KSPS
słowo „społeczność" odnosi do ludzi i stosunków społecznych
między nimi, jeśli stosunki te charakteryzują się:
1. Wspólnym systemem wartości;
2. Normatywnym określeniem relacji;
3. Współzależnością;
4. Świadomością przynależności;
5. Systemem stratyfikacji;
6. Umiejscowieniem.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Organizacja społeczności jako metoda pracy socjalnej
(metoda środowiskowa)
opiera się na przekonaniu, że każdy człowiek potrzebuje więzi z innymi ludźmi, w tym
także z ludźmi z dalszego środowiska, z tymi, których postrzega się jako „innych”, a więc
nierzadko bardzo atrakcyjnych.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Zadania pracowników socjalnych prowadzących pracę w środowisku powinny
koncentrować się w szczególności na:
- ułatwianiu społeczności definiowania celów i określania priorytetów;
pomocy w przeprowadzaniu skutecznych działań środowiskowych;
- kierowaniu uczestnikami działań w trudnych, konfliktowych sytuacjach;
inicjowaniu działań przez kształcenie, pokazy i inne podobne techniki.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Założenia pracy socjalnej ze społecznością wg Stephen M. Rossa
1.Społeczności ludzkie wypracowują umiejętność radzenia sobie ze swoimi problemami.
2. Ludzie chcą i potrafią zmieniać siebie i swoje otoczenie.
3. Ludzie powinni mieć swój udział w przygotowaniu i nadzorowaniu wprowadzanych zmian w ich społeczności.
4. Samodzielne, podmiotowe zmiany w życiu społeczności mają większe znaczenie i żywotność, niż zmiany
narzucone.
5. Podejście całościowe może uporać się z problemami, którym działania cząstkowe nie są w stanie zaradzić.
6. Demokracja wymaga współudziału w sprawach społeczności i ludzie muszą posiąść odpowiednie umiejętności.
7. Społeczności ludzkie często potrzebują pomocy w zorganizowaniu się do zaspokojenia swoich potrzeb, tak samo,
jak jednostki potrzebują pomocy w zaspokajaniu swoich.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Praca socjalna z i na rzecz osób
starszych
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Problemy zaniedbywanych
potrzeb osoby w podeszłym
wieku, ustalone w wyniku
diagnozy, mogą być przyczyną i
podstawą ubiegania się o
świadczenia gwarantowane
prawem:
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Celem pracy na rzecz seniorów jest
dążenie do poprawy jakości ich
życia, do godnego starzenia się
poprzez aktywizację społeczną.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Wybór dominującego podejścia warunkuje:
- sytuacja psychofizyczna i społeczna seniora,
- postawa wobec własnej starości,
- stan zdrowia;
- i faza starości, w której się znajduje.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Zadania pomocy społecznej w stosunku do osób starszych, mieszkających w
środowisku domowym, są realizowane przez:
1) pracownika socjalnego w zakresie diagnozowania sytuacji materialnej i rodzinnej;
2) opiekuna środowiskowego w zakresie usług opiekuńczych;
3) personel specjalistyczny w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Praktyczny wymiar pracy socjalnej z osobami starszymi, pozostającymi we własnym środowisku,
obejmuje szereg działań. Bez wątpienia należą do nich:
udzielanie pomocy w zaspokajaniu potrzeb bytowych ale i rozwojowych,
udzielanie informacji i poradnictwo,
-pomoc w
poszerzaniu sieci kontaktów interpersonalnych,
- organizowaniu czasu wolnego (zwłaszcza poprzez realizowanie środowiskowych
projektów socjalnych),
- aktywizowanie społeczności lokalnej i wykorzystywanie zasobów środowiskowych.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej

similar documents