Jarmila Beránková: Kvalita – praxe a zkušenosti Krajského úřadu

Report
Kvalita – praxe a zkušenosti
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Národní konference kvality 18. – 19. 2. 2014, Hradec Králové
Sekce: Co znamenalo zavedení kvality v naší organizaci
Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.
Obsah
•
•
•
•
•
Proč „kvalita“?
Kvalita ve veřejné správě
Kvalita v praxi
Co řízení kvality „přineslo“
Šlo by to i jinak…
10. Národní konference kvality ve veřejné správě – Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.
2
Zdroj použitých obrázků: http://ekonomika.idnes.cz/specialni-priloha.aspx?y=test%2Fspotrebitelske-znacky.htm,
http://www.eklasa.cz, http://www.dtest.cz, http://.blog.igor,szoke.cz,
10. Národní konference kvality ve veřejné správě – Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.
3
Cíl veřejné správy X vize, mise,
hodnoty JMK a KrÚ JMK
CÍL VEŘEJNÉ SPRÁVY
Zvyšovat kvalitu života při
respektování udržitelného
rozvoje (UR)
Zvyšovat kvalitu a výkonnost
veřejných služeb
Týká se občanů (veřejnosti)
Týká se zákazníků veřejných
služeb
Možné řešení?
ÚSC zjišťuje potřeby a zapojuje
veřejnost např. pomocí místní
Agendy 21/projektu Zdravé
město, CSR a provádí
benchmarking
Poslání JMK:
–
Důležitá je správná komunikace!!
Lze ji vyjádřit např. jako
spokojenost občanů nebo
pomocí indikátorů UR
|
|
Strategická vize JMK do roku 2020:
–
Lze ji vyjádřit např. jako
spokojenost zákazníků s
poskytovanými službami,
standardem, nebo porovnáním
se s nejlepšími
|
Úřad ÚSC se snaží služby
poskytovat kvalitně, efektivně,
včas.
Pomoci může benchmarking,
uplatnění norem ISO, procesní
řízení, CAF…
|
DĚLAT VĚCI SPRÁVNĚ
„Jsme profesionální a vstřícný úřad
poskytující kvalitní služby“
Hodnoty KrÚ JMK:
–
DĚLAT SPRÁVNÉ VĚCI
„Otevřený a profesionální úřad,
vzorem pro ostatní úřady veřejné
správy“
Mise KrÚ JMK:
–
|
„Kraj, kde je radost žít. JMK bude
ekonomicky prosperujícím regionem,
otevřeným vůči mezinárodním výzvám
a impulzům, poskytujícím svým
obyvatelům prostor pro kvalitní život“
Vize KrÚ JMK do roku 2020:
–
Možné řešení?
Zlepšování životních podmínek členů
krajské komunity
Profesionalita, efektivita úřadu, kvalita,
otevřenost + spolupráce, úcta k lidem
10. Národní konference kvality ve veřejné správě – Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.
4
Které
„nástroje“
používáme?
Koncept CSR
Procesní řízení
Dotazníkové šetření
spokojenosti
Model CAF
Benchmarking
ISO normy
Strategické řízení
Zdravý kraj a Místní
Agenda 21
10. Národní konference kvality ve veřejné správě – Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.
5
Co nám řízení kvality přineslo?
• Uvědomění si určitých věcí/záležitostí
• Problémy… k řešení (není vše růžové ,
ale důležité je, že to jde řešit )
• „Vysloveně“ pozitivní výsledky
• Větší zájem
10. Národní konference kvality ve veřejné správě – Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.
6
Uvědomění si
• že je stále „co zlepšovat“
• že když se jednou začne, už nelze „přestat“ (… nebo ne jednoduše…) –
nejde to jen „na zkoušku“
• že je to nekončící proces, hnaný silou vlastního vědomí si chyb, slabých
stránek a nedostatků
• že kvalita je standard – ne přepych
Problémy k řešení
• rozhořčení a nepochopení od části zaměstnanců, které bylo nutné
zvládnout, uklidnit a snížit jejich negativní postoje
• potřebu a nutnost rozšíření obzoru v práci s lidmi (zejména v motivaci)
• množství práce – tzn. ukotvení manažerek kvality do struktury KrÚ JMK
„Vysloveně“ pozitivní
výsledky
Větší zájem
• nové příležitosti
• dobré jméno úřadu
• ocenění
• nejen o oblast kvality, nástrojů a metod kvality, včetně nových postupů
• ale i o zaměstnance, zainteresované strany, okolí úřadu
10. Národní konference kvality ve veřejné správě – Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.
7
Stabilní tým věnující se dlouhodobě zlepšování na KrÚ JMK,
využití jeho potenciálu pro řešení problémů
Nastavení cílů, jasné výsledky a přínosy pro cílovou skupinu
(zpětná vazba na podněty)
Zásadní součást soustavy nástrojů kvality
KrÚ JMK je zatím jediným certifikovaným úřadem na krajské
úrovni
Vypracování systémových interních normativních aktů
(směrnic)
V současné době jistý základ pro procesní řízení
Změna přístupu k řízení organizace
Zlepšení komunikace
Model
CAF
Normy
ISO
Prezentace organizace navenek
Procesní mapa nemá dostatečnou vypovídací
Odkrytí problémů a návrh jejich řešení
schopnost
Problém s udržováním databáze seznamů a jejich praktickým
využíváním
Kvalifikovaných auditorů, kteří by byly schopni posoudit
vhodnost, správnost nastaveného systému, je pro veřejnou
správu málo
Nedostatečná publicita
Nastavení systému ISO v době, kdy nefungovalo procesní řízení
Relativně drané
Syntéza názorů cílové skupiny (spolupráce směrem dovnitř a
navenek organizace
Dlouhá doba procesu sebehodnocení
Nezainteresování širšího okruhu lidí do sebehodnocení
Nedostatečná síla na prosazení i dalších námětů na
zlepšení
Větší množství aktivit ke zlepšování a zkvalitňování –
mohou se jevit jako „duplicitní“
Hmatatelné výsledky –
Normy ISO
Hmatatelné výsledky –
Model CAF
•Zavedeny pravidelné průzkumy spokojenosti
•Realizace projektu „Navigační balíček“
•Třídění odpadů
•Vypracování vize KrÚ
•Instalace zásobníků na pitnou vodu
•Zavedení systému řízení kvality dle normy ISO 9001
•Impulz pro aplikaci principů procesního, strategického a projektového řízení
•Pořádání porad se starosty obcí a s tajemníky OÚ obcí ve správním obvodu JMK
•Zefektivněna interní komunikace
•„Ukotvení“ středního managementu
•Vytvořena první procesní mapa procesů certifikovaných odborů
(ISO 9001)
•Vytvořeny databáze a seznamy (s hodnocením dodavatelů,
dokumentace, informačních aktiv) (ISO 9001, ISO 27001)
•Vytvořena Bezpečnostní politika (ISO 27001)
•Definována rizika a způsoby jejich eliminace (ISO 27001)
10. Národní konference kvality ve veřejné správě – Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.
8
Optimalizace a zlepšování v porovnávaných oblastech
Jeden z nejvýznamnějších nástrojů – kanálů - získávání zpětné
vazby a důležitých informací – nejen v oblasti kvality
Metodika sběru dat je pevně stanovena, nedochází ke
korekcím
Porovnání podloženo fakty, reálnými čísly
Výměna dobrých praxí
Stabilní nástroj pro zlepšování
Výsledky vstupují do všech podkladů souvisejících s řízením, nejen
řízením kvality a používaných nástrojů
Dotazníkové
šetření
spokojenosti
Trend zvyšujících se počtů vyplněných dotazníků, včetně
konkrétních návrhů na zlepšení
Benchmarking
Dotazníky byly vytvořeny zaměstnanci KrÚ (diskutovány v širším
kruhu), jsou revidovány
Už není příliš prostor pro další „šetření“
Hledání nových oblastí pro porovnávání se je do určité míry
problematické
Statistika: 65-90% nespokojených lidí, kteří – přesto, že si nestěžují ztrácejí důvěru vůči tomu, kdo službu poskytuje
Pochybnosti zaměstnanců o anonymitě jejich dotazníkového šetření
Relativně dlouhá doba od ukončení šetření a zpracování výsledků k
podání zpětné vazby
Obecně nižší ochota vedoucích odborů zapojit se do navrhování
možných „reakcí“ na zjištěné skutečnosti“
Hmatatelné výsledky
– Dotazníkové šetření
spokojenosti
•Změna webových stránek JMK
•Úpravy v prostorách budov KrÚ
•Úpravy v organizaci porad se zainteresovanými stranami
•Úpravy zaměstnaneckého benefitního systému
•Podněty vstupující do řízení procesů, sebehodnocení dle CAF
Hmatatelné výsledky
– Benchmarking
•Pokles nákladů u sledovaných položek
•Dobré praxe v porovnávaných oblastech, ale i
dalších
10. Národní konference kvality ve veřejné správě – Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.
9
Hlubší zájem vedení zabývat se rozvojem v
rovině strategické
Utřídění a ujasnění záměrů a cílů ve
vybraných oblastech
Strategické
řízení
Nastavení měřitelných ukazatelů (min.
snaha… )
Nejen jasná deklarace ale i reálná snaha „něco zlepšit“ – snížit časovou náročnost,
duplicity, byrokratické „překážky“…
Diskuse nad problémovými procesy – nejen na úrovni pracovního týmu, ale i vedení
úřadu
Stabilní a motivovaný tým pro procesní řízení (zastoupení téměř všech odborů)
Již hmatatelné výsledky – prosazení návrhů procesního týmu
Procesní
řízení
Znalosti a poznatky ze vzdělávání v oblasti
strategického řízení nejsou zcela promítnuty do
praxe vedoucích pracovníků… zatím….
Řada existujících strategických dokumentů nemá
„parametry“ strategického dokumentu (termíny,
ukazatele apod.)
Počáteční nevole a nedůvěra zaměstnanců k tomu, že by se mohlo „něco“
zlepšit
Výsledky dotazníkového šetření (nejsou zcela přesvědčivé)
Nedostatečná síla pro prosazení všech zlepšujících návrhů procesního týmu
Řada tzv. úzkých míst procesů jsou v oblastech spadajících do působnosti
členů volených orgánů kraje
Nižší míra využívání pořízeného SW
Hmatatelné výsledky –
Procesní řízení
Hmatatelné výsledky –
Strategické řízení
•Vytvořena Strategie KrÚ JMK do r. 2020 (po první aktualizaci)
•Vytvořeny metodické příručky a manuály pro uplatnění principů
strategického řízení při tvorbě koncepčních dokumentů
•Aktualizována vize a mise KrÚ JMK
•Detailně popsány, zmapovány vybrané procesy, které prošly již i
optimalizací
•Mapa zásadních procesů KrÚ
•Manuál pro uplatnění principů procesního řízení
•Pořízen SW
10. Národní konference kvality ve veřejné správě – Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.
10
Navázání spolupráce s ostatními ÚSC, které aktivně řeší
oblast udržitelného rozvoje a ochrany zdraví
Výměna dobrých praxí
Nové nasměrování projektu – „Zdravým krajem budeme
tehdy, pokud se budeme skládat ze Zdravých ÚSC“ a
zároveň „být Zdravým krajským úřadem“
Místní
Agenda 21 a
Projekt
Zdravý kraj
Spolupráce s ostatními odbory – propojení aktivit
Jasná deklarace toho, že nefungujeme izolovaně, nejsme tu „sami pro
sebe“
Ukotvení podpory udržitelného rozvoje do systému řízení a fungování KrÚ
Uvědomění si, kolik toho KrÚ a JMK v oblasti udržitelného rozvoje a
obecně všech třech pilířů vlastně realizuje
Uspořádání konference k tématu, motivace spolupracujících
zainteresovaných stran
Tým „nadšenců“ pro otázky společenské odpovědnosti
Podřazení Projektu Zdravý kraj pod koncept
Společenské odpovědnosti (CSR)
Dosavadní umístění Projektu a MA 21 na odbor
zdravotnictví bez propojenosti na další odbory
Nedostatečná medializace
Koncept
CSR
Začínáme…. 
Nebylo od koho získat dobré praxe
Aktivity v jednotlivých pilířích CSR nejsou propojeny, je jich
velké množství
Nedostatečné finanční zdroje
Nedostatečná aktivita nutná k posunutí se do
vyšší kategorie
Hmatatelné výsledky –
Místní Agenda 21 a
Projekt Zdravý kraj
•Spoluorganizování celostátních kampaní
•Realizace projektů zapojující veřejnost, projektů pro pomoc znevýhodněným
skupinám obyvatel
•Metodické vedení municipalit JMK
•Publicita tématu – webové stránky http://zdravykraj.kr-jihomoravsky.cz
•Akce pro zaměstnance, akce zapojující zaměstnance (vzdělávání, darování
krve, druhý život dětské knihy…)
Hmatatelné výsledky –
Koncept CSR
•Zmapovány – popsány aktivity, které lze nazvat „společensky
odpovědné“
•Vytvořena mapa CSR aktivit
•Vytvořeny podklady pro publicitu CSR aktivit veřejnosti
•Certifikát dle Národního programu posuzování shody systému
managementu CSR
•Uspořádání konference CSR
10. Národní konference kvality ve veřejné správě – Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.
11
Lze částečně souhlasit i s tím, kdo si myslí, že
těchto hmatatelných výstupů-výsledků lze
dosáhnout i bez toho, aniž bychom se
kvalitou soustavně a intenzivně zabývali ano, ale možná by to:
Nejobtížnějším úkolem je správně
poznat své vlastní možnosti a
potřeby v daných podmínek…
Šlo by to i
jinak…?
Možná…
10. Národní konference kvality ve veřejné správě – Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.
12
Proč k řízení a
zvyšování kvality
používáme celou
sadu nástrojů?
Dobré jméno, být příkladem
Kvalitní veřejné služby, spokojené zainteresované
strany
Nefungovat izolovaně, myslet na budoucnost
Fungující systém zpětné vazby (nejen externí –
dotazníky spokojenosti, benchmarking, ale i
interní – sebehodnocení)
Fungující procesy, jejich standardizace, stanovena
vize a cíle
Zájem o rozvoj, kvalitu a zlepšování, ochota
zabývat se těmito aktivitami a jejich skutečná
realizace
předpoklady
výsledek
Kvalita – fungující
úřad, spokojenost
zainteresovaných
stran, dobré
jméno
10. Národní konference kvality ve veřejné správě – Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.
13
Děkuji Vám za pozornost
a ať se Vám daří – nejen v oblasti kvality
„Jedinou strategií, která má naději na úspěch, je snaha o aktivní vytváření
budoucnosti“ Peter Drucker
Jarmila Beránková, [email protected]
14

similar documents