zde - Národní ústav odborného vzdělávání

Report
PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK
ODBORNÝCH ŠKOL
Specifika vzdělávání učitelů odborných škol
projekt Kurikulum S
Národní pedagogické muzeum J. A Komenského
Petr Mach
FPE ZČU v Plzni
28. 2. 2012
UČITELÉ ODBORNÝCH ŠKOL A UČILIŠŤ
■ Učitel odborných předmětů UOV
■ Učitel praktického vyučování UPV
■ Učitel odborného výcviku UOV
■ Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
PŘÍPRAVA UČITELŮ ODBORNÝCH
ŠKOL NA ZČU
Historický pohled - 70 léta
X semestrové studium
Disciplíny na Pedagogické fakultě:
■ pedagogické (včetně dějin pedagogiky)
■ psychologické
■ pedagogické psychologie
■ sociální pedagogiky
■ biologie člověka.
Disciplíny na VŠSE:
■ odborné dle odbornosti učitele a vyučovaných předmětů.
Zakončení: SZZ a obhajobou DP.
SOUČASNOST
Bakalářské studium učitelství odborných předmětů
Pro malý počet uchazečů se neotevírá.
Bakalářské studium učitelství odborného výcviku a praktického
vyučování v kombinované formě
Tříleté studium ukončená SZZ a obhajobou bakalářské práce. Celkový
počet kreditů 180.
Počet kreditů, které vedou k vytváření odborných (oborově didaktických)
kompetencí je 35, tj. 19 % objemu výuky (včetně praxe).
Hraniční předměty: Environmentální výchova v geografii, Sociologické
aspekty života člověka, Úvod do filosofie atd.
SOUČASNOST
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu UOP, UPV,
UOV v celoživotní formě vzdělávání
Dvouleté studium ukončené závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné
práce.
Rozsah výuky je min. 250 hodin, max. 350 hodin. Počet hodin, které vedou
k vytváření odborných (oborově didaktických) kompetencí je 95, tj. 34 %
(včetně praxe).
Certifikátové studium učitelství odborných předmětů
Letošní akademický rok toto studium končí.
Třísemestrové studium ukončené závěrečnou zkouškou a obhajobou
závěrečné práce.
Koncepce studia je ekvivalentní se studiem učitelství odborných předmětů
v celoživotní formě.
SOUČASNOST
Projekt ESF č. CZ.1.07/1.3.08/02.0003 s pracovním názvem
Kompetence učitelů a mistrů
Dvousemestrové studium vysokoškolského charakteru, které je
ekvivalentem prvního ročníku bakalářského studia učitelství odborného
výcviku a praktického vyučování. Po jeho absolvování vykonávají
absolventi projektu přijímací řízení do bakalářského studia.
IGIP (International Gesellschaft für Ingenierpädagogik)
NIDV, PC
VYTVÁŘENÍ KOMPETENCÍ
■ Jaké kompetence je třeba vytvářet (rozvíjet)?
■ Jak je vytvářet?
■ Jak ověřovat úroveň jejich osvojení?
Problematika kompetencí by měla být nedílnou součástí vytváření
profesního profilu učitele odborných předmětů, odborného výcviku.
JAKÉ KOMPETENCE JE TŘEBA
VYTVÁŘET (ROZVÍJET)?
Zdroje
■ NUOV (expertní skupina TTnet)
■ CEDEFOP
■ Vašutová
■ ISP MPSV (informační a poradenská střediska)
■ KTP (kartotéka typových pozic)
■ NSP (národní soustava povolání)
PROFESNÍ KOMPETENCE UČITELE
(VAŠUTOVÁ)
■
■
■
■
■
■
■
■
předmětové (oborové)
didaktické a psychodidaktické
pedagogické
diagnostické a intervenční
sociální, psychosociální a intervenční
manažerské a normativní
profesně a osobnostně kultivující
ostatní předpoklady
KOMPETENCE OBOROVÉ
Jak (kde) ji získá:
aprobační předměty a jejich metodologie, obecná didaktika,
oborová didaktika, pedagogická psychologie, informatika.
KOMPETENCE DIDAKTICKÉ a
PSYCHODIDAKTICKÉ
Jak (kde) ji získá:
obecná didaktika, oborové didaktiky, vývojová pedagogická a
kognitivní psychologie.
KOMPETENCE PEDAGOGICKÉ
Jak (kde) ji získá:
obecná a srovnávací pedagogika, psychologie osobnosti, vývojová
a pedagogická psychologie, sociologie a sociologie výchovy,
pedagogická praxe.
KOMPETENCE DIAGNOSTICKÉ a
INTERVENČNÍ
Jak (kde) ji získá:
pedagogická diagnostika, psychologie osobnosti, vývojová
psychologie, biologie dětí a mládeže, patopsychologie,
speciální pedagogika.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ,
PSYCHOSOCIÁLNÍ a KOMUNIKATIVNÍ
Jak (kde) ji získá:
sociální psychologie, sociální pedagogika, sociologie výchovy,
sociální a pedagogická komunikace, český jazyk a rétorika.
KOMPETENCE PROFESNĚ a OSOBNOSTNĚ
KULTIVUJÍCÍ
Jak (kde) ji získá:
filozofie výchovy, etika, aprobační obory, společenskovědní
disciplíny, reflektivní zkušenost (pedagogická praxe).
KOMPETENCE MANAŽERSKÉ a
NORMATIVNÍ
Jak (kde) ji získá:
školská legislativa, vzdělávací politika, základy školského
managementu, cizí jazyk, pedagogická praxe.
PODMÍNKY VYTVÁŘENÍ ODBORNÝCH
KOMPETENCÍ
X semestrové studium
35 % výuky byly odborné předměty. Každý obor měl svoji
oborovou didaktiku. Seminární práce měly charakter dnešních
bakalářských prací. Diplomové práce se blížily dnešním rigorózním
pracím.
PODMÍNKY VYTVÁŘENÍ ODBORNÝCH
KOMPETENCÍ
Bakalářské studium učitelství odborného výcviku
a praktického vyučování
Celkový počet kreditů je 180. Odborné předměty žádné. Předměty
oborově didaktické mají celkem 13 kreditů - 5,5 % z celkového
počtu kreditů.
Předměty pedagogické praxe, které lze pro rozvoj odborných
kompetencí využít, mají 18 kreditů - 10 %.
DOV
KPR
Supervizní seminář k praxím.
Případové studie.
PODMÍNKY VYTVÁŘENÍ
ODBORNÝCH KOMPETENCÍ
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením
n a p ř í p r a v u U O P, U P V, U O V
Počet hodin, které vedou k vytváření odborných (oborově didaktických)
kompetencí je 95, tj. 34 % (včetně praxe). K dispozici je větší počet
hodin, které přispívají k vytváření odborných kompetencí. Nelze použít
supervizi praxe. Je větší prostor pro případové studie.
Projekt ESF
JAK OVĚŘOVAT ÚROVEŇ OSVOJENÍ
ODBORNÝCH KOMPETENCÍ
■ Evaluace výuky na ZČU
■ Evaluační dotazníky studentům a absolventům
■ Průzkum v Plzeňském kraji
PRŮZKUM V PLZEŇSKÉM KRAJI
Cíl průzkumu - hodnocení profesního profilu učitele.
Základem byl profesní profil učitele odborných předmětů a
odborného výcviku dle kartotéky typových pozic.
Respondenti - 69 učitelů plzeňského regionu.
Složení - 20 učitelů odborných předmětů
- 49 učitelů odborného výcviku.
Metoda - dotazníkové šetření doplněné strukturovaným
rozhovorem.
Rok 2008
NĚKTERÉ VÝSLEDKY
Odborné kompetence
63 % respondentů má minimální (téměř žádné) možnosti
systematického rozšiřování a prohlubování odborných znalostí
(řízeno, podporováno školou).
32 % respondentů si doplňuje nové znalosti individuálně, na
vlastní náklady (odběr časopisů, sledování publikací, internetu).
40 % nemá čas na tyto aktivity.
69 % respondentů je zatěžováno činnostmi, které nepatří do
profesní náplně (kontrola stavu toalet, sledování žáků mimo
výukové objekty, ..).
NĚKTERÉ VÝSLEDKY
Kompetence pedagogické, psychodidaktické
52 % respondentů pokládá přetváření RVP do ŠVP za koncepční a
systémovou práci, kterou má vykonávat školství (systém).
40 % respondentů pokládá tvorbu ŠVP za vhodnou příležitost
realizace vlastních představ o procesu.
8 % respondentů „překlopí“ starý systém do „nových tabulek“.
92 % pokládá vytvoření soustavy kvalifikačních požadavků (NSK)
za vysoce pozitivní.
63 % respondentů používá klasické metody a formy (výklad,
instruktáž, demonstrace, procvičování).
13 % respondentů používá problémové metody, samostatné
práce, experimentální, metody obdobné projektovému
vyučování.
8 % respondentů považuje moderní metody (kooperace,
projekty, problémové m., workshopy, ..) za neúčinné vzhled
ke špatnému a neodpovídajícímu vybavení a vzhledem
k úrovni žáků.
70 % respondentů by si přálo lepší spolupráci s podniky
v regionu, jsou odkázáni na ochotu či neochotu podniků,
nemají možnost výběru těch nejlepších.
40 % respondentů požadovalo systematické vzdělávání
v oboru.
52 % respondentů by uvítalo vytvoření metodického portálu
nebo časopisu pro odborné vzdělávání
67 % respondentů spojovalo motivaci s řešením kázeňských
problémů. Uvádí, že více jak padesát procent žáků
(především učňů) nemá o studovaný obor zájem, školu
navštěvují jen z donucení (rodiči, okolnostmi).
41 % respondentů má problémy s objektivním hodnocením
žáků. Zpravidla jsou nuceni hodnotit výkony žáků lépe než si
zaslouží (i o dva stupně). Nejčastější důvod – nutnost udržet
určitý počet žáků ve třídě (oboru), škole.
NĚKTERÉ VÝSLEDKY
Kompetence manažerské, vybavení
Průzkum se zabýval vztahem vedení školy nebo zřizovatele k podmínkám
(především materiálním).
32 % respondentů bylo spokojeno s vybavením, pomůckami, s výukovým
prostředím, s poskytováním osobních pomůcek.
7 % respondentů nedostává ani nárokové osobní ochranné pomůcky,
které jsou nutné k výkonu činnosti dle norem a předpisů BOZP.
40 % respondentů má k dispozici technické vybavení a pomůcky staré 10 a
více let.
20 % respondentů je spokojeno s partnerskými podniky.
NĚKTERÉ VÝSLEDKY
Kompetence osobnostní, zdravotní způsobilost
Většina respondentů se k osobnostním vlastnostem nevyjadřovala nebo se
formálně ztotožnila s KTP.
79 % respondentů však považuje postavení osobnosti učitele ve společnosti za
neúnosné, devalvující.
19 % respondentů uvažuje o odchodu ze školství z důvodu neodpovídajícího
společenského postavení. Z tohoto počtu je většina mužů.
98 % respondentů se nikdo neptal na zdravotní stav, nevyžadoval žádné vyšetření.
Obdobný stav je i při přijímání studentů do učitelských vzdělávacích programů.
Společnost neřeší problematiku možných chorob z povolání v učitelské profesi.
Neřeší se prokazatelné symptomy negativního vlivu procesu na učitele:
depresivní stavy
chronické vyčerpání
poruchy sociálních vazeb (změna vztahu k lidem)
útlum aktivity, iniciativy a kreativity
snížení sebehodnocení (ztráta ideálů)
riziko závislosti na návykových látkách
syndrom vyhoření
somatické potíže.
NĚKTERÉ VÝSLEDKY
Společensko ekonomické ohodnocení
40 % respondentů považovalo ekonomické ohodnocení
své práce za téměř odpovídající.
9,9 % respondentů považovalo svůj plat za směšně malý a
uvažuje o odchodu ze školství.
50 % respondentů pokládá svoji práci za nedoceněnou, ale
chápe problémy školství.
63 % respondentů vadila nízká společenská hodnota
vzdělání.
ZÁVĚR
Profesní profil učitele odborných předmětů není jen výčet kompetencí,
povinností, požadavků. Jeho součástí by mělo být i jasné formulování
realizační složky. Stanovení, za jakých podmínek lze kompetencí
dosáhnout, vytvoření těchto podmínek a stanovení dopadu na kariérní
postup, tedy kariérní řád. Jasné formulování zodpovědnosti společnosti
(státu) za vytvoření podmínek k dosažení požadovaných kompetencí.
Nedořešené je i objektivní zjišťování úrovně dosažení požadovaných
kompetencí (evaluace procesu). Řadu kompetencí totiž získávají učitelé
až v průběhu výkonu své pedagogické praxe.

similar documents