dezertifikace

Report
Projekt „Environmentální
výchova ve školních úlohách,
experimentech a exkurzích“
SUCHO
A
DESERTIFIKACE
DESERTIFIKACE

DESERTIFIKACE = vysoušení

proces degradace území na pouštní,
polopouštní či podobně vypadající oblast
→ v důsledku různých faktorů, včetně
proměnlivosti klimatu a lidských
činností.

PŘÍČINY
 Maximální
snaha o využití veškeré úrodné
půdy
 Odlesňování
 Spásání porostu hospodářskými zvířaty
 Eroze
 Klimatické změny

NÁSLEDKY
 Klesá
hladina podzemních vod
 Ornice se zasoluje, rychleji eroduje
 Ohrožení rostlinstva a živočichů
 V celosvětovém měřítku je desertifikací
ohroženo živobytí 1 miliardy lidí ve více než
100 zemích.

DESERTIFIKACE – globální problém
 Podle
odhadu UNEP(United Nations
Environment Programme)
postihuje rozšiřování pouští téměř čtvrtinu
celkové rozlohy a téměř sedmdesáti
procentům suchých oblastí hrozí další
snižování jejich kvality
 Jedná se o semiaridní až aridní okrajové
zóny světových pouští, ve kterých se
zpravidla nacházejí nejméně rozvinuté země
AFRIKA
Šíření pouští má přímou souvislost
s chudobou venkovských oblastí trvalým
nedostatkem potravin a migrací obyvatel
 Nejznámějším příkladem desertifikace je
oblast Sahel


Zahrnuje státy
 Senegal
 Gambii
 Mauritánii
 Niger
 Mali
 Burkinu
 Čad

a zasahuje do Súdánu, Etiopie a Somálska
ASIE


Dochází zde k odstranění rostlinstva z důvodu
pastevectví a vysokých nároků na čerpání
podzemní vody a k přeměně zemědělské půdy v
poušť
Státy měnící se na pouště z důvodů srážek
(méně než 25cm ročně), nízké vlhkosti a vyšší
průměrné teplotě




Uzbekistán
Turkmenistán
Kazachstán
Pozn.: Podle údajů z 80. let je dezertifikací
ohroženo 34 % povrchu Asie a tato
hodnota se v důsledku lidské činnosti
neustále zvyšuje (hlavně střední Asie)
OBLASTI POUŠTÍ
Pouště na Zemi zabírají 42 miliónů km2
 Tundra zabírá 8 miliónů km2, tj. 5,4%
povrchu pevniny a lze ji chápat jako
polopoušť
 Suché oblasti zabírají asi 47 miliónů
km2, tj. 35% plochy pevnin.
 Přes 6 miliónů km2 tvoří plochy
extrémně suché, s ročními srážkami
menšími než 25 mm a s velmi nízkou, s
vysokými teplotami a také s vysokými
výkyvy teploty během dne a noci.


Zbytek suchých oblastí dělíme na pásmo
aridní a semiaridní.
 Aridní pásmo tvoří pouštní step. Má
rozlohu 33 miliónů km2. Nadměrné
spásání trav a vypalování křovin vede
k erozi a desertifikaci. Dochází tu i k
salinizaci (zasolení půd).
 Semiaridní oblasti bývají také
nadměrně spásány, například kozami.
Krmných druhů rostlin pak ubývá a ty
jsou vytlačovány druhy
nepoživatelnými.
PROBLÉM ROZŠIŘOVÁNÍ POUŠTÍ:

Afrika



Sahara


Asie













Gobi
Namib
Syrská poušť
Kalahári
Velká arabská poušť
Arabská poušť
Velká solná poušť
Nubijská poušť
Poušť Lút
Arabská poušť Karakum
Kyzylkum
Thar
Taklamakan
Austrálie



Severní Amerika






Velká Viktoriina poušť
Gibsonova poušť
Velká písečná poušť
Simpsova poušť
Mohavská poušť
Sonorská poušť
Velká pánev
Bílé písky
Chihuahua
Jižní Amerika



Atakama
Peruánská poušť
Patagonská poušť
NÁPRAVA ŠKOD
Používání vhodných hospodářských
metod
 Zákaz kácení dříví na otop
 Osazování dřevinami
 Finančně velmi náročná rekultivace
krajiny

KONEC PREZENTACE 

similar documents