17-P - Základní škola Rožďalovice

Report
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice
projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977
Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka
zadaných ve školním roce 2011/2012
pro 9. ročník (13. – 22. úloha)
VII.
označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.9.017
Metodické pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor: Mgr. Roman Kotlář
Vytvořeno: červen 2012
Určeno pro 9. ročník
Český jazyk 2. stupeň
Téma: řešení úloh testů Scio
Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva
při řešení úloh testů Scio
Forma: žáci pracují samostatně
Pomůcky: počítač, dataprojektor
Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu
Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit
nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného počtu bodů (Lze pracovat
i ve skupinách, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina nedokáže svoji
úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za podstatnou
skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat
správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.
Úloha č. 13 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Ve které z následujících vět je pravopisná chyba?
A) Soused zpravoval před domem auto.
B) Petr se snažil splést dohromady jednotlivá vlákna.
C) Janiny výčitky celou věc jen ztěžovaly.
D) Služba z naší třídy nesmazala tabuli.
Řešení:
A) Soused spravoval před domem auto.
B) Petr se snažil splést dohromady jednotlivá vlákna.
C) Janiny výčitky celou věc jen ztěžovaly.
D) Služba z naší třídy nesmazala tabuli.
Správnou odpovědí je varianta A).
Úloha č. 14 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Do které z následujících vět je nutno doplnit pouze i/í tak, aby byla věta napsána správně?
A) Moj_ mladš_ bratři byl_ velm_ zv_dav_, nejraději si prohl_žel_ tatínkov_ encyklopedie.
B) Již týden mě bratrov_ spolužačky pros_, abych je seznámil s těmi nov_m_ Francouz_.
C) Často jsme zp_val_ našemu synov_ baladu o král_ Artušov_, kterou jsem se naučil
z otcov_ gramodesk_.
D) Honzov_ bratři do naší vs_ jezd_ se svým_ přátel_, které nadchl_ Honzov_ koně.
Řešení:
A) Moji mladší bratři byli velmi zvídaví, nejraději si prohlíželi tatínkovy encyklopedie.
B) Již týden mě bratrovy spolužačky prosí, abych je seznámil s těmi novými Francouzi.
C) Často jsme zpívali našemu synovi baladu o králi Artušovi, kterou jsem se naučil z otcovy
gramodesky.
D) Honzovi bratři do naší vsi jezdí se svými přáteli, které nadchli Honzovi koně.
Správnou odpovědí je varianta D).
Úloha č. 15 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Do které z následujících vět je nutno doplnit pouze i tak, aby byla věta napsána správně?
A) S vaš_m svolením j_ pozvu na oslavu.
B) Bez vaš_ pozvánky j_ na vernisáž nepustí.
C) Pozval jsem j_ na naš_ zahradní párty.
D) S naš_m psem jsme j_ dost vylekal_.
Řešení:
A) S vaším svolením ji pozvu na oslavu.
B) Bez vaší pozvánky ji na vernisáž nepustí.
C) Pozval jsem ji na naši zahradní párty.
D) S naším psem jsme ji dost vylekali.
Správnou odpovědí je varianta B).
Úloha č. 16 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Do které z následujících vět je nutno na vynechané místo doplnit mně tak, aby věta byla
napsána mluvnicky a pravopisně správně?
A) Ze sportů ___ nejvíc baví snowboarding.
B) Před nádražím na ___ nikdo nečekal.
C) Bratr ___ odvezl k babičce na Sázavu.
D) Pošlete ___ podrobný seznam hostů.
Řešení:
A) Ze sportů mě nejvíc baví snowboarding.
B) Před nádražím na mě nikdo nečekal.
C) Bratr mě odvezl k babičce na Sázavu.
D) Pošlete mně podrobný seznam hostů.
Správnou odpovědí je varianta D).
Úloha č. 17 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Ve které z následujících výpovědí je nutno nahradit všechna vyznačená malá písmena
velkými tak, aby byl text napsán mluvnicky a pravopisně správně?
A) V červenci jsme se zúčastnili výpravy napříč evropou, začali jsme na ostravském letišti a
dorazili až k egejskému moři.
B) Když jsem bydlel v hradci králové, navštěvoval jsem základní školu emy destinnové.
C) Na mezinárodní den lidských práv jsme se zúčastnili oslavy na finském velvyslanectví.
D) Po maturitě jsem pracoval ve velké británii a nyní třetím rokem studuji český jazyk na
univerzitě karlově.
Řešení:
A) V červenci jsme se zúčastnili výpravy napříč Evropou, začali jsme na ostravském letišti a
dorazili až k Egejskému moři.
B) Když jsem bydlel v Hradci Králové, navštěvoval jsem základní školu Emy Destinnové.
C) Na mezinárodní den lidských práv jsme se zúčastnili oslavy na finském velvyslanectví.
D) Po maturitě jsem pracoval ve Velké Británii a nyní třetím rokem studuji český jazyk na
Univerzitě Karlově.
Správnou odpovědí je varianta D).
Úloha č. 18 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Ve které z následujících skupin slov jsou uvedeny pouze mluvnicky správné tvary množného
čísla?
A) zástup, kalhoty, nářadí, vlasy
B) náušnice, trička, volání, dříví
C) kraťasy, nákupy, lahve, dveře
D) voda, mouka, přátelství, soužení
Řešení:
A) zástup, kalhoty, nářadí, vlasy
B) náušnice, trička, volání, dříví
C) kraťasy, nákupy, lahve, dveře
D) voda, mouka, přátelství, soužení
Správnou odpovědí je varianta C).
Úloha č. 19 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Který z následujících tvarů přídavného jména ve druhém stupni je vytvořen chybně?
A) hladčí
B) užší
C) hebčí
D) snadnější
Řešení:
A) hladší
B) užší
C) hebčí
D) snadnější
Správnou odpovědí je varianta A).
Úloha č. 20 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Ve které z následujících podtržených skladebních dvojic nelze přívlastek neshodný nahradit
shodným?
A) Na tržišti prodávali malované koníky ze dřeva.
B) Petr měl touhu odjet na rok do zahraničí.
C) Nejvíce mě zdržela skupina cyklistů.
D) Vojska Římanů zpustošila Kartágo.
Řešení:
A) Na tržišti prodávali malované koníky ze dřeva.
B) Petr měl touhu odjet na rok do zahraničí.
C) Nejvíce mě zdržela skupina cyklistů.
D) Vojska Římanů zpustošila Kartágo.
Správnou odpovědí je varianta A).
Úloha č. 21 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Muži z hor tady často zapalovali světlo na památku svých přátel.
Který z následujících větných členů není ve větě zastoupen?
A) přívlastek neshodný
B) příslovečné určení času
C) příslovečné určení účelu
D) příslovečné určení způsobu
Řešení:
A) přívlastek neshodný (z hor)
B) příslovečné určení času (často)
C) příslovečné určení účelu (na památku)
D) příslovečné určení způsobu
Správnou odpovědí je varianta D).
Úloha č. 22 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Ve které z následujících vět je tvar podstatného jména Řecko příslovečným určením příčiny?
A) Kvůli tvé dovolené v Řecku jsme zapomněli napsat tetičce.
B) Ze všech starověkých států znám nejlépe Řecko.
C) Petr prý neodmaturoval z dějepisu kvůli antickému Řecku.
D) Pozdravuj ode mě v Řecku tetu Sofii.
Řešení:
A) Kvůli tvé dovolené v Řecku jsme zapomněli napsat tetičce.
B) Ze všech starověkých států znám nejlépe Řecko.
C) Petr prý neodmaturoval z dějepisu kvůli antickému Řecku.
D) Pozdravuj ode mě v Řecku tetu Sofii.
Správnou odpovědí je varianta C).

similar documents