ppt - síla

Report
Síla
značka síly F
jednotkou síly je 1N (newton), popř. kN ( = 1000 N)
• 1N odpovídá síle, kterou je 100 gramové těleso
přitahováno gravitační silou k Zemi
1kg = 10N nebo 100g = 1N
účinky síly:
• pohybové (síla může uvést těleso do pohybu, zastavit
jej, změnit jeho směr…)
• deformační (změna tvaru tělesa)
Převody – hmotnost (m) a gravitační síla (Fg)
1kg = 10N nebo 100g = 1N
m
Fg
100g 200g 250g 400g 590g 840g 2kg
3,6
kg
15,8
kg
síla nemusí působit jen při doteku těles, ale může působit
„na dálku“:
• magnetická síla
• elektrická síla
• gravitační síla
sílu měříme pomocí pružinového siloměru
• čím větší síla působí, tím více se pružina prodlouží
Účinky síly
1.Posuvné – uvedení do pohybu,
zrychlení, zpomalení, zastavení či
změna směru pohybu
2.Otáčivé – roztočení, změna rychlosti
či zastavení jeho otáčení
3.Deformační – změna tvaru tělesa
Změníme velikost působení síly
PŘI DEFORMACI MOLITANU
Zmáčkneme menší silou
Zmáčkneme větší silou
ÚČINKY SÍLY ZÁVISÍ NA VELIKOSTI SÍLY
Změníme směr působení síly
Při deformaci houby
Působíme silou kolmo
Působíme silou šikmo
ÚČINKY ZÁVISÍ
NA SMĚRU PŮSOBENÍ SÍLY
Změníme působiště síly
Zvedneme knihu
Podepřeme ji uprostřed – posuvný
účinek
Podepřeme ji dále od středu –
účinek může být i otáčivý
nebo zavěsíme těleso
ÚČINKY SÍLY ZÁVISÍ NA bodě, ve kterém působí
= PŮSOBIŠTI SÍLY
Na čem tedy závisí účinky síly?
Na velikosti
Na směru působení
Na bodě, ve kterém síla působí – na působišti
Skládání sil stejného směru
- síla, která má na těleso stejný účinek jako několik
současně působících sil = výslednice těchto sil
- skládání sil = nalezení výslednice sil
- výslednice dvou sil stejného směru má s oběma
silami stejný směr a je rovna součtu velikostí obou
sil
F  F1  F2
- posuvný účinek síly na pevné těleso se nezmění,
posune-li se její působiště do jiného bodu tělesa po
přímce, ve které síla působí
Skládání dvou sil opačného směru
Výslednice dvou sil má stejný směr jako větší síla
a její velikost se rovná rozdílu obou sil
F  F1  F2
Rovnováha dvou sil
Dvě síly stejné velikosti a opačného směru, které
působí současně na těleso v jedné přímce, mají
nulovou výslednici.
dvě stejně velké síly opačného směru, které působí
současně na těleso v jedné přímce, jsou v rovnováze.
Jejich pohybové účinky na těleso se ruší.
Kdy vynaložíme větší sílu?
Zvedáme kbelík s maltou
Zavěšený na krátkém
provaze
Zavěšený na dlouhém
provaze
Vynaložíme vždy stejnou sílu, hmotnost
provazu je zanedbatelná
Sílu můžeme posunovat po její nositelce
(po přímce) beze změny účinku
1kg = 10N nebo 100g = 1N
1kg = 10N nebo 100g = 1N
Na osobní automobil působí při jízdě v určitém
okamžiku odporová síla 0,4kN a současně tahová síla
motoru 3kN. Jaká výsledná síla působí na automobil a
jaký je její účinek? Nakresli grafické řešení (zvol
vhodné měřítko).

similar documents