Pobierz: Prezentacja "Inwestycje UE w rejonie nowosadeckim"

Report
Najciekawsze inwestycje w rejonie
nowosądeckim, prezentowane przez
uczniów II LO w Nowym Sączu
Projekt, którego celem jest stworzenie nowoczesnego systemu pracy z uczniami
zdolnymi w województwie małopolskim. Ok. 16 tysięcy uczniów zostało objętych
programem . DiAMEnT powstał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Koszt projektu wynosił 22 miliony i został w całości sfinansowany
przez Unię Europejską.
„SQMA” to inaczej
Sądecki Klub Młodzieży
Aktywnej. Fundusze
potrzebne na jego
działalność w znacznej
części pochodzą z
pieniędzy unijnych.
Głównym organizatorem i
realizatorem całego
przedsięwzięcia jest
Zespół Świetlic
Środowiskowych w
Nowym Sączu. SQMA
należy do projektu
systemowego pod nazwą
„Twoja AKTYWNOŚĆ
szansą na sukces!” w
ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
„Karpaty
OFFer – Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki”
Środki na jego realizację zostały pozyskane w 50% z Funduszu Europejskiego w
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013.
Wartość projektu 1.309.840 zł, wartość wsparcia ze środków UE w kwocie 654.875 zł.
Projekt ten ma na celu przedstawienie, różnorodnej kultury i sztuki wywodzącej się z
regionu Karpat poprzez muzykę, teatr, performance itp. Realizowany jest głównie na
terenie małopolski, ale również kilka wydarzeń odbywa się poza jej granicami
Szansa dla dzieci z Bączej Kuniny
„Program Operacyjny Kapitał Ludzki” obejmujący rozwój, wykształcenie i
kompetencje na obszarach wiejskich. Ma on na celu lepszy start –
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – tu konkretnie wsi
Bącza Kunina (Gmina Nawojowa). Cały projekt skonkretyzowano do
kształcenia w kierunku matematyki oraz nauki pływania – rozwój fizyczny.
Każda grupa uczestniczyła w 30. godzinach lekcyjnych zajęć
matematycznych i 30. godzinach lekcyjnych zajęć na basenie.
„Zawodowa przyszłość”
Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
skierowany był do uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej i
realizowany przez Gminę Łabowa. Jego celem było wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. W ramach projektu przeprowadzono
1632 godziny zajęć indywidualnych z uczniami, 228 godzin warsztatów z technik
uczenia się, 456 godzin warsztatów matematyczno- przyrodniczych, 456 godzin
warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, 228 godzin warsztatów
humanistycznych.
RENOWACJA KOŚCIOŁA ŚW. JANA CHRZCICIELA
W JAWORKACH
Parafia rzymskokatolicka w Szachtowej uzyskała dotacje unijne na
renowację dwóch kościółków. Udało się to na mocy Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Słowacja. Jednym z nich jest dawna prawosławna
cerkiew, obecnie kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Jana
Chrzciciela w Jaworkach.
„UE dla najmłodszych”
W Mystkowie powstało wyczekiwane przez wszystkich przedszkole. Stało się to dzięki
projektowi realizowanemu od 01.08.2010 r. do 30.07.2012 r. na terenie gminy Kamionka
Wielka - „Raj przedszkolaka 2”. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską i udział w
nim jest bezpłatny. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego. Ma na celu upowszechnienie edukacji
przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy Kamionka Wielka
wobec ich rówieśników z miast.
Utworzono więc przedszkole „Faustynka”.
„Aktywnie w przyszłość”
Publiczne Gimnazjum w Nawojowej tak jak 17 szkół z powiatu nowosądeckiego od 1
stycznia 2011 do końca 2012 roku bierze udział w Projekcie „Aktywnie w przyszłość”
realizowanym przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki . Inicjatywa ta przede wszystkim ma na celu wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów z mniejszym dostępem do nauki. W ramach
przedsięwzięcia zorganizowano nowoczesne wyposażenia szkół: sale komputerowe,
pracownie językowe, tablice interaktywne wraz z rzutnikiem, radiomagnetofony, kamery
cyfrowe, oprogramowania dla komputerów oraz przeznaczono fundusze na materiały
dydaktyczne dla szkół oraz wydatki na zatrudnienia nauczycieli.
„Wybieram eFizykę”
Projekt „Wybieram eFizykę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozpoczynający się w marcu 2011r., a
kończący przed maturą 2013 r. Program stworzony dla klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych 3-letnich oraz drugich klas szkół ponadgimnazjalnych 4letnich całej Polski. Nowoczesny program łączący zajęcia z nauczycielem,
spotkania z wykładowcami uczelni technicznych oraz kurs e-learningowy.
„Mała Emilka”
,,Mała Emilka”- utworzenie punktu przedszkolnego w wiejskiej gminie
Grybów współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przedszkole w Stróżach zostało otwarte 25.09.2010 roku. Dzieciaki mogą
korzystać z zajęć z dogoterapii oraz hipoterapii, zajęć z logopedą, rytmiki,
języka angielskiego, religii oraz zajęć na basenie. Budynek jest kompleksowo
wykończony i wyposażony w bezpieczne mebelki , kolorowe zabawki czy gry
edukacyjne. Kadra to osoby wykształcone, które zapewniają maluchom dużo
zabawy, a także edukację, bezpieczeństwo i pomoc.
MIASTECZKO GALICYJSKIE
Miasteczko Galicyjskie stanowi rekonstrukcję Nowego Sącza z przełomu
XIX i XX wieku. Miasteczko powstawało od 2005 roku, a otworzone
zostało 23 października 2010 roku.
Budowa Miasteczka kosztowała ponad 24 miliony złotych, z czego
dofinansowanie wynosiło prawie 13,5 miliona złotych-w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (prawie
8 milionów złotych) oraz w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego (5,5 miliona złotych)
"Lepsza edukacja - lepszy start„
Projekt edukacyjny realizowany w Gimnazjum w Tęgoborzy.
Czas realizacji: od 01.10.2010r. do 30.06.2012r.
Projekt ten współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jest on skierowany do gimnazjalistów w celu zwiększenia ich szans edukacyjnych, w
szczególności poprawy wyników w nauce, wyeliminowania dysfunkcji oraz poszerzania
swojej wiedzy. Uczniowie mogą spełniać te zamierzenia na kółkach dydaktycznowyrównawczych z chemii, fizyki, matematyki, języka polskiego i angielskiego. W ramach
Projektu prowadzone są kluby zainteresowań i zajęcia warsztatowe np: Klub Miłośników
Gier Logicznych i Strategicznego Myślenia, Klub Młodego Ekologa, Akademia Przyjaciół
Kultury i Sztuki, Klub Miłośników Fotografii Cyfrowej, Klub Grafika Komputerowego.
„Na Bursztynowym Szlaku”
Dnia 6 listopada 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie
Małopolskiej Galerii Sztuki „Na Bursztynowym Szlaku” w Nowym
Sączu. Projekt kosztował 15 160 168,28 zł, z czego został
dofinansowany z Unii Europejskiej z Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego o kwotę 9 356 531,64 zł. Budynek służy
do działalności ekspozycyjnej, dydaktycznej, artystycznej i
reprezentacyjne
„Rożnowioki”
Gmina Ośrodek Kultury w Gródku n/Dunajcem otrzymała dofinansowanie w
ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na zadanie:
„Nasze korzenie- zakup strojów i warsztaty dla zespołu regionalnego
„Rożnowioki”. Zespół Regionalny ”Rożnowioki” został założony przy Wiejskim
Domu Kultury w Rożnowie. Całkowita wartość projektu wynosi 19 133,16 zł.
Efektem projektu jest 12 strojów ludowych dla zespołu” według specyfiki dla
stroju regionalnego Pogórza, oraz zorganizowanie sześciomiesięcznych
warsztatów dla zespołu.
„Krok w przedsiębiorczość”
Projekt jest realizowany w 30 szkołach ponadgimnazjalnych na
terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – PO „Kapitał Ludzki”. II
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu- w
roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyło w fazie testowej tego
projektu. 10-osobowy zespół uczniów z klasy drugiej pod opieką pani
Iwony Szypuły realizował poszczególne zadania, tworząc wirtualną
firmę na platformie edukacyjnej projektu
„Wybieram eFizykę”
II Liceum im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu bierze udział
w projekcie „Wybieram eFizykę”. Program współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzk i. Dwudziestoosobowa grupa uczniów prowadzona jest przez
nauczyciela fizyki mgr Grzegorza Kornasia. Projekt realizowany w formie
blended learningowej ( z ang. nauczanie komplementarne),czyli
nowatorska forma kształcenia przy użyciu technologii mediów
elektronicznych

similar documents