Szko*a G*ówna S*u*by Po*arniczej w Warszawie

Report
SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ
Zarządzanie ryzykiem w dziale kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego
Rafał Wróbel
Radziejowice, dn. 03.12.2014 r.
Skojarzenia…








Metody szacowania ryzyka,
Zarządzanie, Identyfikacja, Analiza, Ocena,
Akceptowalność/Nieakceptowalność,
Reakcja, Transfer, Unikanie, Postępowanie,
Ryzyko pozytywne/negatywne,
Norma ISO, Standardy Zarządzania Ryzykiem
Eksperci/ludzie,
Inne…
O naturze ryzyka…
Ryzyko:
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia
niekorzystnego wraz z jego skutkami
R=P*S
5*1=1*5
J. Wolanin
J. Wolanin
J. Wolanin
Ryzyko a sytuacje kryzysowe
Ryzyko
Prawdopodobieństwo powstania sytuacji kryzysowych
J. Wolanin
Ryzyko – projekcja przyszłości na teraźniejszość
„Społeczeństwo dużego ryzyka”:
Ryzyko
1.
2.
3.
Zwiększone tempo życia.
Słabe zarządzanie fabrykami i dużymi systemami.
Brak świadomości, brak planów, brak kooperacji.
„Społeczeństwo małego ryzyka”:
1.
2.
3.
4.
Planowanie ma związek ze świadomością ryzyka.
Obiekty stwarzające ryzyko są eliminowane.
Źródła ryzyka są redukowane, istnieje prewencja.
System ratowniczy jest ciągle doskonalony.
Poziom
ALARP
Przyszłość
Rozważania o ryzyku w ZK

Mapa ryzyka/Matryca ryzyka/ Profil ryzyka
Raporty cząstkowe ministrów i wojewodów

MOR na potrzeby ZK

Mapa ryzyka
Matryca ryzyka
Matryca ryzyka – cd.
Matryca ryzyka – cd.
Matryca ryzyka – cd.
Prawdopodobieństwo i skutki – próba ujęcia
Prawdopodobieństwo
Dane historyczne, statystyczne
Wywiady,
trendów,
analizy
Kategorie skutków
Skutki dla ludzi (ofiary, ranni, ewakuowani)
danych, Skutki ekonomiczne i oddziaływanie na
(infrastruktura,
środowisko
naturalne,
i materialne straty)
środowisko
finansowe
Analiza danych z systemów Skutki polityczno – społeczne (skutki socjologiczno –
monitorowania zagrożeń
psychologiczne, zakłócenie toku życia codziennego)
Wiedza ekspercka
Zarządzenie nr 74 ws. stopni alarmowych



Casus artykułu 23 UZK
Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia
12 października 2011 ws. wykazu przedsięwzięć i
procedur systemu zarządzania kryzysowego,
Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie
sposobu realizacji zadań związanych z
wprowadzeniem stopni alarmowych
Standardy zarzadzania ryzykiem
Standard FERMA
Standard COSO II
Standard AUS/NZL
Zestawienie
M. Okuniewski
Który standard wybrać?


Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia,
Ryzyko tylko negatywne, czy też pozytywne
M. Okuniewski
Polityka zarządzania ryzykiem









Cele wprowadzenia polityki
Założenia polityki zarządzania ryzykiem (cechy i
uwarunkowania środowiskowe; narzędzie)
Zakres stosowana polityki (strategiczny, operacyjny,
projektu),
Cele zarządzania ryzykiem,
Model zarządzania ryzykiem,
Zasady odpowiedzialności,
Analiza, ocena ryzyka (karta oceny ryzyka)
Decyzja – reakcja (tolerowanie, przeniesienie,
wycofanie, działanie, podjęcie lub zwiększenie ryzyka,
Monitorowanie i ocena.
Kryteria prawdopodobieństwa
Kryteria oddziaływania (skutki)
Metodyka oceny ryzyka – propozycja






Definiujemy obszary,
W ramach każdego obszaru definiujemy
podobszary,
W ramach podobszaru dokonujemy identyfikacji
ryzyka,
Każde ryzyko analizowane jest pod kątem
prawdopodobieństwa (P) oraz oddziaływania (S)
Analizy ryzyka (tego samego) dokonuje kilka osób
Ocena ryzyka jest średnią wartością z opinii
ekspertów
Metodyka liczenia ryzyka



Każda z uzyskanych wartości ryzyka w ramach
danego podobszaru stanowi punkt wyjściowy do
ustalenia wartości ryzyka tego podobszaru (średnia
ze wszystkich ryzyk),
Dokonujemy oceny podobszaru (uzyskana średnia
wartość ryzyka podobszaru podzielona przez max
wartość ryzyka tego podobszaru i podzielona
przez 100 %,
Dokonujemy oceny ryzyka obszaru (średnia z ocen
poszczególnych obszarów).
Poziomy ryzyka
Norma ISO
Ryzyko – wpływ niepewności na cele/kombinacja
następstwa zdarzenia i prawdopodobieństwa jego
wystąpienia
1.
2.
3.
4.
5.
Etapy:
Komunikacja i konsultacje
Ustalenie kontekstu
Ocena ryzyka (identyfikacja, analiza, ewaluacja)
Postepowanie z ryzykiem
Monitorowanie i przegląd
Algorytm zarządzania ryzykiem
Określenie kontekstu
Monitorowanie zmian
Identyfikacja ryzyka
Analiza ryzyka
Ocena ryzyka
Monitorowanie zmian
Akceptacja
ryzyka?
TAK
NIE
Działania naprawcze
Ryzyko
akceptowane?
NIE
Poszukiwane rozwiązań
TAK
Ryzyko dynamiczne…



Zmiana wartości ryzyka w czasie w zależności od
pojawiających się scenariuszy dodatkowych.
Dynamika otoczenia,
Bieżąca i rzetelna ocena ryzyka
Ryzyko dynamiczne – krok po kroku
1. Wybór obiektu.
2. Podział obiektu na strefy funkcjonalne.
3. Opis stref (charakter organizacyjny, funkcjonalny).
4. Zdefiniowanie scenariuszy/zdarzeń dla każdej ze
stref.
5.
Klasyfikacja
prawdopodobieństwa
(według
częstotliwości), skutków (według strat lub obrażeń),
detekcji (według możliwego czasu zauważenia), akcji
(według potrzeb sił i środków).
Ryzyko dynamiczne – krok po kroku – cd.
6. Ustalić zasady oceny ryzyka dla każdej ze stref –
klasyfikacja kategorii ryzyka (wyznaczenie zakresów,
wskazanie ogólnej strategii działania).
7.Określić poziom tła ryzyka w każdej strefie (dla 4
parametrów: P, S, D, A).
8. Zaproponować (po analizie) możliwości redukcji
ryzyka za pomocą metod doraźnych (zmiana ilości
osób z obsługi, zmiana procedur, szkolenia).
9. Dla wszystkich (lub wybranych) stref wprowadzić
scenariusze incydentalne (np. zdarzenia, które mają
miejsce w bibliotece danego dnia).
Ryzyko dynamiczne – krok po kroku – cd.
10. Poddać analizie przedziały czasu związane
z początkiem i końcem scenariuszy incydentalnych.
11. Wykonać wykres zmiany ryzyka dla stref.
12. Wykonać wykres zmiany ryzyka w danej strefie
w zależności od przedziałów czasowych (wpływ
scenariuszy incydentalnych).
13. Zaproponować (po analizie) możliwości redukcji
ryzyka w poszczególnych przedziałach czasowych
(wpływ scenariuszy incydentalnych) za pomocą metod
doraźnych (zmiana ilości osób z obsługi, zmiana
procedur, szkolenia).
UWAGA !!!


Jednakowo nazwane scenariusze (te same
wydarzenia) w różnych strefach mogą mieć różne
wartości ryzyk.
Wartość ryzyka danego scenariusza w określonej
(ciągle tej samej strefie) może ulegać zmianie
w czasie ze względu na różne czynniki.
Analiza koszt – efekt



Opłaca/nie opłaca się,
Do którego momentu się opłaca,
Który z wariantów się opłaca,
Dane kontaktowe
Rafał WRÓBEL
E-mail: [email protected]
Tel. stacjonarny: (22) 56 17 580
Tel. komórkowy: 604 424 427

similar documents