Zamek Królewski w Warszawie

Report
PRZYGOTOWAŁ:
Andrzej Zagórski
Dział Zabezpieczeń
Zamek Królewski
• Wprowadzenie
• Instalacja Systemu Alarmowania
Pożarowego
• Instalacja Samogaszenia
• Instalacja Oddymiania Klatek Schodowych
• Instalacja Klap Pożarowych
• Modernizacje systemów na przełomie lat
• Konserwacja systemów
WPROWADZENIE
• Podstawowym zadaniem systemów
bezpieczeństwa pożarowego w muzeach jest
ochrona życia i zdrowia ludzi (zwiedzający,
pracownicy)
• Kolejnym też bardzo ważnym zadaniem
systemów bezpieczeństwa pożarowego jest
oczywiście ochrona zbiorów muzealnych
WPROWADZENIE
• Działanie systemów i pokaz elementów
wspomagających takich jak ewakuacyjne
przyciski otwarcia, oddymianie klatek zostaną
państwu zademonstrowane w części drugiej
praktycznej naszego spotkania
• W tej części postaram się tytułem wprowadzenia
omówić teoretycznie zasadę działania systemów
bezpieczeństwa pożarowego.
SYSTEM ALARMOWANIA POŻAROWEGO (SAP)
• Zadaniem systemu alarmowania pożarowego jest
w krótkim czasie wykrycie zagrożenia pożarowego
i przekazanie tej informacji do służb ratowniczych
• Dodatkowo system powinien wysterować inne
podsystemy takie jak: odblokowanie wyjść
ewakuacyjnych, oddymianie klatek, syreny alarmowe
itp.
SYSTEM ALARMOWANIA POŻAROWEGO (SAP)
SYSTEM ALARMOWANIA POŻAROWEGO (SAP)
• W Zamku Królewskim pracuje 5 central pożarowych.
• Wszystkie połączone są z systemem integrującym
MM8000.
• Sterowanie central odbywa się z Centrum Systemów
Zabezpieczeń
• Wszystkie sygnały z systemu przesyłane są do
Centrum Systemów Zabezpieczeń i do Dowódcy
Zmiany odpowiedzialnego za bezpieczeństwo obiektu
SYSTEM ALARMOWANIA POŻAROWEGO (SAP)
SYSTEM ALARMOWANIA POŻAROWEGO (SAP)
• Alarmy pożarowe II stopnia są automatycznie
kierowane do Straży Pożarnej
• Alarm Pożarowy II stopnia wyzwalany jest z
Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych ROP oraz
w przypadku niepotwierdzenia w odpowiednim
czasie (3 min) alarmu stopnia I.
SYSTEM ALARMOWANIA POŻAROWEGO (SAP)
• Istotnym elementem wspomagającym pracę grupy
interwencyjnej w przypadku alarmu pożarowego jest
system „Klucza Matki” zastosowany w Zamku Królewskim
• Dzięki takiemu rozwiązaniu grupa interwencyjna może przy
pomocy jednego klucza dostać się do wszystkich
pomieszczeń Zamku
• Pozwala to na znaczne skrócenie czasu
interwencji co może oznaczać ugaszenie
pożaru w jego wczesnej fazie.
SYSTEM SAMOGASZENIA (SUG)
• System stałych urządzeń gaśniczych nie tylko
wykrywa zagrożenie pożarowe, ale również
automatycznie je likwiduje (samogaszenie).
• Gaszenie pożaru odbywa się za pomocą gazu
NOVEC 1230
• Gaz wtłoczony pod ciśnieniem do pomieszczenia
absorbuje tlen znajdujący się w powietrzu.
SYSTEM SAMOGASZENIA (SUG)
Tak wygląda zaplecze
instalacji systemu
samogaszenia
SYSTEM SAMOGASZENIA (SUG)
SYSTEM SAMOGASZENIA (SUG)
• Jak widać jest to doskonały system, który
wykrywa i usuwa zagrożenie pożarowe
• Posiada on jednak jedną podstawową wadę jaką
jest cena
• Z powodu bardzo wysokich kosztów tylko
niektóre pomieszczenia w Zamku Królewskim są
wyposażone w instalację samogaszenia.
SYSTEM SAMOGASZENIA (SUG)
SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
• System oddymiania klatek jest typowym systemem
wspomagającym ewakuację w przypadku pożaru
• System dotyczy tylko ewakuacyjnych klatek
schodowych
• W Zamku istnieją dwa rodzaje odprowadzania
produktów spalania: grawitacyjne poprzez okna
automatycznie otwierane i mechaniczne
wykorzystujące wentylatory oddymiające.
SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
SYSTEM KLAP POŻAROWYCH
• W czasie pożaru niezwykle istotnym elementem jest odcięcie
wentylacji w pomieszczeniu objętym pożarem
• W Zamku Królewskim pomieszczenia są objęte systemem
wentylacji i klimatyzacji
• Na kanałach dopływowych zamontowane są klapy pożarowe
sterowane przez system pożarowy
• Podczas alarmu pożarowego II stopnia
Centrala pożarowa wysyła polecenie
zamknięcia klap w kanałach
obsługujących zagrożony rejon
SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM
NA PRZEŁOMIE LAT
Zamek Królewski w Warszawie został prawie
całkowicie zniszczony przez wojska niemieckie
podczas II Wojny Światowej
Pierwszych zniszczeń dokonano już we wrześniu
1939 roku
Dzieło zniszczenia dokończono w 1944 roku.
SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM
NA PRZEŁOMIE LAT
Zbombardowany
i płonący Zamek
Królewski
zdjęcie z września
1939 roku
SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM
NA PRZEŁOMIE LAT
Ruiny Zamku
Królewskiego
zdjęcie z 1945
roku
SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM
NA PRZEŁOMIE LAT
• Decyzja o odbudowie Zamku zapadła w 1971
roku
• W planach odbudowy przewidziano również
system sygnalizacji pożaru
• Jednak sam projekt jak i skuteczność samego
systemu nie były na wysokim poziomie
SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM
NA PRZEŁOMIE LAT
• W efekcie gdy w roku 1984 wybuchł pożar
w pomieszczeniach technicznych na Poddaszu
Zamku system nie zadziałał
• Gdy pożar rozwinął się na tyle że stopił
instalację systemu sygnalizacji pożaru ten
zasygnalizował błąd techniczny przerwy w linii
• Oczywiście było to zbyt opóźnione w czasie
i pożar był już na tyle duży, że musiało
interweniować kilka jednostek Straży Pożarnej
SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM
NA PRZEŁOMIE LAT
• Dzięki temu, że dach w odbudowanym
Zamku wykonany jest z konstrukcji
żelbetonowej pożar nie rozprzestrzenił się
na cały obiekt
• Pozytywnym aspektem tego incydentu
była decyzja o instalacji nowego systemu
alarmowania pożarowego na Zamku
SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM
NA PRZEŁOMIE LAT
• W drugiej połowie lat 80-ych XX w. rozpoczęto
prace projektowe i instalacyjne nowego bardzo
nowoczesnego na tamte czasy systemu
szwajcarskiej firmy CERBERUS
• System oparty był na centralach
CZ-10 i czujkach serii F910
SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM
NA PRZEŁOMIE LAT
• System obejmował swym działaniem
wszystkie pomieszczenia Zamku
• W wybranych pomieszczeniach
zainstalowano system samogaszenia
oparty na gazie HALON
• Uruchomienie nowego systemu nastąpiło
w roku 1991.
SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM
NA PRZEŁOMIE LAT
• W trakcie kolejnych lat remontowano kolejne obiekty
przynależne do Zamku: Pałac pod Blachą, Arkady
Kubickiego, budynki Podzamcza
• We wszystkich budynkach instalowano również systemy
alarmowania pożarowego
• W Pałacu pod Blachą i w Arkadach Kubickiego
zainstalowano system firmy SIEMENS AlgoRex
SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM
NA PRZEŁOMIE LAT
• W ramach modernizacji wymieniono też wszystkie
centrale CZ-10 pracujące w budynku Zamku na
centrale CS -1140 firmy SIEMENS
• Zmodernizowano również system samogaszenia, gdzie
wymianie podległy centrale (obecnie XC-10), czujki
(obecnie czujki Sinteso) oraz gaz (obecnie jest to
NOVEC 1230)
SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM
NA PRZEŁOMIE LAT
• W ramach modernizacji uruchomiono wspominane już
systemy oddymiania klatek schodowych, klap
pożarowych
• Obecnie na wymianę czekają jeszcze:
-Jedna centrala CZ-10 obsługująca budynki podzamcza
-Czujki F910 pracujące ciągle w pomieszczeniach
Zamku i budynkach podzamcza
KONSERWACJA SYSTEMÓW
• W Zamku Królewskim powołana jest specjalna
komórka odpowiedzialna za konserwacje
i serwis technicznych systemów bezpieczeństwa
(w tym systemów pożarowych)
• Wszystkie elementy systemów są sprawdzane
i konserwowane raz na kwartał
KONSERWACJA SYSTEMÓW
• Ważnym elementem w procesie bezpieczeństwa
są ćwiczenia przeprowadzane na Zamku
w porozumieniu ze Strażą Pożarną i Policją
• Na podstawie opracowanych scenariuszy
sprawdzany jest system bezpieczeństwa
obiektu
KONSERWACJA SYSTEMÓW
Dziękuję za uwagę

similar documents