Projekt Uporz*dkowanie gospodarki wodno

Report
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
1
Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 39 622 732,60 zł
2
3
4
 Podmiotem odpowiedzialnym za realizację jest
Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja (RAWiK Sp. z o.o.).
 Spółka będzie właścicielem i operatorem majątku wodno-kanalizacyjnego
wytworzonego w ramach projektu.
 Dla potrzeb realizacji projektu w strukturze organizacyjnej Spółki powołano
Jednostkę Realizującą Projekt (JRP).
 Funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) pełni Prezes Spółki
– Czesław Kierebiński.
5
 Projekt obejmuje najpilniejszy do realizacji zakres prac w zakresie rozbudowy
i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, uwzględniony w Wieloletnim
Programie Inwestycyjnym Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2009-2013
 Zakres projektu w ujęciu geograficznym obejmuje obszar Aglomeracji Rawa
Mazowiecka w części obejmującej teren miasta Rawa Mazowiecka oraz
oczyszczalnię ścieków, która jest zlokalizowana na terenie miejscowości
Żydomice w obrębie gminy Rawa Mazowiecka.
6
W ramach projektu są zrealizowane następujące zadania:
 Modernizacja oczyszczalni ścieków,
 Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków
komunalnych – budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz
budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz Modernizacja
i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II w ramach
realizacji projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”.
 Nad w/w zadaniami sprawują pieczę dwaj Inżynierowie
Kontraktów wyłonieni w odrębnych postępowaniach
przetargowych.
7
Zadanie ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków o
przepustowości Q=7000m3/dobę’’ obejmuje:
 przebudowę i rozbudowę ciągu mechanicznego,
 modernizację ciągu biologicznego oczyszczania ścieków,
 przebudowę instalacji gospodarki osadowej i linii biogazu,
 instalację systemu AKPiA i monitoringu dla całej oczyszczalni.
 przebudowę istniejącego systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków
do odbiornika,
17 maja 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót – firmą K.T.S. ELPOM S.A.. W dniu 01.12.2011 r.
Beneficjent wypowiedział Kontrakt z winy Wykonawcy. Planowany termin przekazania placu budowy nowemu
Wykonawcy, który zrealizuje pozostałą do ukończenia część robót to IV kwartał 2012 r.
Nadzór inwestorski sprawuje firma BIPROWOD –Warszawa Sp. z o.o.
Termin zakończenia robót – IV kwartał 2013 r.
8
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Wykonany zbiornik WKFz i zbiornik biogazu
9
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Zmodernizowany budynek wielofunkcyjny
10
Zadanie ,,Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków
komunalnych - budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz
budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz Modernizacja
i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II w ramach
realizacji projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I” obejmuje:
 Budowę 8 km i modernizację 2 km kanalizacji sanitarnej,
 Budowę 3 km i modernizację 1 km kanalizacji deszczowej,
11
 Budowę 3 km sieci wodociągowej
 Modernizację 5 km sieci wodociągowej
 Zadanie jest realizowane metodą ,,zaprojektuj i wybuduj’’ (tzw. żółty FIDIC)
 20 kwietnia 2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót - Molewski
Sp. z o. o. z Chodecza.
 Nadzór inwestorski sprawuje Konsorcjum: PHIN Consulting Sp. z o.o. Lider, Mirosław Basta – Partner.
 Zakończenie realizacji przedsięwzięcia – 27 miesięcy od daty Rozpoczęcia
robót budowlanych tj. od 20.05.2011 r.
12
Infrastruktura sieciowa
Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Reymonta z ul.
Konstytucji 3-go Maja w Rawie Mazowieckiej
13
Infrastruktura sieciowa
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jerozolimskiej w Rawie
Mazowieckiej
14
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Projekt finansowany będzie z następujących źródeł:
 środków z budżetu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka w kwocie 7 768 989 zł,
(co stanowi 11,42% całkowitych kosztów kwalifikowalnych)
 środków własnych Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w łącznej
kwocie 20 659 343,40 zł, w tym ze środków pożyczki
udzielonej przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w kwocie 20 404 239 zł (co stanowi 29,98% całkowitych kosztów
kwalifikowalnych),
 dotacji z Funduszu Spójności w wysokości 39 622 732,60 zł. (co stanowi
58,23% całkowitych kosztów kwalifikowalnych),
15
Źródła finansowania projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I"
Środki własne beneficjenta
pochodzące z działalności bieżącej 0,37%
Środki Gminy Miasto Rawa
Mazowiecka - 11,42%
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i
Gospodarki Wodnej - 29,98%
Dotacja z Funduszu Spójności - 58,23%
16
Cele projektu
 Zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej terenu o najwyższym statusie
ochrony przyrody, jakim jest rezerwat wodny „Rawka” (utworzony w 1983
roku) oraz obszaru Natura 2000 nr PLH100015 ,,Dolina Rawki’’.
 Poprawa spójności społeczno - gospodarczej terenów objętych projektem z
pozostałymi terenami kraju.
 Przyczynienie się do realizacji polityki wspólnotowej dotyczącej równości
szans m.in. w zakresie równości szans mieszkańców w dostępie do
podstawowej infrastruktury technicznej.
 Aglomeracja stanie się obszarem bardziej przyjaznym dla mieszkańców i
inwestorów.
 Poprawa walorów turystycznych regionu
17
Cele projektu
 Wyposażenie obszaru aglomeracji Rawa Mazowiecka w infrastrukturę
techniczną umożliwiającą spełnienie wymogów zawartych w prawodawstwie
unijnym i krajowym.
 Umożliwienie realizacji Programów dla miasta Rawa Mazowiecka w zakresie:
zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – ze
względu na brak wystarczających środków dotychczasowe tempo realizacji
jest za wolne w stosunku do występujących potrzeb oraz wymagań
stawianych przez prawo.
 Zapewnienie mieszkańcom aglomeracji odpowiedniej ilości i jakości wody do
picia oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody poprzez stworzenie
pierścieniowego systemu zaopatrzenia miasta w wodę.
 Wzrost poziomu skanalizowania aglomeracji o 7,5%.
18
Cele projektu
Infrastruktura techniczna, która powstanie w wyniku realizacji projektu umożliwi
odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami:
 Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego.
19
Cele projektu

Umożliwienie
przebudowy
przyrodniczego
instalacji
zagospodarowania
gospodarki
osadowej
w
osadów
ramach
w
wyniku
modernizacji
oczyszczalni ścieków.
 Likwidacja niedopuszczalnych rozwiązań w zakresie systemu kanalizacji m.in.
likwidacja przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej w
centrum miasta, ograniczenie wpływu zanieczyszczonej deszczówki do
odbiornika poprzez budowę separatorów.

Zmniejszenie
poziomu
zanieczyszczeń
gleby,
wód
podziemnych
i
powierzchniowych poprzez zmniejszenie przenikania ścieków z sieci
kanalizacyjnej w wyniku modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej.
20
Cele projektu
 Spełnienie przez aglomeracje o wielkości powyżej 2 000 RLM wymogów
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Aglomeracja Rawa Mazowiecka (powołana na podstawie Rozporządzenia
Wojewody Łódzkiego nr 11/06 z dnia 01.02.2006), o wielkości 54 430 RLM*,
jest ujęta w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 W ramach projektu zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna, która
zapewni wzrost liczy użytkowników korzystających z podłączenia do niej
o 988 osób. W rok po zakończeniu Projektu nastąpi przyrost
oczyszczonych ścieków 1 034 RLM.
* RLM – Równoważna Liczba Mieszkańców
21
Realizacja projektu wymaga m.in.:
1. Stałej kontroli wytycznych i przepisów obowiązujących
Beneficjentów,
2. Ciągłego monitorowania zasobów służących realizacji projektu,
3. Prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych ,
4. Odpowiedzialności i determinacji we wdrażaniu procedur
dotyczących realizacji,
5. Archiwizacji dokumentacji.
22
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
23

similar documents