Email

Report
Email
Секреция на емайл
Морфогенеза
Диференциация
Образуване на
дентин
Инициация
Диференциация
Дентиногенеза
Ем.
Орг.
З.
Пап.
Емайлова
корда
Емайлов
възел
Подготовка на амелобластите
• Прекъсва се достъпът на хранителни продукти от
зъбната папила към амелобластите.
амелобласти
Образуван дентин
Образуван емайл
Одонтобласти
Зъбна папила
Участие на стволоите клетки в диференциацията
на амелобластите - стволови клетки
Сформиране на membrana limitans;
Отложен слой дентин;
Нагъване на външния епител.
Амелобласт
• Висока цилиндрична
клетка;
• Ядрото се отдръпва от
секрторния край на
клетката;
• Развива се Томесов
израстък;
• Той е отговорен за
секретирането на емайла.
Структурна организация на
амелобластите
дентин
Томесов израстък
Тяло на амелобласта
Междинен слой
емайл
Емайлов орган
Емайлов
матрикс
Предентин
амелобласти
Томесов
израстък
Емайло-дентинова
граница
Одонтобластни
израстъци
Дентиново каналче
Одонтобласт
Зъбна
папила
Томесов
израстък
Хидриксиапатитни
кристали
Амелогенезис
емайл
дентин
амелобласти
емайл
дентин
одонтобласти
Терминален
апарат
Томесов
израстък
1. Дистална порция на Томесовите израстъци, обиколени от интерпризматичния емайл;
2. ИПЕ намалява към ЕДГ (стрелка), където призмата нараства на диаметър;
3. Малките стрелки показват мястото на срещата и смесването на кристалите от призмата
и интерпризматичния емайл.
Интерпризматичното
пространство обикаля
образуващата се призма от
дисталния участък на
Томесовия израстък
Нагъната мембрана на
проксималната и дисталната
порция на Томесовия
израстък, свързани
съответно с
интерпризматичните и
призматични места на
нарсатване
В тези нагъвания се
секреторните гранули
освобождават
екстрацелуларно
емайловите протеини, за
нарастване на кристалите
на дължина и
задебеляване на призма
и интерпризма
Нарастването на туберкулите е предопределящ
момент в
изграждането на коронката
Начало на
дентиновото
отлагане
Линии на
образуване
образуване
на
дентина
Функционални стадии на
амелобласта
1. Морфогенетичен;
2. Стадий на
хистодиференциация;
3. Начален секреторен
стадий (начало на
Томесов израстък);
4. Секреторен стадий –
Томесов израстък;
5. Матурационен
амелобласт с грапав
край;
6. Матурационен
амелобласт с гладъйк
край;
7. Протективен стадий.
Начална минерализация на
матрикса
• Подреждане на
кристали в призми;
• Надлъжно
съединяване ;
• Кръстосване на
призмите в
зависимост от
амелобластното
разположение.
По-силна минерализция
По-слаба минерализация
Послойно
отлагане
Минерализация
Незрял емайл
• Частично
минерализиран ема
секретиран от
амелобластите.
Надлъжен срез на емайл в процес
на матурация
• А-Групи от напречно
срязани апатитни
кристали формиращи
интерпризматични зони
• В- надлъжно подредени
кристали,представлява-щи
сърцевината на призмата
• С матурацията кристалите
стават по-дебели
Кръстосани емайлови призми
• Емайловата призма
представлява
организиран астегната
група от апатитни
кристали;
• Кристалите в призмите
се съединяват по
надлъжната си ос.
Различно оцветени призми показващи
кръстосаните групи
Напречен срез на призми
• А – Призма - пакет от плътно
подредени кристали;
• В - Интерпризматични зони кристалите загубват пакетната
си форма и вървят в различни
посоки;
• С - Призмена опашка;
• D - Призмена глава.
Диаграма на емайл
• Позиция на кристалите:
– В призмата - надлъжно
на оста им;
– В опашките - диагонално
или перпендикулярно
(по-слаба
минерализация);
– Призмените граници най-слабо
минерализирани -среща
на кристали с различен
ход;
– Ключалковидна форма
на призмите.
Напречен срез на емайл
• Ясно личи
ключалковидната
форма на призмите.
Интерпризматична
зона
Интерпризматична
зона
призма
призма
Ориентация на кристалите
В призмата
Глава
на
призмата
опашка
Ориентация на
кристалите в
призмата
S-образна извивка на призмите
• Тази извивка на
призмите довежда до
различния им ход при
срез
– Една част са надлъжно
срязяни
– Друга-напречно
• Това формира
т.нар.ХънтерШрьогерови линии
Линии на Ретциус
• По време на развитието на
емайла вариациите в
метаболизма на
организма довежда до
вариации в обема на
органичния матрикс и
степента на
минерализация
• Обикалят върховете
• Встрани-косо на призмите
• В шийките-успоредни на
призмите
Напречен срез на зъб
• Линиите на Ретциусконцентрични
окръжности,паралелни на емайлодентиновата граница
• Сравняват се с
кръговете на живота
при дъветата
Неонатална линия
• Най-дебелата тъмно
оцветена линия на
Ретциус
• Дължи се на стреса
при раждането
Надлъжен срез на емайл
• Виждат се призмите
• Линиите на Ретциус
Напречни стриации-на 4 микрометра една от друга
Отговарят на денонощния ход на изграждане
Вълнообразен емайл
• А-във върховите зони на
зъба емайловите призми
са вълнообразно нагънати
• В-вретеновидни
израстъци-периферния
участък на
одонтобластния
израстък,преминал през
ЕДГ в началото на
хистогенезата за да
стимулира амелобластите
Линии на Хънтер
-Шрьогер
• Чрез поляризована
светлина се виждат
тъмни и светли зони
• Стрелките сочат три
светли зони
Емайлови призми
Напречно срязани призми;
Надлъжно срязани призми;
(резултат от S-образната извивка на призмите)
Емайло-дентинова граница
• Фестонирана, многослойна връзка между
емайл и дентин;
• Емайлови туфи - слабо
минерализирани зони,
дефект в група
амелобласти,
компенсиран към
повърхността от
съседните.
Емайлови туфи и вретена
• А - Емайлови вретена периферията на
одонтобластните
израстъци;
• В - Емайлови туфи -Sобразна извивка,
отговаряща на хода на
призмите.
Емайло-дентинова граница
Емайлови туфи
• А - Емайлови туфи
подредени успоредно;
• В - емайло-дентинова
граница;
• С – Дентин.
Емайлови вретена
• А - Емайлово вретено
(периферният участък
на одонтобластния
израстък);
• В - Одонтобластни
израстъци в дентина.
Емайлови вретена или бухалки
• А - Емайлово вретено ясно се вижда
проникването и
разклонението на
одонтобластите в емайла;
• В - Одонтобластен
израстък;
• С - Емайлова призма.
Външен апризматичен емайл
• Емайловите призми не
излизат на повърхността;
• На повърхността се намира
слой изграден само от
апатитни кристали;
• Това са големи кристали с
малки интеркристални
разстояния.
Емайлова
повърхност –
запълване на
пространствата
между кристалите.

similar documents