W poszukiwaniu nowych globalnych strategii

Report
Strategie innowacji i imitacji
Tadeusz Baczko
Polskie towarzystwo Ekonomiczne
Warszaw, 26 luty 2015 r.
Granice wzrostu- 40 rocznica
w 2012 r.
https://www.youtube.com/watch?v=4iHr9mzLEZU
• Model na WNE UW - presja polityczna,
struktura społeczna i ekologia
• Badania 1975-1981, PTE’1981,1983-2013 nad
wykorzystaniem danych jednostkowych firm
dla rozwoju gospodarczego
• Publiczne produkty informacyjne: Lista 500,
200, 300, 400, 50, 50
• Znaczenie informacji jednostkowej o firmach
innowacyjnych dla budowy SIP, SIE
2
•
•
•
•
•
•
Warsaw 26-27 February 2015
EU-17 nie doznały kryzysu, ale tempo konwergencji osłabło
(G.Gorzelak).
Importujemy innowacje ale stopień upowszechnienia nie
wystarczający (G.Gorzelak)
Wpływ funduszy na poziom życia bez efektu w sferze
konkurencyjności do efektów spójności gospodarczej i
nasilenia napływu FDI
Spójność przez konkurencyjność (R.Capello)
Przewaga przedsiębiorczości imitacyjnej (S. Radosevic)
Procesy konwergencji wysępują w sferze wiedzy ale dystans
istnieje(A.Olechnicka, A.Płoszaj)
Badania sektora innowacyjnego w Polsce
• Badania statystyczne GUS, Eurostat, OECD - NSI
• Rankingi - EU R&D Scoreboard, Lista inwestorów w B+R,
Lista firm patentujących, Lista innowacyjnych
produktów, Lista 45 Rzeczpospolitej, Innowatory
• Lista 500 NIP--- uwzględnienie w Strategii
Innowacyjności i Efektywności Gospodarki
zatwierdzonej przez RM
• Badania ankietowe firm, badania rejestrów, struktury
wiedzy (firmy, samorządy, instytuty)
• Badania bibliometryczne – różnice i proces konwergencji
• Badania forsightowe - ponad 40
• Modele ekonometryczne
Sektor innowacyjny w Polsce
• Dominują innowacje imitacyjne ale są i własne
rynkowe i produktowe
• Przejawy współpracy z sektorem nauki
• Nakłady na B+R większy wpływ na przychody
niż inwestycje w środki trwałe
• Większa rola B+R w MŚP -przychody ze
sprzedaży w MŚP są mocniej zdeterminowane
przez nakłady w B+R i zatrudnienie
Propozycje firm innowacyjnych
• Zmniejszenie biurokratyzacji w tym
wprowadzenie sprawozdawczości elektronicznej
• Ograniczenie niejednoznaczności
• Wyeliminowanie różnych form ingerencji w
działania innowacyjne
• Uwzględnienie dorobku w sferze działalności
innowacyjnej m.in. w systemie podatkowym
Źródło: opracowanie E.Puchała-Krzywina
Niska skala i rozproszenie w sferze
własności intelektualnej
Zatwierdzone
Patenty
Patenty
krajowe
Patenty
europejskie
USPTO
MŚP
0,46
0,49
0,03
0,03
Duże
1,53
1,47
0,125
0,125
Wzornictwo Zastrzeżone wzory Sprzedane
przemysłow przemysłowe
licencje
e
Normy
MŚP
0,18
0,10
12,51
0,62
Duże
0,18
0,18
90,75
0,56
Źródło:
Obliczenia własne na podstawie danych
przesłanych do badania Listy 500 NIP
Obszary badań w latach 2005 - 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4i indywidualne integrowane indykatory innowacyjności
System 5A do oceny firm innowacyjnych
MŚP i duże firmy innowacyjne TB, TP
Innowacyjne firmy rodzinne ACH
Bariery innowacyjności i propozycje EPK
User driven innovation NK
Ekoinnowacje MHH
Innowacyjne produkty zespół
Inwestycje w B+R -w tym na GPW (TB, EP, MSz, TP,)
Firmy patentujące EL
Możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji dla potrzeb
wskaźników 4i (TB,JK,SZ)
Wyniki badań przy udziale studentów
• MŚP i ich bariery (TB, EPK, MN, studenci ALK)
• Przedsiębiorstwa rodzinne i wykorzystanie
technologii ICT (TB,Studenci Vistula)
• Na uczelni są innowacyjne firmy w których
uczestniczą studenci (TB, EPK, Studenci WSISiZ)
• Możliwości wykorzystania obecności TNC dla
budowy modeli biznesowych (TB,Studenci WSISiZ)
• Udział w dyskusji publicznej nad Zieloną księgą dla
Strategii Europa 2020 (TB,Studenci WSISiZ)
Instrumenty Strategii
• Mikroindykatory typu 4i oraz mapy
• Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji
• Społeczny proces identyfikacji firm
innowacyjnych
• Modele dla potrzeb badań
biotechnologicznych
• World Innovation Strategy for Human czy
World Innovation Strategy for Enterprises?
Główni aktorzy WISH
•
•
•
•
•
•
•
Organizacje międzynarodowe
Instytucje rządowe
Korporacje i firmy transnarodowe
Samorządy i organizacje z sektora NGO
Firmy lokalne
Dobra lokalne i globalne
Odbiorcy, prosumenci, pracownicy,
społeczności bez wykluczenia
Dziękuję za uwagę

similar documents