W*asno** intelektualna i prawo autorskie

Report
Nowe prawa konsumenta
Obowiązki informacyjne
przedsiębiorcy
ADW. BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN
Dwie grupy obowiązków
informacyjnych przedsiębiorcy:

Ogólne obowiązki informacyjne przedsiębiorcy
w umowach zawieranych z konsumentami

Obowiązki informacyjne w umowach zawieranych
w okolicznościach nietypowych, w tym:

obowiązki informacyjne w umowach zawieranych poza lokalem
przedsiębiorstwa oraz

obowiązki informacyjne w umowach zawieranych na odległość.
Informacje

Art. 546(1) k.c.: sprzedający będzie obowiązany udzielić
konsumentowi przed zawarciem umowy jasnych,
zrozumiałych
i niewprowadzających w błąd informacji w języku
polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego
korzystania z rzeczy sprzedanej.
Informacje

Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków technicznoorganizacyjnych umożliwiających dokonanie wyboru rzeczy
i sprawdzenie jej jakości, kompletności oraz funkcjonowania
głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.

Obowiązek wyjaśnienia kupującemu znaczenia poszczególnych
postanowień umowy, na żądanie kupującego.
Informacje

Dotyczą wszystkich umów zawieranych przez
przedsiębiorcę, a zatem także umów zawieranych w
okolicznościach nietypowych.

Najistotniejsze znaczenie zyskują w przypadku umów
zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa.

Znaczne poszerzenie obowiązków związanych
z zawieraniem umowy w lokalu przedsiębiorstwa.
Informacje

Przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta w szczególności o:

głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia
oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

danych identyfikujących przedsiębiorcę;

łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami bądź
sposobie, w jaki obliczana ma być cena;
Informacje

sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej
przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość
świadczenia;

treści usług posprzedażnych i gwarancji, o ile takie są oferowane;

czasie trwania umowy lub – gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub
ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – o sposobie i przesłankach
wypowiedzenia umowy.
Informacje


Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować dodatkowo o:

funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych
środkach ich ochrony oraz

mających znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem
komputerowym
i oprogramowaniem,
o ile ma to zastosowanie w ramach konkretnej umowy.
Informacje

Ogólne obowiązki informacyjne nie znajdują zastosowania:

w zakresie, w jakim wymienione informacje wynikają z okoliczności złożenia
propozycji zawarcia umowy

gdy zawierana umowa należy do drobnych umów życia codziennego
wykonywanych natychmiast po ich zawarciu (w tym zakresie Ustawodawca
skorzystał z opcji regulacyjnej przyznanej przez Dyrektywę).
Informacje

Istotne poszerzenie obowiązków przedsiębiorcy w zakresie umów
zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa – dotychczas dotyczyły one
jedynie umów zawieranych w okolicznościach nietypowych oraz umów
szczególnych, jak np. umowa o zorganizowaną podróż, timeshare).
Informacje przedkontraktowe i
kontraktowe

Zmiany obowiązków informacyjnych spoczywających na przedsiębiorcach
zawierających z konsumentami umowy na odległość:

w fazie przedkontraktowej katalog obowiązków będzie miał zakres tożsamy z
jego odpowiednikiem w zakresie umów zawieranych poza lokalem
przedsiębiorstwa,

w fazie kontraktowej, w świetle dotychczasowego stanu prawnego,
przedsiębiorca jest obowiązany przekazać konsumentowi określone informacje
przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili
złożenia propozycji zawarcia umowy oraz ich potwierdzenia na piśmie
najpóźniej w momencie rozpoczęcia świadczenia.
Informacje przedkontraktowe

W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na
odległość ujednolicono katalog obowiązków w zakresie udzielenia tzw.
informacji przedkontraktowej, tj. najpóźniej w chwili złożenia propozycji
zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Dotychczas jedynie w zakresie umów zawieranych na odległość obowiązki
informacyjne były szczególnie rozbudowane.

Obowiązki informacyjne w zakresie umów zawieranych poza lokalem
przedsiębiorstwa obejmowały jedynie poinformowanie konsumenta
o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy.
Informacje przedkontraktowe

Ustawy nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem
przedsiębiorstwa,
w których konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty
nieprzekraczającej
50 złotych.

Wszystkie informacje udzielone przed zawarciem umowy będą jej częścią
i ich treść nie będzie mogła zostać zmieniona, chyba że zgodzą się na to
strony umowy.
Sposób udzielenia informacji

Umowy zawierane
poza lokalem przedsiębiorstwa


Obowiązek udzielenia informacji przedkontraktowej utrwalonej na
papierze lub
na innym trwałym nośniku,
o ile konsument wyrazi na to zgodę.
Umowy zawierane na odległość

Obowiązek udzielenia informacji przedkontraktowej w sposób
odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na
odległość.
Sposób udzielenia informacji

Obowiązek przekazania egzemplarza zawartej umowy lub potwierdzenia
jej zawarcia w tej samej formie, w jakiej nastąpiło przekazanie informacji
przedkontraktowej, tj. na papierze lub innym trwałym nośniku.

Dotychczas obowiązki kontraktowe obejmowały poinformowanie
konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, wręczenie wzoru
oświadczenia o odstąpieniu oraz pisemnego potwierdzenia zawarcia
umowy.
Informacja o utracie prawa
odstąpienia od umowy

Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się
rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument
powinien złożyć wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie na
trwałym nośniku.

Pełen obowiązek informacyjny nie obejmuje przedsiębiorców
zawierających umowy, gdy ustalone wynagrodzenie nie przekracza 600
złotych, a konsument zażądał wykonania usługi przez przedsiębiorcę w
celu naprawy lub konserwacji, zaś przedsiębiorca i konsument natychmiast
wykonują swoje zobowiązania.
Informacje kontraktowe

Informacja kontraktowa powinna zostać udostępniona w sposób
odpowiadający wykorzystywanemu środkowi porozumiewania się na
odległość.

Potwierdzenie zawarcia umowy należy przekazać konsumentowi na
trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili
dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Ograniczono obowiązek informacyjny, gdy właściwości techniczne środka
porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do
przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie.

Wówczas pozostałe informacje przedsiębiorca powinien przekazać w
sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się.
Informacje kontraktowe

Obowiązek poinformowania konsumenta na początku rozmowy o jej celu
oraz podania identyfikujących go danych, jak również danych
identyfikujących osobę, w imieniu której telefonuje.

Potwierdzenie treści proponowanej umowy powinno nastąpić na piśmie
lub innym trwałym nośniku – w tym zakresie ustawodawca skorzystał z
opcji regulacyjnej powołując się na liczne nadużycia
w praktyce, będące przedmiotem postępowań przed Prezesem UOKiK.

Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy wywiera skutki prawne, o ile
zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu
potwierdzenia od przedsiębiorcy.
Informacje kontraktowe

W razie zawierania umowy na odległość, przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, które nakładają na konsumenta obowiązek zapłaty,
przedsiębiorca powinien:

dostarczyć konsumentowi, w sposób jasny i widoczny, informacji
przedkontraktowej w zakresie głównych cech świadczenia, łącznej ceny lub
sposobu jej określenia, czasie trwania umowy oraz minimalnym czasie trwania
zobowiązań konsumenta wynikających z umowy,

zapewnić, aby konsument wyraźnie potwierdził, że wie, iż zamówienie pociąga
za sobą obowiązek zapłaty, a w sytuacji, gdy do złożenia zamówienia używa się
przycisku lub podobnej funkcji, aby przedsiębiorca oznaczył je
w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny
równoważny jednoznaczny sposób. W razie naruszenia tego obowiązku umowa
nie zostaje zawarta.
Konsekwencje naruszenia
obowiązków informacyjnych

Art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

1. Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów.
2. Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się
godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności:


(…)
2) naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i
pełnej informacji (…).
Konsekwencje naruszenia
obowiązków informacyjnych

Art. 106 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

1. Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę
pieniężną
w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku
rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca
ten, choćby nieumyślnie:


(…)
4) dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów
w rozumieniu art. 24.
Konsekwencje naruszenia
obowiązków informacyjnych

Zmiana ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń
(Dz. U. z 2013 r. poz. 482, 829 i 1247), polegająca na wprowadzeniu czynu z
art. 139b, polegającego na niewypełnieniu obowiązku udzielania
informacji lub dostarczania dokumentu przewidzianego ustawą o
prawach konsumenta lub udzieleniu informacji niepełnych lub
nieprawdziwych lub dostarczaniu dokumentów zawierających informacje
niepełne lub nieprawdziwe przy zawieraniu umowy
z konsumentem.

Zagrożenie karą grzywny.
Konsekwencje naruszenia
obowiązków informacyjnych

W razie uchybienia obowiązkom informacyjnym w zakresie opłat
dodatkowych lub innych kosztów (łącznej ceny lub wynagrodzenia za
świadczenie wraz z podatkami, względnie sposobie ich obliczenia, a także
opłat za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztów,
a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – obowiązku ich uiszczenia;
w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej
prenumeratę – łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie
płatności za okres rozliczeniowy,

a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych
płatności) oraz kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy,
które ponosi konsument,

konsument nie ponosi wymienionych opłat i kosztów.
Konsekwencje naruszenia
obowiązków informacyjnych

W przypadku uchybienia obowiązkowi poinformowania konsumenta
o prawie odstąpienia od umowy prawo odstąpienia od umowy wygasa po
12 miesiącach od upływu czternastodniowego terminu od dnia zawarcia
umowy.

Gdy przedsiębiorca uczyni zadość przedmiotowemu obowiązkowi
informacyjnemu przed upływem terminu 12 miesięcy od upływu
czternastodniowego terminu, o którym mowa powyżej, termin do
odstąpienia od umowy upłynie po 14 dniach od dnia udzielenia
konsumentowi informacji o przysługującym mu prawie odstąpienia.

Ciężar dowodu spełnienia wszelkich obowiązków informacyjnych, w tym o
prawie odstąpienia od umowy, spoczywa na przedsiębiorcy.
Konsekwencje naruszenia
obowiązków infroamcyjnych

Dotychczas, w razie niepoinformowania konsumenta o prawie odstąpienia:

a) w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa – termin
odstąpienia nie rozpoczynał się, a konsument mógł od umowy odstąpić w
terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia, z ograniczeniem
wszakże do trzech miesięcy od dnia wykonania umowy;

b) w umowach zawieranych na odległość – w razie braku potwierdzenia
informacji o przysługującym konsumentowi prawie odstąpienia, termin ulegał
wydłużeniu do trzech miesięcy, liczonych od dnia wydania rzeczy lub zawarcia
umowy (w przypadku umowy o świadczenie usług). W razie otrzymania
potwierdzenia w terminie powyższych trzech miesięcy termin ulegał skróceniu
do 10 dni.

Wprowadzony zostaje jednolity termin na odstąpienie od umów zawieranych
w okolicznościach nietypowych – 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Dziękuję za uwagę!

similar documents