6-latek w szkole * nowe wyzwanie dla nauczycieli

Report
6-LATKI W SZKOLE –
NOWE WYZWANIE DLA
NAUCZYCIELI
Obowiązek szkolny
• Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich został wprowadzony do
polskiego systemu edukacji ustawą w 2009 r. Początkowo wszystkie
sześciolatki miały pójść do pierwszej klasy od 1 września 2012 r., natomiast
w latach 2009-2011 o podjęciu nauki mogli decydować rodzice. Rząd,
chcąc dać samorządom dodatkowy czas na przygotowanie szkół, przesunął
ten termin o dwa lata, do 1 września 2014 r.
• Zgodnie z nowelizacją dzieci urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca
2008 r. pójdą w wieku sześciu lat obowiązkowo do szkoły 1 września 2014
r. wraz z siedmiolatkami urodzonymi w 2007 r. Dzieci urodzone w drugiej
połowie 2008 r., czyli od 1 lipca do 31 grudnia, pójdą obowiązkowo do
szkoły od 1 września 2015 r. wraz z wszystkimi dziećmi sześcioletnimi
urodzonymi w 2009 r.
• Od samego początku wprowadzeniu obowiązku
szkolnego dla sześciolatków towarzyszyły
protesty.
Złożony został wniosek o
przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum
edukacyjnego m.​in. w sprawie obniżenia wieku
obowiązku szkolnego z siedmiu do sześciu lat.
Wraz z wnioskiem organizatorzy akcji "Ratuj
Maluchy!" złożyli blisko 950 tys. podpisów osób
popierających pomysł organizacji referendum.
Prawidłowości rozwojowe dziecka
sześcioletniego i siedmioletniego
6 LATEK
7 LATEK




 wyższy stopień uwagi dowolnej
 skoncentrowana
 skupiona
nietrwała
przerzutna
mimowolna
skoncentrowana na atrakcyjnych silnych
bodźcach
 sympraktyczne
 konkretno - obrazowe o charakterze
magicznym
 pojawiają się definicje
 potoczna
 zależna i niezależna
 częste występowanie rzeczowników i
czasowników
 niezamierzona, mechaniczna
 obrazowa i konkretna
 słaba umiejętność kierowania procesami
zapamiętywania i przypominania
 mały zakres, trwałość i pojemność pamięci
UWAGA
MYŚLENIE
MOWA
PAMIĘĆ
 mniej zależne od bezpośredniej sytuacji
 poglądowo - obrazowe oparte na
wyobrażeniu
 ujawnia się myślenie słowno - logiczne
 pojawia się mowa pisana
 występują prawie wszystkie fonemy
 pojawia się analiza dźwięków mowy
 obrazowa i konkretna
 rozwija się pamięć logiczna
 zwiększają się procesy zapamiętania i
przypominania
 zwiększa się zakres, trwałość i pojemność
pamięci
 zapamiętywanie wielu konkretnych,
rzeczowych szczegółów
 odtwórcza, silnie związana z doświadczeniem
dziecka
 bogata, przejawiająca się w łatwości i
szybkości tworzenia wyobrażeń wytwórczych
 mimowolna, której cechą charakterystyczną
jest swobodny bieg wydarzeń
 marzenia nierealne
 brak kontroli maskowania i tłumienia uczuć
 ekspresyjność
 impulsywność
 siła i gwałtowność reakcji
 labilność emocjonalna i uczuciowa
zabawa – nauka – praca
 zabawa podstawową formą aktywności
 zabawa samodzielna i zbiorowa twórcza,
czynnościowa
 zabawa tematyczna, kształcąca
 kształtują się nawyki pracy społecznej


WYOBRAŹNIA
odtwórcza i twórcza
kierowana, powstająca pod wpływem
określonych bodźców
 dowolna, powstająca pod wpływem
świadomego zamiaru i wysiłku woli
 marzenia realne
 emocje i uczucia kontrolowane
 trwalsze przejawy i formy reakcji
emocjonalnych
EMOCJE
AKTYWNOŚĆ:
ZABAWA
NAUKA
PRACA
zabawa
 traci charakter dominujący
 pojawiają się zasady
nauka
 główny obowiązek
 aktywność umysłowa
praca
 nauka i pomoc rodzicom
 nabiera znaczenia społecznego przez
konieczność
Mocne strony przygotowania sześciolatka do
podjęcia nauki w szkole:
- pozytywne nastawienie dziecka do podjęcia
nauki w szkole,
- dobry i bardzo dobry poziom rozwoju
intelektualnego,
- bardzo dobra pamięć,
- wysoka kreatywność, wyobraźnia,
- aktywność w czasie zajęć.
Problemy dzieci sześcioletnich w
podjęciu nauki w szkole:
-
trudności w koncentracji uwagi,
wolne tempo pracy,
niski poziom sprawności grafomotorycznych,
niski poziom rozwoju emocjonalnego i społecznego –
płacz,
- niedostosowanie do pracy w systemie klasowo –
lekcyjnym,
- niski poziom umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
rywalizacji.
Jak szkoła może przygotować się na
przyjęcie 6-latków do klasy pierwszej?
Dziecko 6-letnie łatwiej zaadaptuje się do warunków szkolnych, poczuje się
bezpieczniej i będzie mogło swobodnie rozwijać się poprzez naukę i zabawę jeśli szkoła
przygotuje się na jego przyjęcie. Spójrzmy zatem na czym w praktyce może polegać
przygotowanie szkoły do przyjęcia o rok młodszego ucznia:

jedną z najistotniejszych kwestii jest przygotowanie nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej do pracy z młodszym dzieckiem (m.in. w zakresie stosowanych
metod pracy, wśród których dominującą formą powinna być nauka poprzez
zabawę),

sprawdzonym rozwiązaniem jest umieszczenie klas młodszych w oddzielnym
skrzydle/części szkoły, w miarę możliwości z toaletą do wyłącznego użytku
młodszych dzieci,

sale lekcyjne powinny być tak zorganizowane, aby dało się w nich wydzielić część
dydaktyczną oraz rekreacyjną, w której dzieci będą mogły odpoczywać oraz bawić
się podczas przerw i zajęć,
•

pomocne będzie również wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, gry
edukacyjne, komputer z dostępem do Internetu, szafki dla każdego dziecka, aby
możliwe było pozostawianie w nich szkolnych przyborów,

kolejną istotną kwestią jest zorganizowanie zajęć opiekuńczych w świetlicy
szkolnej, zapewniających młodszym dzieciom bezpieczne, ale też interesujące
spędzenie wolnego czasu (w miarę możliwości w oddzielnym pomieszczeniu dla
najmłodszych uczniów),

zorganizowanie przy szkole najprostszego nawet placu zabaw dla najmłodszych
uczniów – to ważne, aby część swojego pobytu w szkole dzieci mogły spędzić
również na świeżym powietrzu, w ruchu,

zapewnienie w miarę możliwości opieki logopedy, pedagoga, psychologa oraz
opieki medycznej (pielęgniarka szkolna) również może ułatwić szkolny start 6-latka.
Na koniec pozostaje to co jest równie ważne a tak nieuchwytne i trudne do opisania przyjazna atmosfera i klimat szkoły. Poznamy go po uśmiechu czekającej przy drzwiach
woźnej, czy zainteresowaniu pracowników szkoły zagubionym na korytarzu maluchem.
To również dzięki temu mały uczeń poczuje się bezpieczny, zadbany i ważny.
Jak nauczyciel może przygotować się
do pracy z dziećmi 6- letnimi?
Aby dobrze przygotować się do nauczania sześciolatków
pedagodzy powinni:
• poznać nową podstawę programową (samodzielnie,
na
spotkaniach
zespołu
przedmiotowego,
konferencjach),
• w edukacji polonistycznej zastosować czytanie
opowiadań, bajek, wykorzystywać zabawy słowem:
wyliczanki, wierszyki, odgrywanie scenek,
• w edukacji matematycznej zwrócić uwagę na
przydatność gier i zabaw, naukę liczenia na
konkretnych przedmiotach,
• uczyć przyrody poza szkołą oraz w salach lekcyjnych, w
których znajdują się kąciki przyrody,
• stwarzać warunki do rozwijania uzdolnień uczniów poprzez
udział w konkursach, występach, zawodach,
• organizować zajęcia sportowe i komputerowe
odpowiednio wyposażonych miejscach,
w
• ułatwić sześciolatkom szkolny start poprzez organizowanie
spotkania przed rozpoczęciem nauki zapoznawanie dzieci z
budynkiem i salą lekcyjną, organizowanie zajęć otwartych.
Rady dla nauczycieli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ceń myślenie, gdyż dzieci bardzo szybko uczą się tego co się u nich ceni.
Zachęcaj do manipulowania przedmiotami, badania ich.
Podtrzymuj ciekawość i chęć zdobywania wiedzy.
Strzeż się sztywnych schematów, gdyż hamują one ważne elementy
aktywności (wolność, swoboda działania, możliwość wyboru).
Twórz atmosferę, która charakteryzuje się przyzwoleniem, nieskrępowaniem, poczuciem bezpieczeństwa, brakiem lęku, wspólną pracą,
elastycznością działania.
Stwarzaj sytuacje wymagające twórczego myślenia (potrzeba matką
wynalazków).
Zapewniaj okresy wzmożonej aktywności oraz względnego spokoju.
Pilnuj realizacji pomysłów, bo idea to nie wszystko.
Wychowuj i rozwijaj siebie na nauczyciela o otwartym umyśle- bądź
wzorem dla tych, którzy przy Tobie rozwijać się będą.
Bądź ich mistrzem i przyjacielem.
Dekalog nauczyciela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pamiętaj, że ludzie z natury posiadają zdolność do uczenia się.
Podmiotowo traktuj swoich wychowanków: oni tak jak ty mają silne
poczucie swojej godności.
Zapewnij im poczucie bezpieczeństwa.
Ucz przez doświadczenie! Ucz umiejętności!
Nie zapomnij, że w procesie uczenia się ważny jest nie tylko intelekt, ale
też emocje!
Staraj się nie stosować takich metod, których sam/a
w dzieciństwie nie akceptowałeś/aś.
Pozwól, aby uczniowie znali rezultaty własnego uczenia się
i mieli wpływ na jego proces.
Wzmacniaj pożądane zachowania. Czasami bądź adwokatem swoich
uczniów.
W procesie uczenia się zwróć uwagę na informację zwrotną.
Pozwól uczniom na samoocenę .
Obecność dzieci 6 – letnich w
szkole to duże wyzwanie.
Spróbujmy się z nim zmierzyć, a na
pewno się uda!
Bibliografia:
1. Stasina J. „Moja I klasa. Poradnik dla
nauczycieli.” Kraków 2010.
2. www.6latki.men.gov.pl
3. www.6latek.pl
Prezentacja wykonana przez Karolinę Olejnik

similar documents