Wy*sza Szko*a Przedsi*biorczo*ci i Marketingu w

Report
Dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
Projekt
„Kapitał na start!”
…
Projekt realizowany jest w ramach:
• Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
• Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
• Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
Beneficjent
(operator wsparcia finansowego)
Projekt „Kapitał na start!”
realizowany jest przez
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
32-500 Chrzanów, ul. Janiny Woynarowskiej 1
w partnerstwie z
Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
Rekrutacja do projektu
Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby, które:
 zamierzają zarejestrować i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie województwa małopolskiego;
 nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 kolejnych
miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu;
 mieszkają na terenie powiatu chrzanowskiego lub oświęcimskiego;
 są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w urzędzie pracy;
Rekrutacja do projektu c.d.
Priorytetowo traktowane będą:
 osoby w wieku poniżej 25 roku życia – dodatkowo 25 pkt;
 osoby legitymujące się stałym bądź czasowym adresem zamieszkania na
terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miasta do 25 tys.
mieszkańców – dodatkowo 10 pkt;
 kobiety – dodatkowo 15 pkt;
 osoby niepełnosprawne – pierwszeństwo w każdym przypadku uzyskania
tej samej ilości pkt. przy spełnieniu tych samych kryteriów.
Uczestnicy/Uczestniczki Projektu
Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 60 osób,
w tym:
 minimum 50 % osób w wieku do 25 roku życia;
Bezzwrotne dotacje otrzyma 50 osób,
w tym:
 minimum 50% osób w wieku do 25 roku życia
Dokumenty rekrutacyjne
1.
2.
3.
4.
5.
Formularz rekrutacyjny (wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany);
Deklaracja udziału w Projekcie (wypełniona elektronicznie, wydrukowana i
podpisana);
Oświadczenie weryfikujące dane z dowodu osobistego (wypełnione elektronicznie,
wydrukowane i podpisane);
Dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej – zaświadczenie z urzędu pracy;
Decyzja lub orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (oryginał lub
kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) – wymagany fakultatywnie.
Kandydat do Projektu składa komplet dokumentacji rekrutacyjnej w zaklejonej kopercie
z podaniem na niej imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania
w terminie od 25.10.2013 do 31.10.2013
Punkty rekrutacyjne
•
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.,
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
Przyjmowanie dokumentów: od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00 do 16.00
•
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, piętro I
Przyjmowanie dokumentów: dzień 1 (piątek) 10.00 – 14.00, dzień 2
(poniedziałek) 12.00 – 15.30, dzień 3 (wtorek) 10.00 – 14.00, dzień 4
(środa) 12.00 – 15.30, dzień 5 (czwartek) 9.00 – 15.30.
Procedura rekrutacji
Etap I: TERMINY BĘDĄ PODAWANE NA STRONIE www.kns.tozch.edu.pl




Składanie dokumentów rekrutacyjnych;
Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych
Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych;
Do II etapu rekrutacji wybranych zostanie 70 osób.
Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem innej osoby, przesłać drogą
pocztową lub kurierem na adres właściwego Punktu Rekrutacyjnego.
*W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową lub kurierem za termin
złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do właściwego Punktu Rekrutacyjnego
(a nie datę stempla pocztowego lub odpowiednio nadania przesyłki kurierskiej).
Procedura rekrutacji c.d.
Informacje o wynikach oceny będą przekazywane każdemu w formie:
• elektronicznej
(dotyczy
oceny
formalnej
formularza
rekrutacyjnego);
• drogą pocztową (dotyczy oceny merytorycznej formularza
rekrutacyjnego) - uzasadnienie wraz z wynikiem punktowym.
Procedura rekrutacji c.d.
Dokumenty rekrutacyjne zostają odrzucone pod względem formalnym w momencie nie spełnienia wszystkich
wymogów, w szczególności w przypadku:
•
braku kwalifikowalności kandydata do udziału w projekcie;
•
złożenia dokumentów rekrutacyjnych poza wyznaczonym Punktem Rekrutacyjnym;
•
złożenia dokumentów rekrutacyjnych poza terminem ogłoszonego naboru;
•
złożenia przez Kandydata dokumentów odrębnie dla kilku pomysłów na biznes;
•
braku jakiekolwiek dokumentu z wymaganych na etapie rekrutacji zgodnie z zapisami regulaminu;
•
złożenia dokumentów rekrutacyjnych niezgodnych z obowiązującymi wzorami;
•
wprowadzania zmian powodujących naruszenie zapisów znajdujących się w wzorcowej dokumentacji w tym usuwanie
zapisów, logotypów zawartych w dokumentach rekrutacyjnych;
•
wprowadzenia odręcznych zapisów w formularzu rekrutacyjnym z wyłączeniem części dotyczącej podpisu Kandydata;
•
przedłożenia dokumentów w języku obcym.
Procedura rekrutacji c.d.
Braki formalne w dokumentach rekrutacyjnych podlegają
uzupełnieniu. Kandydat zostanie poinformowany o formalnych
brakach w jego dokumentach drogą elektroniczną (e-mail).
Termin uzupełnienia braków wynosi 7 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania wyników oceny (liczy się data wpływu
uzupełnień do Punktu Rekrutacyjnego)
Procedura rekrutacji c.d.
KRYTERIA OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:
•
opis pomysłu przedsięwzięcia - (maksymalna liczba: 15 pkt; wymagane uzyskanie minimum:
•
9 pkt),
•
doświadczenie zawodowe - (maksymalna liczba: 5 pkt; wymagane uzyskanie minimum:
3 pkt),
•
koszty przedsięwzięcia - (maksymalna liczba: 10 pkt; wymagane uzyskanie minimum: 6 pkt),
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia na tym etapie to 30 punktów
(bez punktów za kryteria szczególne), wymagane jest uzyskanie minimum 18 pkt.
Procedura rekrutacji c.d.
 Kandydatowi przysługuje prawo do odwołania w zakresie
dotyczącym oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.
 Wniosek o ponowną ocenę Kandydat składa w formie pisemnej
z uzasadnieniem we właściwym Punkcie Rekrutacyjnym w terminie
do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wyników oceny (liczy się
data wpływu wniosku do właściwego Punktu Rekrutacyjnego).
Procedura rekrutacji c.d.
Etap II: terminy będą podawane na stronie
www.kns.tozch.edu.pl
Wypełnianie testów kompetencyjnych;
Udział w rozmowie kwalifikacyjnej;
 Do udziału w projekcie wybranych zostanie
60 osób.
Procedura rekrutacji c.d.
Po
dokonaniu
oceny
rozmów
kwalifikacyjnych
zostanie utworzona lista rankingowa zawierająca:
• Kandydatów
rekomendowanych
do
udziału
w
projekcie
(max 60 Kandydatów), którzy uzyskali największą łączną liczbę punktów
na I i II etapie rekrutacji, w tym co najmniej 50% osób do 25 roku życia;
• Kandydatów nierekomendowanych do udziału w projekcie ze względu
na brak wolnych miejsc.
Procedura rekrutacji c.d.
*
Kandydatowi nie przysługuje prawo do odwołania
w zakresie dotyczącym oceny merytorycznej rozmowy
kwalifikacyjnej.
• W przypadku niezgłoszenia się Kandydata na rozmowę
kwalifikacyjną, kandydat zostaje automatycznie wykluczony
z możliwości ubiegania się o udział w Projekcie.
Wyniki
Ostateczna lista rankingowa Kandydatów
zakwalifikowanych do udziału w projekcie
powstanie poprzez zsumowanie punktacji
uzyskanej z oceny formularza rekrutacyjnego
z punktami uzyskanymi w rozmowie kwalifikacyjnej.
Dokumentacja
dla Beneficjenta Ostatecznego
Kandydaci zakwalifikowani do Projektu będą zobligowani
do wypełnienia Kwestionariusza osobowego oraz podpisania
Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego
w terminie określonym przez Beneficjenta.
II etap projektu:
wsparcie szkoleniowo - doradcze
Warunkiem
możliwości
skorzystania
ze
wsparcia
finansowego jest ukończenie wsparcia szkoleniowo –
doradczego tj.:
• 20 godzin doradztwa indywidualnego;
• 20 godzin doradztwa grupowego;
• 90 godzin szkoleń.
II etap projektu:
wsparcie szkoleniowo - doradcze
Beneficjent Ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w projekcie, gdy:
a)
opuści więcej niż 20 % godzin szkoleniowych bez usprawiedliwienia, które następuje na pisemny
wniosek Beneficjenta Ostatecznego wraz z przedłożeniem załącznika w postaci: zwolnienia lekarskiego
lub wypisu ze szpitala
b)
nie wykorzysta 100% godzin usług doradczych w terminie ustalonym w umowie niezależnie od powodów
niewykorzystania godzin doradczych;
c)
nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań, innego, niż wymienione w pkt. a-c i
po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal go nie wypełni lub nie przedstawi stosownych wyjaśnień w
terminie 10 dni od daty otrzymania upomnienia.
d)
nie zaliczy testu końcowego ze szkoleń;
e)
przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia szkoleniowo-doradczego.
Procedura przyznania wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości
•
W terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od zakończenia wsparcia szkoleniowodoradczego Beneficjent poinformuje co najmniej poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej projektu oraz miejscu publicznie dostępnym w siedzibie TOZCh oraz ARMZ,
o planowanym terminie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
wraz z wymaganymi załącznikami.
•
Nabór ww. wniosków nie może przekroczyć 10 dni kalendarzowych, począwszy od daty
zamieszczenia ogłoszenia o terminie i miejscu składania wniosków.
Procedura przyznania wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości
 Beneficjent nie dopuszcza możliwości składania dokumentów za
pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu. O dacie złożenia
dokumentów nadesłanych drogą pocztową lub przesyłką kurierską
decyduje data wpływu do siedziby Beneficjenta
 Beneficjent
Ostateczny
może
złożyć
tylko
jeden
wniosek
o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Procedura przyznania wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości
• Wszystkie złożone przez uczestników projektu wnioski są
weryfikowane i oceniane przez Komisję Oceny Wniosków
(w skrócie KOW)
• KOW dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków
o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości wraz
z załącznikami w terminie do 21 dni roboczych od daty
zakończenia naboru wniosków.
Procedura przyznania wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości
•
Na etapie oceny formalnej wnioski, w których wystąpiły braki, mogą zostać
poprawione przez Beneficjenta Ostatecznego i ponownie przedstawione do oceny
w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania od Beneficjenta informacji
o brakach (drogą elektroniczną – e-mail). W szczególności mogą to być: brak
podpisu, brak załącznika, błędy, które nie mają wpływu na zawartość merytoryczną
wniosku i których popełnienie nie zaburza oceny kwalifikowalności przedsięwzięcia
(tj. np. oczywiste pomyłki rachunkowe). Nie dokonanie uzupełnień w terminie
może skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.
Procedura przyznania wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości
•
Ocena merytoryczna podlega sprawdzeniu poszczególnych elementów opisu planowanej
działalność gospodarczej. Dokonana zostanie przez dwóch niezależnych członków KOW,
zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej wraz ze szczegółowym, opisowym uzasadnieniem
oceny biznes planu tj.:
 pomysł na biznes (maksymalna liczba: 35 pkt; wymagane uzyskanie minimum: 25 pkt);
 potencjał wnioskodawcy (maksymalna liczba: 15 pkt; wymagane uzyskanie minimum: 9 pkt);
 efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia (maksymalna liczba: 40 pkt; wymagane
uzyskanie minimum: 30 pkt);
 operacyjność i kompletność (maksymalna liczba: 10 pkt; wymagane uzyskanie minimum: 6
pkt).
Procedura przyznania wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości
• Wsparcie w postaci przyznania środków na rozwój
przedsiębiorczości oraz wparcie pomostowe może być
przyznane Beneficjentom Ostatecznym, których biznes
plany uzyskały minimum 70 pkt. ogółem oraz minimalna
ilość punktów w poszczególnych kategoriach oceny
(określona w Karcie Oceny Merytorycznej Biznes Planu).
Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Procedura przyznania wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości
• KOW
pisemnie
Ostatecznych
o
informuje
wynikach
Beneficjentów
oceny
wniosku
w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania
oceny, wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz
uzasadnieniem i informacją, za co zostały odjęte
punkty.
Procedura przyznania wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości
• Po dokonaniu oceny opublikowana zostanie jedna lista rankingowa
zawierająca:
 Wnioski, które uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów
rekomendowane do uzyskania wsparcia – min. 48 wniosków (w tym co
najmniej 50% wniosków osób do 25 roku życia), dwa miejsca zostaną
zarezerwowane dla procedury odwoławczej w ramach Projektu;
 Wnioski, które uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów ale nie
zostały rekomendowane do uzyskania wsparcia z powodu wyczerpania
środków;
 Wnioski, które nie uzyskały minimalnej wymaganej liczby punktów.
Procedura przyznania wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości
• Beneficjentowi Ostatecznemu, którego wniosek i biznes plan nie
został rekomendowany do dofinansowania, a którego zdaniem
naruszono procedury oceny lub wniosek oceniono niezgodnie
z kryteriami, przysługuje prawo złożenia na piśmie do Beneficjenta
wniosku o ponowną weryfikacje wniosku o przyznanie środków
finansowych w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
wyników oceny (liczy się data wpływu wniosku do właściwego
Punktu Rekrutacyjnego).
Procedura przyznania wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości
• Beneficjent w terminie 5 dni roboczych od zakończenia
powtórnej weryfikacji wniosku o przyznanie środków
finansowych ma obowiązek pisemnego poinformowania
Beneficjenta
Ostatecznego
o
jej
wynikach
wraz
z uzasadnieniem i podaniem uzyskanej liczby punktów.
Powtórna ocena jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
Procedura przyznania wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości
• Ostateczna
lista
rankingowa
wniosków
rekomendowanych
do
uzyskania wsparcia i wniosków, które nie są rekomendowane do
dofinansowania stanowi podstawę do wypłacenia środków na wsparcie
przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe.
• Po otrzymaniu informacji o wynikach oceny i możliwości przyznania
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Beneficjent
Ostateczny
zobowiązany
jest
do
zarejestrowania
działalności
gospodarczej, najpóźniej do dnia podpisania umowy o przyznaniu
środków na rozwój przedsiębiorczości.
Procedura przyznania wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości
Wsparcie w postaci przyznania środków finansowych
na
rozwój
przedsiębiorczości
przyznawane
jest
wnioskom, które uzyskały największą liczbę punktów
do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na
udzielanie dotacji.
Procedura przyznania wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości
• Wsparcie w postaci przyznania środków finansowych na
rozwój przedsiębiorczości realizowane jest na podstawie
umowy o przyznaniu środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości
zawieranej
pomiędzy
Beneficjentem
a Beneficjentem Ostatecznym. Umowa ta może zostać
podpisana wyłącznie po dostarczeniu przez Beneficjenta
Ostatecznego dokumentów wymienionych w Regulaminie
udzielania wsparcia finansowego i doradczego.
Procedura przyznania wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości
• Beneficjent
Ostateczny
zobowiązany
jest
prowadzić
działalność
gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia
zarejestrowania działalności gospodarczej.
• Dozwolone formy działalności gospodarczej, które mogą zostać założone
w ramach projektu to:
- jednoosobowa działalność gospodarcza,
- spółka cywilna zawarta między Uczestnikami projektu,
- spółdzielnia,
- spółdzielnia socjalna.
Procedura przyznania wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości
• Beneficjent
zostały
Ostateczny,
któremu
przyznane
środki na rozwój przedsiębiorczości,
nie może (w trakcie pierwszych 12 miesięcy od
dnia zarejestrowania działalności gospodarczej)“
przekształcić prowadzonej działalności w inną
formę prawną np. spółkę handlową.
Podstawowe wsparcie pomostowe
• Finansowe wsparcie pomostowe jest bezzwrotną
pomocą przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji
na podstawie wniosku o przyznanie podstawowego
wsparcia
pomostowego
złożonego
do
Partnera
Projektu - Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
przez Beneficjenta Ostatecznego wraz z wnioskiem
o
przyznanie
środków
przedsiębiorczości.
finansowych
na
rozwój
Podstawowe wsparcie pomostowe c.d.
Podstawowe wsparcie pomostowe może być udzielone
Beneficjentowi
Ostatecznemu,
który
ukończył
obowiązkowe
wsparcie
szkoleniowo-doradcze,
otrzymał wsparcie finansowe w ramach projektu oraz
założył i rozpoczął prowadzenie działalności
gospodarcze:
• Wsparcie finansowe w okresie do 6 miesięcy od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie nie
większej niż 800,00 zł miesięcznie.
Podstawowe wsparcie pomostowe c.d.
• Weryfikacja i ocena wniosków o przyznanie podstawowego
finansowego wsparcia pomostowego jest dokonywana przez KOW
wraz z weryfikacją wniosku o przyznanie środków finansowych na
rozwój przedsiębiorczości.
• Procedura oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia
pomostowego wraz z procedurą odwoławczą jest analogiczna do
procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.
Przedłużone wsparcie pomostowe
• W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek Beneficjenta Ostatecznego
istnieje możliwość przedłużenia udzielonego wsparcia pomostowego
o kolejne 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia zawarcia
umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Powyższa
sytuacja powinna mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy mimo
utrzymującej się słabej kondycji finansowej Beneficjenta Ostatecznego,
istnieją obiektywne przesłanki uzasadniające kontynuowanie udzielania
wsparcia.
Przedłużone wsparcie pomostowe c.d.
W ramach przedłużonego wsparcia pomostowego Beneficjent Ostateczny otrzymuje:
•
Wsparcie finansowe w okresie kolejnych 6 miesięcy od dnia zakończenia
podstawowego wsparcia pomostowego jednak nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia
zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.
•
Wsparcie doradcze w postaci dodatkowych 10 godzin doradztwa w zakresie
efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem w okresie kolejnych 6 miesięcy od dnia
zakończenia
podstawowego
wsparcia
pomostowego,
jednak
nie
dłużej
niż
do 12 miesiąca od dnia zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia
pomostowego.
Przedłużone wsparcie pomostowe c.d.
• Procedura oceny wniosków o udzielenie przedłużonego
wsparcia pomostowego wraz z procedurą odwoławczą
jest przeprowadzona przez Beneficjenta na tych samych
zasadach, co ocena wniosków o przyznanie środków
finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Przedłużone
wsparcie pomostowe zostanie udzielone maksymalnie
10 Beneficjentom Ostatecznym.
Przedłużone wsparcie pomostowe c.d.
O przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Beneficjent Ostateczny może ubiegać się składając
(w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem
podstawowego
wsparcia
pomostowego)
wniosek
o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz
z załącznikami wymienionymi w Regulaminie udzielania
wsparcia finansowego i doradczego.
Wsparcie doradcze dla nowopowstałych
podmiotów gospodarczych
• 10 godz. dyd. doradztwa indywidualnego (dla osób
korzystających z podstawowego wsparcia pomostowego);
• Osobom do 25 roku życia przysługuje dodatkowe 10
godzin doradztwa w wyżej wymienionym zakresie.
• dodatkowo +10 godz. dyd. (dla osób korzystających
z przedłużonego wsparcia pomostowego).
Wsparcie doradcze dla nowopowstałych
podmiotów gospodarczych
 Udział Beneficjentów Ostatecznych prowadzących działalność
gospodarczą
doradztwie
indywidualnym
jest
obowiązkowe
i podlega takim samym zasadom jak we wsparciu szkoleniowodoradczym realizowanym na I etapie realizacji Projektu.
 Doradztwo
udzielane
będzie
na
podstawie
wniosku
BO
o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia oraz aneksu
do umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego.
Pomoc przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych:
REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (RO EFS)
Kontakt: Nina Jaromin, tel.(33) 876 28 13, e-mail: [email protected]
32-600 Oświęcim, ul. Unii Europejskiej 10
Godziny otwarcia: 8:00 – 16:00
Dziękujemy za uwagę
i zapraszamy do składania
dokumentów rekrutacyjnych!
Rekrutacja: 25.10.2013 - 31.10.2013

similar documents