Rola biblioteki szkolnej w kontekscie zmian

Report
Jadwiga Świętoń
Tarnobrzeg, 13.12.2010
Cele i kierunki zmian
Szkoła – miejscem przyjaznym dla ucznia
 Praca zespołowa nauczycieli
 Dostosowanie do indywidualnych potrzeb ucznia Rok
Odkrywania Talentów
 Włączanie rodziców do działań i współdecydowania
 Określenie roli biblioteki i obowiązku współdziałania
nauczycieli z biblioteką
… w podstawie programowej
 realizację celów powinna wspomagać dobrze
wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca
aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci
księgozbioru jak i w postaci zasobów
multimedialnych
Rola biblioteki
 nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni
odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej
współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu
wszechstronnego przygotowania uczniów do
samokształcenia i świadomego wyszukiwania
selekcjonowania i wykorzystywania informacji
wyniki monitorowania
 Nowa podstawa programowa zakłada, że nauczyciele
wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do
zasobów biblioteki szkolnej i współpracować
z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego
przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego
wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania
informacji
 Jakie są formy współpracy nauczycieli z nauczycielem
bibliotekarzem w zakresie realizacji powyższych celów?
Gimnazjum
 nauczyciele prowadzą lekcje w bibliotece
nie, 12
tak, 25
Gimnazjum - inne formy współpracy
 wykorzystanie zasobów bibliotecznych: księgozbioru, ICIM,
wideoteki (indywidualnie i na lekcjach)
 współpraca przy uzupełnianiu księgozbioru biblioteki
(ustalanie listy lektur, konsultacje dotyczące zakupu książek,
wideoteki, publikacji metodycznych), w tym uzupełnianie
zasobów biblioteki własnymi pracami uczniów wykonanymi w
ramach projektów edukacyjnych
 nauczyciele bibliotekarze prowadzą lekcje biblioteczne
35
30
25
20
15
20
10
11
7
5
0
wykorzystanie zasobów
uzupełnianie zbiorów
lekcje biblioteczne
Gimnazjum - inne formy współpracy
 wskazywanie uczniom biblioteki i jej zasobów jako źródła
informacji
 każdy nauczyciel z każdą klasą ma obowiązek poprowadzić
lekcje w czytelni z użyciem sprzętu multimedialnego
 selekcjonowanie materiału przedmiotowego
 zadania domowe wymagające korzystania z wiedzy
pozapodręcznikowej
Gimnazjum - inne formy współpracy
 bibliotekarz przygotowuje materiały na lekcje
 organizowanie konkursów, wystaw we współpracy z
nauczycielami
 pomoc nauczyciela bibliotekarza w szybkim wyszukiwaniu
informacji
 prelekcje nauczyciela bibliotekarza
 zapewnienie lektur obowiązkowych i uzupełniających
 W trosce o to, aby uczniowie odczuwali motywującą
satysfakcję z działalności twórczej, szkoła powinna stwarzać
warunki do prezentowania osiągnięć uczniów. Szkoła
prezentuje osiągnięcia uczniów poprzez:
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
wystawy
99%
84%
przeglądy twórczości
artystycznej
69%
73%
… w rozporządzeniu o ocenianiu
 Projekt edukacyjny
realizowany obowiązkowo
w gimnazjum
Projekt edukacyjny
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych
(Dz. U. nr 156, poz.1046)
Projekt edukacyjny
 § 21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji
projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym
działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie
konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych
metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może
dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
Projekt edukacyjny
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół
uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje
następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego
realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu
edukacyjnego.
Projekt edukacyjny
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego
określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą
pedagogiczną.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w
którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny,
informuje uczniów i ich rodziców (prawnych
opiekunów) o warunkach realizacji projektu
edukacyjnego. (w 2010 do 30 listopada)
Projekt w podstawie programowej
Wiedza o społeczeństwie:
 około 20% treści nauczania określonych w podstawie
programowej powinno być realizowanych w formie
uczniowskiego projektu edukacyjnego,
 działanie zespołowe, zadania mogą być wykonywane
indywidualnie
 wskazane jest, by każdy uczeń uczestniczył w co
najmniej jednym projekcie w każdym roku nauczania
przedmiotu.
 Monitorowanie potwierdziło realizację projektów
Projekt w podstawie programowej
Język polski:
 wprowadzając nowe treści nauczania, nauczyciel
powinien wykorzystywać m.in. metody aktywizujące
np. dyskusja i debata, drama, projekt edukacyjny,
happening
 samodzielne, aktywne i świadome wykonywanie
zadań pomoże uczniom przyjąć poznawane treści jako
własne
 Monitorowanie: połowa badanych gimnazjów
wykorzystuje tę metodę na lekcjach j. polskiego
Zadania szkoły związane z realizacją
projektu
Dyrektor i Rada Pedagogiczna podejmą decyzje dotyczące
organizacji pracy nad projektami:
• zasady wyboru tematu /problem, treści programowe
• liczebność zespołów,
• opieka nad zespołami uczniowskimi (wychowawca
klasy, nauczyciel, koordynator?) ,
• czas i termin realizacji projektów,
• forma prezentacji,
• dokumentowanie,
• ocenianie projektu,
• kryteria oceny zachowania.
 Podstawą do wpisania udziału ucznia w realizacji projektu





edukacyjnego na świadectwie ukończenia gimnazjum jest
spełnienie przez niego minimalnych warunków, którymi
powinny być między innymi:
czynny udział w pracy nad projektem w zespole;
wykonanie konkretnego wskazanego w harmonogramie
zadania (znaczącego dla całości projektu)
doprowadzenie prac nad projektem do końca (nawet jeżeli
efekt końcowy nie jest całkowicie zgodny z oczekiwaniami);
przygotowanie konkretnego fragmentu pisemnej dokumentacji
wykonanego projektu (sprawozdania z projektu, karty projektu
lub innej przyjętej przez szkołę formy);
udział w publicznej prezentacji projektu.
Cechy dobrego projektu
 konkretny - wiadomo, co dokładnie stanie się w trakcie i po
jego zakończeniu, kto i w jaki sposób będzie go realizował, ile
będzie kosztował,
 ważny - dla grupy docelowej, naszej instytucji/grupy oraz dla
rozwiązania problemu,
 skuteczny - przynosi wymierny efekt,
 aktualny - odnosi się do pilnych, aktualnych problemów i
potrzeb, jest umieszczony w określonych ramach czasowych,
 celowy - odpowiada na faktyczne potrzeby określonej grupy,
 wyważony - skala działań jest dostosowana do skali problemu,
możliwości organizacyjnych; działania są dobrze zaplanowane,
jest dobrze zarządzany.
Zarządzanie projektem
 Planowanie, organizowanie oraz kontrolowanie wszystkich działań
tak, aby projekt (nasz pomysł) został z powodzeniem zrealizowany
mimo pojawiających się trudności i ryzyka.
 Proces ten zaczyna się, zanim zostaną zaangażowane jakiekolwiek
zasoby i jest kontynuowany, dopóki wszystkie prace nie zostaną
wykonane i zakończone.
 Najważniejsze jest to, aby wynik końcowy w pełni
usatysfakcjonował zarówno wykonawcę projektu, jak i odbiorcę.
Zalety projektu
Rozwija umiejętności:
 twórczego myślenia,
 samodzielnego uczenia się,
 planowania i organizacji pracy,
 współpracy w grupie,
 zbierania informacji,
 rozwiązywania problemów,
 podejmowania decyzji,
 porozumiewania się,
 autoprezentacji…
Rodzaje projektów
• zorientowane na działalność poznawczą (opisać,
zbadać, sprawdzić, odkryć)
• zorientowane na działalność praktyczną (usprawnić,
wykonać, wynaleźć)
• obejmujące jedną dziedzinę lub kilka (przedmiot,
różne przedmioty)
Przykładowe projekty
 Patron szkoły
 Historia szkoły
 Święto szkoły
 Nasi absolwenci
 Strona internetowa
 Dzień …
 „Perełki” regionu
 Ścieżka dydaktyczna
Temat:
bliski uczniom
realny
życiowy
związany z PP albo spoza
Sposób sformułowania:
(problem)
jak …
w jaki sposób ?
co możemy zrobić ..?
Rola biblioteki
 Statut gimnazjum określa szczegółowo organizację
biblioteki szkolnej i zadania bibliotekarza, zgodnie z
potrzebami , z uwzględnieniem zadań w zakresie:
1) udostępniania książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenia warunków do poszukiwania porządkowania i
wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz
efektywnego posługiwania się TI,
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań
uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku
czytania i uczenia się,
Rola biblioteki










Wyszukanie literatury
Materiały dla nauczycieli
Zestawienia bibliograficzne
Pomoc w wyborze tematów
Wskazywanie źródeł informacji
Pomoc w wyszukiwaniu materiałów
Opiekun projektu
Umożliwienie prezentacji
Gromadzenie ciekawszych efektów: albumy, prace, …
„Rejestr” zrealizowanych projektów (tematów)
Agnieszka Mikina, Bożena Zając
METODA PROJEKTÓW W GIMNAZJUM.
Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów
Pierwsza część - poradnik zawierający praktyczne wskazówki
dotyczące wdrażania projektów edukacyjnych na etapach:
•przygotowania projektu,
•jego realizacji,
•publicznego przedstawienia rezultatów projektu,
•oceny i monitorowania.
Uzupełnieniem tej części są przykładowe dokumenty
wypracowywane przez uczniów podczas wykonywania projektów
oraz narzędzia służące do monitorowania i oceny.
Druga część opisuje projekt edukacyjny jako metodę nauczania.
Zamieszczono w niej informacje o genezie metody projektów,
klasyfikacji projektów, zmianie roli nauczyciela, roli pracy grupowej.
Jacek Strzemieczny
JAK ORGANIZOWAĆ I PROWADZIĆ GIMNAZJALNE PROJEKTY
EDUKACYJNE.
Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów
Poradnik jest spojrzeniem na metodę projektów, wypadkową
wiedzy i doświadczeń jego Autora i szkół uczestniczących w
realizacji projektów pod egidą Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Zawiera wskazówki dotyczące organizacji prac związanych z
realizacją projektów w szkole opatrzone uwagami odnoszącymi się
do znaczenia podejmowanych w projektach działań dla rozwoju
kompetencji uczniów i szkoły oraz krótkie charakterystyki
zrealizowanych w różnych szkołach projektów uczniowskich.
Uzupełnieniem są propozycje zapisów w prawie wewnątrzszkolnym
opracowane przez dyrektorów szkół mających duże doświadczenie
w realizacji projektów.
www.ore.edu.pl
… w innych rozporządzeniach
 dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 dotyczących kształcenia uczniów niepełnosprawnych
 dotyczących działalności placówek
Uczeń ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego
•niepełnosprawny
•niedostosowany
społecznie
•zagrożony
niedostosowaniem
inne
orzeczenia
i opinie
•orzeczenie
o potrzebie
indywidualnego
nauczania
•opinia poradni
bez
orzeczenia,
opinii
•rozpoznanie
na terenie
szkoły
Metody, sposoby pracy
 Obserwacja
 Dostosowane do potrzeb ucznia
 Opracowanie planu działań wychowawczych PDW
 IPET
 KIPU
Rola biblioteki
 Zgromadzenie materiałów
 Zestawienia
 Obserwacja
 Włączenie się do działań zespołu
na rok szkolny 2010/2011
 Monitorowanie sposobu wykorzystania
godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674, z późn. zm.);
 Monitorowanie wdrażania podstawy
programowej kształcenia ogólnego.
Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust.
2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela
 zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów
przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem
mającym trudności w nauce oraz zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów
 powinny wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom
uczniów
 przydzielanie zajęć i rozliczanie ich realizacji należy do
kompetencji dyrektora
Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust.
2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela
 Godzin tych nie można przeznaczyć na zajęcia obowiązkowe,
opiekę nad uczniami podczas ich dowozu do szkoły, doraźne
zastępstwa oraz nauczanie indywidualne.
 Nauczyciel prowadzi dziennik realizowanych w szkole zajęć i
czynności, o których mowa … (imiona i nazwiska uczniów,
daty i tematy zajęć, liczby godzin, obecność uczniów,
podpisy)
Dziękuję

similar documents