Uwagi, wnioski i zalecenia w zakresie nadzoru pedagogicznego w

Report
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Nadzór pedagogiczny
- Wydział Nadzoru
Pedagogicznego
Rzeszów, sierpień 2014 r.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie nadzoru pedagogicznego
z dnia 7 października 2009 r.
(Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru
pedagogicznego
z dnia 10 maja 2013 r.
(Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r.)
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
§ 6. Formami nadzoru pedagogicznego są:
1)
ewaluacja;
2)
kontrola;
3)
wspomaganie.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Ewaluacje zewnętrzne przeprowadzone
w szkołach i placówkach
województwa podkarpackiego
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Podstawą
prawną
realizacji
zadań
nadzoru
pedagogicznego w formie ewaluacji jest § 7 ust.1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. Nr 168, poz. 1324 z późniejszymi zmianami)
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Punkt wyjścia koncepcji:
• państwo formułuje jasne, ogólnie znane wymagania wobec
szkół i placówek,
• wymagania ustalane są w szkole przez zespół badawczy
stosujący w pracy ankiety, wywiady kierowane
(grupowe), obserwacje (lekcji, zajęć pozalekcyjnych itp.),
• wyniki ewaluacji zewnętrznej wyznaczają szkole pożądany
(bądź nie) stan w systemie oświaty,
• Rada Pedagogiczna analizując końcowe wyniki ewaluacji
(raport) przyjmuje jednocześnie przydatne kierunki rozwoju.
Poziomy spełniania wymagań przez szkołę
 Bardzo wysoki -
A - Spełnienie na poziomie wyższym niż poziom B.
Spełnianie wymagania na poziomie D i na poz. B.
 Wysoki -
B - Spełnianie na poziomie D i na poziomie B.
 Średni -
C - Spełnianie na poziomie wyższym niż D,
ale niższym niż B,
 Podstawowy -
D - Spełnianie na poziomie D.
 Niski -
E - Niespełnianie na poziomie D.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej,
przeprowadzonej w szkole, poziomu „E” w odniesieniu do choćby
jednego z wymagań, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje
dyrektorowi szkoły polecenie, o którym mowa w art. 34 ust 2 i art. 83
ust. 1 UoSO.

W sytuacjach, o których mowa wyżej, organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, w terminie 3 lat od dnia przekazania raportu
przeprowadza w szkole ewaluację całościową.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Liczba ewaluacji przeprowadzonych
w szkołach i placówkach
w roku szkolnym 2013/ 2014
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Typ szkoły/placówki
Liczba ewaluacji
problemowych
Liczba ewaluacji
całościowych
Przedszkole Publiczne
19
6
25
Szkoła Podstawowa
94
7
101
Gimnazjum
81
5
86
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
20
-
20
Liceum Ogólnokształcące
19
7
26
Technikum
32
-
32
Poradnia PsychologicznoPedag.
7
-
7
Bursa
4
-
4
Biblioteka Pedagogiczna
4
-
4
280
25
305
Razem
Razem
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Liczba ewaluacji
przeprowadzonych w szkołach i placówkach
w latach 2010 – 2014:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Typ szkoły/placówki
Przedszkole
Liczba ewaluacji
% ewaluacji
83
21.6
Szkoła Podstawowa
331
31,4
Gimnazjum
256
43,9
Liceum Ogólnokształcące
57
27,5
Zasad. Szkoła Zawodowa
26
25,7
Technikum
55
48,2
Poradnia Psych.-Pedagogiczna
9
31,0
Biblioteka Pedagogiczna
4
36,4
Bursa
4
23,1
Placówka Doskon.Nauczycieli
1
5,0
Liceum Uzupełniające
2
3,0
Liceum Profilowane
1
2,2
829
26,3
Razem
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych
Z przeprowadzonych przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego
305 ewaluacji zewnętrznych wynika, że większość szkół/ placówek osiąga
pożądany stan w systemie oświaty.
W przedstawionym poniżej zestawieniu stwierdza się, że najczęściej
ustalone przez zespół badawczy w szkole/placówce wymagania są na
poziomie wysokim (czyli B).
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
k
Typ szkoły/placówki
Poziomy wymagań
A
B
C
D
E
Przedszkole
18
91
8
0
0
Szkoła Podstawowa
13
198
71
71
2
Gimnazjum
14
127
44
5
3
Liceum
Ogólnokształcące
9
31
6
0
0
Technikum
7
72
12
0
0
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa
0
42
11
0
0
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji:
PRZEDSZKOLE
1. Udział rodziców w ocenie i modyfikacji działań wychowawczych.
2. Brak środków finansowych umożliwiających organizację
specjalistycznych zajęć wspomagających rozwój dzieci np.
logopedycznych.
3. Badanie losów absolwentów.
4. Wykorzystywanie wyników badań zewnętrznych.
5. Dokonywanie przez nauczycieli analiz i ocen skuteczności
podejmowanych działań wychowawczych.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji:
SZKOŁA PODSTAWOWA
1.Wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.
2. Kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się.
3. Udział rodziców w tworzeniu i uchwalaniu programu wychowawczego
i programu profilaktyki.
4. Prowadzenie działań uwzględniających indywidualizację procesu
edukacyjnego.
5. Korzystanie przez uczniów z nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych na zajęciach edukacyjnych innych niż informatyka.
6. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorskich działań, innowacji
i eksperymentów.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
.
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji:
GIMNAZJUM
1. Wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się
oraz uczenia się od siebie nawzajem.
2. Skuteczność wdrażania wniosków sformułowanych w wyniku analizy
egzaminów zewnętrznych.
3. Uczestnictwo rodziców w uchwalaniu programu wychowawczego
i programu profilaktyki.
4. Wykorzystanie metody Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD).
5. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorskich działań, innowacji
i eksperymentów.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. Wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się
oraz uczenia się od siebie nawzajem.
2. Analiza efektów kształcenia (inna niż analiza wyników egzaminów
maturalnych).
3. Procedury uchwalania programu wychowawczego i programu profilaktyki.
4. Udział uczniów w modyfikowaniu działań wychowawczych.
5. Inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów i szkoły.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji:
TECHNIKUM
1.Wpływ uczniów na organizację i przebieg procesów edukacyjnych.
2. Wykorzystywanie Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD).
3. Procedury uchwalania programu wychowawczego i programu profilaktyki.
4. Udział rodziców w modyfikowaniu działań wychowawczych.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej
ewaluacji:
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
1.Wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.
2. Podejmowanie działań wynikających z analizy osiągnięć uczniów, które nie
zawsze przekładają się na wzrost efektów kształcenia ogólnego.
3. Udział uczniów i rodziców w modyfikowaniu działań wychowawczych.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Kontrole planowe i doraźne przeprowadzone
w szkołach i placówkach
województwa podkarpackiego
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Podstawą prawną realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w formie
kontroli jest § 11-16 oraz § 18 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324 z późniejszymi zmianami).
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Kontrole przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek,
przeprowadzano z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez
ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie
z § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października
2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. Nr 168, poz. 1324)
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Liczba kontroli planowych
przeprowadzonych w szkołach i placówkach
w latach 2010/ 2014
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Typ szkoły/placówki
Przedszkole
Punkt przedszkolny
Zespół wychowania przedszkolnego
Szkoła Podstawowa
Liczba kontroli planowych
264
14
8
2145
Gimnazjum
986
Liceum Ogólnokształcące
218
Liceum Profilowane
33
Technikum
268
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
155
Szkoła Policealna
53
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
14
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
4
Biblioteka Pedagogiczna
6
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Centrum Kształcenia Ustawicznego
1
Centrum Kształcenia Praktycznego
6
Szkolne Schroniska Młodzieżowe
3
Młodzieżowy Dom Kultury
2
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
14
Dom Wczasów Dziecięcych
2
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
2
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
1
Placówka Doskonalenia Nauczycieli
9
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
1
Bursa
8
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
2
Szkoła przysposabiająca do pracy
2
Razem
4221
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Liczba kontroli planowych
przeprowadzonych w szkołach i placówkach
w roku szkolnym 2013/ 2014
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Typ szkoły / placówki
Liczba kontroli planowych
Przedszkole Publiczne
91
Szkoła Podstawowa
528
Gimnazjum
228
Liceum Ogólnokształcące
8
Technikum
43
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
29
Szkoła Policealna
23
Razem
950
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Wnioski z przeprowadzonych kontroli
Z przeprowadzonych 950 kontroli planowych większość miała dla
kontrolowanych szkół/ placówek wynik pozytywny.
Wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego wydawali zalecenia
dotyczące poważnego naruszenia przepisów prawa oświatowego przez
dyrektorów szkół/ placówek.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia:
1. Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem
nauczania dla ww. szkoły
 Zaleca się dostosować nazwy przedmiotów realizowanych w zakresie
kształcenia ogólnego i zajęć z wychowawcą do nazw określonych
w ust. 1 punkt 1, lit a, b, c, f załącznika Nr 8 do rozporządzenia MEN z dnia
7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych (DZ. U. poz. 204).
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia:
2. Przestrzegania przepisów prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
uczniom w czasie pobytu w szkole.
Zaleca się:
 w przypadku zaistnienia wypadku, niezwłocznie zawiadomić o każdym wypadku
osoby i organy zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. z 2003 roku nr 6 poz. 69 z póżn. zmianami);
 w przypadku wypadku, należy każdorazowo powołać zespół, który przeprowadzi
postępowanie powypadkowe oraz sporządzi dokumentację powypadkową, zgodnie z §
43 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach (Dz.U 2003 r. nr 6 poz.
69 z późn. zmianami);
 określenie w statucie zadań dla nauczycieli oraz innych pracowników, związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
z § 13 załącznika Nr 3 do rozporządzenia MEN w dnia 21 maja 2001 roku w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz, U. Nr 61,
późn. zmianami oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222).
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia:
3. Kontrola w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli i działań
organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi
podręcznikami na terenie szkoły – szkoła podstawowa i gimnazjum
Zaleca się:
 zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), dokonać korekty zestawu
podręczników z uwzględnieniem wykazu podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, prowadzonego
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 zapewnić uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum możliwości
pozostawienia części podręczników w szkole;
 podejmować działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi
podręcznikami.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia:
4. Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z
ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum.
Zaleca się:
 dokonanie podziału na grupy, na obowiązkowych zajęciach komputerowych zgodnie
z §7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych;
 podczas organizacji zajęć z języka obcego, kierować się stopniem zaawansowania
znajomości języka przez uczniów oraz dokonać podziału na grupy zgodnie z § 7 ust.
1 punkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych
planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz.2014);
 dokonanie podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
w oddziałach integracyjnych, zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia
7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia:
5. Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z ramowymi planami nauczania w publicznej szkole podstawowej.
Zaleca się:
 przeprowadzać podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. poz. 204),
 dokonywać podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach z języka obcego
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. poz. 204),
 tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I
i II na I etapie edukacyjnym powinien być zgodny z tygodniowym wymiarem godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonym w ust. 3 pkt 1 lit. a i b załącznika nr
1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia:
6. Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach
przedszkolnych w publicznym przedszkolu.
Stwierdza się, że:
• liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 (z zastrzeżeniem ust.3-5
w § 5), zgodnie z § 5 ust.2-5 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.624 z późn. zm.),
• korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest
dobrowolne i nieodpłatne, zgodnie z § 4 rozporządzenia
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 532).
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia:
7. Kontrola w zakresie w zakresie organizowania i realizowania zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach
podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjnowychowawczych.
Zaleca się:

powierzenie
realizacji
zajęć
rewalidacyjnych
nauczycielom/specjalistom
posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w przedszkolu/
szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednio § 14, § 19, § 20 lub
§ 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1207);
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia:



zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, zgodnie z § 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.);
realizację przez ucznia niepełnosprawnego co najmniej 2 godzin zajęć
rewalidacyjnych w tygodniu, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 wraz z załącznikami nr
1,3,6,7 lub 8 do rozporządzenia z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204);
dostosowanie wymagań edukacyjnych określonych w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.
U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn.
zm.);
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Wnioski z przeprowadzonych kontroli
 Pomimo kontroli prowadzonych w kolejnych latach, wciąż zdarzają się
przypadki niewłaściwej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
zwłaszcza w zakresie dokonywania wielospecjalistycznej oceny
funkcjonowania ucznia przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści
prowadzący zajęcia z uczniem oraz dostosowania wymagań edukacyjnych
określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 Planując organizację pracy szkoły należy uwzględnić podział na grupy na
obowiązkowych zajęciach komputerowych i języka obcego zgodnie z
obowiązującym rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych.
 Planując organizację pracy przedszkola należy przestrzegać zalecenia, aby
liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Wnioski z przeprowadzonych kontroli
 Korekty wymagają zestawy podręczników obowiązujących w
niektórych szkołach. Wykaz powinien uwzględniać tylko te podręczniki,
które zostały dopuszczone do użytku szkolnego, prowadzonego przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Należy też
zapewnić uczniom (szczególnie gimnazjum) możliwości pozostawienia
części podręczników w szkole i podjąć działania organizacyjne
umożliwiające obrót używanymi podręcznikami.
 Nieprawidłowości dotyczą też postępowania w sytuacji wypadku osób
pozostających pod opieką szkoły. W przypadku zaistnienia wypadku nie
zawsze powoływany jest zespół powypadkowy, który przeprowadza
postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową.
Nie przestrzega się też przepisów prawa dotyczących obowiązku
zawiadamiania o każdym wypadku właściwych osób i organów.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Kontrole doraźne
Kontrole doraźne, były przeprowadzone zgodnie z procedurami
opisanymi w § 12-14 rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w
sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz.1324 z późn.
zmianami);
Kontrola doraźna była zarządzana wtedy, gdy zaistniała potrzeba
podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego, wyjaśnienia
zarzutów dotyczących funkcjonowania szkoły lub placówki, rozpatrzenia skargi
od beneficjentów szkoły.
Podczas kontroli doraźnej kontrolujący rzetelnie i obiektywnie ustalał
stan faktyczny, zbierał niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli,
zapewniał dyrektorowi szkoły czynny udział w kontroli, dokumentował
czynności kontrolne oraz sporządzał protokół po przeprowadzonej kontroli.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Tematyka i liczba przeprowadzonych
kontroli doraźnych
1.Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami – 1;
2. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
prowadzenia egzaminów – 9;
3. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki – 18;
4. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 2;
5. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki – 48;
6. Przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie
oświaty - 47;
7. Wybór podręczników szkolnych - 59;
8. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - 99
9. Realizacja podstawy programowej i ramowych planów nauczania – 8;
10. Organizacja świetlic szkolnych -7.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły:
 organizacji i czasu prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych,
 liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych i grupach na zajęciach
świetlicowych,
 przekroczenia czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkołach
Podstawowych i Przedszkolach,
 prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania przez szkoły i placówki m.in.
dokonywania sprostowań i błędów,
 przestrzegania terminów informowania rodziców i udzielania odpowiedzi
w sprawach przez nich zgłaszanych, zgodnie z KPA,
 terminowego sporządzania opinii i orzeczeń – poradnia psychologicznopedagogiczna,
 przestrzegania procedur awansu zawodowego nauczycieli,
 sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami w zakresie
realizacji przez nich zadań dydaktycznych, opiekuńczych oraz przebiegiem
egzaminów zwłaszcza maturalnych.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Kierunki realizacji zadań
z zakresu nadzoru pedagogicznego
w roku szkolnym 2014/2015
w zakresie kontroli
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
1.
2.
3.
4.
5.
Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z
ramowymi planami nauczania - publiczne gimnazjum;
Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania
fizycznego – szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalne;
Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i
zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem szkoła podstawowa, gimnazjum;
Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin
i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w
orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na
niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej. - przedszkole, szkoła
podstawowa, gimnazjum;
Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w
publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o
potrzebie kształcenia specjalnego – poradnie psychologicznopedagogiczne
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru
pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014
w zakresie ewaluacji.
1.
2.
3.
Ewaluacja całościowa – 10% wszystkich ewaluacji;
Ewaluacja problemowa – 60% wszystkich ewaluacji;
Ewaluacja problemowa Podkarpackiego Kuratora
Oświaty– 30% wszystkich ewaluacji.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
1) Ewaluacje problemowe
a) w przedszkolach - w zakresie wymagań:
- „ Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”;
- „ Dzieci są aktywne”;
- „ Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji”.
b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych,
w placówkach kształcenia ustawicznego , ośrodkach dokształcania i
doskonalenia zawodowego w zakresie wymagań:
- „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone
w podstawie programowej”;
- „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem
ich indywidualnej sytuacji”;
- „Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne,
uwzględnia wnioski z analizy egzaminu maturalnego oraz innych
badań zewnętrznych i wewnętrznych”.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
c) w placówkach oświatowo – wychowawczych - w zakresie wymagań:
- „ Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków
umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów”;
- „ Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz
umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego”;
d) w placówkach doskonalenia nauczycieli - w zakresie wymagań:
- „ Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób,
instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
- „ Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających
z oferty placówki”;
- „ Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób
realizujących zadania placówki”;
- „ Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań
zewnętrznych i wewnętrznych”.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających
opiekę i wychowanie uczniom w zakresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania – zakresie wymagań:
- „ Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”;
- „ Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji”.
f) W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych realizację
odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
obowiązku nauki i obowiązku szkolnego – w zakresie wymagań:
- „ Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”;
- „ Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań
zewnętrznych i wewnętrznych”.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
g) Ewaluacja problemowa w zakresie wymagań wybranym przez
Podkarpackiego Kuratora Oświaty:
- „szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój
uczniów”;
- „zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi”.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
„W procesie zdobywania wiedzy pierwszym krokiem jest
milczenie, drugim – słuchanie, trzecim – zapamiętywanie,
czwartym – stosowanie w praktyce, a piątym – nauczanie
innych”
SOLOMON IBN GABIROL
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
[email protected]

similar documents