Proces inwestycyjny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu

Report
Anna Durlej
Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Proces inwestycyjny
Polega na tworzeniu nowych bądź modernizacji
istniejących środków trwałych.
Etapy procesu inwestycyjnego:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej
2. Wyłonienie wykonawcy, inspektora nadzoru
inwestorskiego
3. Rozliczenie inwestycji
*
Prawo zamówień publicznych
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
Ustawa prawo zamówień publicznych stosowana jest do udzielania
zamówień publicznych w zakresie:
- robót budowlanych
- usług
- dostaw
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy nie stosuje się w odniesieniu do
zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości 14.000 euro.
Postępowanie Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w taki
sposób aby zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie wszystkich wykonawców.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, za wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Postępowania przeprowadza się w formie pisemnej, w języku
polskim.
Podstawowymi trybami udzielenia
nieograniczony i przetarg ograniczony.
zamówienia
są
przetarg
Pozostałe tryby to: negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o
cenę, licytacja elektroniczna.
Inwestycje realizowane w 2013r.
Nie wszystkie zaplanowane w 2013r. inwestycje zostały zrealizowane.
Środki przeznaczone na realizację ww. zadań zostały przekazane na
środki niewygasające.
Łączna kwota środków niewygasających to ca 16,7mln.
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2013 oraz plan finansowy tych wydatków został przyjęty w grudniu
2013r. uchwałą Rady Miejskiej Kalisza.
Zakup nowych wiat przystankowych
149 982,10
Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)
1 059 730,00
Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)
6 183,95
Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) 41 680,00
Przebudowa ul. Szewskiej (WPF)
348 790,99
Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)
3 906 519,99
Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)
717 024,48
Przebudowa skrzyżowania ul.Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF)
2 395,00
Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)
Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych
35 055,00
Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu
110 700,00
Zakup usług pozostałych
900,00
Przebudowa chodnika w ul.Widok na odc. od ul. Polnej do al. Wojska Polskiego
Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF)
Przebudowa ul. Niecałej
16 200,00
Budowa dróg osiedlowych
3 051,33
23 160,00
24 900,00
Przebudowa ul. Noskowskiej 256 359,06
Zakup usług pozostałych
3 934,45
Przebudowa chodników w ul. Ostrowskiej
32 595,00
Przebudowa chodnika w ul. Asnyka na odc. od ul. Handlowej do ul. Polnej
Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 17 od ul. Granicznej
Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej w ul. Dolnej
52 890,00
62 115,00
47 441,10
100 000,00
Budowa chodnika w ul. Gajowej
40 098,00
Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałow, nabycie nieruchomości itp.
Wydatki bieżące
48 206,50
Wydatki bieżące
42 088,00
Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)
Wydatki bieżące
35 458,20
35 000,00
10 900,00
Modernizacja sieci hydrantów przeciwpożarowych na terenie Kalisza
27 938,00
Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym
wyposażeniem (WPF)
0,00
Wykonanie modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy pl. Jana Pawła II 9 w zakresie zabezpieczenia
przeciwpożarowego
7 700,00
Zakup pierwszego wyposażenia do klasopracowni Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1
43 800,00
Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)
663 063,23
Budowa budynku administracyjno - lekarskiego typu kontenerowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu
60 964,00
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach
Budowa infrastruktury technicznej
207 652,64
445 793,00
Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych
54 010,60
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia (WPF)
604 061,12
Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej
(WPF)
67 035,00
Wydatki bieżące
54 438,45
Zakup energii 1 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe 54 000,00
Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (WPF)
100 945,59
Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF)
20 910,00
Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)
3 500 000,00
Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)
3 333 102,00
Zakup usług remontowych
75 034,03
Przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż bloku przy ul. Serbinowskiej 9 48 822,40
Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF)
5 000,00
Zakup samochodu na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
RAZEM
16 703 128,21
114 000,00
Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2014r.
1. Budowa Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Kordeckiego
2. Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul.
Granicznej
3. Wykonanie elewacji Ratusza
4. Modernizacja domu przedpogrzebowego
5. Modernizacja pomieszczeń w
Wrocławskiej
6.
Dostosowanie
przeciwpożarowych
budynku wielorodzinnym przy ul.
obiektów
szkolnych
7. Regulacja cieków Krępica i Piwonka
8. Wykonanie skweru Rozmarek
9. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej
do
warunków
Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2014r. – c.d.
10. Budowa odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej na os. Rajsków
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwach Sulisławice i
Sulisławice Kolonia
12. Przebudowa rowu RC-1zlokalizowanego przy ul. Św. Michała
13. Wykonanie iluminacji Mostu Aleksandryjskiego zwanego Kamiennym

similar documents