دانلود فایل جلسه‌ی ششم MIS

Report
‫کسب و کار الکترونیک و انواع مدل های آن‬
‫‪Page 1‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫کسب و کار الکترونیک و انواع مدل های آن‬
‫استاد مربوطه ‪:‬جناب آقای دکتر شفیعی‬
‫تهیه کنندگان‪:‬‬
‫مریم مشکی‬
‫مجید کاشانی‬
‫الهه مدرس زاده‬
‫‪Page 2‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫فهرست‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Page 3‬‬
‫مدلهای کسب و کار‬
‫مدلهای کسب و کار الکترونیک‬
‫محیط کسب و کار الکترونیک‬
‫انواع مدلهای کسب و کار الکترونیک‬
‫پیاده سازی مدل های کسب و کار‬
‫معیار های الزم برای ارزیابی یک سیستم کسب و کار‬
‫الکترونیک‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫مدل کسب و کار‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Page 4‬‬
‫روش انجام و بهبود یک کسب و کار تحت شرایط عدم اطمینان‬
‫منطق ” سیستم کسب و کار ” برای خلق ارزش که متکی به‬
‫مجموعه فرایند های واقعی است‪.‬‬
‫مدل کسب و کار ارائه دهنده ارزش به یک یا چند بخش است‪.‬‬
‫مدل کسب و کار می تواند در معماری شرکت و شبکه های‬
‫همکاری آن برای ایجاد ‪،‬بازاریابی و ارائه این ارزش و ارتباط‬
‫آن با سرمایه گذاری و به منظور تولید درآمد و سود های‬
‫مستمر به کار گرفته شود‪.‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫تعریف تیمرز از مدل کسب و کار‬
‫• مدل کسب و کار را نوعی معماری برای محصول ‪،‬خدمت‬
‫و جریان اطالعات می داند که در برگیرنده توصیفی از‬
‫عامالن مختلف کسب و کار ‪،‬نقش آنها در این میان ‪،‬مزایای‬
‫بالقوه برای هر یک از این عاملین و منابع درآمدی آنها می‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪Page 5‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫مدل های کسب و کار الکترونیک‬
‫• مدل های کسب و کار الکترونیک ‪،‬توصیفی از نقش ها و‬
‫روابط میان مشتریان ‪،‬مصرف کنندگان ‪،‬شرکا و تامین‬
‫کنندگان است که به دنبال تعیین و تشخیص جریان های‬
‫اصلی محصول ‪ ،‬اطالعات و پول و شناسایی مزایای‬
‫اصلی برای سهامداران و شرکت کنندگان در کسب و کار‬
‫میباشد و با استفاده از اینترنت برای انجام تعامالت و خلق‬
‫ارزش برای مشتری و دیگر ذینفعان عمل می کند‪.‬‬
‫‪Page 6‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫کسب و کار الکترونیک‬
‫• کسب و کار الکترونیکی مفهومی گسترده است که شامل‬
‫تمامی جنبه های استفاده از فن آوری اطالعات در کسب و‬
‫کار است و تنها در برگیرنده خرید و فروش نیست بلکه‬
‫شامل ایجاد انسجام و یکپارچگی در کل فرایند های کسب و‬
‫کار و ارتباطات در داخل و خارج از سازمان می باشد‪.‬‬
‫‪Page 7‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫مدل چیست؟‬
‫• مدل کاری است که فرایند های تجاری سنتی را با فن آوری‬
‫های اینترنتی در سناریو های فروش بنگاه با بنگاه ‪،‬بنگاه با‬
‫مشتری و کسب و کار با هرکس دیگر را ادغام می نماید‪.‬‬
‫‪Page 8‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫کسب و کار الکترونیکی پویا‬
‫• کسب و کار الکترونیکی پویا بیانگر اینست که چگونه‬
‫سازمان ها می توانند سیستم های کاری خود را در سه بعد‬
‫اینترانت ‪ ،‬اکسترانت و اینترنت در یک حالت پویا‬
‫‪،‬یکپارچه و منسجم کنند‪.‬‬
‫• کسب و کار الکترونیکی پویا به سازمان ها اجازه اصالح‬
‫سریع تر و ساده تر سیستم های موجود ‪،‬در زمانی که‬
‫فرایند های کسب و کار نیازمند تغییرات است را می دهد‪.‬‬
‫‪Page 9‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫اهداف عمده ایجاد کسب و کارهای الکترونیکی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫افزایش فروش‬
‫اعتماد سازی‬
‫آگاهی فراگیر از نام و نشان تجاری‬
‫ارائه خدمات بهبود یافته مستمر‬
‫فراهم کردن اطالعات مرتبط و به روز‬
‫توسعه کسب و کار به صورت عمده‬
‫وجود ارتباط مستمر و دائمی با تمامی ذینفعان‬
‫‪Page 10‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫مهمترین مزایای کسب و کارهای الکترویک برای‬
‫شرکت ها‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫گسترش بازار‬
‫کاهش هزینه های پردازش‬
‫توزیع‬
‫ذخیره و بازیابی کاغذ‬
‫کاهش زمان و هزینه در زنجیره تامین‬
‫سفارشی سازی‬
‫ایجاد مزیت رقابتی‬
‫کاهش زمان بین سرمایه گذاری و تولیدمحصوالت‬
‫‪Page 11‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫مزایای کسب و کار الکترونیک‬
‫• مزایای تراکنشی‬
‫– کارایی در ارتباطات‬
‫– روانی فرایند های کسب و کار‬
‫– توسعه سیستم ها‬
‫• مزایای اطالعاتی‬
‫– افزایش کیفیت اطالعات‬
‫– انعطاف پذیری اطالعات‬
‫– دسترسی آنی و سریع به اطالعات‬
‫• مزایای استراتژیک‬
‫– پاسخگویی سریع به تقاضاها و تغییرات‬
‫– ایجاد روابط مستحکم با مشتری در کسب مزیت رقابتی‬
‫‪Page 12‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫محیط کسب و کار الکترونیک‬
‫از دیدگاه چفی‬
‫انواع محیط‬
‫محیط خرد‬
‫‪Page 13‬‬
‫محیط کالن‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫• محیط خرد ‪:‬‬
‫– شامل مجموعه عواملی همچون سازمان ‪،‬مشتریان‪ ،‬واسطه ها و‬
‫توزیع کنندگان و رقبای سازمان می باشد‪.‬‬
‫• محیط کالن‪:‬‬
‫– در برگیرنده مجموعه عوامل کلی تری همچون عوامل سیاسی‬
‫‪،‬اقتصادی‪،‬فرهنگی‪،‬اجتماعی‪،‬اخالقی‪،‬قانونی و تکنولوژی است‪.‬‬
‫‪Page 14‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫مدل های کسب و کار الکترونیک‬
‫• به عنوان یک طبقه بندی همچون فروشگاه های مجازی‬
‫‪،‬بازارچه های الکترونیکی و حراج و مزایدات الکترونیکی‬
‫و ‪...‬‬
‫• به عنوان یک مدل مفهومی از روش هایی که در آن یک‬
‫کسب و کار صورت می گیرد‪.‬‬
‫‪Page 15‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫طبقه بندی انواع کسب و کارهای الکترونیک‬
‫‪Rappa‬‬
‫)‪(2003‬‬
‫&‪Hodge‬‬
‫‪Cagle‬‬
‫)‪(2004‬‬
‫‪Lawrence‬‬
‫)‪(2000‬‬
‫‪Lumpkin‬‬
‫)‪(2004‬‬
‫‪Rayport‬‬
‫&‬
‫‪Jaworski‬‬
‫)‪(2001‬‬
‫‪Timmers‬‬
‫)‪(1999‬‬
‫داللی‬
‫تبلیغاتی‬
‫واسطه های‬
‫اطالعاتی‬
‫تجارتی و‬
‫بازرگانی‬
‫تولیدکننده محور‬
‫پیوستگی‬
‫انجمن‬
‫اشتراک و‬
‫عضویت‬
‫مطلوبیت و منفعت‬
‫مدلهای منبع یابی‬
‫مدلهای مالکیت‬
‫مدلهای خدمت‬
‫محور‬
‫مدلهای مدیریت‬
‫ارتباط با مشتری‬
‫مدلهای زنجیره‬
‫تامین‬
‫مدلهای تعاملی‬
‫مدلهای درآمدی‬
‫مدل اعالمیه و‬
‫تابلوهای تبلبغاتی‬
‫مدل صفحات زرد‬
‫آن الین‬
‫مدل بروشور‬
‫اطالعاتی‬
‫مدل فروشگاه‬
‫اینترنتی‬
‫مدل عضویت یا‬
‫ثبت نامی‬
‫مدل تبلیغات‬
‫مبتنی بر کمیسیون‬
‫مبتنی بر تبلیغات‬
‫مبتنی بر افزایش‬
‫قیمت‬
‫مبتنی بر محصول و‬
‫کاال‬
‫مبتنی بر ارجاع‬
‫مبتنی بر اشتراک و‬
‫عضویت‬
‫مبتنی بر حق الزحمه‬
‫برای خدمات‬
‫‪B2B‬‬
‫‪B2C‬‬
‫‪C2C‬‬
‫‪C2B‬‬
‫فروشگاه مجازی‬
‫تدارکات‬
‫الکترونیک‬
‫بازارچه مجازی‬
‫حراج و مزایدات‬
‫الکترونیکی‬
‫جوامع مجازی‬
‫فراهم کردن زمینه‬
‫مشارکت و‬
‫همکاری‬
‫برون سپاری‬
‫یکپارچه کنندگان‬
‫زنجیره ارزش‬
‫فراهم کنندگان‬
‫خدمات زنجیره‬
‫ارزش‬
‫دالالن و یا واسطه‬
‫های اطالعات‬
‫خدمات ایمن‬
‫‪Page 16‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫ابزارهای کسب و کار الکترونیک‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪Page 17‬‬
‫مدیریت روابط با مشتریان‬
‫مدیریت زنجیره تامین‬
‫هوش کسب و کار‬
‫تجارت الکترونیک‬
‫برنامه ریزی منابع سازمان‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫مدیریت روابط با مشتریان‬
‫• این جزء به دنبال برقراری روابط با مشتریان و ثبت‬
‫مجموعه سوابق سفارشات و خرید و تبادالت آنها با سازمان‬
‫و ایجاد وفاداری در مشتریان می باشد‬
‫‪Page 18‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫مدیریت زنجیره تامین‬
‫• این جزء به دنبال مدیریت جریان موثر مواد ‪،‬جریانات مالی‬
‫و اطالعاتی بین سازمان و مجموعه شرکای تجاری آن می‬
‫باشد‪.‬هدف آن رسیدن به حداکثر ارزش در تمامی اعضای‬
‫زنجیره و در تمامی مراحل که شامل طراحی محصول‬
‫‪،‬تهیه و خرید مواد اولیه ‪ ،‬برنامه ریزی و پیش بینی ‪،‬تولید‬
‫و توزیع ‪،‬خدمات پس از فروش و مصرف نهایی محصول‬
‫می باشد‪.‬‬
‫‪Page 19‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫هوش کسب و کار‬
‫• رویکردی ساختارمند و قاعده مند برای جمع آوری و‬
‫تجزیه و تحلیل اطالعات مجموعه فعالیت های موجوددر‬
‫محیط بازار و رقبا می باشدکه منتج به الگو برداری از‬
‫بهترین عملکرد های سایر شرکت های رقیب می شود‪.‬‬
‫‪Page 20‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫تجارت الکترونیک‬
‫• این جزء به دنبال یکپارچگی تراکنش ها در طرف خرید و‬
‫فروش و انجام فعالیت های فروش و از طرف دیگر‬
‫برقراری مسایل امنیتی که منجر به اعتماد طرف خرید می‬
‫شود‪،‬می باشد‪.‬‬
‫‪Page 21‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫برنامه ریزی منابع سازمان‬
‫• برنامه ریزی منابع سازمان عبارت است از برنامه ریزی با‬
‫یک دید بلند مدت برای تمامی منابع در دسترس در کل گستره‬
‫یک سازمان‪.‬‬
‫• این جزء ‪،‬سیستم جامع اطالعاتی قابل تغییر و تنظیم مبتنی بر‬
‫کامپیوتری است که با کمک یک پایگاه داده ای باعث یکپارچه‬
‫سازی تمام فرایندها ‪،‬بخش ها اطالعات و منابع شده و با هدف‬
‫مدیریت موثر منابع ‪،‬دسترسی آنی به اطالعات در زمینه ها و‬
‫بخش های مختلف را فراهم می آورد‪،‬هدف نهایی این جزء‬
‫اینست که اطالعات فقط یک بار وارد سیستم شود‪.‬‬
‫‪Page 22‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫ارزیابی کسب و کارهای الکترونیک‬
‫(مدل چهار بعدی دامنپور)‬
‫‪ .1‬بعد مالی‪/‬کسب و کاری ‪:‬این بعد بیشتر به مجموعه فرصتهایی می‬
‫پردازد که می توان آنها را به عنوان یک نهاد الکترونیک اعمال‬
‫کرد تا نوعی واقعیت فیزیکی‪.‬این بعد به مواردی همچون کارایی‬
‫عملیاتی و کاهش هزینه ها می پردازد‪.‬‬
‫‪ .2‬بعد روابط ‪:‬هر گونه رابطه در کسب و کارهای الکترونیکی با‬
‫هدف ورود به بازار های جدید و ارتقای تعامل با مشتریان ‪،‬تامین‬
‫کنندگان و شرکا صورت میگیرد‪.‬روی آوری به کسب و کارهای‬
‫الکترونیک به همراه تغییرات عمده در مدیریت روابط‬
‫مشتریان‪،‬مدیریت زنجیره تامین و مدیریت زیر ساخت های‬
‫تکنولوژیک است‪.‬‬
‫‪Page 23‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫‪ .3‬بعد تجاری ‪:‬تاکید عمده این بعد بر اهمیت تکنولوژی در کسب موفقیت‬
‫تجاری و پاسخگویی سریع به تقاضای مشتریان است‪.‬این جنبه با خرید و‬
‫فروش به صورت الکترونیکی مرتبط میباشد و به منظور پشتیبانی از موثر‬
‫ترین مکانیزمهای خرید و فروش ‪،‬نیازمند ایجاد سیستم ها‪،‬خدمات ‪،‬مدلها و‬
‫روابط مناسب می باشد‪.‬نکته مهم اینست که این بعد می تواند سایر جنبه ها را‬
‫نیز تحت پوشش قرار دهد‪.‬‬
‫‪ .4‬بعد پاسخگویی ‪ :‬این بعد مرتبط با میزان کارایی و زمان بندی بهینه تعامالت‬
‫تجاری است‪.‬در اینجا پاسخگویی به معنای حداقل رساندن فاصله زمانی بین‬
‫دریافت سفارش ‪،‬انجام و تحویل آن است‪.‬از این طریق می توان کارایی سیستم‬
‫های عملیاتی ‪،‬محاسباتی و خدمات پشتیبانی را در جهت ارائه سفارشات‬
‫افزایش داد‪.‬مهمترین نتایج این بعد ‪،‬بهبود کارایی ‪،‬کاهش میزان اشتباهات و‬
‫افزایش نسبی رضایت مشتری است‪.‬‬
‫‪Page 24‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫عوامل کلیدی موفقیت‬
‫• عوامل کلیدی موفقیت در ارائه حداکثر کیفیت از طرف‬
‫سیستم کسب و کار الکترونیک را میتوان در سه دسته و‬
‫‪ 22‬مشخصه تقسیم کرد‪.‬‬
‫قابلیت استفاده‬
‫‪Page 25‬‬
‫اطالعات‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫ارائه خدمات در‬
‫تعامالت‬
‫قابلیت استفاده‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪Page 26‬‬
‫راحتی در یادگیری برای انجام عملیات در سایت‪.‬‬
‫تعامالت در سایت واضح و قابل درک باشد‪.‬‬
‫قابلیت هدایت سریع و آسان‬
‫احساس راحتی در استفاده از سایت‬
‫ظاهر جذاب سایت‬
‫انتقال احساس شایستگی از طرف سایت به کاربر‬
‫تناسب طراحی سایت با نوع و ماهیت کاربری آن‬
‫ایجاد یک تجربه مثبت برای کاربر از طرف سایت‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫اطالعات‬
‫‪ .9‬فراهم کردن اطالعات دقیق‬
‫‪ .10‬فراهم کردن اطالعات باورپذیر‬
‫‪ .11‬فراهم کردن اطالعات به موقع‬
‫‪ .12‬فراهم کردن اطالعات مرتبط‬
‫‪ .13‬فراهم کردن اطالعات در بهترین و مناسب ترین سطح‬
‫از جزئیات‬
‫‪ .14‬درک و فهم سریع وآسان اطالعات‬
‫‪ .15‬ارائه اطالعات در شکل و حالتی مناسب‬
‫‪Page 27‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫ارائه خدمات در تعامالت‬
‫‪ .16‬وجود یک شهرت خوب‬
‫‪ .17‬ایجاد یک احساس امنیت برای انجام تعامالت به صورت کامل‬
‫‪ .18‬شخصی سازی‬
‫‪ .19‬امنیت اطالعات شخصی در پایگاه داده سایت‬
‫‪ .20‬انتقال حس اجتماعی برای افراد‬
‫‪ .21‬تسهیل انجام ارتباطات با سازمان‬
‫‪ .22‬ارائه کاال و خدمات مناسب در زمان قول داده شده‬
‫‪ .23‬برداشت و ادراک کامل‬
‫‪Page 28‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫سایت های پول ساز برتر جهان در سال ‪۲۰۱۱‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫آمازون‪:‬‬
‫ساالنه ‪ ۳۴/۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰‬دالر‪ ،‬هر ثانیه ‪ ۱۰۸۴‬دالر‬
‫آمازون ()‪ ،Amazon‬سایتی که در سال ‪ ۱۹۹۴‬افتتاح شده است و هم اکنون حدود ‪۳۴۰۰۰‬‬
‫نفر کارمند در سراسر دنیا دارد‪ ،‬هنوز هم با اختالف خیلی زیاد پردرآمدترین فروشنده آنالین‬
‫است و در بین تمام سایت های وب هم باالترین درآمد را دارد‪.‬‬
‫گوگل‪:‬‬
‫ساالنه ‪ ۲۹/۳۲۱/۰۰۰/۰۰۰‬دالر‪ ،‬هر ثانیه ‪ ۹۲۹‬دالر‬
‫‪eBay:‬‬
‫ساالنه ‪ ۹/۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰‬دالر‪ ،‬هر ثانیه ‪ ۲۹۰‬دالر‬
‫سایت ‪eBay‬که به عنوان بهترین جایگزین برای فروشگاه های آنالین سنتی شناخته می شود‪،‬‬
‫در سال ‪ ۱۹۹۵‬ایجاد شد‪ .‬در این سایت‪ ،‬هر کس می تواند کاالهای نو یا دست دوم یا‬
‫محصوالت تولیدی خود را مستقیما به خریداران نهایی عرضه کند و به فروش برساند‪.‬‬
‫‪Page 29‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫یاهو‪:‬‬
‫ساالنه ‪ ۶/۳۲۴/۰۰۰/۰۰۰‬دالر‪ ،‬هر ثانیه ‪ ۲۰۰‬دالر‬
‫یاهو ‪ ۲‬سال از گوگل بزرگتر است و خدمات بسیار بیشتری نسبت به گوگل ارایه می دهد‪ .‬در‬
‫واقع یاهو هنوز هم بزرگترین پرتال اینترنت به شمار می رود و درآمد هنگفتی هم دارد‪.‬‬
‫علی بابا‪:‬‬
‫ساالنه ‪ ۳/۵۵۷/۶۰۰/۰۰۰‬دالر‪ ،‬هر ثانیه ‪ ۱۷۶‬دالر‬
‫فیس بوک‪:‬‬
‫ساالنه ‪ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰‬دالر‪ ،‬هر ثانیه ‪ ۶۳‬دالر‬
‫پر سروصداترین سایت سال های اخیر‪ ،‬جوان ترین شرکت در میان فهرست پول سازهای‬
‫اینترنت است‪.‬‬
‫مارک زاکربرگ‪ ،‬صاحب فیس بود‪ ،‬اکنون جوان ترین میلیاردر دنیاست و هیچ حرکتش از دید‬
‫دوربین های خبرنگاران مخفی نمی ماند‪ .‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد درآمد فیس بوک از راه تبلیغات‬
‫است و جالب اینجاست که بیش از ‪ ۱۰‬درصد درآمدش هم از طریق بازی های فراوان در فیس‬
‫بوک تامین می شود‪.‬‬
‫‪Page 30‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫پایان‬
1391/8/25
Free Powerpoint Templates
Page 31

similar documents