Wartości moralne, etyczne i religijne w średniowieczu

Report
Nazwę media aetas, czyli wieki srednie, nadali epoce
przedstawiciele renesansu. Stworzyli wizję tamtych czasów jako
mrocznych, oddzielających antyk od „współczesności”. Nazwa
Sredniowiecze
odzwierciedlała negatywność tych czasów.
Kolejne pokolenia postrzegały kulturę średniowiecza jako
barbarzyńską, a czasy były określane jako ciemne. Dopiero w XIX
wieku zaczęto doceniać tą epokę ze względu na zwrot ku
duchowności, tajemniczość i ukazywanie silnych namiętności.
Pozwala na podejmowanie mądrych decyzji w niesprzyjających
warunkach, cnota męstwa czyni zdolnym do stawiania czoła
przeciwnościom losu, różnym próbom.
Polega na umiejętności używana rozumu dla zapanowania nad
własnymi potrzebami i instynktami. Oznacza umiejętność
korzystania z dóbr materialnych zgodnie z ich celem.
„Chociaż piękno idzie w parze ze wszystkimi cnotami, ponad
wszystko jednak przypisuje się je umiarkowaniu. Z dwóch
powodów, po pierwsze z racji ogólnej natury umiarkowania,
którą cechuje pewna powściągliwa i właściwa proporcja,
będąca podstawową cechą piękna (...). Drugim powodem jest
to, że umiarkowanie powstrzymuje człowieka przed tym, co w
nim najniższe, co ma cechy natury zwierzęcej (...), i dlatego
najbardziej przyczynia się do tego, że człowiek staje się brzydkim”
~ Tomasz z Akwinu
Uczciwe, prawe postępowanie.
W sensie religijnym „sprawiedliwość jest cnotą moralną, która
polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego,
co im się należy” (KKK 1807).
Sąd Ostateczny – Hans Memling
cnota moralna, która wyraża się umiejętnością dobierania
właściwych środków prowadzących do celu. Jest zasadą
doskonalenia postępowania człowieka.
Kościół katolicki wyróżnia 4 główne grzechy przeciw cnocie
roztropności:
Lekkomyślność - zbyt szybkie przechodzenie od ogólnej zasady do
działania, bez wzięcia pod uwagę różnych zmiennych
okoliczności; zapominanie o życiowych celach w podejmowaniu
działań;
Brak rozwagi - brak refleksji nad różnymi aspektami czynu, jaki
chce się podjąć.
Brak stałości - brak realizacji dobrze podjętej decyzji (bo jest
trudna, bo nie mam ochoty)
Opieszałość, lenistwo - brak silnej woli, aby podjąć dobrą decyzję.
Wiara
 Nadzieja
 Miłość

Cnoty teologiczne mają charakter nadprzyrodzony, ludzie twierdzą, że
pochodzą one od samego Stworzyciela. Pomagają uczestniczyć w
życiu Boga.
Sprawia, że człowiek pragnie miłować Boga, ma nadzieję, że
czyniąc dobro po śmierci trafi do królestwa Bożego.
Człowiek oczekuje królestwa Bożego. Ma nadzieję, że po śmierci
trafi do Boga Ojca i będzie szczęśliwie żyć w Niebie.
Dzięki miłości człowiek kocha Boga i swoich bliźnich.
ŹRÓDŁA
www.wikipedia.org
www.google.pl
Podręcznik „Słowa na czasie”

similar documents