Zespó* ds. Energetyki WFO*iGW w Gda*sku

Report
Zespół ds. Energetyki
WFOŚiGW w Gdańsku
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020)
Uchwalona 24 września 2012r.
Cel strategiczny 3. ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ
Cel operacyjny 3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna
Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego
− Stworzenie sieci dialogu nt. koncepcji zagospodarowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
w województwie pomorskim (szczególnie gazu łupkowego) oraz monitoring stanu prac poszukiwawczych,
rozpoznawczych i wydobywczych ww. złóż w regionie;
− Wykonanie prac studialnych dotyczących korzyści, zagrożeń oraz potencjalnych konfliktów związanych
z planowanymi w regionie inwestycjami energetycznymi (m.in. w zakresie źródeł energii i infrastruktury
przesyłowej);
− Powołanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za koordynację i realizację działań Samorządu
Województwa w obszarze energetyki, szczególnie w zakresie poprawy efektywności energetycznej,
upowszechniania wykorzystania OZE i kształtowania postaw prosumenckich
Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska
Ekoefektywne Pomorze
Uchwalony 08 sierpnia 2013r.
Realizacja zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego zapisanych w SRWP 2020
Powołanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za koordynację i realizację działań Samorządu
Województwa w obszarze energetyki, szczególnie w zakresie poprawy efektywności energetycznej,
upowszechniania wykorzystania OZE i kształtowania postaw prosumenckich
W porozumieniu z Samorządem Województwa WFOŚiGW w Gdańsku w ramach swojej struktury będzie
koordynował działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, upowszechniania wykorzystanie
OZE oraz poszanowania energii.
Przedmiotem koordynacji działań będzie przede wszystkim:
- Upowszechnienie postępu i wspieranie działań w dziedzinie energooszczędności, efektywności
energetycznej i wykorzystania OZE, a przez to zmniejszenia obciążenia środowiska
- Udział tworzeniu warunków do praktycznego wdrażania projektów i technologii z tej dziedziny we
współpracy z krajowymi instytucjami i organizacjami
- Maksymalizacja wykorzystania lokalnych zasobów energii (energetyka rozproszona) i wzmacnianie
postaw prosumenckich
- Szkolenie i koordynacja pracy „energetyków gminnych” (pracowników powołanych w gminach do
działalności w zakresie poszanowania energii
Zespół ds. Energetyki WFOŚiGW w Gdańsku
1.
a)
b)
c)
Doradztwo i wsparcie z zakresu energetyki dla jst w tym:
doradztwo i szkolenie pracowników jst powołanych do działań w zakresie energetyki
wypracowanie wymagań wobec planów gospodarki niskoemisyjnej
doradztwo w zakresie zamówionych audytów energetycznych i efektywności energetycznej oraz ich przełożenia na
zamówienia dotyczące inwestycji;
2.
a)
b)
c)
Wspieranie działań ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w tym:
stworzenie kodeksu dobrych praktyk w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w
szczególności znajdujących się pod opieka konserwatora zabytków;
wspieranie i promocja wdrażania projektów innowacyjnych,
efektywność energetyczna w transporcie
3.
a)
b)
Wspieranie i promocja rozwoju wykorzystania OZE w tym:
wspieranie rozwoju sektora prosumenckiego,
wspieranie rozwoju innowacji z zakresu OZE;
Zespół ds. Energetyki WFOŚiGW w Gdańsku
4. Informacja w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji z
zakresu energetyki i efektywności energetycznej.
5.
a)
b)
c)
d)
e)
Rozwój edukacji energetycznej w tym:
stworzenie i prowadzenie portalu edukacji energetycznej
promocja i rozwój zielonych zamówień publicznych;
wsparcie rozwoju edukacji energetycznej (rozwoju zawodowej edukacji energetycznej oraz edukacji liderów
lokalnych ) ;
działania edukacyjne w zakresie ograniczenia niskiej
emisji (aspekty środowiskowe i zdrowotne);
inicjowanie i wpieranie powstawania nowych
kierunków studiów podyplomowych z zakresu
efektywności energetycznej;
Wykaz zajęć dydaktycznych
Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – zarządzanie energią
w gminach i powiatach
Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Czas trwania studiów: od 15.02.2014 do 28.02.2015
1. Podstawy prawne
2. Ocena stanu technicznego budynków
3. Ocena stanu technicznego źródeł ciepła
4. Ocena stanu technicznego instalacji grzewczych i wentylacyjnych
5. Ocena stanu oświetlenia przestrzeni publicznej i ocena instalacji oświetleniowej w budynku
6. Instalacje klimatyzacyjne i rekuperacji energii
7. Skojarzone wytwarzanie energii o układy mikrokogeneracji
8. Audyt energetyczny
9. Charakterystyka energetyczna budynków
10. Gospodarka energetyczna w gminach i powiatach
11. Infrastruktura energetyczna gmin
12. Techniczne rozwiązania poprawy efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej
13. Techniczne rozwiązania poprawy efektywności energetycznej w obiektach przemysłowych
14. Budownictwo niskoenergetyczne i pasywne
15. Audyty parametrów zakupu energii elektrycznej
16. Audyty efektywności energetycznej
17. Bilans energii na poziomie gmin
18. Scenariusze zaopatrzenia gminy w energię
19. Planowanie energetyczne w gminach
Liczba godzin zajęć (ogółem): 188
Dziękujemy za udział w szkoleniu
Zapraszamy do współpracy
Zespół ds. Energetyki WFOŚiGW w Gdańsku
WFOŚiGW w Gdańsku
ul. Straganiarska 24-27
Tel/fax 58 301-91-92
www.wfosigw.gda.pl

similar documents