Programy profilaktyczne - Zespół Szkół Społecznych w Wołowie

Report
Celem programu jest :
edukacja w zakresie trwałego kształtowania
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży
szkolnej poprzez

promocję zasad aktywnego stylu życia
 rozwijanie

zainteresowania uczniów
poszerzanie ich wiedzy o świecie.

naukę zbilansowanej diety, w oparciu o
odpowiedzialność indywidualną i wolny
wybór jednostki.
PROGRAM POMAGA
 Służyć
 Uczyć
promocji aktywności fizycznej
prawidłowego, czyli
zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu
odżywiania się dzieci i młodzieży w
racjonalnym odżywianiu
program
 Zapoznaje uczniów klas I- III z podstawowymi
zasadami bezpieczeństwa w drodze do szkoły
i do domu.
 Przygotowuje uczniów klasy IV do egzaminu
na kartę rowerową
 Celem
programu jest uczenie dzieci i młodzieży
właściwych zachowań w sytuacjach dla nich
trudnych i niebezpiecznych.
 Odpowiada na pytania co należy zrobić, aby nie
stać się ofiarą przestępstwa oraz jak należy
postępować, aby nie wejść na drogę przestępstwa
 Adresowany
do klas licealnych
 Program profilaktyki raka szyjki macicy
 Zwraca uwagę na odpowiedzialne
zachowania
 Potrzebę rozmów z bliskimi osobami na
tematy związane ze zdrowiem, oraz
konieczność regularnych badań
profilaktycznych.
Celem programu jest:
 Zwiększenie świadomości na temat zjawiska
przemocy w szkole
 Skuteczne zapobieganie przemocy i agresji w
szkole
 Ogólnopolska
kampania podejmująca
problem profilaktyki uzależnień.
 Celem kampanii jest promowanie
konstruktywnych postaw, zdrowego stylu
życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i
młodzieży zachowań prospołecznych jako
alternatywy wobec wielu patologii,
szczególnie picia alkoholu, zażywania
narkotyków oraz stosowania przemocy.
 Kampania
edukacyjna w Polsce, kreująca u
dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania
dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także
premiująca zachowania prospołeczne i
wolontariat.
 Głównym elementem akcji jest konkurs
skierowany do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, który
każda szkoła prowadzi samodzielnie na
podstawie tych samych zasad i z tą samą
nagrodą główną - rowerem górskim.
Cele akcji
 Wyzwolenie w młodych ludziach mody na
dobro, oraz uświadomienie, że warto być
dobrym, a tym dobrem można zarażać innych
nawet starszych.
 Pokazanie dobra i wolontariatu jako
wartości, świetnej zabawy i drogi do
samorealizacji.
 Docenienie odpowiedzialnego i pomocnego
zachowania wobec drugiego człowieka,
zwierzęcia, społeczności lokalnej, świata.
 Głównym
celem konkursu jest podniesienie
poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów oraz
spopularyzowanie podstawowych zasad
funkcjonowania państwa prawnego i
społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm
współżycia, poszanowania praw
jednostki ucznia – obywatela,
przeciwdziałania patologiom, tolerancji
wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie,
obyczajach, solidaryzmu społecznego.

Cele konkursu „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń” zostaną osiągnięte
poprzez realizację różnorodnych działań:
• Debata uczniowska nt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”
• Szkolny konkurs „Co powinno się zmienić w twojej szkole, rodzinie,
otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi”
• Spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia
Ratunkowego lub innych organizacji społecznych.
• Pogadanki na temat: „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka,
w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”.
• Konwersatoria we wszystkich klasach na temat:
• Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić.
• Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli
rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do
„paczki”.
• Mój przyjaciel jest inwalidą- jak kształtować podstawy akceptujące
niepełnosprawność.
• Nie jesteś sam, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach
• Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia.
Uczenie się i wykorzystywanie w nauczaniu
technologii informacyjno-komunikacyjnej
(TIK).
 Praca z uczniami metodą projektów
edukacyjnych z wykorzystaniem TIK i innymi
metodami motywującymi uczniów do
samodzielnej pracy i uczenia się.
 Tworzenie Szkolnego Kodeksu 2.0, czyli zasad
korzystania z nowych technologii w edukacji.







Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły
podstawowej.
Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki
antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a
inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we
współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim
partnerstwie lokalnym.
Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie
pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch
dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.
Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi
dostosowanymi do wieku Dzieci.
W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące
zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).
Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma
na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich
papierosy.

Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów klas
starszych szkoły podstawowej i gimnazjum.

Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu
tytoniowego.

Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń
płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu.

Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i
swoich bliskich

Kształtowanie postaw asertywnych związanych z
funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie
zachowań ryzykownych dla zdrowia.
 Kampania
informacyjno-edukacyjna
kierowana do wszystkich uczniów powyżej 15
roku życia
cele:
 Dostarczenie rzetelnych informacji o
zjawisku używania marihuany oraz nowych
substancji psychoaktywnych, a pośrednio
także przeciwdziałanie próbom użycia tych
środków psychoaktywnych.
 Skuteczne przeciwdziałanie narkomanii

similar documents