Reprezentacje poznawcze

Report
Reprezentacje umysłowe
Część I Reprezentacje poznawcze
Rozdział- Istota i forma reprezentacji umysłowych
Pojęcie reprezentacji umysłowej
Reprezentacje a procesy poznawcze
Realizm a konstruktywizm
Rodzaje reprezentacji umysłowych
Reprezentacje obrazowe
Teoria reprezentacji obrazowych Kosslyna
Hipoteza funkcjonalnej ekwiwalencji percepcji i wyobraźni
Rotacje mentalne
Skaning mentalny
Reprezentacje werbalne
Weryfikacja sylogizmów i treści zdań
Reprezentacje numeryczne
Teoria podwójnego kodowania Paivio
Słowo i obraz - wzajemne relacje
Pierwotność czy wtórność nietrwałych reprezentacji umysłowych
Hipoteza języka myśli
Teoria pierwotnych reprezentacji w formie zbioru sądów Pylyshyna
Teoria modeli mentalnych ]ohnson-Lairda
Stanowisko eklektyczne w sporze o kod reprezentacji umysłowych
Podsumowanie
Reprezentacjonizm i reprezentacyjne
teorie umysłu, Wiki
•
Reprezentacjonizm jako teoria filozoficzna (zwany czasem pośrednim realizmem) to
pogląd, który twierdzi, że reprezentacje są główną drogą dostępu do zewnętrznej
rzeczywistości Inna poważana znaną teoria filozoficzna twierdzi, że pojęcia są całkowicie
abstrakcyjnymi obiektami.
•
W kontraście do teorii naiwnego albo bezpośredniego realizmu, reprezentacyjna teoria
umysłu postuluje aktualne istnienie pośredników- reprezentacji między umysłem a
stanami, procesami i innymi bytami w świecie zewnętrznym. Te pośredniki zastępują albo
reprezentują obiekty tego świata dla umysłu.
Np. Jeśli ktoś dochodzi do przekonania, że podłoga wymaga zmycia, reprezentacyjna teoria
umysłu twierdzi, że ktoś stworzył reprezentację umysłową podłogi i co najmniej jej dwóch
jej stanów.
•
•
Zgodnie z „ klasyczna” wersja tej teorii, mentalnymi reprezentacjami były wyobrażenia
(zwane często „ideami”) reprezentowanych obiektów czy stanów. Według współczesnych
zwolenników teorii reprezentacji , takich jak Jerry Fodor, Steven Pinker i wielu innych,
system reprezentacji składa się raczej z wewnętrznego języka myśli.
•
Treść myśli reprezentują struktury symboliczne ( formułowane w Mentalese) które,
analogicznie do języków naturalnych ale na bardziej abstrakcyjnym poziomie , posiadaj
składnię i semantykę podobną do języków naturalnych.
Reprezentacja umysłowa
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Pojęcie „reprezentacji umysłowej” jest przede wszystkim konstruktem
teoretycznym nauki poznawczej ( cognitive science).
Jako takie jest podstawowym pojęciem Komputacyjnej (Obliczeniowej)
Teorii Umysłu zgodnie z którą procesy i stany umysłowe to występowanie,
przekształcanie i magazynowanie ( w umyśle/mózgu) struktur
informacyjnych (reprezentacji) tego czy innego rodzaju.
Zakładając, że reprezentacja jest obiektem posiadającym własności
semantyczne tj. treść, odniesienie, prawdziwość, itp., to reprezentację
umysłowa można w znaczeniu szerokim pojmować za obiekt umysłowy
posiadający właściwości semantyczne.
Termin Teorie reprezentacyjne pozostają w sprzeczności z takimi teoriami jak
teoria Bakera (1995), Collinsa (1987), Dennetta (1987), Gibsona (1966, 1979),
Reida (1764/1997), Sticha (1983) and Thau (2002), które zaprzeczają istnienia
takich rzeczy.
Argumenty Gibsona przeciw istnieniu
reprezentacji (percepcji pośredniej)
•
Gibson’s simple, logical explanation of visual perception demonstrates how senseless all the
theories which employ complicated explanations using concepts and processes from other
areas may be.
•
Traditional theories of visual perception require the employment of higher order cognitive
and psychophysiological processes as mediators between, what they label, inadequate
stimulus input, perceived by the perceiver's retina, and the perceiver himself.
According to these theories, the purpose of these intermediaries is to elaborate, order and
make sense of these imprecise, insufficiently rich data so as to yield an adequate perception
of the events of the environment. The usage of intervening factors in the perception of data
has earned the approach, which strongly insists on it, the label indirect perception.
•
•
Nevertheless, in contrast with these traditional theories, Gibson's ecological approach
maintains that the stimulus input is sufficiently rich and provides sufficiently precise
specification of the environment to merely being detected without any further elaboration.
•
Hence, no intervening factors are needed between the perceived information and its
perceiver in order for the perceiver to have a valid knowledge of his environment.
•
The ecological approach is, consequently, also known as direct perception.
(Stanford E. of Philosophy
Pojęcie reprezentacji
•
obiekt
fotografia reprezentacja fizyczna
Pojęcie reprezentacji umysłowej
• Zakładając, że reprezentacja jest obiektem posiadającym własności semantyczne
(tj. treść, odniesienie, prawdziwość, itp.) • - to reprezentację umysłowa można w znaczeniu szerokim pojmować za obiekt
umysłowy posiadający właściwości semantyczne.
•
•
•
obiekt
percept
reprezentacja umysłowa w
umyśle/ mózgu
(patrz : 21/2 D Davida Marra)
Reprezentacja jako
„konstrukt teoretyczny”
1/ reprezentacja umysłowe jako analog - mniej lub
bardziej dokładne „odwzorowanie” obiektu
albo
2/ Reprezentacja umysłowa jako konstrukt z
elementów umysłowych (sądów);
• Zarówno analog jak i konstrukt są „ konstruktami
pojęciowymi (teoretycznymi)”, umożliwiającymi opis
i badanie różnych reprezentacji umysłowych.
Stanowisko obrazowe v. stanowisko propozycjonalne
(Paivio, 1976)
Anderson, 1997; Pylyshyn, 1973)
• Zwolennicy stanowiska
obrazowego uważają, że
informacjom wizualnym i
werbalnym posiadają
odrębne kody (Paivio,
1976).
• Zwolennicy stanowiska
propozycjonalnego (np.
Anderson, 1997;
Pylyshyn, 1973) sądzą, że
dane zmysłowe i
werbalne są kodowane w
postaci jednego kodu:
zbiorów abstrakcyjnych
twierdzeń czy też sądów,
Reprezentacje v.
werbalne obrazowe
Reprezentacja propozycjonalna
Anderson, 1997; Pylyshyn, 1973)
Reprezentacja werbalna
„Trzy plus pięć równa się
osiem”
Reprezentacja obrazowa
+ (3,5) = 8
(sąd)
na (śniadanie, trawa)
(sąd)
Reprezentacja obrazowa v. Reprezentacja propozycjonalna
Anderson, 1997; Pylyshyn, 1973)
Składnik głęboki
Składnik głęboki
(1) Kat na północ od Kra
(2) Wro na północ od Kat
(3) War na północ od Wro
(4) Kra na zachód od War
(5) Kat na zachód od Kra
(6) Wro na zachód od Kat
dekodowanie
Doznawane wyobrażenie
dekodowanie
Doznawane wyobrażenie
Waw
Wro
Kat
dekodowanie
Kra
Rodzaje reprezentacji
• Trwałe ( zapis pamięciowy drogi z domu do
stałej pracy) v.
• nietrwałe (powstają doraźnie – „ad hoc”, np.
doraźne wyobrażenie drogi z własnego domu
do domu kolegi z pracy.)
• <Pojęcie ptaka> i <wspomnienie widoku
gołębia>, dziś napotkanego.
Rodzaje reprezentacji
Eysenck i Keane (1990)
• Analogowe
• obrazy umysłowe
• modele umysłowe
Sądy
twierdzenia
Reprezentacje analogowe
• Pojęcie reprezantacji analogowych, takie w których
istnieje ścisła odpowiedniość przestrzenna między
punktami obiektu rzeczywistego a punktami jego
obrazu umysłowego.
• Rotacje umysłowe
• Skanning umysłowy
• Ekwiwalencja percepcji i wyobraźni
• Teoria reprezentacji obrazowych Kosslyna
• Krytyka
Rodzaje reprezentacji obrazowych
• Wyobrażenia:
• odtwórcze – „dziś widziany gołąb”,
„jednorożec”);
• twórcze – dotąd nieistniejące, nowe obrazy)
Reprezentacje obrazowe
Rotacje umysłowe
Cooper i Shepard (1973)
Cooper & Shepard (1973) presented their subjects a letter of the alphabet rotated
out of its normal, upright orientation, and asked them, again, to indicate whether
the letter was in its normal form or its mirror image (backward)
Results: response time was found to increase the further the stimulus letter was
rotated from upright (although, for reasons that need not detain us, the
relationship was not so neatly linear as in the earlier experiment
Rotacja umysłowa
Dowody na analogowy charakter
reprezentacji obrazowych
Cooper i Metzler twierdzą, że reprezentacje obrazowe posiadają charakter
analogowy, bo
1/ Istnieje liniowa zależność miedzy kątem rotacji obiektu a czasem
potrzebnym do podjęcia decyzji poznawczej np. identyfikacji
niezależnie od:
typu zadania poznawczego:
• identyfikacji obiektów
• porównania dwóch obiektów
Rodzaju obiektu:
• litery
• cyfry
• symbole
Wymiarów przestrzennych
• 2D
• 3D
Kosslyna teoria reprezentacji obrazowych
•
•
Według Stephena Kosslyna (1975, 1981, 1983), wyobrażenia składają się z dwóch
komponentów:
Składnik powierzchniowy wyobrażenia jest generowany ze składnika głębokiego.
•
Składnik powierzchniowy (surface) ( wyobrażenie)
•
Składnik głęboki (deep) ( pamięć długotrwała)
Składnik głęboki koduje informację w sposób przestrzenny i analogowy.
Wszystkie obiekty składające się na konkretne wyobrażenie mają więc swoją wielkość i
określone położeniu oraz w pewnej odległości względem innych obiektów.
Na poszczególnych elementach wyobrażenia (obiektach), jak i na całym wyobrażeniu
można dokonać operacji
•
•
•
•
przeglądania (inspekcji ) wyobrażenia
powiększania czy zmniejszanie , rotowania wyobrażenia
generowanie wyobrażenia
zachowywanie wyobrażenia
Te właściwości przestrzenno-operacyjne są dane i realizowane bezpośrednio w
wyobrażeniu i nie mają charakteru symbolicznego.
Teoria Kosslyna (1980 p. 6).
BUFOR WZROKOWY
Interpretator
„reprezentacja powierzchniowa”
Wyobrażenie
„Reprezentacja głęboka”
w pamięci długotrwałej
OKO
Teoria Kosslyna
Teoria obrazuje, co może się zdarzyć, kiedy ktoś rozpatruje kwestię, „Czy lis ma ostre uszy?”
: wpierw konstruuje obraz lisa, potem przygląda się w wyobraźni jego uszom. Taki przebieg wedle
Kosslyna, to typowy przebieg rozwiązywania zadania przez wyobrażanie.
Jak pokazuje schemat, dane które pozwalają na generowanie wyobrażenia znajdują się w pamięci
długotrwałej w formie reprezentacji głębokich, opisów „ propozycyjnych” scen wzrokowych;
prawdopodobnie nie różnią się od opisów proponowanych przez Pylyshyna.
Kosslyn jednak twierdzi, że te opisy nie są bezpośrednio dostępne świadomości. Są analogiczne do files, w
których zachowywane są w komputerowych programach graficznych, files na podstawie których
konstruowane są aktualne obrazy na ekranie monitora komputera.
Kiedy formujemy obraz umysłowy, konstruowany jest niby- obraz albo reprezentacja
powierzchniowa na podstawie zmagazynowanych informacji , w tzw. buforze wzrokowym Jak
sugeruje Kosslyn, ten bufor jest stadium przetwarzania informacji wzrokowej (podobnym w
swej funkcji do 2 ½ szkicu Marra w jego teorii widzenia, tylko teorii Mara ten szkic otrzymuje
informację na wejściu od oczu, a nie z magazynu pamięci długotrwałej.
Kiedy niby-obraz zostaje wygenerowany w buforze staje się dostępny świadomości jako
wyobrażenie. Co więcej, informacje zawarte implicite w reprezentacji głębokiej ( takie jak szpiczastość
uszu lisa) mogą być odczytane z wyobrażenia.
Jak widzi to Kosslyn, zasadniczą funkcją wyobrażeń w poznawaniu jest ułatwienie dostępu do wzrokowoprzestrzennych cech i relacji, które trudne byłyby do wnioskowania z „propozycyjnego” (Mentalese)
opisu.
4 podstawowe właściwości
wyobrażeń ( Kosslyn)
Przeglądanie (inspekcja) wyobrażenia
to zdolność (ekstrakcji) wydobywania informacji zawartej w wyobrażeniu. Np. Czy są krzywe linie w
drukowanej literze ‚b’. Gdyby nie było możliwości inspekcji, wyobrażenie nie byłyby magazynami
informacji.
Generacja wyobrażenia
Wyobrażenia powstają na dwa sposoby: mages can arise in only two ways:
Pierwszy, możliwy jest zapis perceptu (spostrzeżenia) na kilka sekund, nie na ułamek sekundy;
Drugi, aktywacja informacji zawartej w pamięci długotrwałej.
Większość wyobrażeń zdaje się powstawać w następstwie aktywacji pamięci a wiele wyobrażeń to
nowe kombinacje obiektów albo cech zakodowanych w różnych miejscach, w różnym czasie.
Przekształcanie wyobrażenia
W wielu przypadkach możemy przekształcać obiekty, cechy w umyśle. Jedna z interesujących faktów
to ten, że czas transformacje wyobrażeń odpowiada czasowi faktycznego przekształcania obiektu.
Zachowywanie wyobrażenia
Wiele zadań dotyczących przekształcania wymaga znacznego czasu aby je w pełni wykonać.
Zachowywanie wzoru wyobrażenia wymaga „wysiłku” i tylko ograniczona ilość informacji może być
wizualizowana w tym samym czasie.
Skanning umysłowy „efekt ziarnistości”
Kosslyn (1983)
Porównywanie (wyobrażeniowe) zwierząt parami,
aby odpowiedzieć na pytanie o cechę budowy zwierzęcia, np.
„Czy królik ma uszy?”
„Czy słoń ma uszy?”
[królik i słoń]
„Czy mucha ma oczy?”
„Czy królik ma oczy?”
[królik i mucha]
Wyniki:
Czas wykonania zadania poznawczego różny!
[królik i słoń] > [królik i mucha].
Interpretacja:
czas decyzji zależy od względnej wielkości obiektów,
zadania dot. obiektów względnie mniejszych zwiększają czas decyzji,
powiększanie (zoom) mniejszego obiektu pochłania czas
Podobnie w przypadku obiektów prostych v. złożone
Czy królik ma uszy?”
„Czy słoń ma uszy?”
„Czy mucha ma oczy?”
„Czy królik ma oczy?”
Skanning umysłowy: Skanowanie mapy
Koslyn, Ball i Reiser (1978)
Czas reakcji w sek.
Odległość w cm.
•
Wynik: Czas decyzji jednostajnie rośnie zależnie od odległości dwóch punktów od siebie w obrazie umysłowym.
Funkcjonalna równoważność
percepcji i wyobraźni
Krytyka teorii obrazów wzrokowych
• Istnieją raczej obrazy sensoryczne a nie obrazy wzrokowe.
• Wyniki niewidomych od urodzenia wykonujących rotacje
umysłowe (Mamor i Zaback, 1976); Takie same wyniki jak
w eksperymencie pierwotnym.
• Wyniki w operacja umysłowej przenoszenia wyobrażonych
piłek o różnym ciężarze na te same odległości ( IntonsPeterson, Roskos-Evason, 1989). „Czas transportu” zależał
liniowo od wielkości ciężaru piłek.
Reprezentacje werbalne
Weryfikacja treści zdań (Clark i Chase, 1972)
Czas weryfikacji zdań
1/ Zdanie do poprzedza obraz
Gwiazdka nie jest pod plus
+
Plus nie jest pod gwiazdką
*
tak/nie
tak/nie
2/ Obraz poprzedza zdanie
Gwiazdka nie jest pod plusem ?
Plus nie jest pod gwiazdką
?
Wyniki: Mierzono czas reakcji i liczbę błędów
Czas weryfikacji zależy od logicznej i gramatycznej złożoności zdania,
Zdanie proste twierdzące mają czas najkrótszy, zdania przeczące i zwierające relację
odwróconą posiadają czas dłuższy;
Interpretacja:
zdania te, jak się wydaje, wymagają dodatkowej operacji umysłowej podobnie jak
przejście z przyimka < za do przed > lub przyimka < pod do nad >.
Część osób kodowała < obrazy => zdania > albo < zdania => obrazy >
zależnie od poziomu zdolności werbalnych albo przetwarzania obrazów
Reprezentacje obrazowe ludzie wykorzystują do kodowania obrazów
albo gdy posiadają wysokie zdolności przetwarzania werbalnego kodują je werbalnie!,
i odwrotnie!
Reprezentacje numeryczne
Reprezentacje numeryczne
Efekt dystansu numerycznego
(Moyer, Dumas, 1978)
• Czas oceny wielkości dwóch liczb: 2 i 4; 2 i 8
Pomiar czasu reakcji w milisekundach
Co jest większe 2 czy 4?
Co jest większe 2 czy 8?
• Wynik:
Czas krótszy dla mniej odległych.
• Interpretacja
Ludzie przetwarzając liczby tworzą reprezentację
przestrzenną, gdzie liczby o zbliżonej wartości są
umiejscowione bliżej siebie, o bardzo różnych – dalej
Aby porównać liczby ludzie muszą przybliżyć je do siebie
dokonując „umysłowego zoomu”.
Reprezentacje numeryczne
Werbalizacja v. obraz wzrokowy
(Cambell, 1994)
Prezentował liczby w postaci cyfrowej albo słów np.
2, 8; 2, 4
dwa osiem; dwa cztery
Badał czas oceny wielkości liczb. Pomiar czasu
reakcji w milisekundach
Co jest większe 2 czy 4?
Co jest większe dwa czy cztery?
Wyniki:
Werbalna prezentacja liczb zmniejszała dystans
numeryczny, ale go nie redukowała.
Teoria podwójnego kodowania
Paivio (1986)
Paivio: System niewerbalny
• Każdy podsystem charakteryzuje się innym językiem kodowania i odpowiada za
inną modalność sensoryczną reprezentowanych obiektów. Dzięki temu możliwe
jest utworzenie odrębnego obrazu sensorycznego (sensory picture) dla każdego
reprezentowanego obiektu.
• Obrazy umysłowe (opisane przez Kosslyna), to tylko jedna z pięciu kategorii
obejmujących niewerbalne reprezentacje poznawcze: dźwięki, odczucia
dotykowe, smakowe i zapachowe. (Mimo że obrazy umysłowe nie mają
monopolu na niewerbalną reprezentację poznawczą, zdają się odgrywać rolę
dominującą).
• Wszelkie niewerbalne reprezentacje umysłowe, niezależnie od modalności
sensorycznej, zostały przez Paivio nazwane imagenami.
• Uważa on, że imageny są przetwarzane szybko i równolegle, gdyż reprezentują
struktury holistyczne, takie jak całe obiekty, ich fragmenty bądź też grupy
obiektów w formie zarówno statycznej, jak i dynamicznej.
• Imageny charakteryzują się dużym stopniem analogowości w stosunku do
reprezentowanych obiektów. Oznacza to, że imageny zachowują niektóre
fizyczne właściwości obiektu, takie jak wielkość czy relacje przestrzenne między
jego elementami.
Paivio: System werbalny
• Umożliwia kodowanie informacji w postaci symboli językowych. Zazwyczaj
są to słowa języka naturalnego lub etykiet werbalnych. Reprezentacje
werbalne mogą bowiem wchodzić w skład jakiegokolwiek języka, również
sztucznego, takiego jak symbole matematyczne czy język programowania
komputerowego (Paivio, 1986).
• W skład systemu werbalnego wchodzą trzy podsystemy do kodowania
informacji werbalnych, przeznaczone dla danych nadchodzących kanałem
wizualnym, akustycznym lub dotykowym. Niezależnie od zaangażowanego
kanału sensorycznego, wszystkie reprezentacje werbalne noszą wspólną
nazwę logogenów.
• Przeciwnie niż imageny, przetwarzanie logogenów dokonuje się powoli i
szeregowo, co wynika z samej natury języka jako systemu kodowania.
• Istotną ich właściwością jest symboliczny charakter, związany z użytą
konwencją wiązania rzeczy lub innych oznaczanych obiektów ze znakami.
Słowa i etykiety werbalne nie są analogowe bardzo rzadko przypominają
brzmieniowo reprezentowane obiekty; wyjątkiem są słowa
onomatopeiczne (np. charczenie, szelest).
„wróbel”
Związki reprezentacyjne„przedstawienia jako”
logoen
Związki referencjalne odniesienia do
imagen
Teoria podwójnego kodowania Paivio
ASSOCJACJE LINIOWE
ASSOCJACJE
HIERARCHICZNE
System
werbalny
(wolny)
RÓWNOLEGŁA
AKTYWACJA
BRAK ZWIĄZKÓW
REFERENCYJNYCH
System niewerbalny
(szybki)
Reprezentacje pierwotne v. wtórne
• Hipoteza „języka myśli” Andersona ….
• Zbiór sądów Pylyshyna
• Modele mentalne Johnson-Lairda
Hipoteza „języka myśli” (Mentalese)
Anderson, Bower, 1973; Anderson, 1978)
• Anderson postuluje, że umysł ma jeden kod w którym koduje zarówno
obrazy jak i wyrażenia językowe w postaci propozycji – twierdzeń
abstrakcyjnych uporządkowanych w sieć
• Kod jest a-modalny, umożliwia ( funkcje dwóch kodów Paivio, tj.
rozumienie treści obrazów, rozumienie zdań, przetworzenie opisu
słownego w obraz, i odwrotnie).
• Zalety teorii:
• 1/ Redukuje dwa kody do jednego („ekonomia myślenia”)
• 2/ Jeden kod użyteczny w procesach spostrzegania, pamięci, myślenia
(wnioskowania, podejmowania decyzji, itp., o ile jest to możliwe).
• Uwaga. „Wprawdzie sądy posiadają strukturę logiczną – propozycji
• , reprezentacje umysłowe nie są strukturami logicznymi” ( Robert
Sternberg, 1996). Sieć propozycji to użyteczny konstrukt teoretyczny
Reprezentacja według różnych autorów
•
Kosslyn (1983) twierdzi, że
reprezentacja obrazowa szachownicy
ma postać obrazu naprzemiennie
ułożonych pól czarnych i białych.
•
Zdaniem Paivio (1986), reprezentacją
obrazową szachownicy może być albo
jej sensoryczny obraz (jak u
Kosslyna), albo werbalny opis koloru
poszczególnych pól.
•
Według Pylyshyna (1981),
reprezentacja szachownicy to nic
innego, jak zbiór sądów dotyczących
charakteru pól (czarne lub białe) i ich
lokalizacji (G3, A8, itp. )
Reprezentacja według różnych autorów
•
Reprezentacja szachownicy podczas
gry w szachy
Kosslyn (1983) twierdził-by, że reprezentacja
obrazowa szachownicy ma postać obrazu
naprzemiennie ułożonych pól czarnych i
białych wraz z białymi i czarnymi figurami.
•
Paivio (1986) że reprezentacja obrazowa
szachownicy ma postać obrazu naprzemiennie
ułożonych pól czarnych i białych wraz z
białymi i czarnymi figurami., albo werbalny
opis poszczególnych pól i figur, bez relacji
między figurami
•
Pylyshyn (1981) twierdził-by, że reprezentacja
szachownicy to zbiór sądów dotyczących pól
(czarne lub białe) i ich figur dwóch stron i ich
lokalizacji ( czarny skoczek E4 itd. ) oraz
relacji między figurami : czarny goniec D2
chroni czarnego pionka B4 a czarny skoczek E4
broni tego gońca, itd…
Podsumowanie: Zbigniew Nęcka
• Podejście, które wyklucza istnienie innych rodzajów
reprezentacji nie jest trafne. Możemy przyjąć, że
• „zależnie od rodzaju stymulacji, kontekstu lub fazy
rozwiązywania problemu, ludzie tworzą reprezentacje
doraźne (Kosslyn, 1983), stosują reprezentacje
obrazowe lub werbalne (Paivio, 1986), reprezentacje
abstrakcyjne (Pylyshyn, 1981), czy tworzą modele
umysłowe (Anderson, Bower, 1973; Anderson, 1978).
• Być może o wyborze decydują preferencje albo
zdolności. ”
• ( Z. Nęcka, s.97-98)

similar documents