Początki władzy komunistów w Polsce

Report
POCZĄTKI WŁADZY
KOMUNISTÓW W POLSCE
Manifest PKWN
Początkiem tworzenia władz komunistycznych na terenie
Polski było zainstalowanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego (PKWN) w Chełmie Lubelskim 28 lipca 1944
roku. Jego przewodniczącym był Edward Osóbka-Morawski
wraz z wicepremierami. Zgodzili się oni na ograniczenie swej
niezależności a jako granicę wschodnią uznali linię Curzona.
Do Polski udali się w sierpniu, zaś 22 lipca
ogłoszono Manifest PKWN, w którym określał się jako legalny
rząd tymczasowy dążący do wywalczenia niepodległej
ojczyzny, podstawą na jakiej działał miała być konstytucja
marcowa, zapowiedziano reformę rolną i nacjonalizację
majątku poniemieckiego. Za gwarancję bezpieczeństwa Polski
uznano sojusz z ZSRR. Miano walczyć o Pomorze, Śląsk, Opole
i
część
Prus
Wschodnich.
Program zawarty w
Manifeście zakładał:
-
przeprowadzenie reformy rolnej bez
odszkodowania
-poszanowanie
własności
prywatnej
i zwrócenie dóbr odebranych przez Niemców
- planowanie ustroju demokratycznego, co było
niemożliwe przez układ z ZSRR i sam Manifest,
który
był
pod
kontrolą
Stalina
Nie wspomniano o nacjonalizacji.
22 lipca 1944 r. – Manifest
PKWN
Polska staje się zależna od Związku
Radzieckiego
27 lipca 1944
– podpisanie
porozumienia o polsko-radzieckiej
granicy między PKWN, a rządem ZSRR:
- Polacy zrzekli się Kresów Wschodnich
w zamian za przesunięcie terytorialne
na zachodzie
Rząd Tymczasowy
Rzeczypospolitej Polskiej
31 grudnia 1944
– PKWN zostaje
przekształcony na Rząd Tymczasowy,
który zostaje uznany oficjalnie przez
ZSRR,
Jugosławię
Czechosłowacją
nawiązuje
nieoficjalne
stosunki
dyplomatyczne z francuskim rządem
Nowy rząd miał przeprowadzić w jak
najszybszym czasie wolne wybory
parlamentarne.
Nowe granice Polski
Granica wschodnia miała biec linia Curzona a na
zachodzie opierać się o Odrę i Nysę Łużycką.
Granice
Polski
miały
zostać
ostatecznie
zatwierdzone na konferencji pokojowej, do której
nigdy nie doszło. Granica zachodnia została
zatwierdzona z NRD w układzie zgorzeleckim
w 1950 roku a z RFN w 1970 roku. Granica
z Czechami ostatecznie została ustalona w 1958
roku, kiedy to stornie czeskiej przyznano Zaolzie
a Polakom Kotlinę Kłodzką. Państwo polskie objęło
obszar 312 tysięcy km² z 24 milionami
mieszkańców.
Przesiedlenia ludności
Ludność
Ludność
przed wojną – 35 mln
po wojnie – 24 mln
ludzi
ludzi
Część ludności znalazła się poza terenem Polski wskutek
przesunięcia granic na zachód. Większość postanowiła
nie wracać do kraju i pozostali na Zachodzie. Było
to
bardzo
dotkliwe
dla
naszego
kraju.
Z terenów Ziem odzyskanych wysiedlono 3 mln
Niemców, natomiast z obszarów nadgranicznych na
wschodzie do ZSRR deportowano 500 tys. Ukraińców, 36
tys. Białorusinów oraz kilkanaście tysięcy Litwinów.
Pozostałych przesiedlono w 1947 r. w ramach akcji
„Wisła” na Ziemie Odzyskane.
Żydzi także opuszczali nasz kraj z obawy na narastające
nastoje antysemickie. Przesiedlenia były wykonywane często
pod przymusem i w atmosferze terroru, a podróż przebiegała
w ciężkich warunkach. Z czasem na Ziemiach odzyskanych
dochodziło do konfliktów, z powodu odmiennego dialektu,
czy wyznania co również powodowało opuszczanie Polski
przez
ludność.
Tablica upamiętniająca wypędzonych podczas akcji Wisła w Beskidzie Niskim
Walka z opozycją
19 stycznia 1945 rozwiązuje się AK, na jej miejsce
powstaje na ziemiach na zachód od Wisły kadrowa organizacja
„Nie” na czele gen. Fieldorfem-Nilem
– po aresztowaniu 16 przywódców polskiego podziemia gen.
Anders rozwiązuje „Nie” i powołuje Delegaturię Sił Zbrojnych
Janem Rzepeckim
– walkę zbrojną z władzą komunistyczną prowadzą oddziały
Narodowego Związku Wojskowego, oddziały Józefa KurasiaOgnia i Zygmunta Szyndzielorza-Łupaszki
– w nocy z 4/5 sierpnia 1945 następuje atak żołnierzy AK na
więzienie w Kielcach i uwolnienie więźniów
– 2 sierpnia 1945 TRJN ogłasza amnestię, jednak nadal trwają
prześladowania członków podziemia
– represje powodują utworzenie 2 września 1945 organizacji
WiN(Wolność i Niezawisłość) na czele z płk. Rzepeckim
Z podziemiem władza rozprawia się w
sposób zasadniczy na przełomie 1947
i 1948 roku (do początku lat 50. działają
niedobitki organizacji konspiracyjnych,
choć
przeważnie
są
one
silnie
infiltrowane przez UB).
Referendum, 30 VI 1946
W
czerwcu
1946
roku
TRJN
przeprowadził referendum w którym społeczeństwo
miało odpowiedzieć na pytania: 1. czy jest
za zniesieniem senatu, 2. czy jest za ustrojem
gospodarczym Polski z przeprowadzoną reformą
rolną i nacjonalizacją przemysłu, 3. czy jest
za utrwaleniem istniejących granic państwowych.
W wyniku fałszerstw i nadużyć wyborczych władza
ogłosiła wyniki referendum, które stwierdzały,
iż większość społeczeństwa odpowiedziała "tak"
na wszystkie trzy pytania.
Sfałszowane wybory, 19 I 1947
Wypełniając postanowienia konferencji jałtańskiej,
na której mocarstwa zobowiązały rząd Polski "do
przeprowadzenia
wolnych,
nieskrępowanych
wyborów na zasadzie powszechnego głosowania"
władze Polski Ludowej zdecydowały się na
rozpisanie wyborów powszechnych w 1947. Wybory
zostały sfałszowane. Według podanych wyników
komuniści otrzymali 80 % głosów, a PSL tylko 10%.
Pełnię władzy w Polsce przejęli komuniści. Nowy
sejm wybrał Bolesława Bieruta na prezydenta,
zaś premierem został Józef Cyrankiewicz.
Plakat przedstawia w negatywnym
świetle AK i władze emigracyjne.
Komunistyczny plakat propagandowy
z okresu referendum.
Źródło:
- zdjęcia: google grafika
- treść: www.konflikty.pl, www.bryk.pl, podręcznik „Poznać
przeszłość. Wiek XX”
Autor prezentacji: Kamila Andrearczyk kl. 1 C

similar documents