Prezentacja Lokalne Centrum - Sopockie Centrum Organizacji

Report
METROPOLITALNY
SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ
PRZEDSIĘWZIĘCIE WCHODZĄCE W SKŁAD PAKIETU
W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH (ZIT)
DLA OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA (OMT)
PROJEKT TO WYNIK
WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trójmiejska Federacja Organizacji Pozarządowych (TFOP) – lider
Samorządy OMT (deklaracje 80% członków ZIT i 50% obserwatorów ZIT)
Regionalne Centrum Wolontariatu
Uniwersytet Gdański
Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny
Stowarzyszenie Morena
Pracodawcy Pomorza
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Fundacja Regionalne Centrum
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji
Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Centrum Partycypacji Społeczno-Ekonomicznej
CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zwiększenie zatrudnienia
(szczególnie w osób i rodzin zagrożonych lub wykluczonych społecznie)
oraz
wzrost jakości usług społecznych
w obszarze całej Metropolii,
w okresie 2014-2020
poprzez:
wypracowanie i wdrożenie trwałego międzysektorowego
systemu aktywizacji społeczno-zawodowej,
opartego o kompleksową współpracę
organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej,
biznesu, jednostek samorządu terytorialnego i uczelni wyższych.
CZYM JEST LOKALNE CENTRUM
• Partnerstwo wzorowane na metodzie Centrum Aktywności Lokalnej
CAL, rozszerzonej o lokalne modyfikacje dotyczące potrzeb i specyfiki
Obszarze Metropolii Trójmiejskiej.
• Funkcjonalność służąca pobudzaniu integracji zawodowej wzbogacona
o usługi społeczne i wsparcia ekonomii społecznej realizowane w
jednym lub w wielu punktach poprzez międzysektorowe konsorcjum
podmiotów (instytucje JST, organizacje pozarządowe, biznes)
dostarczające usługi pożądane na określonym obszarze.
• ciągłe definiowanie lokalnych problemów dot. aktywizacji zawodowej
i społecznej , wdrażanie działań samopomocowych w tym wolontariatu,
wspieranie merytoryczne i finansowe inicjatyw lokalnych na rzecz
aktywizacji zawodowej, integracji oraz minimalizacji ubóstwa.
Szczegółowy zakres usług w danym środowisku będzie odzwierciedleniem
realnych potrzeb osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Lokalne Centrum
jest „innowacyjnym ” zestawem usług
świadczonych przez PARTNERSTWO
organizacji, samorządu i biznesu
na rzecz osób
WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE
LUB ZAGROŻNYCH WYKLUCZNIEM.
Odbiorcy projektu/działań
Działania Lokalnego Centrum ukierunkowanie będą na wsparcie
osób biernych zawodowo, wykluczonych społecznie
i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie
(rozumiane jako osoby, rodziny i środowiska, w których osoby te
funkcjonują), w celu zwiększenie ich szans na zatrudnienie.
W OBSZARZE OMT GRUPĘ ODBIORCÓW STANOWIĄ:
• osoby bezrobotne, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale
bezrobotnych,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby chorujące psychicznie,
• seniorzy 60+
• młodzież do 25 roku życia wchodząca na rynek pracy,
• osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających,
• osoby zwalniane z zakładów karnych,
• uchodźcy,
• osoby bezdomne,
• dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych,
• dzieci wychowujące się poza rodziną,
• kobiety samotnie wychowujące dzieci,
• kobiety pozostające poza rynkiem pracy,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby żyjące w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych.
STRUKTURA USŁUG W LOKALNYCH CENTRACH
OBSZAR: WŁĄCZENIE NA RYNEK PRACY
Aktywizacja społeczno-zawodowa ukierunkowana na wsparcie osób
biernych zawodowo, wykluczonych społecznie i zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin. Powinny się w nim znaleźć
wyłącznie działania służące realizacji celu szczegółowego projektu
Regionalnego Programu Oparacyjnego Województwa Pomorskiego
określonego następująco:
„zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo,
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
•
•
•
•
•
•
•
informacja
staże, wolontariat
doradztwo zawodowe, coaching, trenerzy pracy
szkolenia
pośrednictwo pracy krótkoterminowej sezonowej
Kluby Pracy
Lokalne Partnerstwa na rzecz Zatrudnienia – model lokalny
OBSZAR: USŁUGI SPOŁECZNE
ukierunkowane na wsparcie osób i rodzin wykluczonych społecznie i
zagrożonych wykluczeniem społecznym (głównie osoby nie uczestniczące
w kształceniu, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne,
bezdomni) oraz opiekunów osób zależnych.
Działania służące realizacji celu szczegółowego projektu określonego
następująco: „poprawa jakości usług społecznych dla osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Realizacja komponentu mogłaby przebiegać w oparciu o zaproponowane
lokalne centra na obszarach ponadprzeciętnego wykluczenia społecznego
lub zdegradowanych przestrzennie i społecznie obszarach miejskich
(wyłącznie w bezpośrednim powiązaniu z działaniami rewitalizacyjnymi)
• animacja, wspieranie inicjatyw mieszkańców
• poradnictwo: obywatelskie, prawne, psycholog
• informacja
• „Sąsiedzkie Kluby” - samopomocowe
• wolontariat, grupy wsparcia, kluby pracy
• coaching, doradztwo zawodowe – analiza potrzeb
• wsparcie psychologiczne, krótkoterminowe oferty pracy
WYBÓR LOKALNYCH CENTRÓW
W pierwszej fazie projektu w 2015 roku powstanie 15 Lokalnych Centrów
(LC) bazujących na obecnej strukturze. Kolejne LC będą powstawały do
końca 2017 roku.
Łącznie powstanie 36 LC.
Kryteria wyboru oferty partnerstwa będą uzależnione od wskaźników
projektu + kryteria szczegółowe ustalone przez TFOP, grupę sterującą
oraz lokalny samorząd.
Jednym z kryteriów będzie rekomendacja od Powiatowych Rad Organizacji
Pozarządowych.
Ofertę na prowadzenie LC składa konsorcjum z danego terenu kierując się
zasadą partnerstwa (instytucje JST, organizacje pozarządowe, biznes).
Miejsca lokalizacji Lokalnego Centrum a rewitalizacja !
NA MIASTO SOPOT PRZEWIDZIANE 1 LOKALNE CENTRUM
• KOSZT ŚWIADCZENIE USŁUG LC – 12 MIESIĘCY: 330 000,00 zł
• ŚRODKI NA ŚWIADCZENIE USŁUG LC Z ALOKACJI ZIT: 280 500,00 zł
• ROCZNY WKŁAD WŁASNY JST: 49 500,00 zł
KRYTERIA LOKALIZACJI LC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rewitalizacja
Obszary zdegradowane społecznie i infrastrukturalnie
Struktura bezrobocia
Struktura wieku
Silne nagromadzenie niekorzystnych zjawisk społecznych
Dostępność usług społecznych
…
…
…
…
USTALENIA:
Do 30 czerwca należy zorganizować spotkanie, na którym ma się dokonać
wybór trybu i zasad powołania lokalnego partnerstwa/konsorcjum oraz
wybór operatora LC
W konsorcjum/partnerstwie min 50% stanowią NGO
Powszechne poinformowanie organizacji o inicjatywie tworzenia LC oraz
zaproszenie do udziału w spotkaniu poprzez umieszczenie informacji
na stronie www.scop.sopot.pl oraz www.sopot.pl
 Informacja ogólna wraz z zaproszeniem do Partnerstwa i do udziału w
spotkaniu (12.06.2014 r., godz. 13.00, siedziba SCOPiW – sala nr 1)
 Stworzenie listu intencyjnego
 wybór operatora lokalnego w oparciu o ustalone kryteria (konsultacja
kryteriów z Sopocką Radą Organizacji Pozarządowych i samorządem)
OPERATORZY POWIATOWI
-
-
aplikują do DEFSu o środki dla centrów ze swojego powiatu
operator wybrany jest przez powiatowe rady organizacji
pozarządowych zgodnie z procedurą jaką przyjęła lokalna ROP
operatorzy mają do dyspozycji 24 tyś zł na zarządzanie (1 centrum)
operator może zarządzać kilkoma powiatami – w zależności od potrzeb
lokalnych
ZARZĄDZANIE NA POZIOMIE LOKALNE CENTRUM
• musi to być konsorcjum NGO i JST
• wkład własny min 15% (np. jedna z usług to będzie ta co będzie z wkładu
własnego)
• wybrany Lider
• potencjał finansowy i doświadczenie
• umowa partnerska (otwarte na ngo)
Listy potwierdzające:
• Partnerstwo na rzecz zatrudnienia i integracji społecznej w Sopocie

similar documents