Standardy dla projektów informatycznych w administracji na

Report
Strategiczne potrzeby ZUS
Wybrane strategiczne cele ZUS w obszarze IT:
•
•
•
dywersyfikacja dostawców
optymalizacja kosztów utrzymania i rozwoju systemów
informatycznych
optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów
Realizacja tych celów wymaga:
• posiadania jednolitej dokumentacji funkcjonalności rozwiązań
• przejęcia kontroli nad architekturą i technologią
rozwiązań
• optymalnego i obiektywnego planowania
i budżetowania
Strategiczne potrzeby ZUS
Konieczne okazało się
wdrożenie STANDARDÓW w zakresie:
• zarządzania i analizy wymagań
dla systemów informatycznych
• dokumentowania rozwiązań technologicznych
• obiektywnego wymiarowania oprogramowania
Proces standaryzacji w ZUS
Wg ZUS wyłącznie dzięki równoległej realizacji:
•
•
•
działań standaryzacyjnych w zakresie
inżynierii oprogramowania
usprawniania procesów zarządczych
(np. PRINCE2 ™, ITIL™)
podnoszenia kompetencji własnych specjalistów
możliwe jest skuteczne i efektywne osiąganie celów
strategicznych w obszarze informatyzacji administracji
Proces standaryzacji w ZUS
Diagram przebiegu STANDARYZACJI w ZUS w zakresie inżynierii
oprogramowania w trzech głównych obszarach tematycznych:
•
•
•
zarządzanie i analiza wymagań (modelowanie funkcjonalności)
wymiarowanie oprogramowania (planowanie i koszty)
technologia rozwiązań (dokumentacja projektowa i architektoniczna)
wymagania
Stan wdrożenia w ZUS:
- Poziom początkowy (2010)
- Poziom AKTUALNY (2013)
- Poziom docelowy (2016)
wymiarowanie
technologia
Wymiarowanie oprogramowania
PROBLEM
Brak
obiektywnego
wymiarowania
Brak realnych
widełek
kosztów
Nieoptymalne
- eksperckie
budżety
Działania zaradcze:
 Standaryzacja wymiarowania oprogramowania: Metoda COSMIC
 Budowanie kompetencji własnych specjalistów w zakresie COSMIC
Korzyści:
 Koszty adekwatne do realnych kosztów wytworzenia
 Transparentna, deterministyczna i obiektywna metoda planowania budżetu
Wymiarowanie oprogramowania
Ryzyka braku standaryzacji:
•
Przyjęte budżety projektów są nieweryfikowalne w sposób obiektywny
•
Wysokie ryzyko niezrealizowania projektu zgodnie z przyjętymi założeniami
odnośnie zakresu, czasu i budżetu
•
Bez wspólnego punktu odniesienia jaką jest obiektywna miara rozmiaru
oprogramowania projekty są nieporównywalne kosztowo i czasowo
•
Brak możliwości ujednoliconego gromadzenia i wykorzystania danych
statystycznych uniemożliwia prawidłowe określenie budżetu i planowania
harmonogramu przyszłych zleceń
Wymiarowanie oprogramowania
Korzyści standaryzacji:
•
Możliwość odniesienia się do danych branżowych w zakresie kosztów
i produktywności
•
Możliwość obiektywnego porównywania różnych projektów
•
Możliwość obiektywnej weryfikacji budżetu przez niezależnych ekspertów.
•
Ułatwienie procesów negocjacji warunków realizacji zleceń
•
Możliwość nakładania wymogów produktywności wobec wykonawców
•
Możliwość nieustannej poprawy mierzalnej efektywności wydawania środków
na informatyzację
•
Możliwość budowania kontraktów niezależnych od przyszłych zmian prawnych
w trakcie realizacji projektu (kontrakty bazujące na cenie za 1 punkt funkcyjny
COSMIC a nie cenie za zbiór wymagań)
Zarządzanie wymaganiami i analiza
PROBLEM
Niska jakość
dokumentacji
analitycznej
Wiedza
po stronie
dostawcy
Uzależnienie
od jednego
dostawcy
Działania zaradcze:
 Standaryzacja dokumentacji analitycznej: Metodyka analizy ZUS
 Budowanie kompetencji własnych specjalistów w zakresie analitycznym
Korzyści:
 Uniezależnienie od jednego dostawcy
 Możliwość większej kontroli ekonomicznej w obszarach integracji i rozwoju
Zarządzanie wymaganiami i analiza
Ryzyka braku standaryzacji:
•
Wysokie uzależnienie od dostawcy danego systemu
•
Utrudniona integracja rozwiązań
•
Utrudnione obiektywne wymiarowanie oprogramowania, a więc szacowanie
kosztów, zasobów, terminów – negocjacje eksperckie / siłowe
•
Niska jakość dokumentacji może skutkować niską jakością systemu i wysokimi
kosztami utrzymania
•
Wysoki koszt dostosowywania funkcjonalności do zmian prawa
i procesów biznesowych
Zarządzanie wymaganiami i analiza
Korzyści standaryzacji:
•
Duże uniezależnienie od dostawcy
•
Możliwość analiz rozwiązań pod kątem optymalnego reużycia i integracji
•
Możliwość kompleksowej i globalnej weryfikacji dokumentacji – w tym
weryfikacji automatycznej
•
Możliwość śledzenia realizacji wymagań od procesów biznesowych do systemu
informatycznego
•
Możliwość szybkiej analizy wpływu planowanych zmian
•
Oparcie o ogólnie przyjęte i wielokrotnie przetestowane standardy i dobre
praktyki zewnętrzne (paradygmaty, metodyki, notacje, standardy i wzorce),
gwarantują optymalność procesu wytwarzania i utrzymywanie systemu na
najwyższym znanym poziomie
Technologia rozwiązań -> Dokumentacja projektowa
PROBLEM
Niska
jakość
projektu
Nieoptymalne
technologicznie
oprogramowanie
Trudności
w optymalizacji
i reużyciu
- koszty
Działania zaradcze:
 Standaryzacja dokumentacji projektowej: Metodyka projektu ZUS
 Budowanie kompetencji własnych specjalistów w zakresie projektowym
Korzyści:
 Uniezależnienie od jednego dostawcy
 Możliwość większej kontroli wydatków na infrastrukturę i rozwój
Technologia rozwiązań -> Dokumentacja projektowa
Ryzyka braku standaryzacji:
•
Wysokie uzależnienie od dostawcy danego systemu
•
Utrudnienia w weryfikacji, czy rozwiązania są optymalne ekonomicznie
- pod kątem wydatków na integrację i przyszłe prace rozwojowe
•
Niska jakość dokumentacji skutkuje niską jakością systemu
i wysokimi kosztami utrzymania
•
Brak możliwości kontroli zależności poszczególnych warstw i elementów
systemu – od procesu biznesowego, przez oprogramowanie, po infrastrukturę
•
Brak dynamicznej ewidencji infrastruktury i oprogramowania,
a więc brak kontroli nad wydatkami
•
Utrudniona integracja rozwiązań, w tym integracja warstw
Technologia rozwiązań -> Dokumentacja projektowa
Korzyści standaryzacji:
•
Duże uniezależnienie od dostawcy
•
Możliwość analiz rozwiązań pod kątem optymalnego reużycia i integracji
•
Możliwość kompleksowej i globalnej weryfikacji dokumentacji
– w tym weryfikacji automatycznej
•
Możliwość kontroli wydatków na infrastrukturę
•
Możliwość kontroli, czy rozwiązania są optymalne ekonomicznie
- pod kątem wydatków na integrację i przyszłe prace rozwojowe
•
Możliwość realnej kontroli kierunków rozwoju posiadanych systemów
informatycznych
•
Efektywna i dynamiczna kontrola nad posiadanymi zasobami informatycznymi
Technologia rozwiązań -> Repozytorium architektoniczne
PROBLEM
Szczątkowe
repozytorium
architektury
Brak
pełnej „wiedzy
o” systemie
Brak
pełnej „władzy
nad” systemem
Działania zaradcze:
 Standaryzacja repozytorium architektonicznego: Zintegrowana metodyka ZUS
 Budowanie kompetencji własnych specjalistów w zakresie architektury
Korzyści:
 Możliwość pełnej kontroli zależności warstw i elementów systemu
 Możliwość dynamicznej ewidencji infrastruktury i oprogramowania
Działania standaryzujące ZUS - podsumowanie
Podsumowanie
Wg ZUS wyłącznie dzięki równoległej realizacji działań
standaryzujących w zakresie poszczególnych obszarów inżynierii
oprogramowania i w procesach zarządzania możliwa jest:
•
bezpieczna dywersyfikacja
dostawców systemów IT
•
skuteczna optymalizacja
kosztów rozwoju systemów IT
Podsumowanie
Ryzyka i straty wynikające z braku stosowania standardów
Wg ZUS brak odpowiednio zdefiniowanych standardów
w administracji publicznej w zakresie inżynierii oprogramowania
przekłada się na wyższe koszty rozwoju i utrzymania systemów
informatycznych oraz hamuje integrację systemów danej
instytucji jak i pomiędzy instytucjami
Korzyści ze stosowania ujednoliconych standardów
Podsumowanie
Wg ZUS koszty wdrażania standaryzacji w zakresie obszarów
inżynierii oprogramowania są znikome w porównaniu
z uzyskiwanymi korzyściami:
ekonomicznymi w postaci
optymalizacji kontroli kosztów
jakościowymi w postaci
lepszego oprogramowania
zarządczymi w postaci
skutecznego monitorowania
i planowania
ludzkimi w postaci budowania
kompetentnych zespołów
mających narzędzia do
współpracy z dostawcami na
zasadach partnerskich
Metoda COSMIC
Stosowana przez ZUS metoda wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego
oprogramowania to metoda COSMIC, która jest:
•
bezpłatna i publiczne dostępna (www.cosmicon.com)
•
uznana w środowisku i objęta certyfikacją ISO/IEC 19761 oraz 14143
•
dostępna w języku polskim (podręcznik stosowania jest w materiałach
konferencyjnych)
•
objęta ścieżką certyfikacji specjalistów, wkrótce w języku polskim
(www.psmo.pl)
Mapa standaryzacji w zakresie inżynierii oprogramowania
W materiałach dla uczestników konferencji znajduje się
również szczegółowa mapa standaryzacji w zakresie trzech
głównych obszarów inżynierii oprogramowania opisująca:
•
•
•
stan danego „stopnia standaryzacji”,
ryzyka,
korzyści.
Materiały z warsztatów dostępne są pod adresem
http://www.zus.pl/warsztaty/

similar documents