*Spo*eczne w**czenie uczniów ze specyficznymi potrzebami

Report
„Społeczne włączenie uczniów ze
specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi w główny nurt
edukacji zawodowej i rynek pracy”sieć SOS .
W ostatnich latach środowisko nauczycieli
edukacji zawodowej w Europie doświadcza
podobnego problemu: uczniowie porzucają szkołę
lub praktykę zawodową. Większość wyżej
wymienionych zmaga się ze społecznymi lub
edukacyjnymi barierami, wielu z nich wypada z
rynku edukacji, a także nie ma zatrudnienia. W
nowoczesnych społeczeństwach z wyzwaniami w
zakresie demografii, ekonomii i polityki
społecznej, powyższa sytuacja nie jest
satysfakcjonująca.
Potrzeba wiedzy i doświadczenia, żeby poradzić
sobie z zaistniałą sytuacją. System edukacji
zawodowej wymaga dobrze
udokumentowanych metod, które pomogą
nauczycielowi dotrzeć do „problematycznych”
uczniów; narzędzi, które pozwolą zrozumieć
potrzeby młodych ludzi. Natomiast uczeń
potrzebuje systemu, który widzi w nim
jednostkę indywidualną ze specyficznymi
potrzebami edukacyjnymi, ale także z zasobami
oraz potencjałem.
Sieć SOS- Społeczne Włączenie Uczniów ze
Specyficznymi Potrzebami Edukacyjnymi
w Główny Nurt Edukacji Zawodowej i Rynek
Pracy- jednoczy Europę w poszukiwaniu
odpowiedzi na problem wczesnego
opuszczania szkoły. 14 partnerów z 12 krajów
Unii Europejskiej spotkało się w tym
projekcie, w celu wyszukania najlepszych
metod i sposobów podejścia do zagadnienia.
Jak osiągnąć cel?
Poprzez zaangażowanie nauczycieli i uczniów
w lokalnych grupach odniesienia, SOS-sieć zapewni
sobie trójstronne podejście do problematyki
społecznego włączenia, jak też wskaże
potwierdzone i innowacyjne rozwiązania korzystne
dla edukacji zawodowej, uczniów i rynku pracy.
Obecnie rozwijamy:
SOS-portal, europejski „sklep internetowy” dla
wszystkich zainteresowanych pracą z uczniami o
specyficznych potrzebach edukacyjnych.
SOS – mapę rozmieszczenia uczniów ze specyficznymi
potrzebami edukacyjnymi- europejską ankietę na temat
postrzegania uczniów ze specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi.
SOS -katalog interesujących przypadków ze wszystkich
partnerskich krajów, 50 szczegółowo opisanych przypadków.
SOS- 15 wiarygodnych metod i narzędzi, do
wykorzystania w codziennej pracy z uczniem.
Sieć SOS bierze pod uwagę holistyczne podejście do ucznia,
które podkreśla potrzebę spojrzenia na wczesne opuszczanie
szkoły w kontekście, który angażuje różnorodne instytucje
w proces edukacji zawodowej.
Dlatego też nasze główne cele to:
• Zredukowanie wczesnego opuszczanie szkoły. Zmniejszenie
ilość opuszczanych przez uczniów zajęć już we wczesnym
etapie edukacji, np. gimnazjum.
•Zapewnienie uczniom płynnego przejścia z rynku edukacji na
rynek pracy.
Zredukowanie wczesnego opuszczanie szkoły, zostanie uzyskane
poprzez osiągniecie następujących celów operacyjnych:
•Dostarczenie wiedzy odnoszącej się do specyficznych potrzeb
edukacyjnych ucznia i społecznego wykluczenia, poprzez jej
poszerzenie o tematykę szczególnych umiejętności, potencjału i
silnych stron ucznia.
•Zapewnienie dostępu do metod i narzędzi, które sprawdzone
i uznane za efektywne w wielu europejskich krajach, będą
mogły być z łatwością przeniesione i wykorzystane
w codziennym nauczaniu w całej Europie.
•Zbudowanie platformy współpracy dla wszystkich pracujących
z powyższymi kwestiami, w celu wymiany wiedzy i doświadczeń.
• Zrozumienie dla wymagań rynku pracy, jego potrzeb i
oczekiwań
SOS-Sieć wpłynie na trzy grupy docelowe:
•Nauczycieli i trenerów edukacji zawodowej.
•Uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, wśród których można
wymienić cztery podstawowe grupy:
-uczniów zdiagnozowanych pod względem medycznym (Asperger,
ADHD)
-uczniów z problemami dostosowania społecznego ( brak pozytywnego
modelu wychowania)
-uczniów o ograniczonych umiejętnościach w zakresie pisania,
czytania, liczenia i rozumowania.
-uczniów z problemami integracji ( emigranci, mniejszości etniczne).
•Pracodawców i partnerów społecznych zaangażowanych w edukację
i praktykę zawodową.
PARTNERZY PRACUJĄCY W PROJEKCIE:
• Koordynator-Central Denmark EU Office Viborg-Dania
•Koordynator naukowy-Partner Green Academy Beder- Dania
•City College Norwich Norwich -Wielka Brytania
•Centro Studi ‘Cultura Sviluppo’ Pistoia- Włochy
•Verein für Europäische Soziealarbeit, Bildung und Erziehung Hennef (Hauptsitz)-Niemcy
•Confederación Española de Centros de Enseñanza Madrid -Hiszpania
•Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Copenhagen -Dania
•queraum. cultural & social research Giedenbacher Stadler-Vida Vienna -Austria
•ASOCIAŢIA ‘EUROED’ Bucharest -Rumunia
•Ballymon Job Centre Dublin- Irlandia
•Stiftelsen Kursverksamhed vid Lund Universitet/Folkuniversitet Kristianstad -Szwecja
•Association de Préfiguration de Internet of Subjects Poitiers -Francja
•Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy Wrocławskiej Koncepcji
Edukacyjnej- Wrocław -Polska
•LAMK University of Applied Science Jyväskylä -Finlandia
Innowacyjne elementy projektu to:
• Identyfikowanie, wprowadzanie i przekazywanie nowej idei i nowatorskiego
podejścia do problemu. Oczekuje się, że powyższe działania zaakcentują
potencjał i mocne strony ucznia.
•Pozyskanie lokalnych grup odniesienia, tak aby zaangażować rynek pracy i inne
instytucje kształcenia zawodowego we wszystkich krajach partnerskich do
uzyskania informacji zwrotnej, a także do ustanowienia kanałów użytkowania
i rozpowszechniania wiedzy.
• Ułatwienie dostępu do zasobów wiedzy i doświadczenia wszystkim
zainteresowanym, poprzez „ sklep internetowy”- portal innowacyjnej wymiany
i transferu informacji z kraju do kraju.
•Ustanowienie paneuropejskiej sieci społecznego włączenia uczniów w główny
nurt edukacji zawodowej. Jak dotąd, sieć tego typu została powołana dla
nauczycieli szkół podstawowych i średnich - http://grou.ps/uptothenines/home
NASZ ADRES:
www.sosnetwork.eu
01/11/2011
Data rozpoczęcia projektu
30/04/2014
Data zakończenia projektu

similar documents