Rozwój regionalny w Unii Europejskiej.

Report
Główne założenia.



Lata siedemdziesiąte: wspierania
biedniejszych regionów Włoch, Irlandii,
Irlandii Północnej i Szkocji;
1975 Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego;
1980 – 5% EFRR bezpośrednio przeznaczane
do regionów początek polityki regionalnej UE,
a nie wspieranie polityki państw


Przyjęcie Grecji (1981), Portugalii, Hiszpanii
(1986) – dużo biednych regionów –
zagrożenie dla integracji;
Jednolity Akt Europejski 1987 – nowy tytuł :
Spójność ekonomiczna i społeczna” –
„W szczególności Wspólnota dąży do
zredukowania różnic w stopniach rozwoju
poszczególnych regionów i zmniejszenia
zacofania regionów o najbardziej
niekorzystnych warunkach, w tym terenów
wiejskich”




Regionalizacja polityki UE rośnie – coraz
więcej środków
Dzisiejszy budżet UE to głównie polityka
rolna i polityka regionalna.
Regiony są różne – wymagają różnego
wsparcia;
Integracja państw versus umacnianie
regionów




Aktywizacja regionów przez wysokie
technologie;
Nakłady inwestycyjne w najbiedniejszych
regionach, jednocześnie wykorzystanie ich
endogennego potencjału;
Podnoszenie potencjału kapitału społecznego
– rozwiązanie bieżących i przyszłych
problemów
Polityka regionalna – polityka spójności



Jednolity rynek i umowy z krajami trzecimi;
Jednolita waluta;
Polityka regionalna i polityka spójności –
wyrównywanie różnic wywołanych wzrostem –
póki jest wzrost – są dysproporcje



Zwiększenie atrakcyjności państw i regionów
dla inwestorów: infrastruktura, poprawa
jakości usług, potencjał ekologiczny – efekt
pośredni – przyciąga biznes
Wspieranie innowacji, przedsiębiorczości i
gospodarki opartej na wiedzy – technologie
informacyjne i komunikacyjne;
Tworzenie większej ilości lepszych miejsc
pracy – inwestycje w kapitał ludzki




Ograniczona liczba celów (ustalonych na
poziomie Komisji);
Wieloletnie okresy programowania (analiza,
planowanie strategiczne, ocena);
Dodatkowość: środki krajowe i środki unijne;
Partnerstwo przy opracowywaniu programów
(po konsultacjach rządów z wszystkimi
możliwymi grupami podmiotów – władzami
terenowymi, sektorami, ngo)
Wydatki z funduszy regionlanych
inne
13%
innowacje
środowisko
24%
19%
zasoby
ludzkie
22%
transport
22%
Programy krajowe (ustala UE z krajami
członkowskimi) – Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia 2007 - 2013
Programy operacyjne
Regionalne (16)
inne – sektorowe (6)
finansowanie
3 fundusze strukturalne







Badania naukowe i innowacje;
Infrastruktura o znaczeniu europejskim;
Konkurencyjność przemysłu;
Energia odnawialna;
Efektywność energetyczna;
Innowacje ekologiczne;
Zasoby ludzkie.
Nie można wyznaczyć mniejszej liczby
obszarów – zasada subsydiarności
0.5
0.5
mld Euro
1.3
Infrastruktura i środowisko
innowacyjna gospodarka
16.6
kapitał ludzki
27.9
rozwój polski wschodniej
regionalne programy
operacyjne
2.3
europesjka współpraca
terytorialna
9.7
pomoc techniczna
8.3
rezerwa



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
Europejski Fundusz Społeczny;
Fundusz Spójności;
Oraz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz
Rybacki
 Dzisiejsza polityka UE składa się z polityki
regionalnej (spójności) i polityki rolnej
Finansowanie rozwoju regionów biedniejszych.
Poprzez:
 Rozwój lokalny;
 Zatrudnienie;
 MSP;
 rentowne inwestycje produkcyjne;
 infrastruktura;
 rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie
kultury;
 ochrona i poprawa stanu środowiska;
 rozwój społeczeństwa informacyjnego.






Infrastruktura i Środowisko;
Innowacyjna Gospodarka;
16 Programów Regionalnych;
Rozwój Polski Wschodniej;
Pomoc Techniczna;
Europejska Współpraca Terytorialna.


Cel: Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno
– gospodarczego Polski Wschodniej
w zgodzie z zasadą zrównoważonego
rozwoju
http://www.youtube.com/watch?v=VT7tCbVP
h6M








Cel: rozwój polskiej gospodarki w oparciu o
innowacyjne przedsiębiorstwa. Poprzez:
Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów
polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w gospodarce
http://www.youtube.com/watch?v=uWeEQFE6PQ
Cel:
 poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i
jej regionów poprzez rozwój infrastruktury
technicznej przy równoczesnej ochronie i
poprawie stanu środowiska, zdrowia,
zachowaniu tożsamości kulturowej i
rozwijaniu spójności terytorialnej.





Gospodarka wodno-ściekowa, odpady;
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska;
Dostosowania do wymogów ochrony
środowiska;
Ochrona przyrody i kształtowanie postaw
ekologicznych.
http://www.pois.gov.pl/Projekty/Strony/Zape
wnienie_prawidlowej_gospodarki_wodno_scie
kowej.aspx






Drogowa i lotnicza sieć TEN-T;
Transport przyjazny środowisku;
Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci
transportowe;
Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku i efektywność energetyczna;
Bezpieczeństwo energetyczne, w tym
dywersyfikacja źródeł energii.
http://www.youtube.com/watch?v=tV076cvV
G4E




Kultura i dziedzictwo kulturowe;
Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa
efektywności systemu ochrony zdrowia;
Infrastruktura szkolnictwa wyższego.
http://www.pois.gov.pl/Projekty/Strony/Teat
r_Stary_w_Lublinie.aspx



Lata siedemdziesiąte: kompensowanie utraty
pracy w przemyśle, przekwalifikowanie (była
praca, tylko nie było ludzi którzy potrafili ją
wykonywać);
Dziś – realizacja założeń Strategii Lizbońskiej
– zwiększenie konkurencyjności Unii
Europejskiej;
W Polsce realizuje założenia Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki






Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz
zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych
zawodowo
Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i
przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym
etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości
usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z
potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie
opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej
jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
Wzrost spójności terytorialnej.
Nazwa projektu:
Obrotny Kaszeba
Program:
Program Kapitał Ludzki
Priorytet:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie:
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Beneficjent:
powiat kościerski
Wartość projektu:
1 413 822,72 złotych
Dofinansowanie UE:
1 201 749,31 złotych
http://www.efs.gov.pl/Projekty/Strony/Obrotny_Kaszeba_0910.aspx
Nazwa projektu:
Asystent osoby starszej
Program:
Kapitał Ludzki
Priorytet:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Beneficjent:
Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"
Wartość projektu:
329 730,70 złotych
Dofinansowanie UE:
280 213,72 złotych
http://www.efs.gov.pl/Projekty/Strony/Asystent_Osoby_Starszej_gp_030910.aspx
Nazwa projektu:
Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych w Krasnymstawie
Program:
Kapitał Ludzki
Priorytet:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie:
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Beneficjent:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie
Wartość projektu:
126 002 złotych
Dofinansowanie UE:
107 101,7 złotych
http://www.efs.gov.pl/Projekty/Strony/Mlodziezowa_Akademia_Sztuk_Plastycznych.aspx




Dysponują kraje a nie regiony;
PKB na mieszkańca < 90% średniej dla UE;
Polska dostała najwięcej;
Finansuje program operacyjny „Infrastruktura
i Środowisko”

similar documents