Zjazd 24.11.2014 – prezentacja

Report
ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY
ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO
24 listopada 2014r.
Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji,
w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: [email protected]
www.crie.pl
PROGAM ZJAZDU
1.
2.
3.
4.
5.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Sprawozdanie z działalności Zarządu ŁTP 1. kadencji.
Protokół Komisji Rewizyjnej. Wniosek o udzielenie
absolutorium Zarządowi.
Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji,
w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: [email protected]
www.crie.pl
6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
Ogłoszenie wyniku.
7. Zgłaszanie kandydatów do władz ŁTP 2. kadencji.
8. Głosowanie i wybór władz ŁTP na 2. kadencję
a) Komisja Rewizyjna
b) Zarząd
9. Zamknięcie obrad.
Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji,
w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: [email protected]
www.crie.pl
Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne liczy 49 członków, w tym
16 z łódzkich uczelni i 33 ze szkół i placówek oświatowych.
Mamy 269 znajomych na Facebooku i po kilkaset polubień
co tydzień.
W latach 2010-2014 zorganizowaliśmy 25 różnych form
spotkań z członkami i sympatykami ŁTP (bezpłatnych
szkoleń, seminariów, konferencji).
Wzięło w nich udział ok. 400 uczestników, przedstawicieli
łódzkich uczelni, szkół i placówek oświatowych.
Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji,
w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: [email protected]
www.crie.pl
Przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy dwa Kongresy
Edukacyjne ŁTP:
I. Kongres:
„Nowe media w edukacji – szanse i zagrożenia”,
9. października 2012r.
II. Kongres:
„Odmienność w szkole – czyj to problem? Rozważania
globalne i lokalne” ,
14. kwietnia 2014r.
Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji,
w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: [email protected]
www.crie.pl
Aktywnie uczestniczyliśmy w konsultacjach dotyczących:
• Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
• Opisu efektów kształcenia na kierunku pedagogika.
• Krajowych Ram Kwalifikacji.
Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji,
w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: [email protected]
www.crie.pl
Międzyszkolny Klub EUROPA W NASZEJ SZKOLE, działający
od 2010 roku pod patronatem ŁTP, skupia 44 członków –
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych, specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych.
W ramach Klubu zorganizowano 6 wyjazdowych projektów
edukacyjnych dla kadry dydaktycznej i zarządzającej:
do Brukseli, Strassburga, Berlina, Budapesztu,
Amsterdamu, Drezna oraz dwa wyjazdy studyjne na
zaproszenie Europosłanki Joanny Skrzydlewskiej.
Uczestniczyło w nich łącznie 520 osób.
Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji,
w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: [email protected]
www.crie.pl
W działaniach Klubu dedykowanych uczniom, w tym:
- w Paradzie Ulicą Piotrkowską
- Debacie Uczniowskiego Parlamentu Europejskiego w Wielkiej
Sali Obrad Rady Miejskiej Łodzi
- Konkursie Języki Obce w Szkole
- Pikniku Europejskim przy okazji rozgrywek SKRZYDLEWSKA CUP
- Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży
uczestniczyło ponad 3 tys. dzieci i młodzieży.
Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji,
w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: [email protected]
www.crie.pl
Nieodpłatne seminaria i szkolenia przeprowadzone
w 2010/11:
Agresja elektroniczna – raport z badań - (dr J. Pyżalski, dr P. Plichta)
Autorytet i manipulacja w świetle badań - (dr A. Wróbel, dr M. Rosin,
dr M. Błędowska)
Dostosowanie wymagań egzaminacyjnych do dzieci z dysleksją (dr T. Wejner)
Etyka zawodu nauczyciela - (K. Durnaś)
ROBUSD – przeciwdziałanie i zapobieganie wiktymizacji dzieci
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – raport z badań
(dr P. Plichta)
Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji,
w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: [email protected]
www.crie.pl
Badanie przez działanie – projekt badawczy
(dr M. Rosin, dr A. Wróbel, dr M. Błędowska)
Przywództwo rówieśnicze – projekt badawczy
(dr A. Wróbel, dr M. Błędowska, dr M. Rosin)
Kształtowanie wizerunku szkoły i placówki oświatowej
(M. Janic)
Reforma i koncepcja proponowanych przez MEN zmian
prawnych w zakresie wspierania dzieci z indywidualnymi
potrzebami edukacyjnymi (dr Beata Jachimczak)
Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji,
w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: [email protected]
www.crie.pl
Nieodpłatne seminaria i szkolenia przeprowadzone
w 2011/12:
Projekt edukacyjny w teorii i w praktyce
(dr Beata Owczarska, Hanna Kołodziejczyk)
Dom na Osiedlu - alternatywna pracownia działań twórczych
dla osób z upośledzeniem umysłowym (Marcin Joachimiak)
Koncepcja reformy kształcenia dzieci o SPE oraz działania
podejmowane przez MEN w tym zakresie (dr B. Jachimczak)
Autorytet i manipulacja w świetle badań
(dr M. Rosin, dr A. Wróbel, dr M. Błędowska)
Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji,
w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: [email protected]
www.crie.pl
Cyberprzemoc i strategie jej przeciwdziałania
(dr Piotr Plichta)
Nauczanie szkolne wspomagane multimediami – część I
(dr Dobrosław Bilski)
Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji,
w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: [email protected]
www.crie.pl
Nieodpłatne seminaria i szkolenia przeprowadzone
w 2012/13:
Autyzm, Asperger - kolejna 'moda', choroba czy problem
cywilizacyjny - i co z tego wynika dla mnie? (Anna Łężak)
Prezentacja Szkolnego Klubu SOFA ze Zgierza (Eliza Marczak)
Przejawy demokracji/ braku demokracji w polskiej szkole
(prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski)
Działalność Fundacji JAŚ I MAŁGOSIA (Magdalena Charbicka)
Warsztaty z zakresu kreatywności poznawczej (dr Dobrosław Bilski)
Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji,
w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: [email protected]
www.crie.pl
Nieodpłatne seminaria i szkolenia przeprowadzone
w 2013/14:
Zmiany w przepisach dotyczących organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole
(Barbara Łaska – starszy wizytator Łódzkiego Kuratorium Oświaty)
Dysleksja w wieku dorosłym (dr Teresa Wejner-Jaworska)
PISA – czy warto się ekscytować wynikami?
(prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski)
Ocenianie kształtujące (Krzysztof Durnaś)
Profilaktyka w szkole. Niebieska Karta (Anna Kornacka)
Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji,
w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: [email protected]
www.crie.pl
INNE AKTYWNOŚCI ŁTP
Złożyliśmy petycję do min. Barbary Kudryckiej w sprawie zgody
na prowadzenie studiów podypl. z zakresu Zarządzania Oświatą
dla uczelni pedagogicznych.
Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem TZI - Instytutem
Ruth Cohn w Berlinie.
Złożyliśmy wniosek do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
w Warszawie (w wersji polsko- i niemieckojęzycznej) o
dofinansowanie szkolenia
z zakresu kształcenia dorosłych wg modelu TZI Ruth Cohn. Nie
otrzymaliśmy dofinansowania. FWPN nie uzasadnia decyzji.
Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji,
w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: [email protected]
www.crie.pl
Przeprowadziliśmy ankietę wśród Kandydatów
na Prezydenta RP w sprawie ich wizji edukacji w kraju
Przeprowadziliśmy debatę z kandydatami na radnych
do Rady Miejskiej Łodzi na temat możliwości rozwoju
edukacji w mieście
Wzięliśmy udział w akcji mailowej z apelem o oddanie krwi
dla podopiecznego Fundacji „Krwinka”, Mateusza Marciniaka
Nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Europejskim
i Regionalnym Centrum Informacyjnym w Łodzi
Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji,
w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: [email protected]
www.crie.pl

similar documents