OBDAROWANIE W DUCHU *WI*TYM - Ruch Światło

Report
"Nikt... nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest
Jezus»" (1 Kor 12, 3).
 "Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!"
(Ga 4, 6).
Poznanie wiary jest możliwe tylko w Duchu Świętym.
Aby pozostawać w jedności z Chrystusem, trzeba najpierw zostać
poruszonym przez Ducha Świętego.
To On wychodzi naprzeciw nas i wzbudza w nas wiarę. Mocą naszego chrztu,
pierwszego sakramentu wiary, życie, które ma swoje źródło w Ojcu i zostaje
nam ofiarowane w Synu, jest nam udzielane wewnętrznie i osobowo przez
Ducha Świętego w Kościele.

Duch Święty jest nam dany, abyśmy mogli dostąpić
zbawienia, czyli
 Obiektywne odkupienie dokonane przez
Chrystusa
 Zrealizować w wymiarze subiektywnym

ST
nie zawiera formalnego objawienia Ducha
Świętego jako Osoby Boskiej
 NT
zawiera formalne objawienie Ducha Świętego.
Posiada ono trzy formy:
 TEOFANIE
 DZIAŁANIE BOSKIE
 SŁOWO
Ojciec posyła Syna i Syn wraz z Ojcem posyłają
Ducha Świętego
Duch Święty dokonuje posłannictwa w trzech
wymiarach
 Kosmicznym
 Wspólnotowym
 Indywidualnym
Powoduje nowe stworzenie, w sakramencie chrztu
stajemy się dzieckiem Bożym. To dokonuje się w
dwóch wymiarach:
 Ontycznym
 Moralnym
Wtedy dokonuje się w człowieku:
 Przebóstwienie
 Usynowienie





Podtrzymuje w człowieku wiarę (1Tes 1,4-5)
Oświeca nasz umysł (1Kor 2,11-13)
Jest DAWCĄ NADZIEI (Rz 15,13)
Jest ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI BOŻEJ (Rz 5,5)
Od NIEGO POCHODZĄ CHARYZMATY
Święty Paweł
1 Kor 12, 1-11
1 Kor 14, 1-40
Rz 12, 6-8



Nie podaje definicji charyzmatu
Uznał je za integralną część struktury Kościoła i
włączył w nurt normalnego życia
Sformułował trzy zasady:
 Zwyczajności
 Różnorodności
 Powszechności

Charyzmat a urząd



Zostają udzielone w celu budowania Kościoła,
dobra ludzi, ze względu na potrzeby świata
Powinny być przyjmowane z wdzięcznością
(przez tego kto je otrzymał i przez Kościół)
Konieczne jest rozeznawanie charyzmatów



Ruch Światło-Życie powinna cechować
zasadnicza otwartość na obfitość darów Ducha
Świętego.
Nie możemy Duchowi Świętemu stawiać w
słabości naszej wiary żadnych granic, jakich
darów może i powinien nam udzielać.
Możemy także pragnąć tych darów i prosić o nie.

Dary duchowe otrzymane w Ruchu prawie
zawsze łączą się z:




darem intensywnej modlitwy
oraz innymi owocami Ducha Świętego
autentycznym nawróceniem
pragnieniem pełniejszego zaangażowania się w życie
Kościoła i w dzieło ewangelizacji
Drogą prowadzącą Ruch Światło-Życie do otwarcia
się na pełnię darów Ducha Świętego jest przede
wszystkim:
 Droga organicznego wzrostu i pogłębienia (w
zakresie własnego powołania, własnych
charyzmatów) form i programów formacyjnych


Charyzmaty są narzędziem dla posługi we
wspólnocie.
Posiadanie darów epifanijnych nie świadczy
nigdy o jakiejś szczególnej doskonałości czy
świętości osoby, która je posiada.



Skąd się wziął?
Do czego służy?
Odmiany daru języków
 Glosolalia
 Jubilacja
 Ksenolalia

Jak się otworzyć na dar języków?




W jakim celu Bóg udziela tego daru?
Udzielany jest osobom, które potrzebują takiego
właśnie duchowego i emocjonalnego
doświadczenia bliskości Boga.
Łączy się często z doświadczeniem duchowego
uzdrowienia.
Bóg chce objawić swą moc, chwałę i działanie
całej wspólnocie modlitewnej.
Towarzyszy nawróceniom
 Jest wyrazem szczęścia
 Stan pocieszenia duchowego
 Towarzyszy doświadczeniu emocjonalnego
uniesienia
Zewnętrzny przejaw działania Boga w sercu
człowieka





“[…] i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze […]” (Dz 2,
17)
“[…]troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar
proroctwa!” (1 Kor 14, 1)
Co to jest?
Proroctwo jest darem, dzięki któremu Bóg przemawia przez
osobę, udzielając jej słów skierowanych albo do jednostki,
albo do całej wspólnoty chrześcijan
Po co jest?
Bóg posługuje się kimś, aby powiedzieć ludziom
 Co myśli o danej sytuacji
 Jakie są Jego zamiary na przyszłość
 Co według Niego powinni wiedzieć
 Na co powinni w danym czasie zwrócić uwagę








Jak?
FORMY PROROCTWA:
Przekaz słowny
Postać obrazu
Charakter proroctwa Pismem św.
Proroctwo w językach
Forma pieśni, gestu

“Jeśli więc ktoś korzysta z daru języków, niech się modli, aby potrafił to
wytłumaczyć.” (1Kor 14, 13)

Polega na przekazywaniu wiadomości, jakie pragnie
zakomunikować Duch Święty w językach
Dar tłumaczenia może być dany tej samej osobie,
która przekazywała wiadomość w językach
Osoba mająca ten dar rozumie nie poszczególne
słowa, ale treść przesłania (sens całości, a nie
tłumaczy poszczególnych słów)






Ważne rozróżnienie (proces w życiu duchowym a
konkretny dar dla wspólnoty)
Co to jest?
Umożliwia ten dar orzekanie, które rzeczy, słowa
czy zachowania pochodzą od Ducha Świętego, a
które od złego ducha
Dar ten nazwano osłoną dla wspólnoty
chrześcijańskiej



JAK?
Rodzaj wizji lub specyficznego odczucia (może to
być jakieś określone poruszenie serca, które
uzdalnia daną osobę do określenia, jaki duch
działa w danej chwili)
Dar rozeznania może być uważany za gwaranta
autentyczności innych charyzmatów

similar documents