üst batın mr

Report
ÜST BATIN MR
•
Görüntülemenin Amacı
Üst abdomen MR, karaciğer, pankreas, dalak,
böbrek ve adrenal bezlerin yapısal
değişikliklerinin ve kitle lezyonlarının
değerlendirilmesi amacı ile çekilir.
Safra kesesinin ve safra yollarının
görüntülenmesinde manyetik rezonans
kolanjiografi yapılır.
TARANACAK BÖLGE
Diyafram
seviyesinden
krista iliaka
seviyesine kadar
devam etmelidir
ÜST BATIN
1. Karaciğer
2. Abdominal
aorta
3. Diyafragma
4. Pulmonel
1
2
4
3
3
1
2
4
1. Hepar
2. Abdominal
aorta
3. Gaster
4. Diyafragma
1.
2.
3.
4.
1
4
2
3
Hepar
Abdominal aorta
Dalak
Mide
7
8
6
3
2
4
1
5
1. Karaciğer
2. Abdominal
aorta
3. Vena cava
inferior
4. Dalak
5. Ren
6. Pankreasın ucu
7. Hepatik portal
ven
8. Mide
6
5
1
3
4
2
1. karaciğer
2. Böbrek
3. Abdominal
aorta
4. Dalak
5. Vena cava
inferior
6. Mide
6
4
1
5
3
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
karaciğer
Sol böbrek
Sağ böbrek
Aort
Splen
Mide
MR ile damar içi yapıların görüntüleri
alınabilmekte (MR anjiyografisi)
4
1
5
6
2
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
karaciğer
Sağ böbrek
Sol böbrek
Safra kesesi
Dalak
Böbrek üstü bezi
2
1
4
5
3
1.
2.
3.
4.
5.
Karaciğer
Safra kesesi
Aorta
Böbrek
Latismus dorsi
1. Karaciğer
2. Safra kesesi
3. Böbrek
2
1
3
4
3
5
2
8
1
9
7
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hepar
Safra kesesi
Asendes kolon
Transvers kolon
Desendes kolon
Sol renal ven
Abdominal
aorta
8. Safra taşları
9. Pankreas
2
1
5
4
3
1.
2.
3.
4.
Asendes kolon
İnce bağırsak
Transvers kolon
Abdominal
aorta
5. Pankreas
CORONAL MR GÖRÜNTÜLERİ
1. Karaciğer
2. Mide
1
2
1. Karaciğer
2. Mide
3. Safra kesesi
1
2
3
1. Karaciğer
2. Dalak
3. Mide
3
1
2
1.
2.
3.
4.
4
1
2
3
Karaciğer
Sağ böbrek
Sol böbrek
Dalak
1. Karaciğer
2. Böbrek
3. Dalak
1
3
2
1.
2.
3.
4.
4
1
2
3
Karaciğer
Sağ Böbrek
Sol böbrek
Mide
1
2
3
5
4
6
7
1. Karaciğer
2. Safra kesesi
3. Ductus hepatik
communis
4. Asendes kolon
5. Desendes kolon
6. Sigmoid kolon
7. Rektum
Manyetik Rezonans
Kolanjiopankreatografi (MRCP)
• Safra ve pankreas kanalının manyetik rezonans
(MR) ile görüntülenmesi anlamına
gelmektedir.
• Bu görüntüleme yöntemi ile safra yolları ve
kanallarındaki daralmalar yada taş oluşumları
tespit edilerek tanı ve tedavinin ilk aşaması
tamamlanmış olur.
SAFRA KESESİ
• Safra kesesi karaciğerin alt yüzüne yapışık yaklaşık 50
cc hacimli kese şeklinde bir organdır. Görevi,
karaciğerin ürettiği sarı-yeşil bir sıvı olan safrayı
depolamaktır. Genellikle açlık halinde safra kesesinde
biriken safra, burada konsantre edilir ve depolanır.
Sindirim sırasında ise, safra kesesi kasılarak içindeki
safrayı bağırsağa boşaltır. Safranın görevi ise yağların
emilimini sağlamaktır.
• Safra kesesi içinde normalde eriyik halde bulunan,
kolesterol veya pigmentlerin çökelek oluşturması
sonucu ortaya çıkan yapılardır. Safra taşları kolesterol,
pigment ve mixt taşlar olmak üzere sınıflandırılır.
SAFRA KANALLARI
Safra, karaciğer lobuslarındaki
küçük safra kanalları aracılığıyla
daha büyük safra kanallarına
dökülür.Bu safra kanalları birleşerek
karaciğer kapısında “ductus
hepaticus dexter “ ve “ductus
hepaticus sinister “ denilen safra
kanalları oluşturur. Kanallar
birleşerek 4-6 cm uzunluğundaki “
ductus hepaticus communis’i “
meydana getirir.
Bu da safra kesesinden “ ductus
cysticus “ ile birleşerek “ ductus
koledekus (koledok kanalı) “ adını
alarak duodenuma açılır
Ductus
hepaticus
dextra
Safra
kesesi
Ductus
cysticus
Ductus
hepaticus
sinister
Ductus
hepaticus
communis
Ductus
pankreaticus
Ductus
choledochus
Ductus
hepatic
sinister
Ductus
pankreatik
Safra
kesesi
Ductus
koledok
Safra kanalındaki
taşlar
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER
•
•
•
•
KÜBRA ÖZGE ÖĞRETİCİ
YAĞMUR DALGIÇ
DİLDA YETMEN
AHMET SÖZER

similar documents