Projekt "Razem przeciw przemocy"

Report
RAZEM PRZECIW PRZEMOCY
projekt
Realizowany w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w
Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie ”
Projekt realizowany jest przez Powiat Prudnicki –
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w
Prudniku
Autor projektu:
Monika Witkowska – Kubas wieloletni koordynator
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, specjalista
terapii uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Termin realizacji:
01.08.2011 – 31.12.2011
Cel projektu
Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Program zakłada:
- sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie poprzez przeprowadzenia badania
dotyczącego środowiska, w którym występuje przemoc w rodzinie,
- rozwój poradnictwa specjalistycznego dla różnych kategorii ofiar w tym:
rodzinnego, prawnego, psychologicznego, socjalnego poprzez zatrudnienie specjalistycznej kadry
- rozwój poradnictwa dla małoletnich rodziców z rodzin zagrożonych przemocą;
-
rozwój oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na osoby dotknięte przemocą w
rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie tj. :
-
spotkań terapeutycznych;
-
kursów;
-
pogadanek;
-
wspierania funkcjonowania grupy wsparcia;
-
utworzenia grupy terapeutycznej;
-
zajęć socjoterapeutycznych;
-
Treningu interpersonalnego.
ADRESACI PROJEKTU
Adresatami bezpośrednimi projektu są rodziny zagrożone
zjawiskiem przemocy, a także osoby dotknięte przemocą w
rodzinie w tym:
- dzieci
- osoby dorosłe: współmałżonkowie lub partnerzy w
związkach nieformalnych, osoby starsze, osoby
niepełnosprawne oraz świadkowie przemocy w rodzinie
NIEBIESKIE KARTY NA PRZESTRZENI LAT
2003 – 2010 W POWIECIE PRUDNICKIM
W latach 2003-2006 liczba Niebieskich
Kart wahała się, przy czym najniższą
wartość uzyskała w roku 2003 a
najwyższą w rok później czyli w 2004
roku. W kolejne dwóch latach liczba ta
utrzymywała się na równym poziomie,
pośrednim między rokiem 2003 a 2004.
Od 2007 roku mamy tendencje
zwyżkową czyli już po trzech latach
nastąpił prawie dwukrotny wzrost liczby
Niebieskich Kart.
ODSETEK NIEBIESKICH KART PRZYPADAJĄCYCH
NA LICZBĘ MIESZKAŃCÓW POSZCZEGÓLNYCH
GMIN W 2010
Najwięcej Niebieskich Kart
przypadających na jednego
mieszkańca jest w gminie Lubrza.
Zbliżony poziom, choć nie tak
wysoki, zarejestrowanej przemocy
w rodzinie występuje w gminie
Prudnik. Zaś najniższy odsetek
Niebieskich Kart na mieszkańca
ma miejsce w gminie Biała.
Schemat udzielnej pomocy
AKADEMI AKTYWNEGO RODZICA – zajęcia
warsztatowe dla małoletnich rodziców z rodzin zagrożonych
przemocą oraz małoletnich przyszłych rodziców, z
elementami podstawy pielęgnacji i profilaktyki
ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI
DAŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE LUB
BĘDĄCYCH ŚWIADKAMI PRZEMOCY W RODZINIE
TRENING INTERPERSONALNY - dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie, które ukończyły minimum program
podstawowy, lub uczestniczą w programie pomocy terapeutycznej
pogłębionej i uzyskały pozytywną opinię do uczestnictwa w
projekcie od terapeuty prowadzącego
Dziękujemy
za uwagę

similar documents