فایل مراسم - پرتال خدمات آموزشی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی

Report
‫مركز آموزش عالي علمي‬
‫كاربردي شهرداري مشهد‬
‫آئین نامه آموزشی‬
‫آشنایی با سایت‬
‫اطالع رسانی‬
‫معرفی مرکز‬
‫ور دانشجویی فرهنگی‬
‫آشنایی با‬
‫گروه های آموزشی‬
‫معرفی مرکز‪:‬‬
‫با توجه به تفاهم نامه صورت گرفته بین سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور و دانشگاه جامع علمی کیارررد‪،‬‬
‫مرکییز ومییوزل عییایی علمی کییارررد‪ ،‬شییهردار‪،‬رها‪ ،‬راسییان روییو‪ ،‬از نلیییه دو سییا ت‬
‫ییل ی‬
‫‪ 1382 –83‬اقییما‬
‫بییه رییانرل دان ی و در محییم رشییته م ییمود نیییود و بییا توجییه بییه رشییم قاب ی تییوج کییه در ی ان ی مییمت بییه ییا‬
‫ً‬
‫توانیحم‪ ،‬اجرای و وصا فضا‪ ،‬محاسب فیزنک به دست وورده است در حا حاور داراي ‪ 1600‬نفر دان و‬
‫در ‪41‬رشته ت‬
‫ل ی ترم و رودمان از جیله‪ :‬معیاري شهرسازي عیران با مهار گرایش نقشه بردارير مهحمس ي‬
‫حیی و نقی و ترافيیی‪ ،‬شییهري فحییاور‪ ،‬ا بعییات و ارتخا ییات گیرااش ییممات را انیهرا‪ ،‬در شییهردار‪،‬ر وتییش نشییان و‬
‫ییممات ا ی ی بییا مهی ریارگرااشر در دو مقطییع کییاردان و کارشحاسی‬
‫بییر اسییای سرف ی رها‪ ،‬وزارت علییو ت قلق یات و‬
‫فحاور‪ ،‬و ونین نامه و مقررات دانشگاه جامع علم کارررد‪ ،‬در حا ت‬
‫ل‬
‫هستحم‪.‬‬
‫هیچحییین تعییماد ب ی ش از ‪ 220‬نفییر از اسییاتلم مررلییان و اعضییا‪ ،‬هلگییت علم ی دانشییگاهها و مراکی ریز‬
‫وموزل عایی شهر مشهم و سطح استان در اجرا‪ ،‬وموزلرهیا‪ ،‬میورد ن‪،‬یر بیا انی مرکیز ومیوزل‬
‫عایی هیکار‪ ،‬دارنم‪.‬‬
‫در ان ی مرک ییز ع ییبوه ب ییر انی ییا ک ییار وموزف ی و ردوهش ی‬
‫ان ییوا فعا لتره ییا‪ ،‬دان ی وی فرهحگ ی‬
‫ورزفی ی و فی ییوو برنامی ییه صی ییورت م رری ییانرد‪ .‬در حی ییا حاو ییر انیی ی ی علم ی ی دان ی ی وی بی ییا هیی ییت‬
‫تعییماد‪ ،‬از دان ی وران زرییر ن‪،‬ییر مییمنررت فرهحگ ی دان ی وی محتشییر م رگییردد و تیییام ا بعییات‬
‫مییرتخا بییا مرکییز و سییانر مییمنررترها‪ ،‬واصسییته در سییانت اص ی ی بییه نشییان‬
‫محعکس م رگردد‪.‬‬
‫‪www.kmtc.ir‬‬
‫بحی ییمهاآئ از ومی ییین نامی ییه دان‬
‫تی ییرمئ‬
‫و ی ییان‬
‫قوانین و مقررات وموزف ي دوره هاي ترمئ‬
‫مح‪،‬ور از دوره هاي ترمئ در ن‪،‬ا وموزل عایي میمت زمیانئ اسیت‬
‫كه دان‬
‫و وارد دانشگاه شمه و در ‪ ،‬رشته یا‬
‫كحی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییم و در ون رشی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییته فی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییار ا ت‬
‫مئ شود‪.‬‬
‫ت‬
‫یي میئ‬
‫ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییي‬
‫و ان ترمئ‬
‫بحمهاآئ از ومین نامه دان‬
‫تعماد واحمهاي درس ي الز براي گارانمن هر ‪ ،‬از دوره هاي ت‬
‫ي ي به شرح ز ر است ‪:‬‬
‫(بمون واحمهاي ر ش نياز و جبرانئ كه توسا مركز تعيین مئ شود)‬
‫دوره هاي كاردانئ بین ‪ 68‬تا ‪ 72‬واحم‪.‬‬
‫دوره هاي كارشحاس ي ناريوسته ‪ 67 :‬تا ‪ 70‬واحم‪.‬‬
‫حداقل و حداكثر دروس انتخاب در ترم‪:‬‬
‫هر دان‬
‫و مئ توانم در هر نيیسا ت‬
‫تبصره ‪ -1‬درو ر نيیسا ت‬
‫ي ي حماق ‪14‬و حماكثر ‪ 20‬واحم درس ي را انتخاب كحم‪.‬‬
‫ي ي دان‬
‫و از رعا ت شرط انتخاب حماق ‪14‬واحم معاف است‪.‬‬
‫بحمهاآئ از ومین نامه دان‬
‫و ان ترمئ‬
‫شرايط معرفي به استاد‪:‬‬
‫در صورتئ كه دان‬
‫و براي فراغت از ت‬
‫ي تنها دو دری ن‪،‬ر‪ ،‬باقيیانمه داشته باشم‬
‫با ن‪،‬ر دانشگاه و تأ يم استاد مررو ه مئ توانم امت ان دروی را در و نيیسا از ر ق‬
‫معرفي به استاد بگارانم‪.‬‬
‫شرايط انتخاب ‪ 24‬واحد در يك ترم‪:‬‬
‫اگ ی ی ی ی ی ی ی ی ییر دان ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی وآئ در ی ی ی ی ی ی ی ی یی‪ ،‬نيیس ی ی ی ی ی ی ی ی ییا مي ی ی ی ی ی ی ی ی ییانگین كی ی ی ی ی ی ی ی ی ی نیی ی ی ی ی ی ی ی ی یرات ت ی ی ی ی ی ی ی ی ییر ح ی ی ی ی ی ی ی ی ییماق ‪ 17‬باش ی ی ی ی ی ی ی ی ییم‬
‫مئ توانم با ن‪،‬ر دانشگاه در نيیسا صعم حماكثر تا ‪ 24‬واحم درس ي را انتخاب كحم‪.‬‬
‫شرايط انتخاب بيش از ‪ 14‬واحد ‪:‬‬
‫اگر دان‬
‫وآئ در ‪ ،‬نيیسا ميانگین ك نیراتش را ین تر از‪ 12‬باشم در نيیسا صعم‪ ،‬میاز بیه ا یا بی ش از‬
‫‪ 14‬واحم درس ي نمي باشم‪.‬‬
‫شرايط حذف دروس افتاده‪:‬‬
‫و را بییا‬
‫دان ی وآئ كییه در یی‪ ،‬ییا محییم دری نیییره قخییویي كسییب نمحم محانچییه در نيیسییا هییاي صعییمي دری فییو ر‬
‫حییماق نیییره ‪ 14‬بگارانییم نیییره قخ ییي از كارنامییه دان ی و حییاف مییئ گییرددو در ميییانگین نيیسییا فوفییق رو ك ی‬
‫م اسخه نخواهم شم‪.‬‬
‫تبصره – درمواردي كه دان‬
‫رو براي فراغت راز ت‬
‫اگر‬
‫ي حماكثر ‪ 24‬واحم باقي داشته باشم حتي ر‬
‫در ‪ ،‬نيیسا انتخاب كحم‪.‬‬
‫ن‪،‬ر دانشگاه مئ توانم تیامئ واحمهاي باقيیانمه را ر‬
‫مشروط باشم با ر‬
‫تبصره – تعماد واحمهاي انتخابئ در دوره تاصستانئ حماكثر ‪ 6‬واحم درس ي است‪.‬‬
‫ماده ‪ : 29‬دانشجويان مشروط‬
‫در صورتئ كه ميانگین نیرات دان‬
‫و در دوره هاي كیاردانئ و كارشحاسی ي ناريوسیته در دو نيیسیا ت‬
‫اعم از متوایي ا متحاوب كیتر از ‪ 12‬باشم در هر مرحله اي كه باشم از ادامه ت‬
‫یي ي‬
‫ي م رو مئ شود‪.‬‬
‫بحمهاآئ از ومین نامه دان‬
‫و ان ترمئ‬
‫غيبت در امتحان‬
‫در امت ان ون دری‬
‫صفر ر‬
‫هر دری بینز ه گرفتن نیره ر‬
‫در امت ان ر‬
‫غيبت غیرموجه ر‬
‫هر دری موجب حاف ون دری مئ گردد‪.‬‬
‫در امت ان ر‬
‫است رو غيبت موجه ر‬
‫حذف و اضافه‬
‫دان‬
‫ت‬
‫هر نيیسا ت‬
‫در ر‬
‫رو مئ توانم ر‬
‫دو هفته پس راز شرو نيیسا‬
‫كیتر راز ر‬
‫در مهلتي ر‬
‫ي ي فقا ر‬
‫دو دری انتخابئ ود را‬
‫گر انتخاب ا د رو دری انتخابئ ود را حاف ا ر‬
‫حماكثر د رو دری د ر‬
‫ر‬
‫يي‬
‫ي راز حم مقررر تیاو رز نمحم‬
‫گر جابیا نیا م مشروط برونمه واحمهاي انتخابئ و ر‬
‫با د رو دری د ر‬
‫بحمهاآئ از ومین نامه دان‬
‫و ان ترمئ‬
‫حذف تكدرس (اضطراري)‬
‫درصورت اوطر رار دان‬
‫رو مئ توانم تا ‪ 5‬هفته به را ان نيیسا ت‬
‫ي ي مانمه‬
‫ي ود را با تأ يم گروه وموزف ي مرروط حاف كحم مشروط برونمه‬
‫فقا كئ راز درسهاي ن‪،‬ر ر‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ثانيا تعماد‬
‫در ون دری ب ش از ‪3/16‬مییو ساعات ون دری نخاشم رو ر‬
‫اوال غيبت دان رو ر‬
‫ر‬
‫كیتر نشود‪.‬‬
‫واحمهاي باقيیانمه وير از ‪ 12‬واحم ر‬
‫ارزشيابي تحصيلي‬
‫هر دری ‪ 10‬است‪ .‬دان‬
‫در ر‬
‫حماق نیره قخویي ر‬
‫در هر ‪ ،‬راز دروی ا زامئ مردود شود‬
‫وآئ كه ر‬
‫در‬
‫در او ین فرصت ملز به تمر رار ون است‪ .‬با ا حا نیرات كليه دروی اعم راز قخویي رو ردي ر‬
‫ر‬
‫كارنامه دان‬
‫در م اسخه ميانگین مح‪،‬ورر مئ شود‪.‬‬
‫رو ثبت رو ر‬
‫غيبت‬
‫هر دری ‪ 3‬جلسه از ‪ 16‬جلسه مئ باشم رو غيبت ب ش راز حم موجب‬
‫میاز براي ر‬
‫غيبت ر‬‫حاف ون دری مئ شود رو دان‬
‫در تر صعم نا نوآس ي كحم‪.‬‬
‫در ون دری ر‬
‫رو موظف است دوراره ر‬
‫هر دری‬
‫در وزمونر را انئ ر‬
‫‪-‬غيبت موجه ر‬
‫در معم ك دان‬
‫صفر ر‬
‫ر‬
‫موجب حاف ون دری مئ شود رو نیره‬
‫رو‬
‫ا نمي گردد‪.‬‬
‫‪-‬برگزاري امت ان میمد دان‬
‫و انئ كه داراي دری افتاده مئ باشحم و ا در جلسه امت ان غيبت داشته انم‬
‫مطابق ومین نامه دانشگاه جامع علمي كاررردي امكان را ر نمي باشحم‪.‬‬
‫تطبيق واحد‬
‫•تنه ییا دروی عی ییومئ و را ییه دان ی ی و ان ان ی یرافي ا راد ییي و ف ییار ا ت‬
‫غیرانتفاعي در صورت را رل در دانشگاه معاد سازي مئ گردد‪.‬‬
‫•حماق نیره جهت تطخيق واحم ‪ 12‬مئ باشم‬
‫ییي س ییابق دانش ییگاههاي وزاد ري ییا نی یور و‬
‫نمته ‪:‬‬
‫•برگزاري امت ان میمد به صورت انفرادي براي دان‬
‫و انئ كه به د ي سفر حج‬
‫تیتع امكان حضور در جلسات امت انئ را ان نيیسا را نمارنم ببمانع است‪.‬‬
‫•عم مراجعه دان‬
‫عار موجه دان‬
‫ر‬
‫عار موجه به منز ه ان راف راز ت‬
‫رو براي نا نوآس ي بمونر ا ب رو ر‬
‫در مورد ادامه ت‬
‫رو مئ توانم دال رو ممارك ود را جهت بررس ي رو اتخاذ ت یيم ر‬
‫در صورت موافقت با ادامه ت‬
‫مركز ارامه نیا م ر‬
‫وموزل ر‬
‫سحوات ت‬
‫•دان‬
‫در صورت داشتن‬
‫ي است ر‬
‫ي به واحم‬
‫مركز ون تر جزء‬
‫در شوراي وموزل ر‬
‫ي نامبرده ر‬
‫ي ي ااشان م سوب مئ گردد‪.‬‬
‫در و ر دوران ت‬
‫و ان ر‬
‫ي ي ود فقا ‪ ،‬نورت مئ توانحم وی ارامه در واست كتبي رو ت و ب شوراي‬
‫مركز پس راز رردا ت شهر ه ثابت تر راز مر ص ي ت‬
‫وموزل ر‬
‫ي ي استفاده نیا حم‪.‬‬
‫تغيير رشته‬
‫تغيیر رشته سهیيه شاغ در ‪ ،‬ز رگروه وموزف ي و سهیيه وزاد در ‪ ،‬گروه وموزف ي‬
‫با داشتن كف معم ون رشته و نو د پلم در هیان سهیيه ثبت نامئ و هیان را رل‬
‫امكانپا ر است‪.‬‬
‫تقاواي تغيیر رشته دان‬
‫و ان فقا در تاصستان قاب بررس ي و ت یيم گیري مئ باشم‪.‬‬
‫تاريخ درج فارغ التحصيلي‬
‫درج تی ی ی ی ی ی ییار فی ی ی ی ی ی ییار ا ت‬
‫مئ باشم‪.‬‬
‫ی ی ی ی ی ی ییي ي در سی ی ی ی ی ی ییه تی ی ی ی ی ی ییار ‪ 31‬تیی ی ی ی ی ی ییر و ‪ 31‬شی ی ی ی ی ی ییهر ور و ‪ 30‬بهی ی ی ی ی ی ی ی هی ی ی ی ی ی ییر سی ی ی ی ی ی ییا‬
‫سا ت ا ب رسان مرکز‬
‫‪WWW.KMTC.IR‬‬
‫سا ت ا ب رسان س اد‬
‫‪http://edu.uast.ac.ir‬‬
WWW.Amoozesh.KMTC.IR
‫‪http://89.165.116.232:8080/‬‬
‫سانت جمنم‬
‫ارسال پيام به کارشناس و استاد‬
‫مراحل درخواست کارت دانشجویی املثنی‬
‫‪ .1‬مراجعه به سانت جمنم محو‪” ،‬امور فرهحگ و دان‬
‫وی " و ارسا فر در واست کارت دان‬
‫وی‬
‫‪ .2‬مراجعه به کارشحای وموزل جهت تانلم‬
‫‪ .3‬مراجعه به مایی جهت رردا ت‬
‫‪.4‬مراجعه به قسیت در واست کارت دان‬
‫وی جهت رلگیر‪ ،‬رونم در واست‬
‫مشاهده ی نمرات و درج اعتراض‬
‫نی یرات درسییامانه س ی اد قاب ی مشییاهمه م ی باشییم و جهییت درج اعت یرا‬
‫توانم با مراجعه به سامانه س اد در واست ود را ارسا نیانم‪.‬‬
‫دان ی و م ی‬
‫مراحل درخواست گواهی اشتغال به تحصیل‬
‫‪ .1‬مراجعه به سانت جمنم محو‪ ،‬ممات وموزف و گزرحه ‪" ،‬در واست گواهی اشتغا به ت‬
‫ل "‬
‫‪ .2‬درج عحوان سازمان‪/‬موسسه‪/‬اداره‪/‬شرکت‬
‫‪ .3‬کللک بر رو‪ ،‬گزرحه ‪" ،‬ارسا در واست به واحم وموزل"‬
‫‪ .4‬رلگیر‪ ،‬در واست از ررق هیین صف ه و مراجعه به امور کبسها جهت دررافت گواهی پس از تغلیر ووعلت در واست به "ماپ شمه"‬
‫تذکرات ‪:‬‬
‫‪ .1‬هر دان‬
‫‪ .2‬دان‬
‫‪ .3‬دان‬
‫و در هر تر حماکثر م توانم ‪ 4‬بار در واست گواهی اشتغا به ت‬
‫و در صورت م توانم در واست گواهی اشتغا به ت‬
‫ل نیانم‪.‬‬
‫ل نیانم که از ن‪،‬ر مایی تسوره حساب باشم‪.‬‬
‫وران که به هر د ل در یست *** باشحم نم توانحم در واست گواهی اشتغا به ت‬
‫ل نیانحم‪.‬‬
‫‪‬مراحل دریافت کارت ورود به جلسه ی امتحان‬
‫‪ .1‬مراجعه به سانت قمنم و ررکردن فر ن‪،‬رسحجی اساتلم‬
‫‪.2‬مراجعه به ررتا جمنم محو‪ ،‬ممات وموزف و گزرحه ‪" ،‬کارت ورود به جلسه امت ان‬
‫م‬
‫بههه اعههي مههي رسههاند نههرفا برنامههه امتحههاني منههدرج در هههارت ورود بههه جلسههه امتحههان موجههود در سهايت‬
‫داخلههي مركه بههه نشههاني ‪ http://89.165.116.232:8080/‬مههيع عمههل مههي باشههد‪.‬عههدم رعايههت‬
‫آن به منزله غيبت در جلسه ازمون و درج نمره نفر منظور مي گردد‪.‬‬
‫از حضور دانشجوياني كهه بها تهاخير بهه جلسهات امتحهاني پايهان تهرم مراجعهه مهي نماينهد جلهوگيري بعمهل‬
‫خواهد آمد و به مثابه شخص غايب در جلسه آزمون با ايشان برخورد خواهد شد‪.‬‬
‫نورتحساب مالی‬
‫دان‬
‫وران م تر توجه نیانحم که تنها مرجع مشاهمه ‪ ،‬صورت حساب مایی‬
‫دان‬
‫و از قسیت سانت جمنم محو‪ ،‬امور مایی و گزرحه ‪ ،‬صورت ساب مایی م باشم‪.‬‬
‫نورتحساب مالی‬
‫تذکرات ‪:‬‬
‫‪/،‬صستانکار‪ ،‬دان‬
‫‪ .1‬میزان بمهکار ر‬
‫و از م‬
‫‪85‬درصم اعماد محمرج در ستون "مانمه از ‪ 85‬درصم” م باشم‪.‬‬
‫‪ .2‬رردا ت شهرره ‪15‬درصم تنها از ررق سامانه س اد امکانپانر است‬
‫سامانه سجاد‬
‫‪http://edu.uast.ac.ir‬‬
‫انتخاب واحم حاف و اوافه مشاهمه نیرات و برنامه هفتگ در وست ها‪ ،‬مهیان و مر ص‬
‫ان راف و انتقا‬
‫وررایش م خ ات فرد‪ ،‬و واررز شهرره ‪ 15‬درصم از ررق ان سامانه صورت ملگیرد‬
‫نام کاربری ‪ :‬کدملی‬
‫کلمه عبور ‪:‬کدملی‪+‬شناسنامه‬
‫معرفی مم ران و‬
‫کارشحاسان گروه هاي وموزف ي‬
‫معرفي مم ران‬
‫گروه هاي وموزف ي‬
‫مهندس نانري‬
‫ي‬
‫مم ر گروه رشته معیار ر‬
‫مقطع ت‬
‫ي ي ‪ :‬فوو سانس‬
‫رشته ت‬
‫ي ي ‪ :‬معیارير‬
‫م‬
‫ا ا ممرك ‪ :‬دانشگاه هنر تهران‬
‫‪Email:[email protected]‬‬
‫مهندس رضوی‬
‫مدير گروه رشته عمران‬
‫مقطع ت‬
‫ي ي ‪ :‬فوو سانس‬
‫رشته ت‬
‫ي ي ‪ :‬عیران ‪ -‬سازه‬
‫‪Email:[email protected]‬‬
‫وقاي مهحمی احیم ان مس‪،‬‬
‫مدير گروه رشته شهرسازي‬
‫مقطع ت‬
‫ي ي ‪ :‬كارشحاس ي ارشم‬
‫رشته ت‬
‫ي‬
‫ي ي ‪ :‬شهرساز ر‬
‫مهحمی ويائئ‬
‫مدير گروه رشته حمل و نقل‬
‫مقطع ت‬
‫ي ي ‪ :‬فوو سانس‬
‫رشته ت‬
‫ي ي ‪ :‬برنامه ر زي حی و نق‬
‫م‬
‫ا ا ممرك ‪ :‬دانشگاه وزاد تهران‬
‫‪Email:[email protected]‬‬
‫مهحمی غفوري‬
‫مدير گروه رشته فناوري اعيعات و ارتباعات‬
‫و نرم اف ار‬
‫مقطع ت‬
‫ي ي ‪ :‬فوو سانس‬
‫رشته ت‬
‫ي ي ‪ :‬كامپيوتر‬
‫م‬
‫ا ا ممرك ‪ :‬دانشگاه فردوس ي‬
‫‪Email:[email protected]‬‬
‫ابوالفضل قابل‬
‫مدير گروه رشته حقوق‬
‫مقطع ت‬
‫ي ي ‪ :‬فوو سانس‬
‫رشته ت‬
‫ي ي ‪ :‬حقوو‬
‫وص ي‬
‫‪Email:[email protected]‬‬
‫روح ال‪ ..‬قويدل خراساني‬
‫مم ر گروه رشته وتش نشانئ‬
‫مقطع ت‬
‫ي ي ‪ :‬فوو سانس‬
‫رشته ت‬
‫ي ي ‪ :‬ومار‬
‫‪Emai:[email protected]‬‬
‫معرفي كارشحاسان‬
‫حوزه اداره وموزف ي‬
‫سیانه واحم‪،‬‬
‫هارشناس گروه هاي‬
‫آتش نشاني‪،‬شهرسازی‬
‫حمل و نقل و حقوق‬
‫مهم‪ ،‬م یم‪،‬‬
‫هارشناس گروه‬
‫عمران و نظام وظيفه‬
‫مع ومه اکبر‪،‬ر‬
‫كهارشناس گهروه هههاي‬
‫معماری‪ ،‬فناوري اعيعات‬
‫روا شفيعی‬
‫کارشناس امور فارغ‬
‫التحصيين‬
‫معرفي معاونت و كارشحاسان‬
‫حوزه مم ر ت امور مایي‬
‫فا یه ذاکر ا سل‬
‫معاون اداری و مالی‬
‫جب احسان فر‬
‫كهارشناس مالي‬
‫حسین صخو رر‬
‫كهارشناس امور فرهنگي و‬
‫دانشجويي‬
‫)وام دانشجويي‪ ،‬ژتون‪ ،‬مشاوره دانشجويي‪ ،‬خوابگاه‪ ،‬مسائل انضباعي‪،‬‬
‫دانشجويان ممتاز‪ ،‬انجمن هاي علمي‪ ،‬بسيج دانشجويي‪ ،‬مسابقات‬
‫ورزش ي)‬
‫م یمروا منزه‬
‫مدير واحد‬
‫فناوري اعيعات‬
‫میتب حسین زاده‬
‫هارشناس‬
‫امور اداري‬
‫م طف برات‬
‫مسئول دفتر‬
‫حوزه رياست‬
‫فعالیتهای مدیریت‬
‫آئين نامه تخفیف شهریه‬
‫واحد مشاوره‬
‫وام دانشجویی‬
‫خوابگاه‬
‫مسائل انضباعی‬
‫مم ر ت امور‬
‫فرهحگ‬
‫دان وآ‬
‫مدیریت فرهنگی و دانشجویی با توجه به شرح وظایف محوله‪ ،‬مسؤولیتهایی را بر عهده‬
‫دارد کهه در اهاراوب آن میباتسهت وظههایف خهود را بهه وهتهرین وجههه بهه انجهام برسهاند‪ .‬برخههی‬
‫از این وظایف به شرح زیر است‪:‬‬
‫‪‬اجرا‪ ،‬مسابقات و فعا يترهاي فرهحگئ برا‪ ،‬دان‬
‫وران‪.‬‬
‫‪‬انیا فعا يترهاي فوو برنامه وموزف ي و فرهحگئ برا‪ ،‬اقشار مختلف دان‬
‫‪‬بررس و انیا مسام مختلف انضخا ئ و شورا‪ ،‬ح ا تبف دان‬
‫‪‬انیا امور ا ثارگران و انواده مع‪،‬م شهماء جانخازان و وزادگان گرام‬
‫وران‬
‫وی‬
‫‪‬هیکار‪ ،‬در اجرا‪ ،‬جش ازدواج دان‬
‫‪‬معرفی و انیا مراح اعزا دان‬
‫وآئ‬
‫وران به عیره و عتخات‬
‫‪‬هیکییار‪ ،‬در تهلییه و تییأمین وابگییاه محاسییب ب یرا‪ ،‬دان ی وران بییا توجییه بییه نماشییتن وابگییاه‬
‫متیرکز در مرکز‪.‬‬
‫‪‬تقم ر از دان‬
‫و ان میتاز ت‬
‫ي ي علمي قرونئ ورزف ي و‪...‬‬
‫‪‬برگزار‪ ،‬اردوها و تفر ات گروهي از جیله اردوهاي راهيان نورر‬
‫‪‬برگزاري م اف ادبئ و انیی رهاي هنري از جیله نیااش و نقم فيلم‬
‫‪‬برگ ی یزاري نیااشی ییگاهرهاي تخ ص ی ی ي صی ییحفئ و هنی ییري از جیلی ییه نیااشی ییگاه کتی ییاب و م‬
‫فرهحگئ‬
‫‪‬انیا فعا يترهاي ورزف ي دا ي مرکز استانئ و کشوري‬
‫‪‬فعا يترهاي تشک رهاي دان‬
‫وآئ و انیی رهاي علمي‬
‫‪‬گرامئرداشت محاسبترهاي م ي و ماهبي با حضور دان‬
‫‪‬برگزاري نیازجیاعت و ادعيه و ز ارات‬
‫‪‬فضاسازي فرهحگئ م يا فیز کئ مرکز‬
‫‪‬ماپ تکثیر و انتشار نشر ات و وردهرنامهرها‬
‫وران‬
‫ی یوالت‬
‫‪‬برگزاري جش رهاي فار ا ت‬
‫ي ي و دان‬
‫و ان جم ما ورود‬
‫‪‬انی ییا مش ییاورهرهاي ف ییرد‪ ،‬و گروه ییی در موو ییوعات م ییاهبي ت‬
‫برا‪ ،‬دان‬
‫ییي ي ازدواج‬
‫و ان‪.‬‬
‫‪‬هیکار‪ ،‬در اجرا‪ ،‬جش ازدواج دان‬
‫‪‬معرفی و انیا مراح اعزا دان‬
‫‪‬انیا فعا لترها‪ ،‬تغانه دان‬
‫وآئ‬
‫وران به عیره و عتخات‬
‫وی و ژتونر‪.‬‬
‫‪‬هیکار‪ ،‬در تهله و تأمین وابگاه محاسب برا‪ ،‬دان‬
‫نماشتن وابگاه متیرکز در مرکز‪.‬‬
‫وران با توجه به‬
‫ییانواده و ‪...‬‬
‫‪‬تقم ر از دان‬
‫و ان میتاز ت‬
‫ي ي علمي قرونئ ورزف ي و‪...‬‬
‫‪‬برگزار‪ ،‬اردوها و تفر ات گروهي از جیله اردوهاي راهيان نو رر‬
‫‪‬برگزاري م اف ادبئ و انیی رهاي هنري از جیله نیااش و نقم فيلم‬
‫‪‬برگزاري نیااشگاهرهاي تخ ص ي صحفئ و هنري از‬
‫جیله نیااشگاه کتاب و م‬
‫والت فرهحگئ‬
‫‪‬انیا فعا يترهاي ورزف ي دا ي مرکز استانئ و کشوري‬
‫‪‬فعا يترهاي تشک رهاي دان‬
‫وآئ و انیی رهاي علمي‬
‫‪‬گرامئرداشت محاسبترهاي م ي و ماهبي با حضور دان‬
‫وران‬
‫‪‬برگزاري نیازجیاعت و ادعيه و ز ارات‬
‫‪‬فضاسازي فرهحگئ م يا فیز کئ مرکز‬
‫‪‬ماپ تکثیر و انتشار نشر ات و وردهرنامهرها‬
‫‪‬برگزاري جش رهاي فار ا ت‬
‫ي ي و دان‬
‫و ان جم ما ورود‬
‫‪‬انی ی ییا مش ی ییاورهرهاي ف ی ییرد‪ ،‬و گروه ی ییی در موو ی ییوعات م ی ییاهبي ت‬
‫ازدواج‬
‫انواده و ‪ ...‬برا‪ ،‬دان‬
‫و ان‪.‬‬
‫ی ییي ي‬
‫ومین نامه تخفلف شهرره‬
‫ب ی ییه مح‪ ،‬ی ییور تش ی ییو ق دان ی ی و ان ر ی ییرتبل مس ی ییتعم و موف ی ییق در زميح ی یهرهاي‬
‫علم ییي وموزف ی ي ردوهش ی ي فرهحگ ییئ و ورزف ی ي و ا ی ییاد فض ییاي رق ییابتي ب یراي‬
‫ر شییرفت در ا ی امییور در هییر سییا ت‬
‫ییي ي بییه دان ی و انئ کییه خیق ن‪،‬ییر‬
‫کی سيون ومیوزل متشیک از ر اسیت مرکیز امیور وموزفی ي و امیور فرهحگیئ‬
‫و دان ی وآئ ر شییرفتر م یخچ و مشیمرگیري داشیته باشییحم تخفيفرهییاآئ‬
‫به شرح ز ر تعلق مئرگیرد‪:‬‬
‫ومین نامه تخفلف شهرره‬
‫‪ ‬دان ی ی و ان داراي ميی ییانگین سی ییاالنه ح ی ییماق ‪ 18‬رتخی ییه او م سی ییوب و از ‪ %50‬تخفيی ییف بهرهرمح ی ییم‬
‫مئرشونم‪.‬‬
‫‪ ‬دان ی و ان داراي مي ییانگین س ییاالنه ح ییماق ‪ 5/17‬رتخ ییه دو م س ییوب و از ‪ %40‬تخفي ییف بهرهرمح ییم‬
‫مئرشونم‪.‬‬
‫‪ ‬دان ی ی و ان داراي مي ییانگین س ییاالنه ح ییماق ‪ 17‬رتخ ییه س ییو م س ییوب و از ‪ %30‬تخفي ییف بهرهرمح ییم‬
‫مئرشونم‪.‬‬
‫‪ ‬عبوه بر ا به تیامئ دان‬
‫و ان داراي ميانگین ساالنه ‪ 19‬مخلغ ‪ %50‬تخفيف تعلق مئرگیرد‪.‬‬
‫ومین نامه تخفلف شهرره‬
‫کليی ییه تخفيفرهی ییا از ‪ %100‬شی ییهر ه ثابی ییت دان ی ی و‬
‫م اسخه و از ‪ %85‬سهم مرکز کسر مئرگردد‪.‬‬
‫ومین نامه تخفلف شهرره‬
‫برگز ییمگان مسییابقات جشییحواره علمییي کییاررردي جشییحواره ق یرون علمییي کییاررردي جشییحواره‬
‫کش ییوري قی یرون جش ییحواره ییوارزمئ و مس ییابقات کش ییوري ورزفی ی ي ب ییر اس ییای وم ییین نام ییه‬
‫تشی ییو ق دان ی ی و ان نخخی ییه قرونی ییئ ورزف ی ی ي علمی ییي و فرهحگی ییئ در دانشی ییگاه جی ییامع می ییور‬
‫‪ 21/12/88‬از تخفيف شهر ه بر وردار واهحم بود‪.‬‬
‫‪‬الف‪ .‬برگز مگان مسابقات ورزف ي بینراملل ي ‪ %50‬تخفيف‪.‬‬
‫‪‬ب‪ .‬برگز مگان مسابقات ورزف ي کشوري ‪ %40‬تخفيف‪.‬‬
‫‪‬ج‪ .‬برگز مگان مسابقات ورزف ي استانئ ‪ %30‬تخفيف‪.‬‬
‫ومین نامه تخفلف شهرره‬
‫دان ی ی و ان قی ییاري و حی ییافه ق ی یرون کی ییر م و نری ییج ا خبغی ییه بی ییا شی ییرط داشی ییتن می ییمر رسی ییمي‬
‫سازمان اوقاف و امور یر ه و ا سا ر مراجع ذ بح‪:‬‬
‫ا ف‪ :‬حافه ک قرون کر م و ا نرج ا خبغه و قار ان بینراملل ي‪ %50‬تخفيف‪.‬‬
‫ب‪ :‬حافه ‪ 20‬جزء قرون کر م و قار ان م ي ‪ %40‬تخفيف‪.‬‬
‫ج‪ :‬حافه ‪ 10‬جزء قرون کر م ‪ %30‬تخفيف‪.‬‬
‫تخ ییره ‪ :10‬واجییم شیرا ا ا ی بحییم در تییر ییا رودمییان شییرو ت‬
‫شهر ه مئرگردنم‪.‬‬
‫ییي مشیییو تخفيیف‬
‫ومین نامه تخفلف شهرره‬
‫دان‬
‫و ان ردوهشگر مختر و فعا در عرصهرهاي علمي ت قيقاتئ فرهحگئ و ‪...‬‬
‫ا ف‪ :‬ترجیه تأ يف و گردووري کتاب ‪ %50‬تخفيف‪.‬‬
‫ب‪ :‬ثبت ا ترا در مراجع ذي صبح ‪ %50‬تخفيف‪.‬‬
‫ج‪ :‬ارامه رحرهاي ت قيقاتئ مفيم به مرکز و ا سا ر میامع علمي ‪ %30‬تخفيف‪.‬‬
‫د‪ :‬ماپ مقا ه در هیااشرها و میبت معتبر علمي‪ %30‬تخفيف‪.‬‬
‫هی‪ :‬فعا رتر عضو انیی علمي و صسيج دان‬
‫وآئ ‪ %15‬تخفيف‪.‬‬
‫تخ ره ‪ :11‬مستحمات فعا يترها با م به تأ يم کی سيون وموزل مرکز برسم‪.‬‬
‫یهر ه مییئ‬
‫تخ ییره ‪ :12‬مشیییو ین ا ی بحییم در او ییین تییر ییا رودمییان پییس از ارامییه فعا يییت مشیییو تخفيییف شی ر‬
‫باشحم‪.‬‬
‫ومین نامه تخفلف شهرره‬
‫دانشجويان داراي عرحهاي کارآفريني و اشتغالزايي‬
‫ا ف‪ .‬رح کاروفر ي برگز مه کشوري ‪ %50‬تخفيف‪.‬‬
‫ب‪ .‬رح کاروفر ي برگز مه استانئ ‪ %30‬تخفيف‪.‬‬
‫ج‪ .‬رح کاروفر ي برگز مه مرکز ‪ %15‬تخفيف‪.‬‬
‫تخ ره ‪ .12‬رحرها مئربااست میوزهیاي مررو یه را از مراجیع ذيرصیبح ا یا کیرده و موفیق‬
‫به جاب اعتخارات الز شمه باشحم‪.‬‬
‫تخ ییره ‪ .13‬مش یییو ین ا ی ی بح ییم در او ییین ت ییر ییا رودم ییان پ ییس از ارام ییه فعا ي ییت مش یییو ر‬
‫تخفيف شهر ه مئرشونم‪.‬‬
‫ب هراي عضههويت در کتابخانههه‪ ،‬لههم از مطالعههه مههوارد زيههر‪ ،‬ضههمن‬
‫دريافههت ف ههرم عضههويت‪ ،‬هم هراه ب هها فههرم ت مي ههل شههده و ي ه ب ههر‬
‫کپي کارت دانشجويي به کتابخانه مراجعه نماييد‪.‬‬
‫* فق ههط عض ههو کتابخان ههه ب هها همه هراه داش ههتن ک ههارت دانش ههجويي يه ها‬
‫ک ه ههارت مل ه ههي‪ ،‬ح ه ههق اس ه ههتفاده از کتابخان ه ههه و امان ه ههت کت ه ههاب‪ ،‬ل ه ههوح‬
‫فشرده و ديگر خدمات را دارد‪.‬‬
‫* کت ههاب ي هها ل ههوح امان ههت گرفت ههه ش ههده باي ههد س ههال و در موع ههد مق ههرر ب ههه‬
‫کتابخانههه برگش ههت داده شههود در ن ههورت ني ههاز‪ ،‬عض ههو ميتوان ههد همههان‬
‫کتههاب يهها لههوح فشههرده (بههه شههرط عههدم تقاضههاي اعضههاي ديگههر) را‪ ،‬ب هه‬
‫مدت ‪ 2‬هفته تمديد نمايد‪.‬‬
‫* در نههورتيکه کتههاب يهها لههوح فشههرده بههه هههر دليلههي در موعههد مقههرر بههه‬
‫کتابخانه برگشت داده نشود به ازاي هر روز ديرکرد مبله ‪1،000‬ريهال‬
‫جريمه ههه از امانه ههت گيرنه ههده دريافه ههت ميشه ههود در نه ههورتي که ههه از موعه ههد‬
‫برگشههت‪ ،‬حههداکثر ‪ 30‬روز بگههذرد‪ ،‬عههيوه بههر جريمههه ديرکههرد روزانههه‪ ،‬نههام‬
‫عض ه ههو خ ه ههاعي ب ه ههه م ه ههديريت فرهنگ ه ههي دانش ه ههجويي اع ه ههيم‪ ،‬ت ه هها مط ه ههابق‬
‫آييننامه داخلي مرک با ايشان برخورد شود‪.‬‬
‫* در ن ههورت خراب ههي کت ههاب ي هها ل ههوح فش ههرده‪ ،‬براس ههاس نظ ههر مس ههئول‬
‫کتابخانههه بايسههري خسههارت وارده توسههط عضههو بههه کتابخانههه مسههترد‬
‫شود‪.‬‬
‫اعضاء‬
‫دانشجويان‬
‫اساتيد‬
‫همکاران‬
‫تعداد کتاب‪ /‬لوح فشرده‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫مدت زمان امانت‬
‫‪ 14‬روز‬
‫‪ 21‬روز‬
‫‪ 14‬روز‬
‫وا شهر ه دان‬
‫وآئ براي دان‬
‫و ان در ن‪،‬ر گرفته شمه است‬
‫که با شرا طئ به متقاويان رردا ت مئرگردد‪:‬‬
‫مخلغ ا وا ‪ 10.000.000‬ر ا است که در مهار تر و هیر تیر مخلیغ ‪ 2.500.000‬ر یا‬
‫رردا ی ی ییت مئرش ی ی ییود‪ .‬در‬
‫دان‬
‫ی ی ییو‬
‫وا ش ی ی ییهر ه دان ی ی ی وآئ کاره ی ی ییاآئ توس ی ی ییا م ی ی ییم ر ت‬
‫وآئ در دو م ور ز ر صورت مئررا رد‪.‬‬
‫ثبت نام و پرداخت وام‬
‫در افت زمان وغاز ثبترنا از واحم استان‪.‬‬
‫ا ب ررسانئ به دان و ان از ر ق سا ت مم ر ت دان وآئ و بردهاي‬
‫ا ب رسانئ‪.‬‬
‫در افت و تمیي فر رهاي مخ و ثبترنا‬
‫فر شیاره ‪ 8‬صحموو رفاه دان و ان وزارت علو ت قيقات و فحاوري‬
‫فر شیاره ‪ 1/8‬صحموو رفاه دان و ان ‪- - - - - - - - - - - -‬‬
‫مراجع ییه ب ییه نکی ی از دف ییاتر اس ییحاد رس ییم (سراس ییر اس ییتان) و تهل ییه س ییحم تعه ییم م ضی یر‪،‬‬
‫ویانت وا‬
‫ت و ی ی فر ره ی ییاي تکیي ی ی ش ی ییمه ب ی ییه هی ی یراه کک ی ی شحاس ی ییحامه کک ی ی ک ی ییارت م ی ییی و ک ی ییا ررت‬
‫دان وی به امور دان وی‬
‫ثبت تقاواي دان و در سا ت صحموو رفاه دان و ان‬
‫بررس ي و تعيین افراد در افت کححمه وا توسا صحموو رفاه‪.‬‬
‫اعب اسامئ واجم شرا ا در افت وا از واحم استان‪.‬‬
‫اعب به امور مایي و ثبت در حساب دان و‪.‬‬
‫تسويه حساب وام‬
‫ي از وموزل و مراجعه به‬
‫در افت فر تسو ه حساب فراغت از ت‬
‫مم ر ت دان وآئ‪.‬‬
‫تعي ییین میی یزان ب ییمهي دان ی ی و (ب ییر اس ییای تع ییماد وا در ییافتي) در س ییا ت ص ییحموو رفی یاه‬
‫دان و ان‪.‬‬
‫درج شیاره گواهي و تار فراغت از ت ي دان و در سا ت صحموو رفاه‪.‬‬
‫تعيین ن وه بازپردا ت بمهي توسا دان ی و‪( .‬انییا تقسیيا مییزان بیمهي یا رردا یت‬
‫کیا و تسو ه حساب کام )‬
‫ص ییمور ف ی ش رردا ییت نق ییمي ‪ %10‬از ک ی ب ییمهي ب یراي دان ی و ان متقا ی ي تقس ییيا‬
‫مانمه وا ‪.‬‬
‫تکیيی ی ف ییر ش یییاره ‪ 12‬در واس ییت مس ییاعمت توس ییا دان ی ی و ان متقا ی ی ي تقس ییيا‬
‫مخلغ وا ‪.‬‬
‫در واست صمور دفترمه اقساط از ر ق سا ت صحموو رفاه دان و ان‪.‬‬
‫در افت دفترمهرهاي صادره از رف واحم استان و ت و به دان و ان‪.‬‬
‫وابگاه‬
‫دانشههجویان محتههرم متقاو ه ي خوابگههاه توجههه داشههته باشههند کههه ايههن مرک ه فاقههد خوابگههاه‬
‫تح ههت پوش ههش ميباش ههد ول ههي ليس ههت تع ههدادي خوابگ ههاه دانش ههجويي (خ ههواهران و ب ههرادران)‬
‫داراي مج ههوز از "دانش ههگاه فردو ه ه ي" در م ههدیریت فرهنگه ههي دانش ههجویی موج ههود اس ههت که ههه‬
‫متقاض ههيان محت ههرم ميتوانن ههد جه ههت آر ههاهي و درياف ههت معرف ههي نام ههه ب ههه ات ههاق ‪ 309‬واقه ه در‬
‫عبقه سوم مراجعه نمايند‪.‬‬
‫شه ههايان سکه ههر اسه ههت کليه هههي مسه ههائل حقه ههو ي و مه ههالي (مه ههن جمله ههه عقه ههد قه ههرارداد‪ ،‬اجه ههاره و‬
‫پرداخت شهريه خوابگاه) بهر عههده دانشهجو ميباشهد و مرکه ههي گونهه مسهؤوليري در ايهن‬
‫زمينه نخواهد داشت‪.‬‬
‫‪a‬‬
‫مسام انضخا‬
‫فه ی ییاي دان ی ی و ان در مرک ی ییز ب ی ییه د رو‬
‫مس ی ییام انض ی ییخا ئ و تخل ر‬
‫فه ییاي عی ییومئ دان ی و ان ک ییه‬
‫قس یییت تقس ییيم م رئش ییود‪ .‬تخل ر‬
‫شاکئ عیومئ داشته باشم و تخلیف در جلسیه امت یان‪ .‬مراحی‬
‫انیا کار در هر قسیت به شرح ز ر است ‪:‬‬
‫تخلفهاي عمومي دانشجويان‬
‫اعب مورد تخلف از رف فرد شاکئ ا کئ از ز ر مییوعهرهاي مرکز ‪.‬‬
‫تکیي ی ف ییر صورترجلس ییه گ یزارل تخل ییف انض ییخا ئ عی ییومئ دان ی و ان (غی ییر از تقل ییب)‬
‫فر ب ‪.1‬‬
‫تکیي فر ا بعات فردي دان‬
‫و فر شیاره ‪2‬‬
‫تکیي برگ م احخه شاکئ (تخلفات انضخا ئ عیومئ) (غیر از تقلب) فر ب ‪.3‬‬
‫تکیيی بییرگ دفاعيییه دان ی و (تخلییف انضییخا ئ عیییومئ دان ی و ان) (غیییر از تقلیب) فییر‬
‫ب ‪.2‬‬
‫تخلفهاي عمومي دانشجويان‬
‫در صورت داشتن گواه (شاهم) تکیي کردن برگ م احخه گواه (شاهم) فر ‪.3‬‬
‫تهيه گزارل ووعيت ت‬
‫دعوت از دان‬
‫ي ي دان‬
‫و (کارنامه ت‬
‫ي ي برگرفته از سا ت نیاد مرکز(‬
‫و و تشکي جلسه شوراي ح ا تبف در مرکز و اعب رأي به دان‬
‫و‪.‬‬
‫ارسییا ررونییمه بییه کیيتییه انضییخا ئ دانشییگاه جییامع واحییم اسییتان در صییورت احیراز نماشییتنر صییبحيت‬
‫رسيمگئ در مرکز‪.‬‬
‫اعب رأ‪ ،‬نهای کیلته انضخا‬
‫دانشگاه به دان‬
‫و‪.‬‬
‫تخلف در جلسه امتحان (تقلب)‬
‫کشف و شحاسای مورد تقلب و تکیل فر صورترجلسه تخلف توسا مراقب‬
‫تکیي فر ا بعات فردي دان‬
‫تکیي برگ دفاعيه دان‬
‫و فر شیاره ‪2‬‬
‫و (تخلف در جلسه امت ان تقلب) فر ا ف ‪.2‬‬
‫در صورت داشتن گواه (شاهم) تکیي کردن برگ م احخه گواه (شاهم) فر ‪.3‬‬
‫ت ور صورت جلسه تخلف به ممری دری جهت بررس میزان انتفا دان‬
‫تهيه گزارل ووعيت ت‬
‫ي ي دان‬
‫و (کارنامه ت‬
‫و از نت تقلب‬
‫ي ي برگرفته از سا ت نیاد مرکز‪(.‬‬
‫تخلف در جلسه امتحان (تقلب)‬
‫دعی ییوت از دان ی ی و و تشی ییکي جلسی ییه شی ییوراي ح ی ی ا ی ییتبف در مرکی ییز و اعی ییب رأي بی ییه‬
‫دان‬
‫و‪.‬‬
‫ارس ییا ررون ییمه ب ییه کیيت ییه انض ییخا ئ دانش ییگاه ج ییامع واح ییم اس ییتان در ص ییورت اح ی ریراز‬
‫نماشتن صبحيت رسيمگئ در مرکز‪.‬‬
‫اع ییب رأ‪ ،‬نه ییای کیلت ییه انض ییخا‬
‫رسلم ون‪.‬‬
‫دانش ییگاه ب ییه دان ی ی و و واح ییم وم ییوزل و دررافی یت‬

similar documents