Ceny transferowe w świetle prawa podatkowego

Report
Ceny transferowe w świetle
prawa podatkowego
Czym są ceny transferowe?
Cena transferowa lub inaczej cena transakcyjna –jest
to cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami
powiązanymi(!).
Mowa tutaj o cenach towarów, usług, wartości niematerialnych bądź
honorariów ustalona między np. różnymi częściami
międzynarodowego przedsiębiorstwa. Często mają one znaczący
wpływ na ostateczny rozrachunek zysków lub strat oraz na
konkurencyjność korporacji. Cen tych nie wynegocjowano na
wolnym rynku-liczą się tutaj inne interesy, więc mogą różnić się od
transakcji porównywalnych, zawartych w podobnych
okolicznościach przez niepowiązanych partnerów. Ceny
transferowe mają ogromne znaczenie z perspektywy prawa
podatkowego.
Podmioty powiązane
Zgodnie z ustawą o rachunkowości ( słowniczek) rozumie się przez to
jej jednostkę
dominującą, znaczącego inwestora, jej jednostki zależne,
współzależne i stowarzyszone oraz jednostki znajdujące się wraz z
jednostką pod wspólną
kontrolą, a także wspólnika jednostki współzależnej;
Na temat podmiotów powiązanych wypowiada się także ustawa o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz prawnych.
Przykład podmiotów
powiązanych
międzynarodowych
Skoda auto
Siedziba głównamacierzysta Czechy
Transakcje zachodzące
pomiędzy podmiotami, z
perspektywy transferów i
konsekwencji podatkowych
kluczowe znaczenie ma
ustalanie cen
Filia skody w Polsce-w
Poznaniu montuje się
wiele modeli skody
Historia cen transakcyjnych w Polsce
W latach 90 w Polsce przepisy o cenach transakcyjnych niemal nie
istniały. Wielkie koncerny mogły łatwo manipulować i naginać
wysokość cen stosowanych między podmiotami powiązanymi, w
konsekwencji czego…
…płacić niższe podatki ;)
Stety/niestety- zależy po której stronie barykady się stoi, na
początku XXI wieku zaczęto wprowadzać z inicjatywy ówczesnego
MF Marka Belki-twórcy słynnego podatku od dochodów
kapitałowych- przepisy dotyczące cen transferowych. Powstał cały
mechanizm w postaci hordy urzędników, wyspecjalizowanych w
wyrywaniu nadużyć związanych z ustalaniem cen transferowych.
Po wejściu Polski do UE, nastąpiła harmonizacja prawa w tej
kwestii oraz doszło wiele przepisów międzynarodowych, do
których podmioty powiązane mające działalność w Polsce muszą
się stosować, o ile chcą uniknąć sankcji w postaci wysokich kar
finansowych.
Uregulowanie cen transferowych
Zbiór przepisów prawnych w zakresie cen transferowych
Wykaz przepisów polskich:
1 ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art. 4a, 9a 11
2 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 25 i 25a
3 ustawa o podatku od towarów i usług art. 32
4 rozporządzenia MF na temat opisu metod szacowania dochodu w
transakcjach między podmiotami powiązanymi, wykazu krajów i
terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
obowiązków składania informacji podatkowych o umowach
zawartych z nierezydentami, raportów rocznych
Wielu praktyków twierdzi, że istotniejsze z perspektywy cen
transferowych ma poznanie przepisów międzynarodowych
wypowiadających się na temat cen transferowych
-liczne konwencje
-wytyczne OECD
-kodeks postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych
dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w UE
-dyrektywy
Przykład zastosowania cen transferowych:
Stan faktyczny:
Spółka A sprzedaje w kraju X towar importowany z kraju Y, gdzie
posiada filię – Spółkę B
Wartość rynkowa towaru dostarczanego przez spółkę B jest
oszacowana na 1 000 000 $, natomiast cena dla ostatecznego odbiorcy
1 500 000$. W kraju X podatek dochodowy wynosi 20%, gdy w kraju Y
wynosi on 10%.
Ustalenie cen transferowych:
Jeśli zostaną one ustalone na
wysokości rzeczywistej wartości
rynkowej-czyli 1 mln$ to zob.
podatkowe będzie wynosiło:
Jeżeli cena zostanie ustalona
powyżej wartości rynkowej, dajmy
na to 1,2 mln $ to zob. podatkowe
będzie wynosiło:
(0,5mln$*20%)+(1 mln$*10%)=
0,2=200 tysięcy $
0,3 mln$*20%+1,2 mln*10%=
=0,18= 180 tysięcy$
Wnioski:
-wyniki pokazują, że przedsiębiorstwa powiązane mogą osiągać wymierne
korzyści podatkowe poprzez wykazywanie większego dochodu w państwie, w
którym obowiązują niższe stawki podatku dochodowego
-wysokość cenn transferowych decyduje o rozkładzie całkowitego dochodu na
poszczególne państwa i w rezultacie o łącznym obciążeniu podatkowym obydwu
przedsiębiorstw powiązanych
W momencie stosowania cen rażąco niezgodnych z poziomem rynkowym,
pojawia się problem, gdyż taka manipulacja cenami jest niedopuszczalna z
perspektywy prawa. Łamanie zasady ceny rynkowej ( arm`s of length ) zgodnie, z
którą ceny pomiędzy podmiotami powiązanymi mają być ustalane na podobnym
poziomie, jak z niepowiązanymi, prowadzi do wymierzenia dotkliwej kary
finansowej oraz do tego, że to organy podatkowe same ustalą wysokość cen
transferowych, korzystając z wybranej z metod.
Metody ustalania cen transferowych:
Porównywalnej
ceny
niekontrolowanej
Metody wyceny
transakcji
Rozsądnej marżykoszt plus
Metody zysku
transakcyjnego
Ceny odsprzedaży
Zarządzanie ryzykiem cen transferowych
Ryzyko cen transferowych to jest zdarzenie związane z
cenami transferowymi, którego wystąpienie lub jego brak,
może mieć negatywny wpływ na realizacje celów
wyznaczonych w polityce podatkowej danej firmynajpopularniejszym jest wykazanie w trakcie kontroli
podatkowej, że ceny nie są na poziomie rynkowym.
Owym ryzykiem można zarządzać poprzez:
-dokumentacje cen transferowych użyteczną do budowania
argumentacji obronnej, czasami ustawodawca wprowadza
obowiązek prowadzenia dokumentacji
-analizę porównawczą- porównanie rentowności z
podmiotami niepowiązanymi
-politykę cen transferowych-ustalenie zasad postępowania
-Uprzednie porozumienia cenowe (APA)-władze gwarantują,
że porozumienie podatnika z MF nie będzie kwestionowane
koniec

similar documents