Slide 1

Report
Description of AMU Physics
Department Facilities
Piko i femtosekundowe metody badań we
współczesnej fotofizyce i spektroskopii molekularnej
Marian Szymański
Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Poznań
AMU Physics Department
TC-SPC
pikosekundowe impul sy
w zbudzające
natężenie
impuls wzbudzają cy
"szybka" fotodioda
fluorescencja
próbka
impuls z fotopowielacza
fotopowielacz
czas
fluore scencja
Konwerter
czas - a mplituda
START
STOP
t
Napięcie
0-10 V
Czas
Analizator
wielokanałowy
10ns
Licz ba zlic zeń
Czas na kanał
Zawart ość kanału
}
512
1024
2048
4096 Liczba kanałów
Rys. 1 Zasada pomiaru krzywej zaniku fluorescencji metodą skorelowane go w czasie licz enia
pojedynczych fotonów
N apięc ie
( Czas )
AMU Physics Department
TC-SPC
Próbka
Pryzmat
Fre snela
Filtr
Neutralny
~ 300nm
Polary zator
Filtr
C-54
KDP
~ 15 0mW, 12ps
Ods przę ga cz
r ezo nat or a
S -P 34 4
~ 600nm
Laser
ba rwnikowy
S -P 37 5
Pikosek undo wy laser Ar
S-P 20 30
Fo todioda A R-S2
+
Mono chromato r
M4 QIII d (Zeiss)
Fotopo wielacz
mikrokanalikow y
Dyskryminator
stałofrakcy jny
Przedwzmacniacz
TC 454
Stop
Start
Linia o późniająca
TC 41 2A
Przetwo rnik
czas
ampl ituda
TC 864
Analiza tor
wielokanało wy
TN 7200
IBM PC
Rys. 2 Schemat układu eksperymentalnego do badania zaniku fluores cencji w pikose kundowej s kali c zasu metodą
skorelowanego w czasie liczenia pojedynczych fotonów
AMU Physics Department
Picosecond Transient Absorption
Interfejs
IBM PC
Inter fejs
Opóźnienie
zmienne
Wiązka analizująca
1.06 m
Światło "białe"
Fotopowielacz
M onochr oma tor
D2 0
L iniowy
mikropozyc joner
532 nm
lub 355 nm
lub 266 nm
Opóźnienie
stałe
G ener ator
har mon icz nych
Pikose kundowy
Lase r YAG: Nd
ze wzm ac niaczem
Wią zka wzbudzają ca
Rys. 6 Schemat pikosekundowego układu do badania absorbcji przejściowej
ND Femtosecond
Transient Absorption
NDRL femto lab
NDRL femto lab
Spectral and Kinetic Displays
A wide range of frequencies is
generated with a short, intense
pulse
Intensity, au
775 nm, 150 fs pulse in
sapphire crystal
Wavelength, nm
400 nm
800 nm
Measurement Principle of
Femtosecond Laser
Pump Pulses (775, 390, or 258 nm)
1
ms
5 ms
5 ms
A (l) = log10
chopper blocks
pump pulses
I0 (l)
I (l)
A (l)
Probe Pulses (White light)
0
t1, probe < t laser
t2, probe
t1, probe
t laser
t2, probe > t laser
I (l) = sum of
all five
probe pulses
I0 (l) = sum of
all five
probe pulses
I (l)

similar documents