Buradayım ve Özelim Projesi Tanıtım Toplantı Slaytı

Report
TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012/2013 YILI SOSYOEKONOMİK
KALKINMA
MALİ
DESTEK
PROGRAMI
KAPSAMINDA KEŞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
BAŞVURU SAHİBİ OLDUĞU VE KEŞAN KAYMAKAMLIĞI’NIN
ORTAK OLDUĞU TR21/13/SOS/0079 REFERANS NUMARALI
BURADAYIM VE ÖZELİM PROJESİ’NİN TANITIM TOPLANTISINA
HOŞGELDİNİZ
KEŞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TRAKYA KALKINMA AJANSI
BURADAYIM VE ÖZELİM
PROJESİ
BURADAYIM VE ÖZELIM
 TRAKYA KALKINMA AJANSI MALI DESTEK PROGRAMLARI ÇERÇEVESINDE, ILÇE MILLI EĞITIM
MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK SOSYO EKONOMIK KALKINMA ALANINA BURADAYIM VE ÖZELIM ADLI
PROJE ILE BAŞVURDUK VE 272.177 TL HIBE ALMAYA HAK KAZANDIK. İKTISADI KALKINMA,
SOSYO-EKONOMIK KALKINMA VE KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI BAŞLIKLARI ALTINDA KABUL
EDILEN BAŞVURULAR NETICESINDE AJANSA TOPLAM 310 ADET PROJE TESLIM EDILDI.
 BİZ SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMINA BAŞVURAN
158 PROJE ILE YARIŞTIK VE DESTEK ALMAYA HAK KAZANDIK.
PROJENİN ÖNCELİK ALANI
 Öncelik 1: Okulöncesi eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde yenilikçi yöntem
ve uygulamalarla, hizmet kalitesinin arttırılması ve hizmetlere erişimin
kolaylaştırılması
 Öncelik 2: Özel ihtimam gerektiren grupların girişimciliğinin ve istihdamının
arttırılması, toplumla bütünleşmelerinin sağlanması
 Genel Amaç: Trakya bölgesinde erken yas (36-48ay) okulöncesi eğitime
kayıt oranının arttırılması için dezavantajlı kesimlerdeki okul öncesi eğitime
tabii çocukların anne ve babalarında erken yas okul öncesi eğitimin önemi
hakkında farkındalık oluşturmak ,Bu farkındalıkla okul öncesi eğitime
başlayan öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş okul öncesi
eğitimimizde yenilikçi bir yaklaşım olan Montessori eğitimine hazır hale
getirmek,. Proje kapsamında oluşturulan sınıfları, yeterli mesleki donanımı
olan öğretmenleri, okul öncesi eğitimde tespit edilen özel eğitime tabii
örgün eğitime kazandırılabilir çocuklarımızın eğitim göreceği duyu
bütünleme odası oluşturulacaktır. Bununla beraber tüm paydaşların
bilinçlendirildiği katılımının sağlandığı dezavantajların kalktığı okul öncesi
eğitim kurumları yaratarak toplumda fırsat eşitliğinin okul öncesinden
sağlanarak sosyo ekonomik gelişmenin ve dezavantajlı kesimlerin toplumla
bütünleşmelerine katkı yapıp, örnek olmak
 Özel Amaçlar: Keşan İpsala ve Enez ilçelerinde yasayan dezavantajlı
kesimlerde ki erken yas (36-48ay)okul öncesi eğitime kayıt ve devam oranını
yükselmek toplumda fırsat eşitliğini sağlamanın en önemli seçeneklerinden
biridir. Dolayısıyla projemizin dezavantajlı kesimlerdeki erken yas okulöncesi
çağındaki çocukları kapsaması projenin bölgemizdeki sosyo ekonomik
kalkınmaya desteğini arttıracaktır. Erken yaslarda çocuklara yapılacak
yatırımların daha sonraki yıllarda yapılacak yatırımlara göre çok daha fazla
getiri sağladığı bilinmektedir. Bölgemizde ki okul öncesine tabii dezavantajlı
çocukların sosyal gelişimlerine olumlu etki yapacak yenilikçi yöntem ve
araçlardan yararlanıp hizmet kalitesini arttırmak, okulöncesi, rehber ve özel
eğitim öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, dezavantajlı
kesimlerde ki okul öncesine tabii çocukları olan anne baba ve
muhtarlarımızın okul öncesi eğitim hakkında bilinç düzeylerini arttırmak,
ayrıca bölgemizde ki örgün eğitime kazandırılabilir, özel eğitim gerektiren
öğrencilerimizi kurulacak olan duyu bütünleme odasında ki eğitimlerle
topluma entegrasyonlarının arttırılmasını okul öncesi eğitimden sağlayarak
örnek olmayı amaçlamaktayız.
ORTAKLAR
KEŞAN KAYMAKAMLIĞI
İŞTİRAKÇİ
KEŞAN REHBERLİK VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
PROJENİN SÜRESİ
8 AY
PROJENİN BÜTÇESİ
272.177,00 TL
TEMEL FAALİYETLER
1- Hazırlık Faaliyetleri
2-Seminer Programı Hazırlıkları
3-Seminer Programının Uygulanması
4-Proje Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri
5-Proje Yönetim ve İzleme Faaliyetleri
PROJE KAPSAMINDAKİ OKULLARIMIZ
S.N. İLÇE ADI
OKUL ADI
KAZANDIRILACAK SINIF TÜRÜ
1 Keşan
Bademlik İlk/Ortaokulu
Montessori
2 Keşan
Ali Kale ve Kardeşleri İlk/Ortaokulu
Montessori
3 Keşan
Atatürk Ortaokulu
Montessori
4 Keşan
Cumhuriyet Ortaokulu
Montessori
5 Keşan
Dr Ali İhsan Cuhacı İlkokulu
Montessori
6 Keşan
İnönü İlkokulu
Montessori
7 Keşan
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Montessori
8 Keşan
Türkmen İlkokulu/Ortaokul
Montessori
9 Keşan
TOKİ Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
Montessori
10 İpsala
Kurtuluş İlkokulu
Montessori
11 Enez
Çataltepe Atatürk İlkokulu
Montessori
12 Keşan
Keşan Meslek Yüksek Okulu
Montessori
13 Keşan
Rehberlik Araştırma Müdürlüğü
Duyu Bütünleme Odası
14 Keşan
Gazi Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi Duyu Bütünleme Odası
HEDEF GRUPLAR
 Keşan, Enez ve İpsala ilçeleri ile beldelerinde dezavantajlı bölgelerde ki
erken yaş (36-48ay)okul öncesi düzeyinde olup, kayıt yaptırmayan ya da
kayıtlı olup devamsızlık yapan öğrenciler.
 Dezavantajlı bölgelerde yaşayan okul öncesine tabii çocukları olan, kırsal
kesimde olanlar, ücra ve dağlık yerlerde yaşadıkları için erişim güçlüğü
çekenler, farklı kültürel kökene sahip olanlar ve entegrasyon sorunları
yaşayanlar , düşük gelirli aileler.
 Ailelerle daha çok iç içe olan ve okula kayıtlarda etkin rol oynayacak olan
muhtarlarımız.
Okul öncesi eğitimde tespit edilen özel eğitime tabii örgün eğitime ve
topluma kazandırılabilir öğrenciler.
NİHAİ YARARLANICILAR
 Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde ki okul öncesi ,rehberlik ve özel
eğitim öğretmenleri.
 Keşan Kaymakamlığı ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlügü.
 Dezavantajlı bölgeler dışında kalan diğer okul öncesi ögrencileri ve
aileleri
 Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde yaşayan 118.176 kişi
 Proje çıktılarından yararlanacak olan İl Milli Eğitim ve Üniversiteler.
BEKLENEN SONUÇLAR
*
Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde dezavantajlı bölgelerde yaşayan erken
yaş(48ay) okul öncesi eğitim çağında çocukları olup kayıt yaptırmayan anne
ve babalarla mahalle muhtarlarına verilecek seminerlerle okulöncesi
eğitiminin önemi hakkında farkındalık yaratmak.
*Dezavantajlı bölgede ki öğrenim gören ve projemizle okulöncesine
kazandırdığımız öğrencilerin eğitim ortamlarının montessori eğitimine göre
düzenlenip montessori eğitiminin yenilikçi yaklaşımından yararlanıp
dezavantajlı öğrencilerimizin gelişimlerini sağlayacak eğitim alanları
yaratmak.
* Bu faaliyetlerimizle dezavantajlı kesimlerde erken
okulöncesinde %80 kayıt ve devam oranına ulaşmak.
yaş
(36-48ay)
*Okul öncesi öğrenciler içinde tespit edilip örgün eğitime kazandırılıp topluma
entegrasyonlarını
sağlayacak
özel
eğitime
muhtaç
öğrencilerin
yararlanabileceği Keşan Rehberlik ve Araştırma, Gazi Özel Eğitim İş Okulu
merkezimize bir duyu sınıfı kazandırmak.
*Bu sayede özel öğrencilerimizi daha okul öncesinden başlayarak eğitimlerini
ve tedavilerini çabuklaştırmak , topluma sağlıklı bir birey olarak bir an önce
katılımını sağlamak.
*Keşan ,İpsala ve Enez ilçelerimizde görev yapan Okul öncesi ve özel eğitim
rehber
öğretmenlerimizin
mesleki
gelişimlerini
rehabilitasyonlarının
sağlanacağı Montessori ve Duyu Bütünleme eğitim seminerleri ile en üst
seviyeye taşıyarak kaliteli ve yenilikçi bir okul öncesi eğitime ulaşmak. .
* Dezavantajlı kesimlerde ki örnek olacak çalışmayla diğer okul öncesi
çocuklarda eğitim ortamı şartlarının tüm bölgelerde eşit standartlara getirilip
dezavantajlı kesim öğrencileri ile diğer öğrencilerin gelişimlerini tam anlamıyla
tüm okul öncesi eğitim alanlarında yenilikçi yöntem ve uygulamalarla
sağlanıp toplumda kaynaşmayı sağlamak.
*Erken okulöncesi eğitim alan dezavantajlı öğrencilerin ileride kazanacakları
bilinç düzeyleri ve kazanacakları yeni davranış kalıpları kültürel davranışlarla
çevrenin yerel toplum önderlerine dönüşecekler bölgenin sosyal gelişimine
katkı sağlayacaklardır.
*Dezavantajlı bölgelerimizde kapsamlı ve kaliteli yenilikçi bir okulöncesi erken
dönem çocukluk eğitimi ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitimleri ile
uygun davranışları, değer yargıları, temel alışkanlıkları kazanacakları bir ortam
kazandırılıp toplumla bütünleşmelerini sağlanması toplumun eğitim düzeyini
yükseltecek ve vasıflı insan gücünü artıracak, dolayısıyla sosyo-ekonomik
kalkınmaya katkıda bulunacaklardır.
SEMİNER PROGRAMININ UYGULAMASI
 Seminer programı projenin 7. ayında başlatılacaktır. Program çerçevesinde
Keşan, Enez ve İpsala ilçeleri ile beldelerinde yer alan toplamda 3 konferans
salonunda okulöncesi çağında çocuğu olan dezavantajlı ailelere ve
mahalle muhtarlarına seminer verilecektir. Bu seminerler her ilçe birer gün
olmak üzere toplamda üç günde tamamlanacaktır. Her seminer sabah ve
öğleden sonra olmak üzere iki seansta yapılacaktır. Her seansın 3 saat
olması planlanmaktadır. Seminer programında seminer uzmanı tarafından
okulöncesinin önemi ve ailelerin çocuklarının eğitiminde nasıl rol alması
gerektiği anlatılacaktır.
 Öğretmenlerimize vereceğimiz seminerlerimiz Keşan İlçemiz Sevim Yenice
Konferans salonunda gerçeklesecektir.160kulöncesi ve 45 özel eğitim rehber
öğretmenlerimize 3 üç gün Montessori eğitimi semineri verilecektir. Bu
eğitimin içeriğinde Montessori eğitim materyallerinin tanıtılması, montessori
eğitiminin önemi ve içeriği metotları hakkında günde 6saat olmak 18 saatlik
bir eğitim verilecektir .
 Seminerin bitiminden sonra dezavantajlı bölgelerde görevli ve montessori
eğitim materyalleri ile donatılmış sınıflarda çalışacak olan 24 okulöncesi
öğretmenimize ayrıca Montessori materyalleri beş çalışma alanına ait tüm
materyallerin kullanımı ayrıntılı olarak çalışılması, Montessori Günlük Yasam
Becerileri, Montessori Duyuları Geliştirici Materyaller, Montessori Matematik
Materyalleri, Montessori Dil Geliştirici ve Okuma-yazma Materyalleri,
Montessori Kozmik Eğitim Materyalleri ve diğer çalışma alanlarıyla
bütünlestirme hakkında 120 saatlik bir eğitim verilecektir.
 Yine okulöncesinde tespit edilen özel eğitime tabii öğrencilerimize Rehberlik
ve Araştırma Merkezimizde kuracağımız duyu bütünleme odamızda
eğitimlerini verecek olan 45 özel eğitim rehber öğretmenimize duyu
bütünleme odası ve korumuz konferans salonu kullanılanarak uygulamalı 3
gün günde 6saat olmak üzere toplam 18 saat duyu bütünleme bozuklukları,
duyu bütünleme oda kullanımı hakkında detaylı bilgilendirme ve pratik
uygulamalar konularında uzamanınız tarafından seminer verilecektir.
 Seminerlerden önce projeyi tanıtıcı broşürler dağıtılacaktır. Seminerden
sonrada iştirakçimiz olan Rehberlik ve Arastırma Müdürlügünüzce hazırlanan
eğitim gören grupların düşünce ,tutum ve davranışlarındaki değişimlerin
ölçüleceği anketler uygulanacaktır. Grupların istek ve ihtiyaçlarına göre
eğitimlerim maksimum seviyede fayda getirmesi sağlanıp çıktılar eğitim
camiası ile paylaşılacaktır. Seminer sonunda hedef kitlemize proje tanıtım
poşeti verilecektir. Poşetin içinde bir adet kursun kalem bir adet not defteri
ve okulöncesi eğitimin öneminin tanıtıldığı broşür bulunacaktır.
Proje Yönetim ve İzleme Faaliyetleri
 Bu projenin yönetiminden başvuru sahibi Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
sorumlu olacaktır.
 Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje yönetimi için bir proje koordinatörü
görevlendirecektir.
 Koordinatör projenin idari yönetiminden sorumlu olacak. Görevlendirilecek
raportör proje kapsamındaki raporlama çalışmalarını yaparak koordinatöre
destek sağlayacaktır.
 Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü projenin etkin bir biçimde uygulanması için her
ay bir değerlendirme toplantısı düzenleyecektir. Bu toplantılara Keşan İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü'nün yetkilileri ile proje ekibi katılımda bulunacaktır.
Toplantılarda proje faaliyetlerinin organizasyonu, is paylaşımı ve zaman
planlaması yapılacaktır. Toplantılarda alınan kararlar tutanak ile kayıt altına
alınacaktır.
 Proje yönetimi Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılırken Trakya
Kalkınma Ajansı'mda çeşitli mekanizmalar ile izleme faaliyetleri gerçekleştirecek
ve projenin yönetimine dâhil olacaktır. Bu mekanizmalar raporlar ve ziyaretlerdir.
Her 2 ayda bir ilerleme raporu, projenin ortasında ara rapor ve projenin
bitiminde nihai rapor Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulacaktır.
PROJENİN UYGULAMA EKİBİ:
Proje Yöneticisinin Adı Soyadı
Mehmet Başar ŞEN
Proje Muhasebecisinin Adı Soyadı
Kadir AKGÜN
Harcama Teyit Raporundan Sorumlu
Kişinin Adı Soyadı
Şube Müdürü Feyzullah KOÇAK
Proje Yönetici Yardımcısı
Hakan DEMİRCAN
MONTESSORİ VE DUYU BÜTÜNLEME
Klasik eğitim modellerinden farklı olarak, her çocuğun özel ve tek
olduğunu temel alan, kendi bireysel öğrenme hızına göre
ilerleyebildiği eğitim metodu Montessori, özellikle 0-6 yaş dönemi
için uygulanıyor.
Montessori eğitimi neyi amaçlar? Çocuklara ne kazandırır?
Montessori metodu nedir?
Kalıplaşmış klasik eğitim metodundan farklı olan metot her çocuk
özgürdür, kendi bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebilir.
Çocuğun bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik materyaller
kullanmasıyla öne çıkan bu yöntem, çocuk gelişiminde en
önemli dönem olan 0-6 yaş arasında çocukların soyut kavramları
öğrenebilmesi için somut materyallerin kullanılması esastır.
Çocuklar ellerini kullanarak, materyaller sayesinde öğrenirler.
Montessori eğitimi nedir?
Çocuklara sağlanan olanaklar sayesinde, kendi seçimlerinin eğitimcinin
onları isteklendirmesinin yerine geçtiği, kendi eylemleri sonucu hataların
denetlenebildiği bir eğitim sistemidir. Montessori eğitimi, temelde kişiliğin
oluşumu üzerinde durur.
Her çocuğun özel ve farklı oluşundan yola çıkar. Çocuk özgürdür, kendi
bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebilir. Özellikle çocuk gelişiminde en önemli
dönem olan 0-6 yaş arası çocukların, soyut kavramları öğrenebilmesi için somut
materyalleri kullanılmasına dayanır. Çocuklar ellerini kullanarak, materyaller
sayesinde öğrenirler.
Montessori eğitiminin ilkeleri nelerdir?
• Çocuk, özeldir, tektir.
• Kendine has bir varlıktır.
• Çocuk etrafındaki maddesel dünyayı absorbe eder, gelecekte yetiştireceği
kişi modelini biçimlendirir.
• Çocuk, insanların mimarıdır. Bu mimarlar farkında olmadan içlerindeki inşa
planına uyarak kendi ritimleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeye çalışırlar.
• Bu gelişime yetişkinler etki edemezler, çünkü onlar inşa planını bilmezler.
Ancak, bir yetişkinin zamansız müdahalesi ya bu inşa planını tahrip edebilir ya
da yanlış bir yöne yönlendirebilir.
• Montessori eğitiminin temel taşlarından birisi hazırlanmış çevredir. Çocuklar
hazırlanmış çevredeki Montessori materyallerinden, bireysel ilgi ve eğilimine
göre bağımsız olarak seçim yaparlar.
• Montessori okullarında çocuklar, istedikleri materyalle, istedikleri zaman,
istedikleri yerde çalışırlar.
• Çocuklara istedikleri kadar tekrar etme imkanı sunulur. Erken öğrenen yeni bir
çalışmaya geçebilecektir, çünkü öğrenmede herkesin farklı bir ritmi vardır.
• Materyallerdeki hata kontrolü çocuğun kendi hatasını bulmasıyla gerçekleşir.
Başka birinden uyarıya, onaya ve düzeltmeye gerek kalmaz. Kendi kendisini
düzeltmesine olanak sağlar. Böylece yetişkinden bağımsızlaşmak doğal olarak
gerçekleşir.
 MONTESSORI EĞITIMI NEYI AMAÇLAR?
MONTESSORI YÖNTEMININ ÖZÜ, ÇOCUĞA ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ BIR ÇEVREDE KENDI
KENDINI GELIŞTIREBILECEĞI ŞEKILDE HAREKET VE FAALIYET ÖZGÜRLÜĞÜ TANIMAYI
AMAÇLAYAN, KENDI KENDINE OLUŞAN VE GELIŞEN BIR YÖNTEM VE SISTEM ANLAYIŞIDIR.
ÇOCUĞA HAZIRLANMIŞ BIR ÇEVREDE, ÇOCUĞUN KIŞILIĞINI OLUŞTURMASI IÇIN ÖZGÜRLÜK
TANIYAN, KIŞILIĞININ GELIŞIM SÜRECINI DESTEKLEYEN, ÇOCUĞUN KENDI ONURU IÇERISINDE
BIREYSELLEŞMESI VE SOSYALLEŞMESINI CIDDIYE ALAN, BIREYE ÖZGÜ ADIL BIR EĞITIMDIR.
MONTESSORI EĞITIMI ÇOCUĞA NE KAZANDIRIR?
• ÇOCUK, KENDI BIREYSEL BECERI VE ILGI ALANINDA KENDI HIZIYLA GELIŞIR.
• DIKKATINI YOĞUNLAŞTIRMAYI ÖĞRENIR.
• ÇALIŞMA ISTEĞINI VE ZEVKINI GELIŞTIRIR.
• ÜRETKEN OLUR.
• TOPLUMSAL BIR VARLIK OLUR.
• KAYGILARINI EN DOĞRU ŞEKILDE NASIL DIŞA VURABILECEĞINI ÖĞRENIR.
• ÖZGÜVENINI VE SORUMLULUK DUYGUSUNU GELIŞTIRIR.
• DISIPLINI IÇSELLEŞTIRIR.
• BIR PROBLEMI NASIL TANIMLAYACAĞINI VE ONU ÇÖZMEK IÇIN NASIL ÇALIŞILACAĞINI
ÖĞRENIR.
• KENDISINE VE BAŞKALARINA KARŞI SAYGI DUYAR.
Duyu Bütünleme Nedir?
 Duyu
bütünleme,
duyuların
kullanılmak
üzere
organize
olmasıdır(düzenlenmesi).Duyu bütünleme, terapi prensiplerini kendinden
referans alan ve geliştiren, hem bir teori ve hem de bir çerçevedir. Kişilerin
nörobiyolojik yeteneklerini hesaba katarak ,duysal bilgileri işler ve entegre
eder ve bu yeteneklerin değişik/geniş çevresel koşullarda genellenmesine
izin verir.
 Duyu Bütünlemesi öncelik olarak gizil duyuları hedef alan bir çalışma
programını kapsar. Bunlar;
 Hareket, yerçekimi ve dengeyle ilgili işlemlemeyi yapan duyu
 Vücut pozisyonuyla ilgili bilgiyi işlemleyen duyu
 Dokunma ve dokunmayla ilgili duyudur.
 Duyu Bütünlemesinin amacı bu gizil duyularımıza uyaranı doğru yerden
vererek merkezi sinir sisteminde işlemlemeye yardımcı olmaktır.
MONTESSORİ VE DUYU BÜTÜNLEME GÖRSELLERİ
MONTESSORİ
DUYU BÜTÜNLEME

similar documents