Prezentacja MZKZOK w postaci pliku

Report
Budowa Międzygminnego Zakładu
Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów
Komunalnych w Tychach
Marek Mrówczyński
MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o.
TYCHY
ul. Grota Roweckiego 44
tel 32 219 84 27, fax 327 69 50
Strategia gospodarki odpadami
MISJA SPÓŁKI
Budowa regionalnego systemu gospodarki odpadami dla
gmin wspólników spółki, uwzględniającego wszystkie
wymagania prawodawstwa krajowego i unijnego oraz
potrzeby lokalnych społeczności, według najwyższych
standardów środowiskowych.
GMINY
1) Stworzenie ram instytucjonalnoprawnych funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami, w tym jego
finansowanie.
2) Zlecenie zadań własnych gmin
z zakresu gospodarki odpadami spółce.
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
REGIONALNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
1)
2)
3)
Kompleksowe
zagospodarowanie
odpadów
komunalnych, zielonych, budowlanych, selektywnych,
przemysłowych – zmiana filozofii postrzegania odpadów
– odpad jako surowiec do wytwarzania produktów – w
tym przede wszystkim produkcji energii.
Zamknięcia łańcucha gospodarowania odpadami
(wytwarzanie, redukcja ilości wytworzonych odpadów,
zawrócenie produktów gospodarowania odpadami do
gospodarki, utylizacja odpadów resztkowych),
Operator systemu: wywóz, transport, unieszkodliwianie,
odzysk, recykling, produkcja OZE, działalność
edukacyjna.
MASTER-Odpady i Energia
Sp. z o.o. Tychy
partner systemu gospodarki odpadami
1)
2)
3)
ul. Grota Roweckiego 44
tel 32 219 84 27, fax 327 69 50
Świadomy uczestnik nowego systemu
gospodarki odpadami,
NOWA IDEA: mieszkaniec nie
wyrzuca odpadów, tylko je oddaje celem
wytworzenia
z
nich
utylitarnych
produktów
i
zagospodarowania
odpadów resztkowych,
Finansowanie systemu
– zasada zanieczyszczający płaci,
Adresat działalności edukacyjnej.
OPIS ZAKŁADU
Zakład będzie składał się z następujących obiektów:
• Obiekt nr 1 – Część Mechaniczna (w tym m.in. hala i instalacja
technologiczna mechanicznego przetwarzania odpadów z linią
produkcji komponentów RDF, wiaty magazynowe, Węzeł
Przetwarzania Odpadów Budowlanych).
• Obiekt nr 2 – Część Biologiczna (w tym m.in. hale, instalacja
technologiczna fermentacji, instalacja intensywnej stabilizacji
tlenowej, hala dojrzewania stabilizatu, biofiltr z płuczką, Węzeł
Kogeneracji).
• Obiekt nr 3 – Obiekty Towarzyszące Niezbędne Dla Funkcjonowania
Zakładu (w tym m.in. Budynek Administracyjno-Socjalny, Punkt
Ewidencji
Dowożonych
Odpadów,
sieci
i
instalacje,
zagospodarowanie terenu).
OPIS ZAKŁADU cd.
•
•
•
Część Mechaniczna to nowoczesna, zmechanizowana linia sortownicza, z wykorzystaniem obok
standardowych urządzeń sortujących, również separatorów optycznych (7 szt.), które pozwalają
odejść od pokutującej w Polsce i Europie segregacji ręcznej odpadów komunalnych na rzecz
nowoczesnej segregacji mechanicznej. W efekcie odzysk odpadów na linii będzie znacznie
wyższy i mniej odpadów będzie musiało być zagospodarowanych na składowisku, czy w inny
nieefektywny sposób. W ramach tej linii będzie funkcjonował moduł do odzysku komponentów
paliwa modyfikowanego, co pozwoli odzyskać resztkowe tworzywa, makulaturę, elementy
gumowe, drewniane itp. i skierować je jako paliwo RDF do energetycznego wykorzystania. W
ramach tej części będzie też funkcjonował Węzeł Przetwarzania Odpadów Budowlanych.
Odpady budowlane będą odzyskiwane w dwóch kategoriach: dla przemysłu budowlanego i do
pozostałego zagospodarowania.
Część Biologiczna – fermentacja frakcji biodegradowalnych wraz ze stabilizacją tlenową. Frakcje
biodegradowalne zostaną skierowane do fermentacji beztlenowej, dzięki czemu zostanie
odzyskany biogaz do energetycznego wykorzystania. Odpad pofermentacyjny zostanie poddany
intensywnej stabilizacji tlenowej w tunelach kompostujących, a następnie dokompostowany w
zamkniętej hali. W powiązanym z tą częścią Węźle Kogeneracji otrzymany biogaz będzie
wykorzystany do produkcji odnawialnej energii elektrycznej i odnawialnej energii cieplnej,
zawracanej na potrzeby zakładu. Przedsiębiorstwo uzyska jednocześnie tzw. zielone certyfikaty.
Kompostownia będzie dwufunkcyjna: do kompostowania oraz alternatywnie do biosuszenia
odpadów biologicznych, celem zwiększenie komponentów do paliwa RDF.
Obiekty pozostałej infrastruktury Zakładu pozwolą na jego bezpieczną i efektywną eksploatację,
zapewniając również odpowiednie warunki pracy dla zatrudnionych osób.
NOWCZESNOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
W pełni zautomatyzowana, funkcjonalna i elastyczna linia technologiczna do rozsortowania odpadów
oraz do produkcji paliwa RDF, która może być nastawiona na produkcję surowców recyklingowych lub
paliw alternatywnych, zależnie od zapotrzebowania na rynku. Linia wyposażona jest w separatory
optyczne, sterowne przez komputery przemysłowe, które samodzielnie dokonują rozsortowania
odpadów na wymagane frakcje i rodzaje.
System zagospodarowania odpadów biedegradowalnych:
a) proces fermentacji beztlenowej w zamkniętych, żelbetowych komorach fermentacyjnych
i produkcja w jej wyniku biogazu do produkcji energii,
b) dwufunkcyjna kompostowania, która zapewnia bądź pełne skompostowanie odpadów, zgodnie
z obowiązującymi normami lub wyprodukowanie z nich biosuszu do produkcji paliw
alternatywnych lub innego wykorzystania w procesie spalania,
Produkcja odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej z odpadów i znaczne samozasilenie zakładu w
energię.
System zarządzania powietrzem – system wentylacji zapewnia pobór powietrza ze wszystkich
newralgicznych miejsc i skierowanie go do chemicznego i biologicznego oczyszczenia.
System zarządzania powietrzem wspierany jest przez system zarządzania bramami, wyposażonymi w
system dozodoryzacji i kurtyny powietrzne. Do atmosfery oddawane jest całkowicie zneutralizowane
zapachowo powietrze.
System zarządzania wodą – występuje ujemny bilans wody, w związku z tym wprowadzono
trzystopniowy system: recyrkulacja wody procesowej, w razie jej braku pobór wody opadowej, w
razie braku wody opadowej pobierana jest dopiero woda wodociągowa.
Zakład kompaktowy zajmujący powierzchnię zaledwie 3,5 ha.
MASTER-Odpady i Energia
Sp. z o.o. Tychy
ul. Grota Roweckiego 44
tel 32 219 84 27, fax 327 69 50
Schemat MZKZOK w Tychach
Odpady
zmieszane
Odpady
segregowane
SORTOWNIA
Frakcja
biologiczna
Kompostowanie/
Stabilizacja tlenowa/
Biosuszenie
Stabilizat / Kompost
nieodpowiadający wymaganiom
(rekultywacja składowiska)
Energia
cieplna
Fermentacja
beztlenowa
Biogaz
Metan
Frakcja
surowcowa
Frakcja
energetyczna
Recykling
Produkcja
RDF
BALAST
Energia
elektryczna
KOGENERACJA
Składowisko
Spalarnia
SCHEMAT IDEOWY MZKZOK W TYCHACH
fr. 160-340mm
fr. > 340mm
SITO BĘBNOWE NR 2
60mm / 80mm
fr. 60-80mm
SEP.
3D/2D
PET 1
SEP. NIR
PET
STABILIZAT Z MBP
ODZYSK
Do paliwa – po biosuszeniu
Do rekultywacji – frakcja < 20mm
Kompost z odpadów zielonych
LUB
UNIESZKODLIWIANIE
Do deponowania
fr. 0-160mm
Do stabilizacji
3D BALISTYCZ.
FERMENTACJA SUCHA
POZIOMA W DWÓCH
REAKTORACH
HALA STABILIZACJI
TLENOWEJ
SITO MOBILNE
20 mm
Sep.
Fe
SEP. NIR
Tworz. szt.
2D
PET
PET 2
Sep.
Fe
SEP. NIR
Folia
SEP. NIR
PE/PP
PE
FOLIA
Sep.
NFe
PAPIER/
KARTON
SEP. NIR
Papier/
Karton
PE/PP
PP
TETRA
TETRA/
INNE
INNE
AT4 < 10 mg O2/g s. m.
SEP. NIR
RDF
SUROWCE
SEP. NIR
Tetra
NADAWA
PODAJNIK
KANAŁOWY
KABINA WSTĘPNA
6 STANOWISK
fr. 80-160mm
Cz. twarde
BALAST
Moduł
odwadniania
fr. 0-60mm
Odpady
niebezp.
ROZRYWARKA
WORKÓW
KOMPOSTOWNIA
TUNELOWA
6 TUNELI
(INTENSYWNA
STABILIZACJA LUB
BIOSUSZENIE)
Do stabilizacji
SITO
BATUTOWE
15mm
Odpady
tarasujące
SITO BĘBNOWE NR 1
340mm / 160mm
NFe
Fe
KAB. KABINA SORTOWNICZA 12 STANOWISK
2 Stan. doczyszczająco - dosortowujących surowce
Część frakcji > 20mm materiał strukturalny
PRODUKCJA BIOGAZU
100 m3/Mg
SEP. BALIST.
DO CZĘŚCI
TWARDYCH
Szkło
Frakcja
0-15mm
ZBIORNIK BUFOROWY
FRAKCJI BIO
Kaskada Track Sortingu
ODPADY ZIELONE
OGRODOWE
I Z SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI DO
ODRĘBNEGO
KOMPOSTOWANIA
CZĘŚĆ MECHANICZNA MBP
INSTALACJA CHP DO WYTWARZANIA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ
2 AGREGATY KOGENERACYJNE
332kWe/365kWc
ODPADY ZMIESZANE
70 000 Mg/a
SELEKTYWNA ZBIÓRKA
4 000 Mg/a
ODPADY
WIELKOGABARYTOWE
4 000 Mg/a
fr. > 340mm
ROZDRABNIACZ
WSTĘPNY
CZĘŚĆ BIOLOGICZNA MBP
KONTENER
Do rozdrobnienia
po wysortowaniu
w kabinie folii
i kartonu
ODZYSK
ENERGETYCZNY
PALIWO RDF
ODZYSK
METALI
2 BOKSY
NA PALIWO
RDF
PRASA BELUJĄCA
BALAST
deponowanie na
składowisku
< 6 MJ/kg s. m.
MASTER-Odpady i Energia
Sp. z o.o. Tychy
ODZYSK
SUROWCOWY
STACJA
ZAŁADUNKU
BALASTU
BUFOR
KOMPONENTÓW
RDF
ul. Grota Roweckiego 44
tel 32 219 84 27, fax 327 69 50
NADAWA
KOMPONENTÓW
RDF
Sep.
Fe
ROZDRABNIACZ
DO PALIWA
RDF
EFEKTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA PROJEKTU
• Wybudowanie i uruchomienie Zakładu Kompleksowego
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych o wydajności
ok. 93 500 Mg/rok,
• Redukcja odpadów składowanych na wysypisku o 51%,
• Redukcja gazów cieplarnianych (biogazu),
• Redukcja odorów,
• Redukcja odpadów biodegradowalnych – osiągnięcie od
razu docelowego poziomu redukcji, tj. 65%,
• Pozyskanie około 10 tys. Mg surowców recyklingowych,
• Pozyskanie około 10 tys. Mg surowców energetycznych
do produkcji paliwa RDF,
• Produkcja biogazu - 1 980 000 Nm3/rok,
• Produkcja energii elektrycznej – 6 000 MWh/rok,
• Produkcja energii cieplnej – 22 000 GJ,
• Produkcja kompostu do rekultywacji – 15 tys. Mg,
• Produkcja kompostu z odpadów zielonych – 2 tys. Mg,
• Odzysk odpadów budowlanych – 10 tys. Mg.
Model finansowania inwestycji – MZKZOK w Tychach
23 000 tys.
21%
17 705,97 tys.
16%
Finansowanie
zewnętrzne
84%
69 089,1 tys.
63%
Środki własne
MASTER-Odpady i Energia
Sp. z o.o. Tychy
Dotacje
Preferencyjne pożyczki
ul. Grota Roweckiego 44
tel 32 219 84 27, fax 327 69 50
Etapy realizacji budowy Zakładu w Tychach
2012r.
2014r.
2011r.
Budowa Zakładu
2010r.
2009r.
1/ Wniosek o
dofinansowanie do
NFOŚiGW
2/ Zlecenie zadań
własnych,
2004-2006
3/ Utworzenie JRP i
1/„Strategia rozwoju Inżyniera Kontraktu
„MASTER”
w latach 2004 –
2006”,
2/ Koncepcja budowy
ZZOK
Umowa o
dofinansowanie
z NFOŚiGW na
69,089 mln zł
1/ Wybór Generalnego
Wykonawcy Inwestycji
2/ Umowa pożyczki
prefetencyjnej z NFOŚiGW na
23 mln zł,
3/ Umowa wykonawcza
z gminami
Schemat Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania
Odpadów Komunalnych w Tychach
Dziękuję za uwagę
MASTER-Odpady i Energia
Sp. z o.o. TYCHY
ul. Grota Roweckiego 44
tel 32 219 84 27, fax 327 69 50

similar documents