kwiecień 2014 - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Report
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Wiosna-lato 2014 r.
Pomysł jest nową kombinacją starych elementów.
Nie ma nowych elementów.
Są tylko nowe kombinacje
Gordon Dryden
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Kluczowe zasady organizacji egzaminu

egzamin zewnętrzny:
 na egzamin dostarczane są zadania egzaminacyjne zatwierdzone przez CKE
 w egzaminie uczestniczy przynajmniej jedna osoba z zewnątrz, tzn.
nauczyciel z innej szkoły lub egzaminator

za organizację egzaminu odpowiada dyrektor szkoły/placówki,
który jest przewodniczącym szkolnego zespołu nadzorującego/
przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego/
kierownikiem OE
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Najważniejsze zadania dyrektora szkoły/placówki
 Złożenie wniosków o upoważnienie
 Zgłoszenie uczniów
 Zaplanowanie egzaminów (harmonogramy)
 Powołanie i przeszkolenie zespołów nadzorujących/egzaminacyjnych
 Odbiór naklejek w POP
 Przygotowanie sal/miejsc egzaminu, list obecności, druków
 Odebranie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi
 Nadzorowanie przebiegu egzaminu
 Zapakowanie i przekazanie do OKE, zgodnie z instrukcją, dokumentacji po
egzaminie – po zakończeniu etapu/części egzaminu w zawodzie/kwalifikacji
 Przekazanie uczniom świadectw potwierdzających
kwalifikacje/dyplomów/informacji o wyniku  w dniu ogłoszenia wyników
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
do 31 sierpnia
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Gdzie można przeprowadzać egzamin
zawodowy
 W szkole
 W placówce kształcenia ustawicznego
 W placówce kształcenia praktycznego
 U pracodawcy
T
Pracodawca
ZSZ
SPol
CKU
CKP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Ośrodki egzaminacyjne (OE)
CKU
CKP
T
ZSZ
SPol
Zespół Szkół
CKU
CKP
T
ZSZ
SPol
….
SPol
….
CKZiU
CKU
CKP
T
ZSZ
CKU
SPol
….
Ośrodek egzaminacyjny to jednostka zajmująca najwyższe
miejsce w strukturze
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Obsługa informatyczna egzaminów zawodowych
„Stary”
egzamin
„Nowy”
egzamin
OBIEG
SMOK
Organizacja etapu
pisemnego
Organizacja etapu
praktycznego
Logowanie
kodem szkoły
Logowanie
kodem OE
Organizacja części
pisemnej
Organizacja części
praktycznej
Logowanie
kodem OE
Logowanie kodem szkoły wyłącznie
w celu zgłoszenia uczniów do egzaminu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Składanie wniosków o upoważnienie
„Stary”
egzamin
„Nowy”
egzamin
OBIEG
SMOK
 do przeprowadzenia etapu
praktycznego w przypadku
egzaminu dla absolwentów
 ZSZ
 TiSPol – z wyjątkiem
zawodów, w których zadanie
egzaminacyjne polega na
opracowaniu projektu
(180 min. + 341[03] + 341[05])
 do przeprowadzenia części
pisemnej z wykorzystaniem
elektronicznego systemu
egzaminacyjnego
 do przeprowadzenia części
praktycznej
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
W przypadku, gdy szkoła/placówka nie ma warunków
do kształcenia praktycznego i tym samym do egzaminowania
Wariant 1
Wariant 2
Szkoła wypożycza sprzęt
i organizuje egzamin
u siebie
Szkoła wynajmuje
sale/pomieszczenia
wyposażone
w niezbędny sprzęt
Szkoła znajduje ośrodek,
którego KOE zgodzi się przyjąć
zdających na egzamin
Wniosek o upoważnienie
składa szkoła
Wniosek o upoważnienie
składa szkoła
Wniosek o upoważnienie
składa OE, który zgodził się
przeprowadzić egzamin
Szkoła składa do OKE
informację o miejscu
egzaminu
Szkoła składa wniosek
o przekierowanie zdających
do OE
Wariant 3
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 „stary” egzamin – do 30 września / 10 stycznia
 „nowy” egzamin – do 3 miesięcy i 3 tygodni przed ogłoszonym
terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Zgłaszanie zdających do egzaminu
uczeń szkoły:
ZSZ, T, SPol
„Stary”
egzamin
USZ
deklaracja
ASZ
absolwent szkoły:
ZSZ, T, SPol
„Nowy”
egzamin
deklaracja
uczeń szkoły:
ZSZ, T, SPol
Logowanie do
OBIEG-u/SMOK-a
kodem szkoły
USZ
deklaracja
AKK
ASZ
słuchacz/absolwent
KKZ
absolwent szkoły:
ZSZ, T, SPol
OKZ
osoba, która kształciła
się zagranicą
OPD
deklaracja
osoba, która ukończyła
przygot. zawodowe dorosłych
wniosek
EKS
osoba, która kształciła się lub
pracowała w zawodzie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
ok. 3 miesiące przed egzaminem
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
„Stary”
egzamin
Modele zadań
Projekt realizacji prac
(zawody dla których czas realizacji zadań
wynosi 180 min. + 341[03] + 341[05] )
Projekt realizacji prac + wykonanie
Egzamin dla absolwentów
TiSPol
(zawody dla których czas realizacji zadań
wynosi 240 min. oprócz 341[03] i 341[05]
Wykonanie zadania praktycznego
na stanowisku egzaminacyjnym
wyposażonym w specjalistyczny sprzęt
Egzamin dla absolwentów
ZSZ
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Modele zadań
„Nowy”
egzamin
Egzamin bez egzaminatora
Model „d”
Egzamin na jednej zmianie w jednym dniu
Stanowisko wyposażone w stolik i krzesło
Model „dk”
Egzamin bez egzaminatora
Egzamin na zmianach
Stanowiska wyposażone w komputery i drukarki
Model „w”
Egzamin z egzaminatorem
Egzamin na zmianach
Stanowiska wyposażone w specjalistyczny sprzęt
Model „wk”
Egzamin z egzaminatorem
Egzamin na zmianach
Stanowiska wyposażone w komputery i sprzęt
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Zaplanowanie egzaminów

na ok. 3 m-ce przed egzaminem należy określić
harmonogram przeprowadzania egzaminów
w szkole/placówce:
 zaplanować sale/miejsca egzaminu
 określić liczbę stanowisk egzaminacyjnych w sali/miejscu
egzaminu
 wyznaczyć każdemu zdającemu salę i termin egzaminu
z uwzględnieniem ramowego haromonogramu określonego
przez OKE w Krakowie
 złożyć w serwisie OBIEG/SMOK harmonogram dla etapu/części
pisemnej oraz praktycznej
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Współpraca z egzaminatorami
„Nowy”
egzamin
Zapoznać się z ramowym terminem egzaminu w OE
„w”, „wk”
 Pobrać dane o egzaminatorze z wykazu dla tej kwalifikacji /zawodu
 Zadzwonić do egzaminatora  uzyskać potwierdzenie udziału
w egzaminach w OE,
 Ustalić zmiany, na których egzaminator będzie pracował w OE
Czy wyraził zgodę
na udział w egzaminach
w ośrodku i czy na wszystkich
zmianach są wyznaczeni
egzaminatorzy?
Tak
Złożyć harmonogram w systemie OBIEG/SMOK
Nie
„Stary”
egzamin
ZSZ
Tak
Czy są jeszcze
egzaminatorzy na liście,
z którymi nie była
przeprowadzona
rozmowa?
Nie
Wysłać e-mail na adres:
[email protected]
z informacją o egzaminatorach, którzy
odmówili współpracy i o terminach sesji,
dla których brakuje egzaminatorów
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
1 miesiąc przed egzaminem
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Skład zespołów nadzorujących etap/część pisemną
 co najmniej 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych
egzaminem i niebędących wychowawcami
 co najmniej 1 nauczyciel zatrudniony w innej szkole/placówce
Liczba zdających
>
30
Na każdych kolejnych 20 zdających dodatkowo 1 nauczyciel
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Skład zespołów nadzorujących część pisemną
„Nowy”
egzamin
• 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem,
w tym 1 nauczyciel zatrudniony w innej szkole/placówce
nie mogą to być wychowawcy
ZN
Operator egzaminu
Operator egzaminu nie wchodzi w skład ZN
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
„Stary”
egzamin
Skład zespołów nadzorujących
etap praktyczny dla absolwentów TiSPol
Projekt
Projekt + wykonanie
(180 min. + 341[03] + 341[05])
przewodniczący ZNEP
członkowie ZNEP
(240 min. oprócz 341[03] i 341[05])
 nauczyciel kształcenia
zawodowego
 nauczyciel kształcenia zawodowego
w zawodzie objętym egzaminem
 2 nauczycieli /instruktorów praktycznej nauki
Co najmniej 1 nauczyciel zatrudniony w innej szkole/placówce
W skład ZNEP nie mogą wchodzić nauczyciele kształcenia zawodowego, którzy prowadzili zajęcia ze
zdającymi w ostatnim roku nauki
Liczba zdających
>
20
Na każdych kolejnych 10 zdających dodatkowo 1 nauczyciel
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Skład zespołów nadzorujących część praktyczną
„Nowy”
egzamin
Model „w” i „wk”
Model „d” i „dk”
przewodniczący ZNCP
 nauczyciel zatrudniony w ośrodku egzaminacyjnym nieuczący zdających
członkowie ZNCP
 nauczyciel zatrudniony w ośrodku egzaminacyjnym nieuczący zdających
 nauczyciel z zakresu kształcenia
zawodowego zatrudniony
w innej szkole/placówce
Liczba zdających
>
20
Na każdych kolejnych 10 zdających dodatkowo
1 nauczyciel zatrudniony w innej szkole/placówce



Egzaminator nie wchodzi w skład ZNCP
Egzaminator obserwuje i ocenia pracę
6 zdających
Liczba zdających > 6 – na każdych
kolejnych 6 dodatkowy egzaminator
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Osoby uprawnione do przebywania w sali/miejscu
podczas egzaminu zawodowego
Dyrektor
szkoły/placówki lub
powołany zastępca
Osoby wchodzące
w skład ZN zatrudnione
w szkole/placówce
Osoba z zewnątrz:
 Egzaminatorzy
albo
 nauczyciele zatrudnieni
w innej szkole – członkowie ZN
Asystent techniczny/
Operator systemu
Obserwator
Zdający
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Obowiązki i rola asystenta technicznego
Przed egzaminem


przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych zgodnie z wyposażeniem
i wskazaniami do przygotowania stanowisk
sprawdzenie czy maszyny, urządzenia, sprzęt działają prawidłowo
W trakcie egzaminu

reagowanie tylko w przypadku awarii sprzętu (na polecenie
przewodniczącego zespołu)
Po egzaminie

przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych do następnej zmiany po
opuszczeniu sali/miejsca przez zdających i zespół nadzorujący
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
ok. 2 tygodnie przed egzaminem
dokładny termin podany w komunikacie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
ok. 1 tydzień przed egzaminem
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Aranżacja sal/miejsc egzaminu


Liczba sal i stanowisk egzaminacyjnych w salach
zgodna z planem (adekwatna do harmonogramów
przystępowania zdających do egzaminu)
Stanowiska egzaminacyjne
 usytuowane w sposób zapewniający samodzielność
pracy zdających
 wyposażone zgodne ze wskazaniami
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Przygotowanie dokumentacji


Wydrukowanie z serwisu OBIEG/SMOK list obecności
Przygotowanie druków:





Protokół przebiegu etapu/części egzaminu w sali
Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu części egzaminu
Oświadczenie zdającego o rezygnacji z egzaminu
Protokół zdarzenia
W przypadku, gdy część pisemna przeprowadzana na
komputerze  przygotowanie:
„Nowy”
 Kartek informacyjnych dla zdających
egzamin
 Kartki informacyjnej dla operatora systemu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Kartka dla zdającego (format A5)
„Nowy”
egzamin
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
„Nowy”
egzamin
Kartki dla operatora systemu
Skład ZN:
 Przewodniczący: ….
 Członkowie: ……
…….
Operator systemu: ….
Obserwator: …….
Zdający, którym należy
przedłużyć czas egzaminu:
Oznaczenie
L.p. PESEL
kwalifikacji
(np. E.12)
Czas
przedłużenia
i podstawa
(np. „30 minut 
orzeczenie
z poradni PP”)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
dokładny termin podany w komunikacie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Istotne informacje

materiały egzaminacyjne dostarczane są od dystrybutora
Pocztex-em (dokładny termin dostawy będzie podany w serwisie
OBIEG/SMOK)

odbioru przesyłki dokonuje dyrektor szkoły/placówki lub
upoważniony przez niego członek zespołu nadzorującego,
w obecności innego członka zespołu nadzorującego

po odebraniu przesyłki należy sprawdzić, czy zawartość odpowiada
potrzebom co do ilości i asortymentu (właściwe
zawody/kwalifikacje)

wszelkie nieprawidłowości dystrybucji należy zgłaszać
w pierwszej kolejności do dystrybutora, a następnie do OKE

arkusze egzaminacyjne muszą być zabezpieczone do czasu
rozpoczęcia egzaminu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Istotne zadania w dniu egzaminu

PZE/KOE/PSZN lub powołany zastępca jest obecny
w szkole/placówce/OE na godzinę przed i w czasie trwania egzaminu

PZE/KOE/PSZN dokładnie sprawdza oznaczenia arkuszy
egzaminacyjnych/ przesyłki przygotowywanych na zmianę egzaminacyjną

Przekazanie arkuszy egzaminacyjnych przewodniczącym zespołów
w obecności przedstawiciela zdających

Część pisemna egzaminu z wykorzystaniem komputerów –
w dniu egzaminu, ok. 15 minut przed rozpoczęciem części pisemnej
egzaminu zawodowego PZE:
 odczytuje ze SMOK-a hasło do pliku z zadaniami egzaminacyjnymi
 przygotowuje kartkę zawierającą hasło
 przekazuje kartkę z hasłem przewodniczącemu ZN w sali w obecności
zdających
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Kluczowe zasady organizacji egzaminu
Zadania zespołu przed egzaminem
 przypomnienie zasad obowiązujących na


egzaminie (zakaz wnoszenia urządzeń
telekomunikacyjnych)
sprawdzenie tożsamości zdających
i odnotowanie obecności na liście,
przeprowadzenie losowania
miejsc / stanowisk
 zajmowanie miejsc
 instruktaż stanowiskowy
 potwierdzenie podpisem
odbycia instruktażu
stanowiskowego
 o wyznaczonej godzinie egzaminu
otwarcie kopert bezpiecznych
rozdanie arkuszy egzaminacyjnych
 sprawdzanie kompletności arkuszy
egzaminacyjnych
 kodowanie kart
odpowiedzi/obserwacji/oceny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Etap/część praktyczna egzaminu



Czas niewliczany do czasu egzaminu, na zapoznanie się
z zadaniem egzaminacyjnym i stanowiskiem egzaminacyjnym
Stary
egzamin
- 20 min (nie dotyczy TiSPol z czasem wykonania 180 min)
Nowy
egzamin
- 10 min (wszyscy)
Zdający mogą:
 podejść do stanowiska
 sprawdzić co się na nim znajduje
 zapoznać się z instrukcjami obsługi urządzeń
Zdający nie realizują zadania.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Nietypowe sytuacje związane
z wejściem zdających na egzamin
Spóźnieni zdający

po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni zdający nie zostają wpuszczeni
do sali egzaminacyjnej

w sytuacjach szczególnych  decyzję podejmuje PSZN/PZE/KOE w porozumieniu
z dyrektorem OKE
Brak zdających na liście


wyjaśnienie przyczyny
decyzję podejmuje PSZN/PZE/KOE w porozumieniu z dyrektorem OKE
Jednodniowe zwolnienia lekarskie


nowy termin nie będzie wyznaczany
w sytuacjach szczególnych  decyzję podejmuje PSZN/PZE/KOE w porozumieniu
z dyrektorem OKE
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Przerwa w egzaminie
 Jeżeli podczas egzaminu nastąpi awaria maszyn, urządzeń
przewodniczący ZN/ZNEP/ZNCP:



zawiesza egzamin zdającemu lub zdającym
zabezpiecza maszyny, urządzenia zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pracy
ogólną lub stanowiskową
powiadamia KOE i sporządza protokół zdarzenia
 Jeżeli w ciągu 30 minut awaria zostanie usunięta, egzamin może
być kontynuowany
 W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 30 minut
przewodniczący ZN/ZNEP/ZNCP:


powiadamia o niej PSZN/PZE/KOE, który kontaktuje się z dyrektorem OKE
w celu ustalenia dalszego postępowania
sporządza protokół z powstałego zdarzenia wraz z podjętymi decyzjami,
powiadamiając o nich zdających
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Przerwanie i unieważnienie egzaminu
W przypadku:

stwierdzenia
niesamodzielnego
egzaminacyjnych przez zdającego

wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali/miejscu
egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego

zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu zawodowego
rozwiązywania
zadań
przewodniczący SZN/ZE/ZNCP przerywa egzamin zdającego
i unieważnia etap/część egzaminu tego zdającego. Informację
o przerwaniu i unieważnieniu etapu egzaminu zamieszcza się
w protokole przebiegu egzaminu w sali.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
po zakończeniu etapu/części egzaminu
w zawodzie/kwalifikacji
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Pakowanie kart odpowiedzi po zakończeniu
etapu/części pisemnej egzaminu
„Stary”
egzamin
EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Czerwiec 2014
Etap pisemny
KARTY ODPOWIEDZI
Kod ośrodka egzaminacyjnego
Nazwa i adres szkoły
Data
Symbol
zawodu
Nazwa zawodu
Liczba kart
odpowiedzi
EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZie
Czerwiec 2014
Część pisemna
KARTY ODPOWIEDZI
Kod ośrodka egzaminacyjnego
Nazwa i adres ośrodka egzaminacyjnego
Data
„Nowy”
egzamin
Oznaczenie
kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji
Liczba kart
odpowiedzi
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Spakowanie dokumentacji przez PZN/PZE
po etapie/części pisemnej
Obowiązkowo
Jeśli są
Specyfikacja
dostawy
Oryginały list
zdających w salach
Oryginał arkusza
obserwacji
Dokumentacja:
Kod szkoły……...
1 egzemplarz
protokołu
zbiorczego (wydruk
z OBIEG/SMOK)
Oryginały protokołów
przebiegu etapu/części
pisemnej egzaminu
w sali
Poświadczone za
zgodność
z oryginałem kopie
zaświadczeń
stwierdzających
uzyskanie tytułu
laureata, finalisty
olimpiady
Oryginał protokołu
zdarzenia
Oświadczenia zdających
o rezygnacji wraz
z arkuszami i kartami
odpowiedzi
Oryginały decyzji
o przerwaniu
i unieważnieniu etapu
egzaminu wraz
z unieważnionymi
kartami odpowiedzi
i arkuszami
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Przekazywanie dokumentacji po części pisemnej
przeprowadzanej z wykorzystaniem komputera
 odebranie od każdego przewodniczącego ZN
 płyty CD z zarchiwizowanym Wirtualnym Serwerem Egzaminacyjnym (WSE)


i zaszyfrowanymi wynikami
listy zdających
sprawozdania (2 egzemplarze) wydrukowanego z serwera i podpisanego przez ZN
 niezwłoczne przesłanie do OKE w Krakowie na adres mailowy
[email protected]
pliku z wynikami dla OKE, pobranego z serwera
 wykonanie kopii listy obecności
 przesłanie listem poleconym do OKE jednego egzemplarza sprawozdania
i oryginału listy obecności
 zabezpieczenie płyty CD z zarchiwizowanym WSE
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Pakowanie w sali po etapie praktycznym egzaminu
bezpieczna koperta
„Stary”
egzamin
TiSPol
ZSZ
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (PR)
Kwiecień 2013
Część praktyczna
KARTY OCENY I KRYTERIA OCENIANIA
Kod ośrodka egzaminacyjnego:
Nazwa i adres ośrodka egzaminacyjnego:
Data:
Zmiana:
Liczba
Liczba
Oznaczenie
Nazwa kwalifikacji
kart
kryteriów
kwalifikacji
oceny
oceniania
...............
..........................................................................
...............
banderola
Kod OE liczba sztuk
...............
..........................................................................
Papierowa
koperta/skoroszyt
kod OE
dokumentacja
Wypełnia przewodniczący zespołu nadzorującego część praktyczną (PZNCP).
 Karty pracy
egzaminacyjnej z Kartami
oceny i ewentualne
 Niewykorzystane
sporządzone przez
arkusze
zdających dokumenty
egzaminacyjne
Kopertę zakleja PZNEP
w obecności zdających

 Arkusze obserwacji
 Karty obserwacji
 Plany działania
Kopertę zakleja PZE

w obecności członków ZE
Wykorzystane
i niewykorzystane
arkusze
egzaminacyjne
Niewykorzystane
arkusze obserwacji
 protokół przebiegu
egzaminu w sali
 lista obecności
 inne dokumenty
 Lista zdających
 Protokół
przebiegu
egzaminu w sali
4
 Inne dokumenty
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Pakowanie w sali po części praktycznej egzaminu
bezpieczna koperta
„Nowy”
egzamin
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (PR)
Kwiecień 2013
Część praktyczna
KARTY OCENY I KRYTERIA OCENIANIA
Kod ośrodka egzaminacyjnego:
Nazwa i adres ośrodka egzaminacyjnego:
Data:
Zmiana:
Liczba
Liczba
Oznaczenie
Nazwa kwalifikacji
kart
kryteriów
kwalifikacji
oceny
oceniania
...............
..........................................................................
...............
banderola
Kod OE liczba sztuk
...............
..........................................................................
Papierowa koperta
/skoroszyt
kod OE
dokumentacja
Wypełnia przewodniczący zespołu nadzorującego część praktyczną (PZNCP).
Model „d”
Model „dk”
Model „w”
Model „wk”
arkusze zdających
z włożonymi do środka Kartami
oceny i rezultatami
Kopertę zakleja PZNCP
w obecności zdających
 obanderolowane wypełnione
Karty oceny
 Kryteria oceniania
 obanderolowane arkusze
zdających z ewentualnymi
dokumentami
Kopertę zakleja KOE w obecności
egzaminatora i ZNCP
kod OE
dokumentacja
 Niewykorzystane
arkusze
egzaminacyjne
 Niewykorzystane
kryteria oceniania
 Lista zdających
 Protokół
przebiegu
egzaminu w sali
4
 Inne dokumenty
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Spakowanie pakietu po etapie/części praktycznej
Dokumentacja :
Kod szkoły…...
Uszkodzone
arkusze
Niewykorzystane
arkusze
Niewykorzystane
arkusze
obserwacji/kryteria
Listy zdających
Protokoły
przebiegu
egzaminu4w sali
OKE w Krakowie
WEZ
os. Szkolne 37
31-978 Kraków
Inne dokumenty
Niewykorzystane
koperty
bezpieczne
Miejsce
na
naklejkę
z kodem
szkoły,
placówki
Egzamin zawodowy - TECHNIK
………….
Etap pisemny
KARTY ODPOWIEDZI
Oznaczenie Liczba
Nazwa zawodu Egzamin zawodowy - TECHNIK
arkusza
sztuk
………….
...................................................... Etap
...........
pisemny...........
......................................................
...........
KARTY...........
ODPOWIEDZI
......................................................
...........
...........
Oznaczenie Liczba
Nazwa zawodu
......................................................
...........
........... arkusza
sztuk
......................................................
...........
...........
Miejsce
Egzamin zawodowy - TECHNIK
......................................................
...........
......................................................
...........
........... ...........
na
………….
......................................................
...........
......................................................
...........
........... ...........
naklejkę
Etap pisemny
......................................................
...........
...........ODPOWIEDZI
Razem ...........
z kodem
KARTY
......................................................
...........
...........
szkoły,
Oznaczenie
zawodu
......................................................
...........Nazwa
...........
placówki
arkusza
......................................................
...........
...........
Miejsce
......................................................
...........
......................................................
...........
...........
na
......................................................
...........
Razem ...........
naklejkę
......................................................
...........
z kodem
......................................................
...........
szkoły,
......................................................
...........
placówki
......................................................
...........
......................................................
...........
Razem
Specyfikacja
zawartości
przesyłki
Liczba
sztuk
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
gdy paczka
wysyłana jest do
OKE
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Kiedy i w jaki sposób przekazać materiały
egzaminacyjne po egzaminie
Etap pisemny
Część pisemna
W dniu egzaminu
POP
W dniu egzaminu
POCZTEX
Po egzaminach
w zawodzie /kwalifikacji
POCZTEX
Etap praktyczny TiSPol (na jednej
zmianie)
Część praktyczna model „d”
Etap praktyczny TiSPol (na kilku zmianach)
Część praktyczna model „dk”, „w”, „wk”
Etap praktyczny ZSZ
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
w dniu ogłoszenia wyników
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Dyplom w zawodzie
Dyplom w zawodzie
kształconym
na poziomie zsz
Dyplom w zawodzie
kształconym na poziomie
technikum/szk. policealnej
Wykształcenie ogólne
na poziomie zsz
Wykształcenie ogólne
na poziomie średnim
Potwierdzone wszystkie
kwalifikacje składające
się na zawód
Potwierdzone wszystkie
kwalifikacje składające
się na zawód
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
„Nowy”
egzamin
Dyplom
USZ
uczeń szkoły:
ZSZ, T, SPol
absolwent szkoły:
ZSZ, T, SPol
absolwent
kwalifikacyjnego
kursu zawodowego
osoba, która
kształciła się
zagranicą
ASZ
AKK
OKZ
osoba, która kształciła
się lub pracowała
w zawodzie
EKS
osoba, która ukończyła
przygotowanie
zawodowe dorosłych
OPD
USZ
Lista osób, które ukończyły szkołę w terminie
do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dyd.-wych.
(§10b ust.2 rozp. MEN w sprawie świadectw, dyplomów ….)
Wnioski o wydanie
suplementu do dyplomu
Wniosek
o wydanie dyplomu
i suplementu do dyplomu
Świadectwo
potwierdzające
Świadectwo
kwalifikację
1
potwierdzające
Świadectwo
kwalifikację 1
potwierdzające
kwalifikację 1
Świadectwo
potwierdzające
poziom
wykształcenia
ogólnego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Najbliższe terminy
„Nowy”
egzamin

Złożenie harmonogramów części praktycznej egzaminu
do 7.04.2014 r. (do poniedziałku do 14.00)
 zalogowanie się do serwisu SMOK
 złożenie harmonogramu do części praktycznej
 wydrukowanie harmonogramów do części pisemnej i praktycznej
 przesłanie podpisanych harmonogramów do OKE w Krakowie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Najbliższe terminy

Składanie deklaracji na sesję sierpień – październik 2014 r.
 zdający - do 18.04.2014 r.
 dyrektorzy szkół zgłaszają w systemie SMOK
„Nowy”
egzamin
(tylko deklaracje uczniów) – do 25.04.2014 r.

Powołanie zespołów nadzorujących

część pisemną i część praktyczną – do 26.04.2014 r.
„Nowy”
egzamin
(druki dostępne na stronie internetowej w zakładce „Egzamin z kwalifikacji”)

etap pisemny i etap praktyczny w TISPol. - do 23.05.2014 r.
(w serwisie OBIEG – wydruk pozostaje w dokumentacji szkolnej)
„Stary”
egzamin
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
„Stary”
egzamin
Najbliższe terminy
Przeprowadzenie egzaminów:


Etap pisemny 23.06.2014 r. godz. 12:00
Etap praktyczny:
Dla absolwentów TiSPol – od 24.06.2014 r. do 27.06.2014 r.
godz. 9:00 lub 15:00 zgodnie z harmonogramem
Dla absolwentów ZSZ – od 1.07.2014 r. do 27.07.2014 r.
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w serwisie OBIEG
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
„Nowy”
egzamin
Najbliższe terminy
Przeprowadzenie egzaminów:

Część pisemna 16.06.2014 r. zgodnie z harmonogramem
egzamin z arkuszami - godz. 10:00, 12:00 lub 14:00
egzamin na komputerach – godz. 8:00, 10:00, 12:00 i 14:00

Część praktyczna:
model „d” – 17.06.2014 r. godz. 9:00 lub 13:00 zgodnie z harmonogramem
model „dk” – od 2.06.2014 r. do 22.06.2014 r. – termin określa KOE
model „w” i „wk” – od 26.05.2014 r. do 7.07.2014 r. – termin określony
przez OKE w serwisie SMOK
godziny egzaminów: zmiana I - 8:00, zmiana II – 12:00, zmiana III – 16:00
Czas egzaminu 120 i 150 min – 3 zmiany
Czas egzaminu 180, 210, 240 min – 2 zmiany (pierwsza i trzecia)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Najbliższe terminy

Przekazanie wyników zdającym – 29.08.2014 r.

Złożenie wniosków o upoważnienie – do 31.08.2014 r.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Z kim podpisywane będą umowy
„Nowy”
egzamin
„Stary”
egzamin



Asystent techniczny
Egzaminator
KOE (ZSZ)

z OE (ZSZ)



Asystent techniczny
Egzaminator
Osoby organizujące
egzaminy na zlecenie OKE
(np. dla eksternów)

z OE (model „w” i „wk”)
Wzory umów cywilno-prawnych będą zamieszczone w MOODLE-Egzaminy
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Wprowadzanie do systemu umów

System umów jest wspólny dla „starego” i „nowego” egzaminu

Są oddzielne projekty w systemie umów dla „starego” i „nowego”
egzaminu

Osoby, z którymi będą podpisywane umowy muszą zalogować się
do systemu umów na swoje konto i zaktualizować dane osobowe

Przed rozpoczęciem egzaminów należy wprowadzić do systemu
umów wszystkie osoby, z którymi będą podpisywane umowy
i wygenerować dla nich umowy
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Instrukcja do systemu umów
Logowanie do systemu UMOWY
stosowanego w OKE w Krakowie
ze strony internetowej
www.oke.krakow.pl
Należy podać login (kod ośrodka
egzaminacyjnego) oraz hasło (takie
jak do serwisu OBIEG/SMOK)
Następnie należy wybrać właściwy
projekt poprzez rozwinięcie drzewa
projektów oraz zatwierdzić wybór
przyciskiem
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Instrukcja do systemu umów
W celu dodania osoby do projektu należy wybrać odpowiednią akcję:
Dodanie do projektu osoby, która jest
już w systemie umów
Dodanie do systemu umów osoby,
której nie ma w systemie
Każdej osobie wprowadzanej do
projektu należy przyporządkować
funkcję oraz zawód/kwalifikację,
w której funkcja ta będzie
pełniona.
Uwaga!
Jeżeli osoba pełni kilka funkcji lub pełni funkcję w kilku
zawodach/kwalifikacjach należy dodać ją do projektu odpowiednią liczbę razy.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
www.oke.krakow.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Szkolenia kandydatów na egzaminatorów
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
www.oke.krakow.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
MOODLE Egzaminy
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
www.oke.krakow.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Szkolenie zespołów nadzorujących
„Nowy”
egzamin
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Pracownicy OKE w Krakowie życzą
zdrowia i szczęścia,
humoru dobrego,
mokrego dyngusa
i jajka smacznego

similar documents