Informacje o nowym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w

Report
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Nowy egzamin zawodowy
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
(Egzamin z kwalifikacji – EK)
Kraków 2012
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
• Do roku szkolnego 2016/2017 włącznie dla
absolwentów dotychczasowych zasadniczych
szkół zawodowych, techników, techników
uzupełniających i szkół policealnych,
przeprowadza się egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe na warunkach i w
sposób określony w rozporządzeniu
wymienionym w § 1, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Zmiany w prawie
Rozp. MEN w sprawie
klasyfikacji
zawodów …
Rozp. MEN w sprawie
Rozp. MEN w sprawie
egzaminów
eksternistycznych
Rozp. w sprawie
kształcenia
ustawicznego w
formach
pozaszkolnych.
podstawy
programowej
kształcenia w
zawodach
Ustawa
o systemie
oświaty
Rozp. MEN w sprawie
Rozp. MEN w sprawie
ramowych
planów
nauczania
warunków i
sposobów
oceniania,
klasyfikowania
 (rozdział 6)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
KLASYFIKACJA ZAWODÓW
Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
z dn. 23.12.2011 r.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Lista zawodów
Zawody usunięte
T. geofizyk
Zawody dodane
T. sterylizacji medycznej
T. metrolog
T. urządz. audiowizualnych
T. hydrolog
T. Informacji naukowej
Zawody podzielone
Technik poligraf
Monter instalacji gazowej
Monter-instalator urządzeń
technicznych w
budownictwie wiejskim
Monter instrumentów
muzycznych
T. procesów
drukowania
T. procesów
introligatorskich
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Lista zawodów
Zawody połączone
T organizacji usług
gastronomicznych
T. żywienia i gospodarstwa
domowego
T. żywienia i usług
gastronomicznych
Kucharz
Posadzkarz
Technolog robót wyk. w
budownictwie
Malarz-tapeciarz
Monter zabudowy i robót
wyk. w budownictwie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Lista zawodów
Zawody połączone
Renowator zabytków
architektury
T sztukatorstwa
i kamieniarstwa artystycznego
Monter instalacji i urządzeń
sanitarnych
Monter sieci komunalnych
T. renowacji elementów
architektury
Monter sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Klasyfikacja zawodów obejmuje:
200 zawodów w tym:
• 97 zawodów 1-kwalifikacyjnych
są to przede wszystkim zawody nauczane w zasadniczej szkole zawodowej, a
także między innymi zawody nauczane na poziomie technikum i szkoły
policealnej, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia,
minister do spraw zabezpieczenia społecznego, minister do spraw transportu,
minister do spraw gospodarki morskiej.
• 73 zawody 2-kwalifikacyjne
• 23 zawody 3-kwalifikacyjne
• 7 zawodów bez wyodrębnionych kwalifikacji
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Klasyfikacja zawodów określa
• zawody, w których prowadzone jest kształcenie w systemie
szkolnym
– zawody, dla których wyodrębnione zostały kwalifikacje,
– zawody szkolnictwa artystycznego, dla których nie zostały wyodrębnione
kwalifikacje
• kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, które mogą być
nauczane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
• wnioskodawców – ministrów, na wniosek których wprowadzono
zawody do klasyfikacji
• obszary kształcenia, do których przyporządkowano poszczególne
zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
• typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się
kształcenie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Obszary zawodów
administracyjno usługowy
A
budowlany
B
elektryczno-elektroniczny
E
mechaniczny i górniczo-hutniczy
M
rolniczo-leśny z ochroną środowiska R
R
turystyczno-gastronomiczny
T
medyczno-społeczny
Z
artystyczny
S
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Klasyfikacja zawodów kształcenia zawodowego (fragmenty)
Symbol
cyfrowy
Nazwa grupy
zawodów/ Nazwa
zawodu
311106
Technik geolog
311204
311205
311206
Technik
budownictwa
Technik
budownictwa
wodnego
Technik
drogownictwa
Wnioskodawca
minister
właściwy w
zakresie zawodu
środowiska
budownictwa,
gospodarki
przestrzennej i
mieszkaniowej
gospodarki wodnej
transportu
Typy szkół
Obszar
kształ. ZSZ
T
SP
R
X
2
B
B
B
K1 Wykonywanie prac geologicznych
K1 Montaż konstrukcji budowlanych albo
Wykonywanie robót zbrojarskich i
betoniarskich albo
Wykonywanie robót murarskich i
tynkarskich
K2 Organizacja i kontrolowanie robót
budowlanych
K3 Sporządzanie kosztorysów oraz
przygotowywanie dokumentacji
przetargowej
X
K1 Wykonywanie robót regulacyjnych i
hydrotechnicznych
K2 Organizacja robót związanych z
regulacją cieków naturalnych oraz
budową urządzeń wodnych
X
X
Nazwy kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodach
2
Kształ.
w formie
kwalif.
kursów
zaw.
K1 Wykonywanie robót drogowych
K2 Organizacja robót związanych z
budową i utrzymaniem dróg i obiektów
mostowych
K3 Sporządzanie kosztorysów oraz
przygotowywanie dokum. przetargowej
X
X
X
X
X
X
X
X
Uwagi
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Klasyfikacja zawodów kształcenia zawodowego (fragmenty)
Nazwa grupy
Symbol
zawodów/ Nazwa
Cyfrowy
zawodu
Wnioskodawca
minister
właściwy w
zakresie zawodu
325402
Technik
masażysta
532102
Opiekun
medyczny
Zdrowia
341201
Asystent osoby
niepełnosprawnej
Zabezpieczenia
społecznego
711204
Murarz-tynkarz
Bud. gospodarki
przestrz. i mieszk.
712616
Monter sieci,
instalacji i
urządzeń
sanitarnych
712905
Monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie
Typy szkół
Obszar
kształ. ZSZ
Zdrowia
Bud. gospodarki
przestrz. i mieszk.
Bud. gospodarki
przestrz. i mieszk.
K1 Świadczenie usług opiekuńczych
osobie chorej i niesamodzielnej
1
K1 Udzielanie pomocy i
organizowanie wsparcia osobie
niepełnosprawnej
X*
X
K1 Wykonywanie robót murarskich i
tynkarskich
X
X
K1 Wykonywanie robót związ. z
budową i remontem sieci
komunalnych
K2 Wykonywanie robót związanych z
montażem i remontem instalacji
sanitarnych
X
K1 Montaż systemów suchej
zabudowy
K2 Wykonywanie robót malarskotapeciarskich
K3 Wykonywanie robót
posadzkarsko-okładzinowych
Uwagi
*Kszt.
wył. dla
niewidom
.i słabo
widz.
1
Z
B
Nazwy kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodach
K1 wykonywanie usług masażu
X*
Z
B
SP
2
Z
B
T
Kształcenie
w formie
kwalifikac.
kursów
zawodow.
X
X
X
X
X
X
* Wymagane
wykszt.
średnie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Tabela kwalifikacji zawodowych
Nazwa
obszaru
kształcenia
Kod
kwalifikacji
B.16.
…
B.18.
Budowlany (B)
…
B.20.
…
B.30.
…
Nazwa kwalifikacji
Wykonywanie robót zbrojarskich
i betoniarskich
Symbol
Cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu, w którym
wyodrębniono daną
kwalifikację
711402
Betoniarz-zbrojarz
311204
Technik budownictwa
711204
Murarz-tynkarz
311204
Technik budownictwa
711102
Monter konstrukcji budowlanych
311204
Technik budownictwa
311207
Technik dróg i mostów kolej.
311206
311204
Technik drogownictwa
Technik budownictwa
311206
Technik drogownictwa
Efekty kształcenia
wspólne dla
zawodów z uwzględnieniem BHP, PDG,
JOZ, KPS
PKZ(B.c)
………………
Wykonywanie robót murarskich i
tynkarskich
PKZ(B.c)
………………
Montaż konstrukcji budowlanych
PKZ(B.c)
………………
Sporządzanie kosztorysów oraz
przygotowywanie dokumentacji
przetargowej
OMZ
PKZ(B.c)
………………
B.32.
Organizacja robót związanych z
budową i utrzymaniem dróg i obiektów
mostowych
B.33.
Organizacja i kontrolowanie robót
budowlanych
311204
Technik budownictwa
OMZ
PKZ(B.a) PKZ(B.j)
OMZ
PKZ(B.c) PKZ(B.k)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie (EK) może przystąpić
• Uczeń szkoły: ZSZ, T, SPol (USZ)
• Absolwent szkoły: ZSZ, T, SPol (ASZ)
• Osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za
granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami
ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych (OKZ)
• Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego (AKK)
• Ekstern – osoba która ukończyła G albo 8-letnią SP oraz
co najmniej 2 lata kształciła się lub pracowała w
zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację
zgodnie z KZSZ (EKS)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
USZ – uczeń szkoły ASZ – absolwent szkoły OKZ – osoba kształcona
zagranicą
Gdzie składa
§115
Co składa
Jakie dane w
deklaracji/
wniosku
§115
EKS - §10.1
Kiedy składa
§115.5 , 6, 7
EKS - §10.3,
§11
dyr. szkoły →
dyr.OKE
elektronicznie
deklarację
1.
2.
3.
4.
5.
dyr. OKE – dowolnej
deklarację
AKK – absolwent
kwalifikac. kursu zaw.
EKS - ekstern
dyr. OKE – właściwej dla dyr. OKE – właściwej dla dyr. OKE – dowolnej
miejsca zamieszkania
miejsca prowadzenia
kursu
deklarację
deklarację
wniosek
Imię
nazwisko
datę urodzenia
miejsce urodzenia
numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość
6. adres zamieszkania
7. nazwę zawodu i symbol cyfrowy zawodu
8. nazwę kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie
z podstawą programową kształcenia w zawodach
9. informację, czy przystępuje do egzaminu zawodowego po raz pierwszy
10. w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego wskazanie części egzaminu, której nie zdał i do
której zamierza przystąpić ponownie
- 4 m-ce przed 4 m-ce przed egz.
4 m-ce przed egz.
4 m-ce przed egz.
- do 31 stycznia – jeżeli
egz.
w przypadku, gdy KKZ
zamierza przystąpić do
- dyrektor szkoły
kończy się co najmniej 1
tego egzaminu w
sporządza
miesiąc przed terminem
danym roku
wykaz
egzaminu zaświadczenie - do 30 września - jeżeli
i przekazuje do
o ukończeniu KKZ osoba
zamierza przystąpić do
oke w ciągu 7
ta przedkłada
tego egzaminu w roku
dni
niezwłocznie po jego
następnym
ukończeniu
egzamin nie może być
przeprowadzony
wcześniej niż 3 m-ce
po złożeniu wniosku
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Podmiot prowadzący KKZ jest obowiązany
poinformować OKE o rozpoczęciu kształcenia na KKZ
w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia
przekazując dane:
• oznaczenie podmiotu prowadzącego KKZ
• nazwa i symbol cyfrowy zawodu zgodnie z KZSZ
• nazwa i oznaczenie kwalifikacji zgodnie z PP
• termin rozpoczęcia i zakończenia KKZ
• wykaz słuchaczy KKZ zawierający:
– imię i nazwisko
– data i miejsce urodzenia
– numer PESEL, a przypadku jego braku, numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość słuchacza.
Rozp. z dn. 11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych § 6
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Ustawa o systemie oświaty art.68a
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
mogą być prowadzone przez:
1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów,
w których kształcą;
2) niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzące
kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą;
3) publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki - (publiczne i niepubliczne
placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego);
4) instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową
(np. Ochotnicze Hufce Pracy, instytucje szkoleniowe) o których mowa w art.
6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) ;
5) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2.
(na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. Nr 173, poz. 1807).
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Egzamin potwierdzający kwalifikacje
to forma oceny
poziomu opanowania
wiadomości i umiejętności
z zakresu danego zawodu,
ustalonych
w standardach wymagań
egzaminacyjnych
to forma oceny
poziomu opanowania
wiedzy i umiejętności
z zakresu danej kwalifikacji,
ustalonych
w podstawie programowej
kształcenia w zawodach
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzany jest
- w ciągu całego roku szkolnego
- w terminie ustalonym przez dyrektora OKE w uzgodnieniu
z dyrektorem CKE i ogłoszonym 5 m-cy przed egzaminem
na stronie internetowej OKE
część pisemna
w szkole/u pracodawcy
(on-line w upoważnionej szkole ….)
30-50 zadań WW
45-90 min
wynik na podst. zapisu elektronicznego
lub po sczytaniu kart odpowiedzi
zalicza 50% punktów możliwych do
uzyskania
część praktyczna
w upoważnionej szkole/placówce/u
pracodawcy
test praktyczny
120-240 min
wynik po odczytaniu karty oceny na
podst. liczby punktów
zalicza 75% punktów możliwych do
uzyskania
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Upoważnienie do części pisemnej
•
Dyrektor komisji okręgowej upoważnia szkołę, placówkę albo pracodawcę do
zorganizowania części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem
elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego.
•
Upoważnienia udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy złożony nie
później do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzona część
pisemna egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego.
•
Upoważnienia udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki
zapewniające prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego z
wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, a
w szczególności:
•
posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych
wspomaganych elektronicznie;
•
zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych
przez zdających.
•
Wniosek zawiera w szczególności opis warunków.
•
Upoważnienia udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Upoważnienie do części praktycznej
– Upoważnienia udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy złożony nie
później niż do dnia 1 września roku szkolnego
– Upoważnienia udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki
zapewniające prawidłowy przebieg części praktycznej:
1) zapewnia warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie
programowej kształcenia w zawodach;
2) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych
z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz warunki socjalne;
3) zapewnia zdającym, o specjalnych potrzebach edukacyjnych przystąpienie do egzaminu
zawodowego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości;
4) zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną.
– Wniosek zawiera:
1) opis warunków, o których mowa w ust. 3;
2) informacje dotyczące posiadanych przez szkołę, placówkę lub pracodawcę
certyfikatów jakości.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Organizacja części praktycznej egzaminu
• Za organizację i przebieg odpowiada KOE
(m.in. zapewnia obecność asystenta technicznego).
• KOE powołuje zespoły nadzorujące przebieg części praktycznej
w poszczególnych salach (ZNcz.pr.)
i wyznacza przewodniczących tych zespołów.
• W skład ZNcz.pr. wchodzą:
– w szkole/placówce – 2 nauczycieli zatrudnionych w tej
szkole/placówce,
PZNcz.pr
– u pracodawcy – 2 pracowników upoważnionych przez tego
pracodawcę.
• W skład ZNcz.pr. nie mogą wchodzić nauczyciele oraz
instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą
zajęcia ze zdającymi.
CZNcz.pr
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Egzaminator na egzaminie
EGZAMINATOR
• Egzaminatora wyznacza KOE spośród egzaminatorów ujętych
w wykazie przekazanym przez dyrektora OKE.
• Egzaminatorem nie może być nauczyciel zatrudniony
w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część
praktyczna egzaminu zawodowego.
• Jeden egzaminator obserwuje i ocenia 6 zdających
w danej sali egzaminacyjnej.
• W przypadku gdy w danej sali egzaminacyjnej jest więcej niż 6
zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się
dodatkowo egzaminatora.
• Jeżeli ze względów technicznych lub organizacyjnych w danej
sali przystępuje do egzaminu mniej niż 6 zdających, to
obserwuje ich i ocenia jeden egzaminator.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Certyfikaty, dyplomy, świadectwa
• świadectwo szkoły będzie dokumentem potwierdzającym
ukończenie szkoły danego typu i posiadanie określonego
poziomu wykształcenia (nie będzie na nim umieszczana nazwa
zawodu)
• świadectwo potwierdzające określoną kwalifikację uczniowie
uzyskają w trakcie nauki, po potwierdzeniu każdej kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Dyplom w zawodzie
Dyplom w zawodzie
kształconym
w zsz
Dyplom w zawodzie
kształconym
w technikum/sz. pol.
Wykształcenie
zasadnicze zawodowe
Wykształcenie
średnie
Potwierdzone wszystkie
kwalifikacje składające
się na zawód
Potwierdzone wszystkie
kwalifikacje składające
się na zawód
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
USZ – uczeń
szkoły
ASZ – absolwent
szkoły
OKZ – osoba AKK – absolwent EKS - ekstern
kształcona kwalifikacyjnego
zagranicą
kursu zawodowego
Gdzie odbiera dyr. szkoły – cz. dyr. szkoły – cz. OKE.
zaświadczenie pisemna
pisemna
§139
Ponowne
zdawanie
§140
OKE
OKE
w trakcie nauki mogą przystępować w kolejnych terminach z §140.4 i §140.5
w kolejnych
tym, że jeżeli przystępują po raz 3 i kolejny to po upływie 3 lat,
terminach
zdają jako EKS
licząc od dnia, w
którym osoba
§140.3 po upływie 3 lat gdy
przystąpiła do
zdający po raz pierwszy
egzaminu po raz
przystąpił i nie zdał jednej części
pierwszy i nie
lub mógł przystąpić do egzaminu
uzyskała z jednej
(złożył deklarację) - przystępuje
części wymaganej
do egzaminu w pełnym zakresie
liczby punktów,
przystępuje do
egzaminu w pełnym
zakresie.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Zadania OKE
•
Ogłasza termin egzaminu
•
Przyjmuje zgłoszenia na egzamin i inne informacje (KKZ)
•
Wskazuje miejsce zdawania egzaminu dla ASZ, OKZ, AKK, EKS
•
Udziela upoważnienia do przeprowadzenia części pisemnej i do części praktycznej
egzaminu
•
Ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego
i przekazuje go KOE
•
Szkoli KOE, zastępców KOE, przewodniczących ZN część praktyczną
•
Przekazuje KOE wykaz egzaminatorów, z którego KOE wyznacza
egzaminatora/egzaminatorów do obserwacji i oceny części praktycznej egzaminu
•
Ustala wyniki egzaminu i wystawia świadectwa potwierdzające kwalifikacje
•
Wystawia dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
•
Przekazuje świadectwa i dyplomy zainteresowanym
•
Komunikuje wyniki

similar documents