Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Report
Centra Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sosnowcu
Gimnazjalisto, co dalej po
gimnazjum?
Poniżej przedstawiamy
system kształcenia
zawodowego w Polsce
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 Nauka trwa 3 lata;
 Zawody podzielono na kwalifikacje (na poziomie ZSZ
najczęściej zawody mają tylko jedną kwalifikację);
 Ponad 60% trzyletniej nauki obejmuje kształcenie praktyczne;
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 Będziesz się uczyć przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących;
 Kształcenie
zawodowe
będziesz
zdobywał
w
nowocześnie
wyposażonych pracowniach CKZiU;
 Praktyczne umiejętności i doświadczenie (praktyka zawodowa)
zdobędziesz u pracodawcy współpracującego z CKZiU;
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa
 W trakcie kształcenia będziesz zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych
kwalifikacji w CKZiU. Jeden lub dwa – w zależności od liczby kwalifikacji;
 Po każdym zdanym egzaminie otrzymasz świadectwo potwierdzające
kwalifikację w zawodzie;
 Gdy uzyskasz wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
i ukończysz szkołę otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe;
Przykład
zawód - fryzjer
 Nauka w zawodzie „fryzjer” w ZSZ składa się z jednej
kwalifikacji „K1 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich”;
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego tą kwalifikację,
ukończeniu szkoły zdobędziesz dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe w zawodzie fryzjer.
Technikum
 Nauka w technikum trwa 4 lata;
 Zawody podzielono na kwalifikacje (na poziomie technikum
najczęściej zawody mają dwie lub trzy kwalifikacje);
 Kształcenie zawodowe będziesz zdobywał w dobrze wyposażonych
pracowniach CKZiU;
 Praktyczne umiejętności i doświadczenie (praktyka zawodowa)
zdobędziesz u pracodawcy współpracującego z CKZiU;
Technikum
 Będziesz się uczyć nie tylko przedmiotów zawodowych,
lecz również ogólnokształcących - na poziomie podstawowym
i rozszerzonym.
 Przedmioty rozszerzone będą powiązane z Twoim przyszłym
zawodem (np. w zawodzie technik logistyk przedmiotami
rozszerzonymi powinny być matematyka i geografia);
Technikum
 Podobnie jak w ZSZ w trakcie nauki będziesz zdawał egzaminy
zawodowe z poszczególnych kwalifikacji w CKZiU. Dwa lub
trzy – w zależności od liczby kwalifikacji;
 Pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikację możesz zdawać
już
w
drugiej
klasie,
natomiast
ostatni
w pierwszym semestrze czwartej klasy (7 semestr);
najpóźniej
Technikum
 Po każdym zdanym egzaminie otrzymasz świadectwo potwierdzające
kwalifikację w zawodzie;
 W czwartej klasie (8 semestr) przystępujesz do egzaminu maturalnego;
 Jeżeli nie uda Ci się zaliczyć którejś z kwalifikacji w ramach zawodu
z przyczyn niezależnych od Ciebie, będziesz mógł ją uzupełnić później
na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;
 Możesz jednak przystąpić do matury i ukończyć szkołę;
Technikum
 Gdy
uzyskasz
wszystkie
świadectwa
potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie i ukończysz szkołę otrzymasz dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe;
 Posiadane
przez
Ciebie
świadectwa
i dyplom powiedzą pracodawcy co umiesz.
kwalifikacyjne
Przykład – zawód technik usług
fryzjerskich
 Nauka w zawodzie „technik usług fryzjerskich” w technikum
składa się z dwóch kwalifikacji „K1 - wykonywanie zabiegów
fryzjerskich” oraz „K2 – projektowanie fryzur”; Po zdaniu
egzaminu potwierdzającego pierwszą kwalifikację (pod
koniec drugiej klasy) oraz drugą kwalifikację (w pierwszym
semestrze w czwartej klasie) i ukończeniu szkoły zdobędziesz
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
technik usług fryzjerskich;
 Aby otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
nie musisz przystępować do matury;
Dlaczego zawody podzielono na
kwalifikacje?
 Będziesz mógł indywidulanie i elastycznie planować swoją
ścieżkę najpierw kształcenia, a później kariery zawodowej
poprzez tzw. „składanie z klocków” kwalifikacji zawodowych;
 Jako absolwent nie będziesz musiał być „przywiązany” do
jednego zawodu, tylko w zależności od sytuacji na rynku pracy
będziesz miał możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji
w innych zawodach;
Centra Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
 Od września 2013 r. w Sosnowcu nauka zawodów
będzie odbywać się w dwóch dużych Centrach
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Zespół Szkół
Projektowania
i Stylizacji Ubioru
Zespół Szkół
Gastronomiczno –
Hotelarskich
Zespół Szkół
Ekonomicznych
Zespół Szkół
ArchitektonicznoBudowlanych
Zespół Szkół
Technicznych
i Licealnych
Zespół Szkół
Mechaniczno –
Elektrycznych
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
Zespół Szkół
Usługowych
Zespół Szkół
Technicznych
Dlaczego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego?
W jednym miejscu będziesz mógł:
 Po gimnazjum - zdobyć zawód w technikach lub zasadniczych
szkołach zawodowych;
 W przyszłości, jeśli będziesz chciał – możesz zmienić swój
zawód zdobywając nowe kwalifikacje, kompetencje
i umiejętności zawodowe w krótkich formach kursowych;
Kursy w Centrach Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
„Centra zapewnią Ci planowanie i rozwój
ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
możliwość przekwalifikowania się
w zależności od potrzeb rynku pracy
przez całe życie w jednym miejscu.”

similar documents