Procedura szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach

Report
TUŻ PO WYSTĄPIENIU NA TERENIE GMINY/MIASTA
NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO
generującego straty jednak nie później niż w ciągu 48 godzin
Wójt/Burmistrz/Prezydent powiadamia bezpośrednio Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego o charakterze i dacie jego wystąpienia.
Następnie po przeprowadzeniu wizji lokalnej w ciągu 7 dni należy
poinformować Pełnomocnika ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych o
wstępnym rozmiarze strat wysyłając zawiadomienie o wystąpieniu
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, które stanowić będzie informację
o tym, że samorząd zgodnie z procedurami przystępuje do szacowania strat.
Każde zawiadomienie będzie formalnie weryfikowane przez pracowników
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
z możliwością kontroli w terenie.
Niekorzystnym zjawiskiem
atmosferycznym musi być dotknięty pewien
obszar /najmniej sołectwo/, na którym
znajdują się poszkodowane gospodarstwa,
w rozmiarach stanowiących zagrożenie
funkcjonowania.
Wyjątek stanowią pojedyncze gospodarstwa,
w których
 szkody powstały w wyniku pioruna oraz przypadków gdy uprawa
prowadzona jest na użytkach rolnych położonych na obszarach
narażonych na możliwość powstawania szkód wskutek
miejscowych wymarznięć lub przymrozków wiosennych,
 szkody przekraczają 30% średniej rocznej produkcji rolnej w tych
gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej
z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub
średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w
którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o najwyższej i
najniższej wielkości produkcji lub powyżej 1050 zł w odniesieniu
do pojedynczego środka trwałego.
Wójt/Burmistrz/Prezydent w zwyczajowo
przyjęty sposób informuje rolników o
możliwości przeprowadzenia szacunków
strat oraz terminie ich przeprowadzenia.
Szacowanie strat możliwe jest tylko
i wyłącznie na
wniosek poszkodowanego rolnika.
Wypełniony formularz
wniosku rolnik winien złożyć
niezwłocznie nie później niż 10 dni od
daty wystąpienia niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego (z
wyłączeniem ujemnych skutków
przezimowania, suszy) do urzędu
gminy/miasta właściwego ze względu
na miejsce wystąpienia strat lub w
inne miejsce ustalone przez gminę np.
u sołtysa.
Powierzchnia upraw –
zgodna z wnioskiem o
dopłaty ARiMR
W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co
najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się
do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące
się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu indywidualnych
protokołów cząstkowych należy je przekazać do gminy, na terenie
której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania
rolnika). Komisja w tej gminie sporządza protokół całościowy,
wpisując do niego wszystkie straty z protokołów cząstkowych oraz
uprawy w których strat nie było i przelicza % poziom szkód w skali
całego gospodarstwa rolnego.
Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw bądź
nie wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne - wniosku w tej
gminie nie składa.
Protokół całościowy sporządza komisja w gminie w której poniósł on
największe straty.
UWAGA ! Sprawna wymiana informacji miedzy gminami oraz
sprawne przekazywanie protokołów strat pozwoli komisjom w
ustawowym terminie zakończyć prace.
W przypadku, gdy gospodarstwo rolne położone jest na terenie
dwóch lub więcej województw i szkody powstały na terenie
więcej niż jednego województwa protokół jest sporządzony
przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze
względu na wystąpienie szkód. Następnie protokół
przekazywany jest wojewodzie właściwemu ze względu na
położenie największej części gospodarstwa, który potwierdza
straty dla całego gospodarstwa.
Komisja gminna przeprowadza lustrację na miejscu wystąpienia szkód i
dokonuje szacunków zakresu i wysokości strat na podstawie której sporządza
protokoły szkód - indywidualne lub całościowe w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach (jeden dla producenta rolnego, drugi pozostaje w siedzibie
urzędu). Protokoły winny zostać podpisane przez komisje i poszkodowanego lub
upoważnionego członka rodziny.
W przypadku odmowy podpisania protokołu przez rolnika fakt ten
powinien zostać uwidoczniony w protokole. Należy sporządzić dokumentację
fotograficzną oraz przyjąć pisemne wyjaśnienia od rolnika lub sporządzić
notatkę służbową zawierającą ustne wyjaśnienia poszkodowanego. Notatka
winna być odczytana.
W protokołach należy uwzględnić szkody powstałe tylko w wyniku zjawisk
atmosferycznych wyszczególnionych w wytycznych opracowanych przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wszelkie zmiany obowiązujących nazw zjawisk atmosferycznych (np.
intensywne opady deszczu) będą skutkować nie uwzględnieniem protokołu w
przypadku uruchomiania wszelkich form pomocy dla poszkodowanych
gospodarstw rolnych.
Należy dopytać o to
producenta rolnego,
ponieważ jest to
potrzebne do
właściwego
wyliczenia% poziomu
szkód w
gospodarstwie
Należy wypełnić gdy inna
jednostka samorządu
terytorialnego przysłała
protokół z tej samej
klęski(nazwa i data
wystąpienia)
Wpisujemy wszystkie uprawy
(prawidłowe nazwy upraw) –
te w których są szkody i nie
ma szkód –również z innych
gmin jeżeli rolnik
poinformuje, że na terenie
innych gmin nie miał strat.
Należy wpisać w
przypadku stwierdzenia,
że uprawy są
przeznaczone do
likwidacji. Jeśli nie –
zaznaczyć „nie dotyczy”
Wartości należy
przepisać z
właściwych
załączników
Koszty zakupu np.:
• sadzonek roślin
uprawianych mniej niż
5 lat np. truskawki,
Należy
niewłaściwe
przekreślić
Wpisujemy żywiec
wieprzowy, żywiec
wołowy, żywiec
barani, żywiec koński,
żywiec drobiowy,
mleko, jaja, prosięta,
maciory, tuczniki,
warchlaki
Ilości faktyczne
z danego gospodarstwa
– zwłaszcza zwierzęta,
które są
zarejestrowane
w ARiMR
Wartości należy
przepisać z
załącznika
% poziom szkód należy
przenieść z załącznika
nr 1 lub 1a do
protokołu.
Uwzględniamy
produkcję roślinną i
zwierzęcą
Należy wpisywać
nazwy budynków
np. stodoła, wiata,
szklarnia, tunel
foliowy
CZYTELNE
PODPISY!!!
Wszystkich członków
komisji oraz
producenta
rolnego
Podpis rolnika po
otrzymaniu protokołu
z wszystkimi
przeliczeniami.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brak czytelnych podpisów komisji i rolnika
Błędne nazewnictwo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
Brak daty przeprowadzenia lustracji
Pomijanie upraw w których nie ma szkód
Nieuwzględnianie produkcji zwierzęcej w protokołach
Nieuwzględnianie całej powierzchni upraw w gospodarstwie
Nieuzupełnienie protokołu o wyliczony % poziom szkód
Brak potwierdzenia zgodności kserokopii dokumentów z oryginałem
Nieprecyzyjne nazwy upraw
Każdy protokół powinien być wypełniony z
największą starannością (czytelnie). Niewłaściwy
zapis powinien być przekreślony i podpisany a
nad nim należy dokonać właściwego zapisu. Nie
wolno natomiast poprawiać na wcześniej
dokonanym zapisie, tipeksować.


Każda tabela musi być wypełniona nawet jeżeli
w danym gospodarstwie coś nie występuje.
Wtedy powinny znajdować się odpowiednie
zapisy: „nie występuje”, ”zero”,” nie dotyczy”.
Ustalenia wysokości szkody dokonuje się w terminie 2
miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego
wystąpienia szkód, nie później jednak niż:
do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji lub
 w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji
rozpoczęcie szacowania szkód - w przypadku szacowania szkód
w budynkach lub drzewach owocowych spowodowanych przez
powódź, lub
 do dnia 31 października danego roku, jeżeli ujemne skutki
przezimowania wystąpiły do dnia 30 kwietnia tego roku albo do dnia
31 października roku następującego po roku, w którym w grudniu
wystąpiły ujemne skutki przezimowania – w przypadku szacowania
szkód w drzewach owocowych spowodowanych przez ujemne skutki
przezimowania,

W celu prawidłowego oszacowania szkód w uprawach ozimych
spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w roku siewu,
mając na uwadze fazę rozwojową roślin komisja powołana przez
Wojewodę powinna niezwłocznie potwierdzić wystąpienie skutków
działania niekorzystnego zjawiska np. w formie notatki lub protokołu.
Natomiast szkody, w tym również szkody powstałe w wyniku ujemnych
skutków przezimowania, powinny zostać oszacowane w następnym roku,
niezwłocznie po ruszeniu wegetacji, jednak nie później niż w lipcu.
W przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne
zjawiska atmosferyczne w terminie do 20 maja wymagających zaorania, ustala
się uwzględniając utratę plonów danej uprawy na poziomie nie wyżej niż 50%.
Szacując straty w łąkach należy wziąć pod uwagę okres, w którym klęska
dotknęła łąki oraz ilość pokosów na łąkach.
W przypadku łąk dwukośnych plon dzielimy następująco:

I pokos – 60%

II pokos – 40 %
W przypadku łąk trójkośnych:

I pokos – 60%

II pokos – 30 %

III pokos – 10 %.
2.
W przypadku pastwisk struktura plonów w okresie wegetacji jest
następująca:

I rotacja (maj, czerwiec) – 50%

II rotacja (lipiec, sierpień) – 30%

III rotacja ( wrzesień, październik ) – 20%
Zatem, szacując straty w łąkach i pastwiskach w lipcu nie można wpisać
100% bo 100% dotyczy plonu całkowitego (rocznego).
1.
Uwzględniając opinię Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach szacowanie szkód
mrozowych na drzewach owocowych po surowej zimie powinno być przeprowadzone
co najmniej dwukrotnie. Pierwszego oszacowania szkód po surowej zimie należy
dokonać wiosną, jednak nie później niż w lipcu. W drugim półroczu powinno być
dokonane powtórne szacowanie strat, w celu stwierdzenia, czy uszkodzone drzewa
zregenerowały częściowo uszkodzenia, czy tez straty pogłębiły się. Według opinii
Instytutu Sadownictwa zdarza s i ę także, iż w czasie pierwszej oceny
przeprowadzonej w pierwszej połowie sezonu wegetacyjnego, oceniający stwierdzają,
że uszkodzenia drzew są bardzo silne, które następnie w drugim półroczu się
zregenerowały. Drugiego szacowania strat można dokonać do końca października,
zanim w sposób naturalny spadną liście. Protokół zbiorczy szkód w drzewach
owocowych powinien być złożony po powtórnym szacowaniu szkód.
W razie kilkakrotnego uszkodzenia tej samej uprawy, wysokość każdej
następnej szkody ustala się z uwzględnieniem wysokości poprzednio
ustalonych szkód w skali całego gospodarstwa rolnego w odniesieniu do
średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale
specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok,
w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim, z
pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.
W takim przypadku w kolejnym protokole wysokość szkód powinna zostać
pomniejszona o szkody wykazane w poprzednich protokołach w odniesieniu
do tej samej uprawy rolnej (łączny % strat w danej uprawie w roku klęski nie
może przekroczyć 100%).
Jeżeli w gospodarstwie po wystawieniu 1-szej klęski oszacowane przez
komisje szkody były niższe niż 30%, to komisja po spisaniu szkód z
kolejnej klęski powinna podąć łączny % poziom szkód w skali
gospodarstwa w odniesieniu do wszystkich niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych
(zbiorczy załącznik nr 1a do protokołów szacowania szkód).
Niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach,
czy wyłącznie w zwierzętach czy też uprawach i zwierzętach,
% poziom szkód musi być wyliczony w skali całego
gospodarstwa.
(wyliczenie % poziomu szkód – załącznik nr 1 lub 1a do protokołu
szkód).
Ujmujemy wszystkie
uprawy bez względu na
powierzchnię i procent
strat (0%-100%) oraz
wszystkie
zwierzęta/produkty
Nanosząc straty z kilku
protokołów sumujemy
tylko procenty strat
natomiast powierzchnie
nie
Wpisujemy tylko uprawy
zniszczone – bez 0%
strat.
Minimalna powierzchnia
uprawy 0,1 ha z
wyłączeniem upraw pod
folią
Uzupełniamy w
przypadku
wystąpienia szkód
1.
a.
w przypadku szacowania szkód pod kątem ubiegania się o kredyt inwestycyjny
przyjmuje się minimalny poziom strat w odniesieniu do pojedynczego środka
trwałego w wysokości powyżej 1050 zł oraz wartość ponoszonych rzeczowych
nakładów niezbędnych na:
przywrócenie funkcji użytkowych:
- zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do
produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów
kapitalnych, (w przypadku szkód spowodowanych piorunem, należy dołączyć
dokument Policji lub Straży Pożarnej potwierdzający powstanie tych szkód
wskutek uderzenia pioruna),
- uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych poprzez
przeprowadzenie remontów kapitalnych,
b.
przywrócenie produkcyjności poprzez zakup stada podstawowego zwierząt
gospodarskich,
OKREŚLENIE ZAKRESU I WYSOKOŚCI SZKODY W ŚRODKACH
TRWAŁYCH
2. w przypadku szacowania szkód pod kątem ubiegania się o kredyt inwestycyjny na
odtworzenie sadu, lub innej plantacji roślin wieloletnich, których okres użytkowania
jest dłuższy niż 5 lat, z wyłączeniem plantacji truskawek, plantacji choinek oraz roślin
na cele energetyczne uwzględnia się wartość bieżącą roślin (tj. w zależności od
wieku) oraz współczynnik oceny bonitacyjnej wartości bieżącej (bez utraconych
korzyści); do wykorzystania na stronie internetowej MRiRW w zakładce ujemne skutki
przezimowania – pomoc opracowanie Krzysztofa Zmarlickiego – Określanie wartości
plantacji kultur wieloletnich udostępnione nieodpłatnie przez Polską Federację
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Po przeprowadzonych szacunkach strat Komisja Gminna
niezwłocznie sporządza protokół zbiorczy strat z terenu danej gminy,
odrębny dla każdej klęski i przekazuje do Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
WAŻNE!
ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA PROTOKOŁU
ZBIORCZEGO
Protokół zbiorczy zostanie sprawdzony pod
względem formalnym i merytorycznym. Jeżeli
terminy wynikajace z aktualnego Zarządzenia
Wojewody zostaną zachowane jednostka
samorządu terytorialnego zostanie
poinformowana o możliwości ubiegania się
poszkodowanych o pomoc z budżetu państwa
W przypadku gdy terminy nie zostaną
zachowane bądź rolnik nie zostanie wpisany
na wykaz poszkodowanych nie będzie można
potwierdzić protokołu indywidualnego w celu
ubiegania się o pomoc.
Producenci rolni, którzy ponieśli straty w produkcji rolnej spowodowane
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych
zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.Nr.22, poz
121 z póź.zm.) mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne na wznowienie
produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę grad, deszcz nawalny,
ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan,
piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Od 1 października 2013r. producenci rolni, którzy ponieśli straty poniżej
30% w produkcji rolnej całego gospodarstwa, również mogą ubiegać się o
kredyty klęskowe.
1.
•
Kredyt obrotowy
Straty powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie
rolnym.
O opinię Wojewody będą mogli ubiegać się rolnicy z gmin w których
klęska wystąpiła do czerwca 2013 r. i szkody oszacowane przez
komisje wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.
W tym celu rolnik za pośrednictwem urzędu gminy składa protokół z
oszacowania zakresu i wysokości szkód do WBiZK
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Natomiast rolnicy, którzy posiadają protokoły z szacowania strat w
swoim gospodarstwie z klęsk, które miały miejsce od lipca 2013r., w
celu ubiegania się o pomoc powinni za pośrednictwem urzędu gminy
przekazać do tut. Urzędu oryginał protokołu indywidualnego celem
uzyskania potwierdzenia strat.
•
Straty 30% i poniżej średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie
rolnym
Rolnicy u których straty wystąpiły w 2013 r. za pośrednictwem urzędu
gminy składają protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód do
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego celem wyliczenia kwoty
obniżenia dochodu, kosztów poniesionych i nieponiesionych z tytułu
wystąpienia klęski (nie jest wydawana opinia).
Rolnicy u których straty wystąpią w kolejnych latach w celu uzyskania
kredytu będą zobowiązani przedłożyć w banku protokół strat
sporządzony przez Komisje Gminne.
NIE WYSYŁAMY PROTOKOŁU DO WBiZK CELEM
POTWIERDZENIA STRAT
W przypadku wystąpienia kolejnej klęski i
uzyskania łącznego poziomu szkód wyższego
niż 30%, oryginały protokołów
indywidualnych wraz z zał. nr 1a do protokołu
szacowania szkód należy przekazać do
WBiZK celem potwierdzenia strat.
2. Kredyt inwestycyjny
W przypadku szacowania strat pod katem ubiegania się o kredyt
inwestycyjny przyjmuje się poziom strat w odniesieniu do
pojedynczego środka trwałego w wysokości powyżej 1050 zł.
O opinię Wojewody będą mogli ubiegać się rolnicy z gmin w których
klęska wystąpiła do czerwca 2013 r. i szkody oszacowane przez
komisje wynoszą powyżej 1050 zł w odniesieniu do pojedynczego
środka trwałego. W tym celu rolnik za pośrednictwem urzędu gminy
składa protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód do WBiZK
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Natomiast rolnicy, którzy posiadają protokoły z szacowania strat w
swoim gospodarstwie z klęsk, które miały miejsce od lipca 2013r., w
celu ubiegania się o pomoc powinni za pośrednictwem urzędu gminy
przekazać do WBiZK Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
oryginał protokołu indywidualnego celem uzyskania potwierdzenia
strat.

similar documents