Korekty niezrealizowanych zysków(strat)

Report
Korekty kosztów i przychodów
Reklasyfikacja przychodów
Dominujący rodzaj działalności
• Działalność podstawowa jednostki
Dominującej jest działalnością produkcyjną
W RZiS przychody ze sprzedaży produktów
*Sprzedaż produktów poza grup wykazuje
jednostka Zależna – w rachunku zysków i strat
wykazuje przychody ze sprzedaży towarów
Reklasyfikacja przychodów
1. Eliminacja przychodów i kosztów przychody
ze sprzedaży D i wartość sprzedanych
towarów (Z)
2. Reklasyfikacja w łącznych danych –
przeniesienie z pozycji przychody ze sprzedaży
towarów do pozycji - Przychody ze sprzedaży
produktów
Korekty niezrealizowanych zysków
•
•
•
•
W zapasach,
W środkach trwałych,
W wartościach niematerialnych i prawnych
Wpływ na kapitał mniejszości
Informacje o zapasach z zakupów wewnętrznych
• Wartość zapasów z zakupów wewnętrznych na
dzień bilansowy,
• Wysokość stosowanej marży przez jednostkę
sprzedającą:
a) Marża w stosunku do kosztu wytworzenia
Zn = (A x %m)/ (100%+%m)
b) Marża liczona od przychodu
Zn = A x %m
Zestawienie korekt
Pozycje
Korekty
Korekty
bilansu
Aktywa
Pasywa
- Zapasy, np. materiały, towary
- Zysk (strata)
(-)
Pozycja rachunku zysków i strat
Koszty
(-)
Przychody
* Wariant kalkulacyjny
- Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
- Wartość sprzedanych towarów i materiałów
+
+
*Wariant porównawczy
- Zmiana stany produktów
lub poszczególne pozycje kosztów
rodzajowych
- Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Pozycja rachunku przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)
(-)
+
+
Zwiększenia
- Zysk (strata) netto
- Zmiana stanu zapasów
Zmniejszenia
X
X
Zadanie
• Grupa KOS SA składa się z trzech spółek:
1. KOS SA produkuje wyroby W11, W12, W13 które u
odbiorcy są materiałami lub towarami
2. ROS SA prowadzi działalność handlową, zaopatruje
jednostki z grupy i sprzedaje ich produkty,
3. FOS sp. z o.o produkuje wyroby W14, W15, które u
odbiorcy są półfabrykatami lub towarami
4. Spółki grupy dokonują transakcji kupna sprzedaży
wewnętrznych oraz towarów spoza grupy
Realizowane marże
•
•
•
•
•
•
•
•
W11- 15%
W12- 15,5%
W13 – 16%
W14- 12%
W15 – 13,5%
T21 – 10%
T22- 12,5%
T23- 13%
Stan zapasów z dostaw wewnętrznych
•
•
•
•
•
•
•
•
Materiały 149678,11 - 28 354,12 7158,1519866,2194300,Półfabrykaty
14- 31330,15- 24896,-
*Towary
11- 110724,13- 7182,14- 24554,-
Wartość korekt
niezrealizowanego zysku
•
•
•
•
W materiałach
15 971,82
W pólfabrykatach
6317,99
W towarach
18063,67
Korekty pozycji zapasów wg wyliczeń/ Zysk
netto 40353,48
• RZiS –Kwsp 22289,81 (mat.+półf.);
Wartość sprzedanych towarów 18063,67
Różnice przejściowe
• Wyłączenie niezrealizowanego zysku
powoduje powstanie różnic przejściowych
pomiędzy wartością bilansową a podatkową
aktywów ( WP > WB)
• Powstają - Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Odroczony podatek
• Niezrealizowane zyski X stawka podatku
40353,48 x 19% = 7667,16
• Korekta
DT Aktywa z tytułu odroczonego podatku
CT Zysk netto
Niezrealizowane straty
• Powstaje dodatnia różnica przejściowa
• W dokumentacji konsolidacyjnej i
skonsolidowanym sprawozdaniu należy ująć
rezerwę z tytułu odroczonego podatku
• Korekty w RZiS pozycji podatek dochodowy
• Korekty w rachunku przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)
Niezrealizowane zyski a kapitał
mniejszości
• W zależności od kierunku sprzedaży, korekta
niezrealizowanego zysku zawartego w
zapasach może wpływać na ustalenie wartości
udziału w zyskach przypisywanych
udziałowcom mniejszościowym

similar documents