พันธกิจ - คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Report
นักศึกษาสาขาวิชา นโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ระหว่างวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ถึง วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
จังหวัดปัตตานี
พนักงานที่ปรึ กษา : นางสาวธันยาภรณ์ หทัยพิทกั ษ์
ที่ต้ งั
303 ถนนปากน้ า อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี
พันธกิจ
 บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมแบบบูรณาการ ภายใต้หลัก
ธรรมภิบาลและการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
วิสัยทัศน์
ธรรมชาติเกิดความสมบูรณ์โดยการส่ วนร่ วม
ของทุกภาคส่ วนในการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และใช้
ประโยชน์อย่างชาญฉลาด
เป้ าประสงค์หลักขององค์กร
 1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้ าหมายได้รับการฟื้ นฟูและ
มีการบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยการมีส่วนของ
ทุกภาคส่ วน
 2. คุณภาพสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่เป้ าหมายได้รับการฟื้ นฟูให้ดี
ขึ้นโดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
ค่านิยมองค์กร
บริ หารจัดการโดยการมีส่วนร่ วมตลอดจนการบูรณนา
การร่ วมกันในทุกภาคส่ วน
 เน้นความเสมอภาคในการใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียม
และเป็ นธรรม
 วัฒนธรรม
 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการทางาน
บริ การด้วยใจ

โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดปัตตำนี
ส่ วนสิ่ งแวดล้ อม
ส่ วน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ส่ วนทรัพยำกรนำ้
บำดำล
ส่ วนอำนวยกำร
ส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ส่วนงานสิง่ แวดล้อม
หน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
 1. พิมพ์เอกสารโครงการ
2. ลงพื้นที่ทาโครงการ ทากิจกรรมร่ วมกับชุมชน ตลอดจนติดตามการผล
ดาเนินงานในพื้นที่ต่างๆ
3. ลงรับหนังสื อเข้า หนังสื อออก รับโทรศัพท์ส่งแฟกซ์
4. เวียนหนังสื อราชการตามสถานที่ต่างๆ เช่น ศาลากลาง เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล ฯลฯ
5.ร่ างหนังสื อราชการ
6.งานด้านสาราบรรณ
7.งานทรัพยากรบุคคล
8. ประชุมวางแผนการทางานก่อนทาโครงการ และสรุ ปแผนการทางานหลัง
ทาโครงการเสร็ จ
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เป็ นเครื อข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
การทางาน
10. ร่ วมพื้นที่ตรวจงานราชการ ตลอดจนประชุมตรวจงานต่างๆในพื้นที่
ร้องเรี ยน
11. รายงานเรื่ องร้องเรี ยน ผ่านเครื อข่ายสื่ อสารระบบ eQSO
ปัญหา อุปสรรค ที่พบตลอดระยะเวลา 4 เดือน

1. ในช่วงแรกๆยังไม่เข้าใจระบบการทางานตลอดจนการ
บริ หารงานขององค์กร
2. เจ้าหน้าที่ในสานักงานเกิดความไม่เข้าใจกัน ทาให้ยาก
ต่อการทางานร่ วมกัน
3.เกิดการไม่เข้าใจในเนื้องานที่ได้รับมอบหมายให้ทาต้อง
ใช้เวลาในการทาความเข้าใจงานที่ตอ้ งทา
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
 สามารถนาความรู ้ที่ได้ปฏิบตั ิมานาไปใช้ในชีวิตประจาวันหรื อการทางาน
ในอนาคตได้
 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทางานทาให้เป็ นบทเรี ยนในการทีจ่ ะ
ตัดสิ นใจในการทางานในครั้งต่อๆไปได้
 ทาให้เราได้มีประสบการณ์ต่างๆมากมาย
 ทาให้เราปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายขึ้นและทางานร่ วมกันได้
 การที่ได้ปฏิบตั ิสหกิจศึกษาสถานที่ใดสถานที่หนึ่ ง ทาให้เราได้มีโอกาส
ได้ทางานจริ งในสถานที่น้ นั ๆก็ได้
นางสาว นูรีฮนั เจ๊ะอามะ
นายกฤษฏา
บุญเสน
5220710127
5220710001
คณะรัฐศาสนตร์ เอก นโยบายสาธารณะ

similar documents