دریافت فایل powerpoint

Report
‫تعریف آیین‬
‫دادرسی کیفری و‬
‫اصول حاکم بر آن‬
‫تعریف‬
‫دادرسی کیفری‬
‫آیین‬
‫آیین دادرس ی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم‪،‬‬
‫تعقیب متهم‪ ،‬تحقیقات مقدماتی‪ ،‬میانجیگری‪ ،‬صلح میان طرفین‪ ،‬نحوه‬
‫رسیدگی‪ ،‬صدور رای‪ ،‬طرق اعتراض به آراء‪ ،‬اجرای آرا‪ ،‬تعیین وظایف و‬
‫اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم‪ ،‬بزه دیده‬
‫و جامعه وضع می شود‪.‬‬
‫مهمترین تغییرات‬
‫‪ )1‬اصالح مراحل آیین دادرس ی کیفری‪:‬‬
‫‪ -1‬کشف جرم ‪ -2‬تعقیب متهم ‪ -3‬تحقیقات مقدماتی‬
‫‪ -4‬محاکمه ‪ -5‬اجرای حکم‬
‫‪ )2‬تغییر واژه مجرم به متهم‬
‫‪ )3‬پیش بینی میانجیگری در فرایند دادرس ی (ماده ‪ 82‬و ‪)83‬‬
‫‪ )4‬اشاره به حقوق متهم‪ ،‬بزه دیده و جامعه‬
‫حاکم‬
‫اصول‬
‫دادرسی کیفری‬
‫بر‬
‫آیین‬
‫مواد ‪ 2‬تا ‪ 6‬درمقام بیان «دادرس ی عادالنه» هستند‪.‬‬
‫این اصول عبارتند از‪:‬‬
‫‪ -1‬اصل قانونی بودن دادرس ی کیفری (ماده ‪)2‬‬
‫‪ -2‬اصل تساوی اشخاص در دادرس ی کیفری (ماده ‪)2‬‬
‫‪ -3‬اصل بی طرفی مراجع قضایی (ماده ‪)3‬‬
‫‪ -4‬اصل استقالل مراجع قضایی (ماده ‪)3‬‬
‫‪ -5‬اصل رسیدگی بدون تاخیر غیرموجه یا اصل رسیدگی در مدت معقول‬
‫(ماده ‪)3‬‬
‫‪ -6‬اصل برائت (ماده ‪)4‬‬
‫‪ -7‬اصل حفظ کرامت اشخاص (ماده ‪)4‬‬
‫‪ -8‬اصل اطالع متهم از موضوع اتهام و ادله آن (ماده ‪)5‬‬
‫‪ -9‬اصل حق دسترس ی متهم به وکیل (ماده ‪)5‬‬
‫‪ -10‬اصل آگاهی اشخاص از حقوق خود در فرایند دادرس ی کیفری (ماده‬
‫‪)6‬‬
‫حقوق افراد در قانون آیین‬
‫‪1392‬‬
‫دادرسی‬
‫کیفرینظر‬
‫فرد تحت‬
‫الف) حقوق‬
‫‪ )1‬حق داشتن وکیل و مالقات یک ساعته با وی (ماده ‪)48‬‬
‫موارد استثنا تبصره ماده ‪48‬‬
‫‪ )2‬حق اطالع دادن از تحت نظر بودن (مواد ‪ 49‬و ‪)50‬‬
‫‪ )3‬حق آگاهی از حقوق به صورت مکتوب (ماده‪)52‬‬
‫ب) حقوق متهم‬
‫‪ )1‬آگاهی از موضوع اتهام‪ /‬ادله اتهام و حق دسترس ی به وکیل (ماده ‪)5‬‬
‫‪ )2‬ذکر تاریخ‪ ،‬زمان و طول مدت بازجویی (ماده ‪)60‬‬
‫‪ )3‬عدم انتشار تصویر و مشخصات مربوط به هویت متهم(ماده ‪)96‬‬
‫‪ )4‬حمایت در برابر تهدیدات (ماده‪)97‬‬
‫‪ )5‬عدم احضار یا جلب بدون دلیل کافی (ماده ‪)168‬‬
‫ضمانت اجرا‪ :‬محکومیت انتظامی تا درجه ‪4‬‬
‫‪ )6‬حق عدم حضور با اعالم عذر موجه (ماده ‪)178‬‬
‫بند ج و تبصره‬
‫‪ )7‬حق همراه داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و تفهیم این حق به‬
‫متهم (ماده ‪)190‬‬
‫ضمانت اجرا‪ :‬تبصره ‪1‬‬
‫استثنا‪ :‬تبصره ‪3‬‬
‫‪ )8‬تفهیم اتهام به شکل صریح‪ /‬خودداری از طرح سواالت تلقینی و اغفال‬
‫و اکراه و اجبار متهم (ماده ‪)195‬‬
‫تذکر وکیل متهم به بازپرس‪ :‬تبصره‬
‫ضمانت اجرا‪ :‬محکومیت انتظامی تا درجه ‪4‬‬
‫‪ )9‬حق سکوت (ماده ‪)197‬‬
‫تفهیم حق سکوت در قانون پیش بینی نشده است‪.‬‬
‫‪ )10‬حق نوشتن پاسخ سواالت (ماده ‪)199‬‬
‫‪ )11‬تشکیل پرونده شخصیت (ماده ‪)203‬‬
‫‪ )12‬ابالغ و تحویل تصویر قرار تامینی به متهم (ماده ‪)225‬‬
‫‪ )13‬اعتراض نسبت به قرار منتهی به بازداشت(ماده ‪)226‬‬
‫‪ )14‬اعتراض نسبت به عدم پذیرش کفیل یا وثیقه (ماده ‪)226‬‬
‫‪ )15‬درخواست تخفیف تامین برای یکبار (ماده ‪)244‬‬
‫‪ )16‬ارسال تصویر کیفرخواست برای متهم (ماده ‪)342‬‬
‫‪ )17‬مطالعه پرونده و تهیه تصویر (ماده ‪)351‬‬
‫استثنای تهیه تصویر‪ :‬تبصره‬
‫‪ )18‬حضور آزادانه و تحت مراقبت در جلسه دادگاه (ماده ‪)356‬‬
‫‪ )19‬رد بازپرس و دادستان (ماده ‪)424‬‬
‫ج) حقوق شاکی‬
‫‪ )1‬مطالبه ضرر و زیان ناش ی ازجرم –مادی معنوی –منافع ممکن‬
‫الحصول (ماده ‪)14‬‬
‫‪ )2‬تفهیم حق مطالبه ضرر و زیان (ماده ‪)38‬‬
‫‪ )3‬تفهیم حق بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت حقوقی (ماده‬
‫‪)38‬‬
‫‪ )4‬عدم تحمیل هزینه های ناش ی از وظایف ضابطین بر بزه دیده (ماده ‪)62‬‬
‫‪ )5‬حق درخواست ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت تا قبل از صدور‬
‫کیفرخواست (ماده ‪)79‬‬
‫‪ )6‬مطالعه پرونده و تهیه تصویر از آن (ماده ‪)100‬‬
‫محدودیت ها تبصره ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪3‬‬
‫‪ )7‬حفظ هویت بزه دیده (مواد ‪ 40‬و ‪)101‬‬
‫‪ )8‬عدم افشای هویت شاکی در رسانه ها (ماده ‪)353‬‬
‫‪ )9‬داشتن حداکثر ‪ 3‬وکیل در مرحله محاکمه (ماده ‪)385‬‬
‫‪ )10‬احاله پرونده نباید موجب عسر و حرج شاکی شود (ماده تبصره‬
‫‪)419‬‬
‫‪ )11‬رد دادستان و بازپرس (ماده ‪)424‬‬
‫‪ )12‬اطالع بزه دیده از جرایم قابل گذشت کشف شده (تبصره ماده ‪)99‬‬
‫د) حقوق شاهد‬
‫‪ )1‬حمایت در برابر تهدیدات (مواد ‪)97‬‬
‫‪ )2‬حق امتناع از ادای شهادت (تبصره ماده ‪)212‬‬
‫‪ )3‬حق خودداری از اتیان سوگند (تبصره ماده ‪)323‬‬
‫‪ )4‬اتخاذ تدابیر جهت رفع خطر جانی‪ /‬حیثیتی و ضرر مالی شاهد (ماده‬
‫‪)214‬‬

similar documents