Coddova pravila.ppt

Report
CODDOVA PRAVILA
Edgar Frank "Ted" Codd
O Rođen u Portlandu, Dorset, u Engleskoj.
O Britanski računalni znanstvenik.
O Stvorio relacijski model za upravljanje
bazom podataka.
O Studirao matematiku i kemiju.
O Radio za IBM kao matematički
programer.
O Umro od srčanog udara u 79. godini
života.
O E. F. Codd predstavio 12 pravila koje baza
podataka treba podržavati kako bi se smatrala
pravom relacijskom bazom podataka
O DBMS je sustav koji se bavi praktičnom
primjenom i korištenjem teoretskih postavki
relacijskog modela, relacijske algebre i relacijskih
operatora.
O Koliko svojstava je potrebno zadovoljiti?
Pravilo 0.
Osnovno pravilo
O Bilo koji sustav za upravljanje bazama
podataka koji se smatra ili koji jest
relacijski, mora upravljati bazom na
potpuno relacijski način i relacijskom
metodom.
Pravilo 1.
Predstavljanje informacija
O Podaci se reprezentiraju na jedinstven način: kao
vrijednosti u tablici.
O Ne postoji informacija koja se može pročitati iz
baze podataka, a da se ne nalazi u nekoj relaciji.
Pravilo 2.
Obavezna logička dostupnost
O Svaki podatak mora biti logički
dostupan preko:
 kombinacije imena relacije
 vrijednosti primarnog ključa
 imena atributa
Pravilo 3.
Prezentacija nepostojećih informacija
O Null vrijednost nije definirana. Ona je
nepoznanica.
O Null vrijednost nije isto što i nula.
O Kombinirana s bilo čime je opet null
vrijednost.
Pravilo 4.
Dinamički on-line katalog
O Sistem je obavezan podržavati pristup
listama baza, koji je dozvoljen
autoriziranim korisnicima s njihovim
upitnim jezicima (SQL)
Pravilo 5.
Sveobuhvatni jezik za upravljanje
podacima
O Postojanje jezika koji sadrži sve moguće
komunikacije sa sustavom baza podataka
O Podržavanje sljedećih elemenata:
 definiranje podataka
 definiranje pogleda
 upravljanje podacima
 ograničenja u vezama uz integritet podataka
 autorizaciju korisnika
 upravljanje transakcijama
Pravilo 6.
Ažuriranje pogleda
O Svi pogledi koje je po relacijskoj teoriji
moguće ažurirati, moraju se moći
ažurirati i implementirati u model.
O Obnavljanje rezultata pogleda ne smije
provoditi manualno korisnik ili
administrator.
Pravilo 7.
Visoka razina unosa, ažuriranja i
brisanja
O Svojstvo upravljanja relacijom ili
pogledom mora biti moguće ne samo
pri pretraživanju, već i pri unosu,
ažuriranju i brisanju podataka.
Pravilo 8.
Fizička neovisnost podataka
O Aplikacije i aktivnosti koje korisnik
poduzima prema bazama podataka
potpuno su neovisne o metodi pristupa
podacima ili strukturi spremanja
podataka na medije.
Pravilo 9.
Logička neovisnost podataka
O Odnosi među tablicama mogu se
mijenjati tako da ne utječu na funkciju
aplikacije.
O Promjena shema baze podataka.
Pravilo 10.
Neovisnost integriteta
O Ograničenja na integritet u katalozima
baze podataka.
O Integritet podataka znači konzistentnost
i točnost podataka u bazi.
Pravilo 11.
Neovisnost distribucije
O Integritet podataka održati bez obzira na
broj kopija podataka i mjesto pohrane.
O Jezik sustava podržava distribuciju.
O Kod promjene i nadogradnje DBMS
jezgre aplikativni programi i dalje
moraju biti funkcionalni
Pravilo 12.
Pravilo o nesubverzivnosti
O Jezik niskog nivoa ne smije biti korišten da bi se
zaobišla ili ignorirala pravila o integritetu
podataka.
O U DBMS-u ne smije postojati takav jezik koji će
dozvoliti “back-door” pristup podacima, te dozvoliti
ažuriranje podataka i ne voditi računa o definiranim
pravilima integriteta među podacima.
Zaključak: Relacijski sustav
O Prednosti:
 fizička struktura podataka na disku postaje
nevažna
 jednostavno pohranjivanje na sljedeću lokaciju
 jednostavno dodavanje i brisanje podataka
O Nedostaci:
 različite grupe podataka se ne mogu jednostavno
spajati da formiraju nove podatke
 format podataka na disku nije moguće proizvoljno
promijeniti nakon što je baza podataka kreirana
 da bi to napravili, moramo napraviti novu
strukturu te baze podataka
 Pokušaj primjene relacijskog modela na nove
aplikacije kao što je Computer-Aided-Design,
simulacije, grafike and obrada videa, ukazuje na
mane te je preporučena primjena sofisticiranijeg
modela.
Literatura:
O http://kvarner.veleri.hr/~mkaluza/media/do
wnload_veleri/bp/SkriptaSBP.pdf
O http://bs.scribd.com/doc/42445658/Skript
a
O http://hr.wikipedia.org/wiki/Edgar_F._Codd
Hvala na pažnji!
O Marijana Pravdić (1141)
O Andrea Gudelj (1136)
O Srđana Obradović (1126)
O Tajana Novak (1081)

similar documents