TERAPEUTSKA KOMUNIKACIJA

Report
TERAPEUTSKA
KOMUNIKACIJA-
NIKAD ZAVRŠENA PRIČA
Prim dr sci med Tatjana Radosavljević,
Direktor Lekarske komore Srbije
TERAPEUTSKA
KOMUNIKACIJA
Mesto: bolnica
Vreme :jutro
Dogadjaj: jutarnji sastanak lekara
Dežurni lekar : Dežurstvo proteklo mirno.Nekoliko
intervencija. Pneumonija iz 24 ,drugi krevet levo,zalio
se na povišenu temperaturu,u 23 i 20,temperatura
39,7 stepeni,preznojen,puls 112 u min,dobio ampulu
Novalgetola,posle 40 min temperatura 36,9,uradjene
frikcije.Karcinom iz 32 ,četrv ti krevet krvario oko 300
ml sveže krvi,dobio ampulu Antagosana i
trombocite...
TERAPEUTSKA
KOMUNIKACIJA

PAŽLJIVO SLUŠATI BOLESNIKOVE REČI VELIKA JE
VRLINA LEKARA.

SLABO LEČI LEKAR KOJI NE MISLI I NE SLUŠA
BOLESNIKA

BOLESNIK NE TREBA BRBLJIVOG LEKARA.

ZA PRAVU DIJAGNOZU NIJE DOVOLJNO
POGLEDATI BOLESNIKA,TREBA GA
POSLUŠATI,SASLUŠATI I LABORATORIJSKI
PROVERITI
VIDOVI KOMUNIKACIJE LEKAR –
PACIJENT
-verbalna:
REČ
–može da da snagu,sigurnost,oproštaj,pa I da leči može da povredi,ponizi,nanese bol
REČI PACIJENT MORA DA RAZUME
-neverbalna komunikacija:
–izgled lica,pogled,govor tela,stav I pokret,ćutanje
IZ ISTORIJE

Gatanje i vradžbine jesu jedan od najstariji oblika
medicine.I sam Hipokrat je bio prvosveštenik
Asklepijevog hrama,u koji su bili dovodjeni bolesnici
gde ih je u toku noći ,šapćući čarobne reči izlečenja
posećivalo božanstvo ili jedan od sveštenika.

Biograf Teodosije opisuje lečenje jednog histeričnog
bolesnika koga je lečio Sveti Sava rečima:“...I on unese
u crkvu raslabljenog...A kada padne noć,sam se
udruži....sam se trudjaše da posluži bolesniku....prvo
sam o sebi ispovedi,smernošću privlačeći milost boga,i
prosi da se molitva usliši ,prosi bolniku milosti.“
HILANDARSKI MEDICINSKI KODEKS

„....Lekar ne treba odmah da pristupi pipanju pulsa i
postavljanju dijagnoze...On treba da bude obazriv i da
prethodno malo razgovara sa bolesnikom...“

„Budi veseo i pribran,nemoj požudno gledati
bolesnikovu ženu ili kćer da ga to ne bi
uzrujavalo...Treba da obratiš pažnju na bolesnikovo
opšte stanje(habitus),a zatim da malo sa njime
porazgovaraš.Gledaj,ako možeš,sa obazrivošću da
dobiješ od njega obaveštenja da nije slučajno pre tvog
dolaska uzimao od nekoga lekove i da li su ga kupali u
u toploj vodi u kojoj su bile lekovite trave.....ti obazivo
pogledaj po kući da ne bi primetio neko od tih ranije
upotrebljenih sredstava za lečenje...”
KAKVOG LEKARA TRAŽI VEĆINA
PACIJENATA?

Lekar treba da bude siguran u svoje medicinsko znanje

Lekar treba da pomaže pacijentu u savladavanju
emocionalnih teškoća

Pacijent treba da za lekara bude osoba a ne slučaj

Lekar treba da bude diskretan I da iskazuje empatiju
TERAPEUTSKA
KOMUNIKACIJA

Emocionalne reakcije pacijenata prema lekaru kao što
su sumnjičavost,bes ili ljubav često nemaju nikave veze
sa njim kao realnom osobom.

Pacijent treba da kroz verbalnu ili neverbalnu
komunikaciju razume svoj problem,ali istovremeno ta
komunikacija ima I funkciju terapije.

Pacijent se oseća vrednovanim,poštovanim I ima
osećanje olakšanja,čak I kada se radi o najtežim
vestima.
TERAPEUTSKA
KOMUNIKACIJA
 Sa
druge strane I lekar razvija emocionalne
reakcije,koje mogu biti
pozitivne:simpatija,nežnost,razumevanje,ali I
negativne-grubost,odbojnost,ljutnja.
O
svojim emocijama lekar može da sazna iz
načina na koji razgovara sa pacijentom,kako se
pozdravlja ili ne pozdravlja sa njim,da li ga
raduje ili ljuti tok dijagnoze,I sama dijagnoza.
VIDOVI TERAPEUTSKE
KOMUNIKACIJE

-slušanje

I razumevanje drugih
-davanje podrške

-empatija

-saveti u uputstva
PRISTANAK INFORMISANOG PACIJENTA INFORMED CONSENT
 Principi


:
Salus aegroti suprema lex(dobrobit
pacijenta je osnovni zakon)
Voluntas aegroti suprema lex
PRISTANAK INFORMISANOG PACIJENTA INFORMED CONSENT
Lekar je dužan da vodi računa o dobru pacijenata,ali
i o autonomiji njegove ličnosti.Na preduzimanje
odgovarajuće medicinske intervencije ne ovlačćuju
samo simptomi bolesti,nego pristanak pacijenta.Time
se iskazuje poštovanje prava pacijenta na
samoodredjenje u odnosu na telo,uvažava se lično
dostojanstvo i sloboda pacijenta,a istovremeno se
pacijent informiše o mogućim rizicima.
 Tek ono lečenje koje se sprovodi uz punu saglasnost
bolesnika,uz njegovo razumevanje ,ima izgled da bude
u punoj meri efikasno.Tražeći pomoć od
lekara,pacijent je dao samo ograničeni pristaka na
lečenje

PRISTANAK INFORMISANOG PACIJENTA
-INFORMED CONSENT



U osnovi dužnosti obaveštavanja leži ideja sigurnosti.Temelj
odluke o pristanku čini uvek obaveštavanje.Većina pravnika
misli da obaveza obaveštavanja prističe iz ugovora o
lečenju,dok lekari smatraju da ona izvire iz poverenja
izmedju lekara i pacijenta.
Nacionalne medicinske asocijacije su saglasne u tome da
lekari imaju pravo da poštuju svoje lične vrednosti i moral i
da praktikuju svoj nezavisni profesionalni sud.Lekari takodje
imaju pravo da informišu pacijente na način koji nije
sugestivan.Da bi pristanak informisanog pacijenta bio
validan,on mora biti informisan o relevantnim
alternativama i rizicima i benefitima,na razuman,kompletan
i nepristarasan način.
Ovo je kamen temeljac moderne medicinske etike.
PRISTANAK INFORMISANOG PACIJENTA
-INFORMED CONSENT
Pristanak na operaciju zasniva se na poverenju u lekara
koji je pacijentu lično poznat ili koji uživa opšti ugled
u struci.Lekar medicinskim savetima pomaže pacijentu
da donese odluku o pristanku.
 Kao što lekar dozira medikamente,tako dozira i meru
informacija vodeći računa o fizičkom i psihičkom
stanju bolesnika i njegovim umnim sposobnostima.

PRISTANAK INFORMISANOG PACIJENTA
-INFORMED CONSENT


Obaveštenje treba da sadrži :uputstvo šta bolesnik treba ili
ne treba da čini za vreme medicinske
intervencije,ukaazivanje na kontraindikacije,razjašnjenje
same bolesti,da bi bolesnik poštovao uputstva vezana za
način života i higijensko dijeteski režim.Potom,upozorenje
na moguće posledice anestezije ili medikanetoznog
lečenja,kao i na produženo delovanje lokalne
anestezije,koje vozača čini nesposobnim za upravljanje
motornim vozilom.
Nemački sud je osudio lekaara zbog toga što bolesniku koji
je bolovao opd tuberkuloze nije na pravi način predočio
dijagnozu koja bi ga privolela na umereniji način
života.Zbog toga je pacijent dopustio sebi način života koji
je drastično pogoršao zdravstveno stanje.
PRISTANAK INFORMISANOG PACIJENTA
-INFORMED CONSENT
Dilema: da li saopštavati dijagnozu obolelim od
neizlečive bolesti?Odgovor se nalazi u
medicinskim,etičkim i pravnim zahtevima.
 Samo u slučaju kad bi obelodanjivanje prirode bolesti
putem obaveštenja vodilo ka ozbiljnim i neotkonjivim
oštećenjimaa pacijentovog zdravlja,izostanak
obaveštenja bi mogao biti
opravdan.Medjutim,saopštenje ne treba da izostane
zbog bojazni da bi se njime umanjilo raspoloženje ili
opšte osećanje bolesnikovo,jer se to smatra
neizbežnim gubitkom koji valja podneti
 Salus ex voluntate,voluntas pro salute,salus et voluntas
(Život iz volje,volja za životom,čine život i volju
jednim).

PRISTANAK INFORMISANOG PACIJENTA
-INFORMED CONSENT


Pisani formulari ne mogu zameniti usmeni razgovor sa
pacijentom,jer se tako zapostavlja individualni karakter
odnosa izmedju njega i lekara,te se ograničava mera
posebne pažnje lekara.
„Ovim izjavljujem da sam od strane ...lekara bio u
pojedinostima obavešten o svojoj bolesti i o mogućnostima
lečenja,kao i o značaju,domačaju i nužnosti operacije(...)i
ostalih mera lečenja,i da sam sa sa predočenim
lečenjem,odnosno operacijom saglasan,pa i u slučaju da se
medicinski naknadno pokaže potrebno da se operacija
proširi i zahtev promeni.Upozoren sam na mogućnost
komplikacija kao i na to da se ne garantuje odredjeni uspeh
lečenja,odnosno da se on ne može unapred predvideti
(Potpis)
PRISTANAK INFORMISANOG PACIJENTA
-INFORMED CONSENT
Kako obavestiti pacijenta?
 Ne postoji naročita forma niti čarobna formula.
Usmeno ,u spontanom razgovoru sa pacijentom,jer to
stvara odnos medjusobnog poverenja.
 Govori se jezikom koji je pacijentu razumljiv,vodeći
računa o stepenu njegove inteligencije i obrazovanja.


similar documents