Vezbe - racunske - 03 - kapaciteti iveraca transportera

Report
IVERICE, VLAKNATICE I DRVNO-PLASTIČNE MASE
Računske vežbe iz tehnologije proizvodnje
ploča iverica
Deo 3: Kapacitet iverača. Kapacitet
transportera. Proračun zapremine i potrebnog
broja silosa.
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
1
Deo 3.1.
KAPACITET IVERAČA
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
2
Kapacitet iverača
 Mehanizam za rezanje kod iverača sastoji se od:
 radnog alata (noževa) i
 nosećeg rotacionog tela za noževe (glava iverača).
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
3
Kapacitet iverača
 Glava iverača može biti u obliku cilindra, diska ili
Primarno usitnjavanje
prstena, što čini osnov za podelu iverača u tri osnovna
tipa:
za dugu sirovinu (duga
oblovina)
UNIVERZALNI
CILINDRIČNI
IVERAČI
za skraćenu oblovinu (metarsko
drvo)
METARSKI
DISK
IVERAČI
za dugu i skraćenu oblovinu
PRSTENASTI
IVERAČI
za sečku i sitan drvni otpadak ostatak
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
4
Kapacitet iverača
 Cilindrični iverač - Univerzalni
 za dugu oblovinu
 diskontinualni dovod sirovine
1 - elektromotor
2 - glava iverača
3 - valov
4 - sirovina
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
5
Kapacitet iverača
 Cilindrični iverač - Univerzalni
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
6
Kapacitet iverača
 Cilindrični iverač - Metarski
 za skraćenu oblovinu
 kontinualni dovod sirovine
1 - glava iverača sa noževima
2 - drvna sirovina (metarsko drvo)
3 - lančani transporter sa klinovima
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
7
Kapacitet iverača
 Disk iverač
 kontinualni i diskontinualni dovod sirovine
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
8
Kapacitet iverača
 Kretanje noža kod disk i cilindričnog iverača
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
9
Kapacitet iverača
 Kapacitet iverača izražava se u:
 kg attro izlaznog iverja / h
 m3 drveta / h
 nasipnim m3 iverja / h
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
10
Kapacitet iverača
 Faktori koji utiču na kapacitet:
 debljina izlaznog iverja (d),
 vrsta drveta (γ),
 sadržaj vlage (W),
 oblik sirovine,
 način doturanja sirovine,
 naoštrenost noževa,
 obučenost radnika,
 održavanje iverača.
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
11
Kapacitet iverača
 Teoretski kapacitet iverača:
Qt  G  n
[kg attro iverja / h]
G - masa attro drveta koja stane u deo oluka spod glave iverača (kg),
n - broj radnih hodova u jednom času.
G  V 
V - zapremina oluka koji zahvata glavu iverača
(m3);
[kg]
 - zapreminska masa drveta u apsolutno
n 
60
h
v
Qt 
t
h
v1
[1/h]
 t1
60  V  
h
h
t
 t1
v
v1
suvom stanju (kg/m3);
h - visina hoda oluka (m);
v i v1 - brzina radnog hoda (pomak) i povratnog
hoda oluka (m/min);
[kg/h]
t i t1 - vreme zadržavanja oluka u gornjoj i
donjoj mrtvoj tački (min).
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
12
Kapacitet iverača
 Stvarni kapacitet iverača:
Q s  Qt  K 1  K 2
[kg/h]
K1 - koeficijent napunjenosti valova,
K2 - koeficijent iskorišćenja radnog vremena .
 Brzina pomaka
 Kapacitet iverača je u tesnoj korelaciji sa brzinom pomaka
transportera koji prinosi sirovinu na glavu iverača:
z - broj noževa na glavi iverača,
vt  z  n  d
[m/min]
v  st  
[m/min]
n - broj obrtaja glave iverača min-1,
d - nominalna debljina iverja (m),
η - korekcioni faktor koji zavisi od oblika i dimenzije
ulazne sirovine, naoštrenosti noževa i debljine
iverja.
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
13
Deo 3.2.
KAPACITET TRANSPORTERA
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
14
Kapacitet transportera
 Trakasti transporter
 Kapacitet:
Q  3600  A  v   nas
[kg/h]
Q
– kapacitet (kg/h);
A
– površina poprečnog preseka sloja materijala na traci (m2);
v
– brzina kretanja traka (m/s) (obično 0,8 -2,5 m/s);
γnas – nasipna masa materijala koja se transportuje (kg/m3)
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
15
Kapacitet transportera
 Pužni transporter
 Kapacitet:
Q  3600  A  v   nas 
Q
A
[kg/h]
– kapacitet (kg/h),
– površina poprečnog preseka zavojnice (m2):
A  
D
4
v
ξ – koeficijent popunjenja žleba (0,15 – 0,45),
D – spoljni prečnik zavojnice (m),
– brzina kretanja materijala (m/s):
v

sn
60
s – korak zavojnice (m),
n – broj obrtaja puža (min-1),
nas – nasipna masa materijala koja se transportuje (kg/m3),
β – koeficijent nagiba staze (0-25o, β=0,5).
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
16
Kapacitet transportera
 Lančani kofičasti transporter - elevator
 Kapacitet:
Q  3, 6 
io
a
 v   nas  
[kg/h]
– kapacitet (kg/h),
– zapremina kofice (dm3),
– korak kofice (rastojanje susednih kofica) (m),
– koeficijent popunjenja kofice,
– brzina kretanja kofice (m/s),
nas – nasipna masa materijala koja se transportuje
(kg/m3).
Q
io
a
ξ
v
a
V
iver
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
17
Deo 3.3.
PRORAČUN ZAPREMINE I
POTREBNOG BROJA SILOSA
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
18
Proračun zapremine i potrebnog broja silosa
 Opšta podela silosa (bunkera):
Vertikalni i ...
Horizontalni
Iverje
Iverje
1 - dovod iverja
4 - grabuljasti transporter za distribuiranje
iverja
3,7,8 - širokotračni transporter sa češljevima
5,6,10 - klapna (indikator zapunjenja)
9 - egalizirajući valjak
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
19
Proračun zapremine i potrebnog broja silosa
 Puferni kapacitet silosa (bunkera):
 Vreme za koje bunker bez daljnjeg punjenja obezbeđuje
neprekidan rad linije pri određenom protoku.
 
V b   nas  k z
g iv
τ
[h]
– vreme tokom koga bunker prazneći se obezbeđuje neprekidan rad linije (okvirno
oko 1–2 h),
Vb – zapremina bunkera (m3),
γnas – nasipna masa iverja (kg/m3),
giv – časovna potreba (protoka) iverja (kg/h), nalazi se na osnovu materijalnog bilansa,
kz – koeficijent zapunjenosti radne zapremine bunkera (obično 0,9).
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
20
Proračun zapremine i potrebnog broja silosa
 Potreban broj silosa (bunkera) određuje se za dati protok
iverja sledećom formulom:
g iv 
BB 
Vb   nas  k z
Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase - računske vežbe
Popović
Mlađan
21

similar documents