презентација

Report
REGIONALNA PODRŠKA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU
Projekat „Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju“, koga finansira Evropska komisija, a
sprovodi Savjet Evrope, podržava 49 škola Zapadnog Balkana u nastojanju da se razviju
inkluzivne kulture, politike i prakse. Cilj projekta je jačanje kapaciteta za implementaciju
inkluzivnog obrazovanja u regionu putem mjera usmjerenih na podizanje svijesti, zajedničko
učenje i izgradnju kapaciteta.
Sa ciljem da se izmjeri uticaj projekta u pilot školama, sprovedena je anketa i održane su
fokus grupe.
Indeks inkluzije dobijen je iz ankete izvedene iz četiri oblasti, od kojih svaka predstavlja
potencijalnu oblast gdje može doći do isključivanja/inkluzije:
a) Inkluzivna praksa prilikom upisa u školu
b) Inkluzija u školi
c) Inkluzivna nastava i praksa
d) Angažovanje zajednice
Pitanja za fokus grupe bile su grupisane oko tri ključne teme inkluzivnog obrazovanja prema
indeksu inkluzije: inkluzivna kultura, inkluzivne politike i inkluzivne prakse.
Prema dosadašnjim pokazateljima, sledeći medjusobno povezani faktori mogu da ograniče
kapacitet škole da obezbjedi inkluzivno obrazovanje:
 Sporost u uvodjenju praksi gdje je učenik u centru obrazovnog procesa i nedovoljno
razvijena svijest o promociji inkluzivnog obrazovanja
 Nedovoljno razvijene politike koje pripremaju za inkluzivno obrazovanje. „Postojeće
politike i prakse u regionu nisu dobro orijentisane prema osposobljavanju nastavnika za
inkluzivno obrazovanje u širem smislu i ne obezbjedjuju da nastavnici doprinose onoliko
koliko bi mogli socijalnoj inkluziji i socijalnoj koheziji.“
 Naslijedje specijalnih obrazovnih sistema iz perioda prije 1990-ih sa posebnim profilima
za obuku nastavnika, gdje se smatralo da samo nastavnici koji su se edukovali za
„defektologiju“ mogu da rade sa djecom sa kognitivnim ili fizičkim nedostacima. Ovo
dovodi do toga da se nastavnici u „regularnim“ školama ne osjećaju sigurno u vezi sa
obrazovanjem djece sa posebnim potrebama.
 Isključenost kao stav: bilo je slučajeva da nastavnici imaju vrlo negativan stav prema
uključivanju učenika sa posebnim potrebama u redovnu nastavu.
Rezultati fokus grupa pokazuju da nastavnici mogu igrati ulogu u otudjenju ili
marginalizaciji nekih grupa učenika. O neinkluzivnim praksama je izvješteno u velikom
broju škola. Posebno su istaknute ove prakse:
 Nastavnici su pristrasni i ne podržavaju sve učenike jednako ili prema njihovim
potrebama. Nepotizam, predrasude, vjera ili političko opredjeljenje učenika igraju
ulogu u tome koliko se (ne) pruža podrška učeniku.
 Škola primjenjuje iste kriterijume za učenike sa smetnjama u razvoju u slučajevima
kada je potreban individualizovan pristup, nedovoljno je prilagodjavanje programa i
nestave.
 Nedovoljno transparentnosti u ocjenjivanju.
 Odvojeno školovanje učenika pripadnika manjina u „satelitskim“ školama koje se
smatraju manje važnim/prestižnim, ili u „školama pod jednim krovom“ koje u stvari ne
komuniciraju i ne saradjuju.
 Učenici koji su pripadnici Romske populacije sjede odvojeno od druge djece u
odjeljenju.
 Nedostatak jakog stava po pitanju nasilja u školi, nedovoljno sigurnosnih mjera kako bi
se škola učinila sigurnim mjestom za učenike.
 Odluke se donose „sa vrha“, ne uzimajući u obzir mišljenje nastavnog osoblja, učenika
i roditelja.
 Nedovoljno mjera kojim bi se škola učinila pristupačnijom učenicima sa posebnim
potrebama ili učenicima iz siromašnih porodica, nedovoljno praksi koje bi potvrdile
otvorenost škole prema marginalizovanim grupama.
Opadajućainkluzivnost obrazovnih sistema
Kada je u pitanju indeks inkluzije, sve vrste škola u prosjeku su imale rezultat iznad
polovine skale u svim oblastima koje su uzete u obzir.
Medjutim, osnovne škole su imale bolje rezultate u odnosu na stručne škole i gimnazije, a
gimnazije su imale najniži rezultat u dvije oblasti: inkluzivne prakse prilikom upisivanja u
školu i inkluzije u samoj školi.
Dok nizak rezultat gimnazija kod inkluzivnih praksi prilikom upisa u školu nije iznenadjujući
pošto se upisivanje vrši putem akademskog odabiranja, inkluzija u okviru same škole
predstavlja prisustvo (ili odsustvo) inkluzivne kulture, politika i praksi u okviru škole i ne bi
trebalo da zavisi od vrste škole. Takodje, stručne škole imaju mnogo niži rezultat u ovoj
oblasti od osnovnih škola.
Na osnovu ovih saznanja, iz ankete se vidi da se kod obrazovnih sistema u regionu
smanjuje inkluzivnost kako učenici napreduju kroz sistem ... Osnovne škole imaju
inkluzivniju atmosferu od srednjih škola. Dalje, i osnovne i stručne škole imaju inkluzivnije
nastavne prakse od gimnazija. Treće, otprilike jedna trećina gimnazija i jedna petina
stručnih škola nemaju ni inkluzivnu atmosferu u školi niti inkluzivne nastavne prakse i
politike.
Preporuke po vrsti škola
Gimnazija
 Isključivanje ili nedovoljno inkluzivne prakse i kultura gimnazija izazivaju zabrinutost u
vezi sa spremnošću i kapacitetima nastavnog osoblja u ovim školama da promovišu
inkluziju. Rezultat ankete i fokus grupa ukazuju na kulturu isključivosti (odluke sa vrha,
ne uzimanje u obzir teškoća koje imaju pojedini učenici, netransparentnost) i
nedovoljno podrške učenicima koji imaju problema u savladavanju gradiva. Takodje, na
fokus grupama u razgovoru sa roditeljima pomenut je i drugačiji tretman učenika u
zavisnosti od političkih i rodbinskih veza.
 Gimnazije treba da izgrade odnose sa zajednicom kojoj služe, kako užom zajednicom
(roditelji i učenici), tako i širom zajednicom. Ovo trena da obuhvati izgradjivanje
partnerskih odnosa sa roditeljima bez obzira na njihov društveni položaj, političku
pripadnost ili porijeklo. Svi roditelji treba da budu jednako važni.
 Takodje, treba razviti inkluzivne politike u gimnazijama – npr. Politike i postupke za
pružanje podrške učenicima kod kojih dolazi do problema u savladavanju gradiva usled
stresa zbog veoma kompetitivne sredine ili usled spoljašnjih faktora.
 Neophodno je pužiti posebnu podršku učenicima koji dolaze iz neprivilegovanih grupa
u društvu
Preporuke za razvijanje inkluzivnih politika škole
 Pri izradi planova škole, treba predvidjeti dovoljno vremena, prostora i izgradnje
kapaciteta za razvoj školske imkluzivne politike. Razvoj inkluzivnih politika škole treba da
pomogne svima u školskoj zajednici da razumiju šta je inkluzija i kojim mjerama će je škola
postići.
 Važno je da škola radi na jačanju kapaciteta (obuke, konsultacije) za razvijanje politika –
praktičnim korak po korak i “kako da” primjerima kako izgleda dobra pisana školska politika
(npr. o nasilju u školi). Gdje je moguće, primjere dobre pisane politike treba uzimati iz
regiona.
 Neophodno je da proces kreiranja politika bude inkluzivan i da uključi predstavnike
školskog odbora, uprave škole, nastavnika, roditelja i učenika.
Kako razviti i promovisati inkluzivne školske prakse
 Jedna od najbitnijih stvari je donošenje mjera za sprečavanje nasilnog ponašanja i
kreiranje politika koje su efikasne za zaustavljanje nasilja i diskriminacije.
 Opšte razumjevanje toga koje prakse su inkluzivne (i treba ih podržati) a koje su isključive
(i treba ih izbjegavati) treba da dijele sve grupe u školskoj zajednici – nastavnici, učenici,
roditelji i uprava.
 Obuka i izgradnja kapaciteta koje su škole dobile u toku projekta treba da stave poseban
akcenat na etiku nastavnika i jedan od planiranih ishoda izgradnje kapaciteta nastavnog
osoblja treba da bude izrada kodeksa ponašanja nastavnika.
O projektima škola
Najčešće su u projektima zastupljeni:
 Obuka školskog osoblja da bi se poboljšale inkluzivne vrijednosti i pristupi
 Stvaranje partnerskih odnosa sa roditeljima (uključujući i obuku roditelja)
 Podizanje svijesti
Vrste obuke koje su predložene preporukama za projekte, ali nisu obuhvaćene
projektima škola:
 Kreiranje školske inkluzivne politike
 Mjere usmjerene na uključivanje roditelja djece pripadnika manjina i iz
neprivilegovanih grupa
 Podrška učenicima koji se suočavaju sa socio-ekonomskim rizicima

similar documents