AutoCAD 2004 - SH.M.T."Mehmet Isai"

Report
AutoCad
AutoCAd2004
NDRYSHIMI I OBJEKTEVE TE
VIZATIMIT
• Zakonisht ne AutoCAD modifikimi mund te
kryhet ne tre rruge nëpërmjet
1. tastierës,
2. menysë apo
3. ikonave.
• Përdorimi i njërës apo tjetrës metodë nuk
është gabim, por nga mënyrat më të shpejta
është përdorimi i ikonave në AutoCAD.
• Ikonat per modifikimin e objekteve
zakonisht jane aktive por ne rast se do te
duhet te aktivizohen klikojmë View
Toolbars… dhe aktivizimi i grupit
modifikim me ane te nje klikimi ne kutizen
perbri saj.
• Zakonisht grupi i ikonave te modifikimit
mbahet ne ekran mbasi i lehteson
perdoruesit qe thjesht me nje klikim te
realizojne qellimin e tyre.
Komanda për fshirje
The Erase Command
• Komanda fshirje eshte nje nga me te
thjeshtat ne AutoCAD dhe njekohesisht
edhe nje nga me te perdoreshme.
• Komanda realizon fshirjen e gjithe
objekteve te selektuara ne nje vizatim.
• Ju gjithashtu mund te kthni nje fshirje te
pavullneteshme te nje objekti thjesht
duke perdorur komandedn
riktheje Undo duke shtypur me tastiere
germen U ose ikonën nga grupi I
ikonave si dhe me ane te komandes
OOPS.
Komanda kopjo
The Copy Command
• Komanda kopjo mund te krijoje nje ose disa
kopje te nje vizatimi qe ju keni bere me pare.
• Kopjo eshte nje komande shume e
perdorshme dhe shume efektive pasi me te ju
mund te krijoni vizatime shume komplekse
duke u nisur nga nje objekt i thjeshte e duke e
kopjuar ate aq here sa deshironi.
Komanda pasqyrim
The Mirror Command
• Komanda pasqyrim ju krijon mundesine qe nje
object te pasqyrohet kundrejt nje vije te cilen
e percaktoni ju nepermjet dy pikave ashtu si
ne figure.
Komanda Offset
The Offset Command
• Komanda offset krijon nje objeKt te ri parallel
ose koncentrik me objektin e selektuar.
• Objekti I ri krijohet ne nje distance te
paracaktuar nga objekti original si dhe ne
drejtimin e percaktuar nga perdoruesi me ane
te percaktimit ten je pike.
• Ju mund te offst vija, harqe, reth elipse,
shumevijesha, reze, xlines dhe splines etj.
Komanda Offset
The Offset Command
• Ne ilustrimin e meposhtem vija e kaltërt eshte
offsetuar mbi bazen e distances se
paracaktuar si dhe te percaktimit te pikes P2
te drejtimit te offsetimit rezultati eshte vija e
kuqe object I ri perbri asaj original.
• Keto jane dy menyra offsetimi parallel dhe
koncentrike.
Komanda Shumefishim
The Array Command
• Komanda shumefishim mund te beje kopje te
nje objekti te selektuar ne dy menyra
drejkendore pra ne disa reshta e disa kolona si
dhe ne forme polare (rrethore).
• Ne shembullin e meposhtem jepet
shumefishimim i nje drejkendshi ne dy kolona
dhe tre reshta me menyren drejtkendore.
• Distanca midis reshtave tregohet me dimensionin
DR dhe ajo midis kolonave me dimensionin DC.
• Kur krijohet nje shumefishim duhet mbajtur
mend se reshta krijohen siper objektit original
dhe kollonat ne te djathte te tij.
• Sic shikohet ne figure objekti original eshte i
kaltërt ndersa ata te shumefishuar me ngjyre te
kuqe.
• Per te realizuar shumefishimin egzekutohet
komanda shumefishim “Array” qe ndodhet ne
komanden modifikim.
• Me egzekutimin e komandes do te shikojme
qe ne ekran na del dritarja dialoguese
“ARRAY” e cila kerkon qe ne te percaktojme
menyren e shumefishimit qe jane dy:
1. drejtkendore ose
2. polare
Shumëfishimi drejtkëndor
Numri i rreshtave
Numri i shtyllave
Distanca midis
rreshtave
Distanca midis
shtyllave
Nese doni te shikoni paraprakisht ekzekutoni butonin
Selekto objektin
Shumëfishimi rrethor (polar)
Percaktojme qendren e rrethit te
shumefishimit te objekti
Vendosim nje
vlere qe eshte
numri total I
objekteve te
shumefishuara
ne rastin tone
11.
Vendosim
kendin e
sektorit harkor
ne te cilin
duam qe te
shperndahen
objektet e
shumefishuara
qe ne e
Nese doni te shikoni paraprakisht
Selekto objektin
Komanda zhvendosje
(The Move Command)
• Komanda zhvendos funksionon njelloj si
komanda kopjo vetem se ne kete rast nuk
krijohet nje kopje e objektit por vetem
realizohet zhvendosja e tij.
Komanda Rotullo
(The Rotate Command)
• Komanda rotullo ju lejon ju qe te rotulloni nje
object apo nje seri objektesh reth nje pike e cila
percaktohet nga perdoruesi.
• AutoCAD ju kerkon qe jut e percaktoni edhe nje
pike te dyte e cila do te sherbeje per percaktuar
nje kend rotullimi.
• Kjo pike mund te percaktohet edhe me tastier.
Komanda Shkalle
(The Scale Command)
• Komanda shkalle mund te perdoret per te
ndryshuar madhesine e objektit ose nje grupi
objektesh.
• Juve ju kerkohet qe te percaktoni nje pike e
cila do te sherbeje si baze e nisjes se
pershkallezimit te objektit.
• Pershkallezimi do te kryhet mbasi ju te
percaktoni edhe nje pike te dyte e cila ben te
mundur ndryshimin e madhesise se objektit.
Komanda Shkalle
(The Scale Command)
• Shpesh ndodh qe percaktimi i pikes se dyte me
maus nuk mund te kryhet me saktesine e
deshiruar per kete arsye ju faktorin e shkallezimit
mund ta vendosni me ane te tastieres.
• P.sh. nese doni qe madhesia e objektit te behet
dyfish duhet qe numri qe percakton faktorin e
shkallezimit te jete 2 nese doni qe objekti te
pergjysmohet duhet qe faktori te jetë 0.5.
Komanda terheqje shtrirje ndryshim
(The Stretch Command)
• Komanda terheqje ju ofron mundesine e
shvendosjes terheqjes se nje pike te nje
objekti ne nje pozicion tjeter pa zhvendosur
piket e tjera te objektit.
• Ne shembullin e meposhtem jepet zhvendosja
e nje pike te drejtkendeshit duke lene te tjerat
te pa ndryshuara.
Zhvendosja e kulmeve
(Stretching with Grips)
• Megjithese me siper pame zhvendosjen e
transformimin e nje objekti nepermjet
komandave ne menyre te gjate.\
• Ne fakt ajo qe perdoret me shume eshte
zhvendosja e transformimi I objektit
nepermjet kulmeve te tij direkt.
Komanda shkurtim
(The Trim Command)
• Komanda pre ose shkurto ka kuptim per
shkurtimin ose prerjen e nje pjese te nje
objekti.
• Qe nje objekt te pritet ai duhet te kete si
udhezues nje object tjeter qe mund te jete
vije, hark, shumevijesh ose elips dhe kjo do te
sherbeje si kufiri deri ku do te pritet objekti
ose objektet.
Komanda shtrirje
(The Extend Command)
• Kjo komande sherben per te shtrire zgjatur nje
vije shumevijesh apo nje hark deri ne arritjen e
kufijeve te nje objekti tjeter te percaktuar nga ana
e perdoruesit.
• Ne shembullin e meposhtëm dy vijat e kuqe jane
shtrire zgjatur deri ne vijen e kaltërt.
• Kjo komande vepron si komanda prerje.
• Dy objekte selektohen nje qe do sherbeje si kufij
dhe tjetri qe do shtrihet apo zgjatet deri ne
kufirin e objektit te pare.
Komanda shtrirje
(The Extend Command)
• Vijat mund te shtrihen ne dy drejtime. Per te
percaktuar drejtimin e deshiruar ju duhet te
percaktoni ate per AutoCAD paraprakisht.
• Keshtu ne figuren e mëposhtme ju percaktoni
nje pike ne qendren e vijes dhe me tej
distancen e shtrirjes se fundmi duke klikuar ne
te majte apo te djathte te pikes do shikoni qe
shtrirja e saj ndodh ne ate kah qe ju keni
klkuar.
Komanda Thyerje
(The Break Command)
• Komanda thyerje ju mundëson thyerjen heqjen e
një pjese të një objekti ne rastin kur ju përcaktoni
dy pikat e prerjes se tij ashtu si ne shembullin e
mëposhtëm.
• Kjo komande mund te përdoret për shumë
objekte si vija, shumevijeshi, harqe etj.
• Kur ju kërkoni të realizoni një thyerje ju mund të
bëni atë duke përcaktuar dy pikat ose selektuar
fillimisht objektin dhe pastaj përcaktoni dy pikat e
thyerjes.
• Seksioni midis dy pikave eshte hequr.
• Zakonisht AutoCAD ka si aktive thjesht selektimin
e dy pikave dhe realizon heqjesn e seksionit midis
tyre.
• Nese ju doni qe fillimisht te selektoni objektin
duhet qe te perzgjidhni opsioni pika e pare “First
Point” duke shtypur tastin “F”.
Komanda Bashkim
(The Chamfer Command)
• Komanda bashkim shërben për të bashkuar dy
vija jo paralele.
• Bashkimi i tyre ndodh në përmasa e kende të
paracaktuar nga përdoruesi.
• Ne figurën e mëposhtme jepet një shembull i
bashkimit të këtyre dy vija përbërëse në një
drejtkëndësh.
• Egzekutojmë komanden bashkim CHAMFER
• Paraprakisht kemi te caktuara distancat nje dhe
dy, qe ne fakt ju mund ti rivendosni. (TRIM mode)
Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000
• Selektohet vija e pare duke klikuar mbi te ne
piken P1 ose shtyp germen D per te percaktuar
distancat Select first line or
Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: D (to set
distances)
• Percakton distancen e pare “Dist1” duke vendosur nje
vlere =1 ne rastin tone dhe shtyp tasten enter
per
konfirmimin e saj.
Specify first chamfer distance <10.0000>: 20 (enter
required distance)
• Percakton distancen e dyte “Dist2” duke vendosur nje
vlere =2 ne rastin tone dhe shtyp tasten enter
per
konfirmimin e saj.
Specify second chamfer distance <20.0000>:
(first
distance value or enter a different value)
• Selektohet vija e pare duke klikuar mbi te ne piken P1
Select first line or
[Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: (pick P1)
• Selektohet vija e pare duke klikuar mbi te ne piken P2
Select second line: (pick P2)
• Do te shikoni qe bashkimi eshte realizuar dhe komandat
kane mbaruar.
Vazhdim
• JU shikoni qe ne kete komande keni nje sere opsionesh
qe mund te realizojne komanden bashkim.
• Opsioni “polyline” mund te realizoje njekohesisht
bashkimin e gjithe vijave perberese te saj.
• Opsioni distance ju lejon qe te percaktoni distancat e
dy vijave qe bashkohen, ndersa opsioni kend ju lejon te
percaktoni kendin e bashkimit te dy vijave ne baze te
percaktimit te nje distance.
Komanda shperthen
(The Explode Command)
• Komanda shperthen realizon ndarjen e nje objeki
ne elemente e tij perberes.
• Gjate shperthimit nuk ka ndonje efekt visual
objekti qendron ashtu sic eshte por kur
selektohet ai mund te selektohet vetem me
pjese.
• Selektohet objekti qe do shperthehet duke
klikuar mbi te ne nje pike cfaredo P1 ne nje Select
first object
• Egzekuton Komanden shperthen (Explode)
Komanda shperthen
(The Explode Command)
VENDOSJA E PERMASAVE DIREKTE
• Vendosja e distancës në mënyrë direkte është një nga
ato opsione te AutoCAD qe përdoret jo shpesh.
• Kjo është në një mënyrë shume efektive se sa
përdorimi i saj sjell një
shkurtim të konsiderueshëm kohe gjate vizatimit.
• Vendosja e distancave direkt ju krijon mundësinë ju
te vizatoni një objekt dhe me ane te kursorit te tregoni
drejtimin dhe me tastiere te vendosni përmasën e sakt
• Kjo metode përdoret mbasi te keni përcaktuar fillimisht
një pike referuese.
Si funksionon komanda
• Të themi qe duam te realiz
ojmë një vijë te drejtë hori
zontale me gjatësi 30 njësi.
• Per kete egzekutojme kom
anden vizato vijen ”DrawLine”ngamenuja ose nga gr
upi i ikonave
• Kur në komandën prompt ju kërkohet te përcakto
ni piken e fillimit te vijës, klikohet diku ne një pike
te fletës vizatimore.
• Për te realizuar vijën horizontale aktivizohet
komanda “Gjendje Polar”.
• Aktivizimi isaj realizohet me ane te butonit POLAR
qe ndodhet n 'statusin e gjendjes se fletës.
• Ajo mund te jete dhe e paracaktuar ne ketë gjend
je dhe ndoshta ju s’ju duhet ta aktivizoni atë.
• Mbas realizimit tëkëtyre komandave ne vazhdimë
si tërhiqet kursori ne drejtim djathtas për realizim
in e vijës, tërheqja e tij nuk behet ne madhësi te c
aktuar por thjeshtper te përcaktuar kahun e vizati
mit te vijes pas ardhese nese kursori nuk ka deviji
me kendore te konsiderueshme prane tij do te shf
aqet nje mesazh pop-up si ne figure,
ne kete moment vendoset me tastier madhesia e
distances
se vijes qe duam te realizojme ne rastin tone
30 dhe e konfirmojme ate me enter.

similar documents